EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bestämmelser om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet

Bestämmelser om varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 92/58/EEG om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet, särskilt för

 • förbudsskyltar (t.ex. inget tillträde för industrifordon),
 • varningsskyltar (t.ex. överlast),
 • påbudsskyltar (t.ex. skyddsglasögon ska bäras),
 • nödskyltar eller utrustning för första hjälpen (t.ex. nödutgångar) eller
 • brandskyltar (t.ex. brandslangar).

I direktivet fastställs också minimikrav för ljus- eller ljudsignaler, handsignalering och muntliga meddelanden.

VIKTIGA PUNKTER

 • Direktivet är ett komplement till ramdirektiv 89/391/EEG om hälsa och säkerhet i arbetet (se sammanfattning).
 • Detta direktiv ska inte tillämpas på utsläppande på marknaden av farliga ämnen och beredningar, produkter och/eller utrustning, såvida det inte uttryckligen hänvisas till detta direktiv i andra EU-bestämmelser. Detta direktiv ska heller inte tillämpas på varselmärkning och signaler som används vid reglering av transport på väg, järnväg, inre vattenvägar, till sjöss eller i luften.

Arbetsgivarens skyldigheter

 • Arbetsgivare måste tillhandahålla varselmärkning och signaler på platser där fara inte kan undvikas eller minskas tillräckligt genom förebyggande åtgärder eller förfaranden som används i arbetsprocessen.
 • Den varselmärkning och de signaler som används vid transport på väg, järnväg och vattenvägar samt till sjöss och i luften ska i tillämpliga fall användas inom företaget och alla verksamheter.

Kompletterande information

 • EU:s medlemsstater får ange vissa undantag som måste falla inom vissa exakta gränser.
 • Arbetstagare måste informeras om vilka åtgärder som ska vidtas och de måste få rätt utbildning (specifika instruktioner).
 • Arbetstagare måste konsulteras och de har rätt att delta när det gäller de frågor som omfattas av direktivet.

Delegerade akter

Genom förordning (EU) 2019/1243 ändras direktiv 92/58/EEG och Europeiska kommissionen ges befogenhet att från den 26 juli 2019 anta delegerade akter för att göra strikta ändringar av teknisk natur i dess bilagor, i syfte att beakta teknisk harmonisering och standardisering beträffande utformning och tillverkning av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet, teknisk utveckling, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

Upphävande

Direktiv 92/58/EEG upphäver direktiv 77/576/EG om säkerhetsskyltar på arbetsplatser.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 27 juli 1992 och skulle bli lag i medlemsstaterna senast den 24 juni 1994.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 245, 26.8.1992, s. 23).

Fortlöpande ändringar av direktiv 92/58/EEG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.6.1989, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.12.2021

Top