EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Temainriktad strategi för stadsmiljön

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Temainriktad strategi för stadsmiljön

EU tar fram riktlinjer och beslutar om samarbetsprojekt för en bättre stadsmiljö. Projekten gäller framför allt utbyte av erfarenheter och spridning av information på lämplig nivå för att säkerställa att lagstiftningen genomförs på ett effektivt sätt och för att sprida bästa praxis bland de lokala myndigheterna

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen av den 11 januari 2006 om den temainriktade strategin för stadsmiljön [KOM(2005) 718 slutlig - inte offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

EU beslutar om samarbetsprojekt och tar fram riktlinjer för medlemsstater och lokala myndigheter i syfte att hjälpa dem att förbättra miljöarbetet i Europas städer.

Strategins mål är att förbättra stadsmiljön och att öka städernas attraktionskraft som platser där människor vill leva, arbeta och investera. Man försöker också minska de hälso- och miljöproblem som är knutna till städerna.

Strategin har följande huvudkomponenter:

  • Att ge ut riktlinjer för hur miljöaspekter kan integreras med övriga frågor som rör städerna. Riktlinjerna grundar sig på bästa praxis och olika expertbedömningar. Ett integrerat miljöarbete gör det möjligt att planera bättre och att undvika "krockar" mellan olika åtgärder.
  • Att ge ut riktlinjer för planeringen av hållbara transporter i städer. Också dessa riktlinjer grundar sig på bästa praxis och expertutlåtanden. En effektiv transportplanering bör omfatta både personer och varor, och den bör främja ett säkert och effektivt utnyttjande av högkvalitativa transporter med låga utsläpp.
  • Att främja utbyte av bästa praxis. Detta kan göras på olika sätt, bland annat genom informationsförmedling via nätverk, demonstrationsprojekt som finansieras av LIFE+, och genom inrättande av ett nätverk med nationella kontaktpunkter.
  • Att förbättra de lokala myndigheternas information på Internet, och att genom utbildning öka kompetensen när det gäller stadsförvaltning hos personer som arbetar på regionala och lokala myndigheter.
  • Att använda EU:s stödprogram inom sammanhållningspolitik och forskning.

Eftersom stadsförvaltning omfattar många olika sektorer måste strategierna för en bättre stadsmiljö samordnas med andra delar av miljöpolitiken. Det kan gälla t.ex. åtgärder mot klimatförändringar (energieffektiva byggnader, strategier för kommunalatransporter), naturskydd och biologisk mångfald (t.ex. att minska städernas utbredning och sanera nedlagda industriområden), livskvalitet och hälsa (mindre luftföroreningar och buller), hållbart utnyttjande av naturresurser, samt åtgärder för att förebygga och återvinna avfall.

Bakgrund

Fyra av fem européer bor i städer, och dessa människor drabbas av vissa gemensamma olägenheter och problem: dålig luftkvalitet, stark trafik, trafikstockningar, mycket starkt omgivningsbuller, byggnader av dålig kvalitet, ödetomter, utsläpp av växthusgaser, stadsutglesning samt avfallsbildning och avloppsvatten.

Eftersom problemen är mycket komplexa och delvis har gemensamma orsaker krävs det att man tar ett helhetsgrepp. Riktlinjer och samordning fungerar i detta sammanhang bättre än lagstiftningsåtgärder, eftersom stadsområdena har mycket olika karaktär och behov. Det är också svårt att ta fram gemensamma miljökrav för olika städer. Den nuvarande strategin grundar sig på den s.k. subsidiaritetsprincipen (beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå), och den prioriterar lokala initiativ. Samtidigt betonar man vikten av samarbete mellan de olika beslutsnivåerna (EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå) och samordning mellan stadsförvaltningens olika delar.

Strategin för stadsmiljön är en av de sju tematiska strategier som inrättades genom det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 11 februari 2004: "Formulering av en temainriktad strategi för stadsmiljö" [KOM(2004) 60 slutlig - Europeiska unionens officiella tidning C 98, 23 april 2004]. Genom strategin för stadsmiljön vill EU bidra till en hållbar utveckling i städerna, framför allt på fyra områden: stadsförvaltning, transporter, byggande och stadsplanering.

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1411/2001/EG av den 27 juni 2001 om en gemenskapsram för samarbete för en hållbar stadsutveckling [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 191, 13 juli 2001].

See also

Ytterligare information finns på den särskilda webbplats som kommissionen skapat för den temainriktade strategin (EN)

Senast ändrat den 23.02.2006

Top