EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 18 i fördraget om Europeiska unionen

Artikel 244 i fördraget om EU:s funktionssätt (FEUF) – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 245 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 246 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 247 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 248 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 249 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

Artikel 250 i FEUF – roll, sammansättning, befogenheter och funktionssätt för Europeiska kommissionen

VILKET SYFTE HAR DESSA FÖRDRAGSARTIKLAR?

De fastställer den roll, sammansättning, befogenheter, utnämningsförfaranden och det funktionssätt som gäller för Europeiska kommissionen, EU:s verkställande organ.

VIKTIGA PUNKTER

Roll

1. Föreslår nya lagar – kommissionen är den enda EU-institution som formellt kan föreslå lagar som antas av Europaparlamentet och rådet.

2. Hanterar EU:s politik och fördelar EU-finansiering – kommissionen upprättar utgiftsprioriteringar tillsammans med rådet och parlamentet, samt utarbetar och verkställer den årliga budgeten.

3. Verkställer EU-lagstiftning – tillsammans med EU-domstolen säkerställer kommissionen att EU-lagstiftning tillämpas korrekt i alla EU-länder.

4. Representerar EU internationellt – talar på uppdrag av alla EU-länder i internationella organ (såsom Världshandelsorganisationen – WTO).

Sammansättning

 • Kommissionen leds politiskt av en grupp bestående av 28 kommissionärer. Kommissionskollegiet innefattar en kommissionär från varje EU-land och inkluderar
 • Kommissionens arbete är organiserat i avdelningar som benämns generaldirektorat, och vart och ett av dessa ansvarar för ett specifikt politikområde.

Ordförande

 • Europeiska rådet föreslår en kandidat till ordförandeposten med beaktande av resultaten från valet till Europaparlamentet. Kandidaten måste ha stöd av majoriteten av Europaparlamentets ledamöter för att bli vald. Han/hon ansvarar för
  • att upprätta kollegiets politiska riktlinjer
  • att besluta om kommissionens interna organisation och delegera ansvaret för särskilda politikområden till de enskilda kommissionärerna – dessa uppgifter kan omfördelas under loppet av dennes mandat,
  • att utnämna vice ordförande bland kommissionsmedlemmarna, med undantag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande.
 • Han/hon kan även tvinga en kommissionär att lämna sin post utan att be om kollegiets godkännande.

Utnämning

 • Enligt överenskommelse med vald ordförande antar rådet förteckningen över de personer som den föreslår att utnämna som ledamöter av kommissionen, med undantag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande.
 • Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande utnämns av Europeiska rådet, i samförstånd med kommissionens ordförande.
 • Kommissionens ledamöter väljs för sin allmänna kompetens och sitt oberoende.
 • Hela kollegiet godkänns vid en omröstning i Europaparlamentet.

Sammanfattande tabell

Fördraget om Europeiska unionen

17

Kommissionen – roll och sammansättning, kommissionens ordförande – utnämning och befogenheter

Fördraget om Europeiska unionen

18

Utnämning av, och befogenheter som tillfaller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande.

Fördraget om EU:s funktionssätt

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Kommissionens funktionssätt

HUVUDDOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionen – Avdelning III – Institutionella bestämmelser – Artiklar 17 och 18 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 26).

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Sjätte delen – Institutionella och finansiella bestämmelser – Avdelning I – Institutionella bestämmelser – Kapitel 1 – Institutionerna – Avsnitt 4 – Kommissionen – Artiklar 244, 245, 246, 247, 248, 249 och 250 (EUT C 202, 7.6.2016, s. 155).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen (EUT L 165, 18.6.2013, s. 98).

Senast ändrat 11.10.2017

Top