EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden

Jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden

Syftet med detta direktiv är att konsolidera flera direktiv om jämställdhet mellan män och kvinnor genom att förenkla, modernisera och förbättra EU:s lagstiftning om likabehandling av män och kvinnor i fråga om sysselsättning och arbete.

SAMMANFATTNING

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande princip i EU-rätten. Den rör alla områden av det sociala livet, inklusive arbetslivet.

Jämställdhet i arbetslivet och i arbetsvillkoren

Direktivet förbjuder direkt* eller indirekt diskriminering* mellan män och kvinnor när det gäller förhållandena för:

 • rekrytering, tillträde till anställning och verksamhet för egenföretagare;
 • upphörande av anställning;
 • utbildning och befordran;
 • medlemskap i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation.

Utöver detta förbjuder artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens (EU) funktionssätt könsdiskriminering som gäller ersättning för lika arbete eller arbete av lika värde. Denna princip gäller också de system för arbetsvärdering som används för att bestämma lön.

Olika behandling av män och kvinnor kan dock vara försvarbart på grund av den berörda yrkesverksamhetens natur, om de åtgärder som vidtas är berättigade och rimliga.

EU-länderna ska uppmuntra arbetsgivare och yrkesutbildare att agera mot könsdiskriminering (både direkt och indirekt), och särskilt mot trakasserier* och sexuella trakasserier*.

Jämställdhet i den sociala tryggheten

Män och kvinnor ska behandlas lika iyrkesbaserade system för social trygghet, i synnerhet när det rör:

 • sådana förmåners räckvidd och villkoren för att ta del av dem;
 • avgifter;
 • beräkning av förmåner, däribland tilläggsförmåner och de villkor som avgör hur länge de ska kvarstå.

Principen gäller hela den förvärvsarbetande befolkningen, inklusive:

 • egenföretagare. EU-länderna får dock för denna kategori fastställa olikheter i behandlingen, i synnerhet när det rör pensionsålder;
 • personer vars verksamhet avbrutits av sjukdom, barnafödande, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet;
 • arbetssökande samt pensionerade eller invalidiserade arbetstagare och deras medförsäkrade.

Mamma-, pappa- och adoptionsledighet

Vid moderskapsledighet, faderskapsledighet och/eller adoption har arbetstagarna rätt att:

 • återgå till sitt arbete eller likvärdigt arbete, på villkor som inte är mindre gynnsamma;
 • åtnjuta förbättringar i arbetsvillkoren som de skulle haft rätt till under sin bortavaro.

Tillvaratagande av rättigheter

EU-länderna ska inrätta förfaranden för arbetstagare som utsatts för diskriminering, som förlikningsförfaranden eller rättsliga förfaranden. De ska också vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda arbetstagarna och deras representanter mot all ogynnsam behandling som är en reaktion på ett klagomål inom företaget eller ett rättsligt förfarande.

De ska också inrätta sanktionssystem, och möjlighet till gottgörelse eller kompensation i proportion till den skada som lidits.

Vid ett eventuellt rättsligt förfarande åligger bevisbördan den som är anklagad för diskriminering, som då är skyldig att bevisa att likabehandlingsprincipen inte har kränkts.

Främjande av likabehandling

EU-länderna utnämner av organ för främjande, analys och kontroll av likabehandling, liksom att säkerställa övervakning av lagstiftningen och på ett oberoende sätt bistå personer som blivit diskriminerade.

Dessutom ska företagen främja principen om jämställdhet mellan könen, och förstärka den roll som spelas av arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Direkt diskriminering: när en person på grund av kön behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

* Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön jämfört med personer av det andra könet, om inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

* Trakasserier: när ett oönskat beteende som har samband med en persons kön förekommer och syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

* Sexuella trakasserier: när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer som syftar till eller leder till att en persons värdighet kränks, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet (omarbetning) (EUT L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Senast ändrat 29.10.2015

Top