EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:s lagstiftning om avfallshantering

EU:s lagstiftning om avfallshantering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs en rättslig ram för avfallshantering i EU.
 • Den rättsliga ramen är utformad för att skydda miljön och mänsklig hälsa genom att betona vikten av korrekt avfallshantering, återbruk och återvinning för att minska trycket på tillgångar och förbättra användningen av dem.

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 2008/98/EG

 • Direktivet etablerar en avfallshierarki:
  • förebyggande,
  • återanvändning,
  • återvinning,
  • återvinning för andra ändamål, som energi, och
  • avfallshantering.
 • Den bekräftar principen att förorenaren betalar, där den ursprungliga avfallsproducenten ska betala för avfallshanteringen.
 • Detta koncept inför ”förlängt producentansvar”.
 • Det gör en skillnad mellan avfall och biprodukter*.
 • Avfallshantering måste hanteras utan risk för vatten, luft, jord, växter eller djur, utan att förorsaka föroreningar genom oljud eller lukt, eller skadande av landsbygden eller andra platser av specialintresse.
 • Producenter eller förvarare av avfall måste hantera det själva eller också ska det hanteras av en officiellt godkänd operatör. Båda kräver tillstånd och inspekteras med jämna mellanrum.
 • Kompetenta nationella myndigheter måste etablera planer för avfallshantering och förebyggande av avfall.
 • Speciella krav gäller farligt avfall, spillolja och bioavfall.
 • Det införs återvinnings- och återbruksmål som ska nås 2020 för hushållsavfall (50 %) och bygg- och rivningsavfall (70 %).
 • Lagstiftningen täcker inte vissa typer av avfall som radioaktiva element, avyttrade sprängmedel, exkrement, avfallsvatten och djurkroppar.

Ändring av direktiv (EU) 2018/851

 • Som en del av paketåtgärder om cirkulär ekonomi, direktiv (EU) 2018/851 ändrar direktiv 2008/98/EG.
 • Det sätter minimikrav för planer för förlängt producentansvar*. Dessa innefattar också organisatoriskt ansvar och ett ansvar att bidra till avfallsförebyggande och återbruk och återvinning av produkter.
 • Detta förstärker reglerna för avfallsförebyggande. Angående avfallsproduktion, måste EU-länderna vidta åtgärder för att
  • stödja hållbar produktion och konsumtionsmodeller,
  • uppmuntra utformning, tillverkning och användning av produkter som är resurssnåla, hållbara, reparerbara, återbrukbara och kan uppgraderas,
  • rikta in sig på produkter som innehåller kritiska råmaterial, för att förebygga att dessa material blir avfall,
  • uppmuntra till tillgängligheten av reservdelar, instruktionsmanualer, teknisk information eller andra villkor för att reparera eller återanvända produkter utan att kompromissa med deras kvalitet och säkerhet,
  • minska matsvinn som ett bidrag till Förenta nationernas globala mål om en minskning på 50 % per capita av globalt matavfall vid försäljning och på konsumentsidan och att minska matsvinn i produktion och distributionskedjor senast till 2030,
  • uppmuntra minskningen av farliga ämnen i material eller produkter,
  • stoppa marin nedskräpning.
 • Det anges också kommunala återvinningsmål: till 2025 ska åtminstone 55 % av kommunalt avfall återvinnas enligt vikt. Detta mål ökas till 60 % till 2030 och 65 % till 2035.
 • EU-länder måste
  • införa senast den 1 januari 2025, olika insamlingar av textilier och farliga ämnen som produceras av hushållen,
  • säkerställa att, senast den 31 december 2023, bioavfall samlas in separat eller återvinns vid källan (t.ex. kompostering).
 • Direktivet betonar exempel på uppmuntran som gäller avfallshierarkin, som soptippar och förbränningsavgifter, då man får betala för det man slänger.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

 • Direktiv 2008/98/EG har fastställts i lag i EU-länderna den 12 december 2010.
 • Ändring av direktivet (EU) 2018/851 har fastställts i lag i EU-länderna den 5 juli 2020.

BAKGRUND

 • Avfallsproduktion brukade vara en oundviklig och olycklig biprodukt av ekonomisk verksamhet och tillväxt. Med modern teknologi och noggrann hantering kan den kedjan brytas.
 • För mera information, se:
  • Avfall (Europeiska kommissionen).

VIKTIGA BEGREPP

Biprodukt: ett ämne eller föremål som härstammar från en produktionsprocess vars primära mål inte är att producera ämnet eller föremålet. Direktivet fastställer villkor under vilka ämnen eller föremål inte ses som avfall.
Planer för förlängt producentansvar: en serie av åtgärder vidtagna av EU-länder för att säkerställa att producenter bär ekonomiskt ansvar eller organisationsansvar för hanteringen av avfallsskedet i en produkts livscykel.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Efterföljande ändringar till direktiv 2008/98/EG har tillagts till den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004 av den 7 juni 2019 om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384 (EUT L 163, 20.6.2019, s. 66).

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av den 10 juli 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 184, 11.7.2015, s. 13).

Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.06.2020

Top