EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv (EU) 2018/958 – proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet fastställs regler för proportionalitetsbedömningar som EU-länder ska genomföra innan de antar nya yrkesregleringar eller ändrar befintliga regleringar.

Syftet med direktivet är att

 • förhindra onödiga begränsningar av tillträdet till eller utövandet av yrkesverksamhet och att
 • säkerställa
  • transparens
  • och att den inre marknaden fungerar korrekt.

VIKTIGA PUNKTER

Reglerade yrken

 • Direktivet gäller för nya regler i EU-länder som begränsar tillträdet till eller utövningen av reglerade yrken.
 • Att ett yrke är reglerat innebär att tillträdet till eller utövningen av en yrkesverksamhet eller flera former av yrkesverksamhet, genom reglering, förbehålls personer som har särskilda yrkeskvalifikationer. Detta omfattar även användning av yrkestitlar som är förbehållna personer som innehar särskilda kvalifikationer.

Allmänintresse

EU-länder ska säkerställa att eventuella nya regler eller ändringsregler är motiverade och proportionerliga med hänsyn till de mål av allmänt intresse som erkänns av Europeiska unionens domstol såsom

 • allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa,
 • att skydda konsumenter, tjänstemottagare och arbetstagare,
 • att säkra en effektiv skattekontroll,
 • att bekämpa bedrägerier och förhindra skatteundandragande och skatteflykt,
 • att skydda miljön.

Bedömning av nya åtgärder på förhand och övervakning i efterhand

EU-länderna ska

 • bedöma proportionaliteten hos en åtgärd innan nya regler i lagar eller andra författningar införs, eller befintliga sådana regler ändras, och
 • övervaka efterlevnaden av sådana åtgärder med hänsyn till proportionalitetsprincipen efter deras antagande.

Bedömning

Bedömningen ska

 • åtföljas av en utförlig förklaring med hjälp av vilken det ska gå att bedöma huruvida proportionalitetsprincipen har följts,
 • genomföras på grundval av kvalitativa, och om möjligt, kvantitativa bevis,
 • genomföras på ett öppet och objektivt sätt.

Proportionalitet

Vid bedömningen av proportionaliteten hos nya regler eller ändringsregler ska EU-länder ta hänsyn till ett antal proportionalitetskriterier som fastställts av domstolen, bland annat

 • huruvida åtgärden kan uppfylla målet om att vara av allmänt intresse och huruvida det målet eftersträvas på ett konsekvent och systematiskt sätt för jämförbara verksamheter,
 • huruvida befintliga regler, såsom produktsäkerhetslagar eller konsumentskyddslagar, inte är tillräckliga för att målet ska uppnås,
 • inverkan på den fria rörligheten för personer och tjänster inom EU, på konsumenters valmöjligheter och på kvaliteten på den tjänst som tillhandahålls,
 • huruvida målet av allmänt intresse skulle kunna uppnås genom mindre restriktiva medel,
 • effekten av nya regler i kombination med andra krav.

Öppenhet och insyn

Innan ny reglering införs ska EU-länder

 • tillhandahålla relevanta berörda personer information och
 • ge dem möjlighet att lämna synpunkter.

Grunderna till proportionaliteten måste registreras i databasen över reglerade yrken och offentliggöras.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 29 juli 2018 och ska träda i kraft i EU-länderna senast den 30 juli 2020.

BAKGRUND

Direktivet är en del av ”tjänstepaketet” som syftar till att göra det lättare för företag och yrkesverksamma att tillhandahålla tjänster till EU:s konsumenter. Paketet, som offentliggjordes den 10 januari 2017, innehåller ytterligare två lagförslag:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/958 av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (EUT L 173, 9.7.2018, s. 25).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2005/36/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 10.10.2018

Top