EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-åtgärder för godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa

EU-åtgärder för godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2018/858 – godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs EU-omfattande regler om tekniska krav och förfaranden för att säkerställa att nya typer av motorfordon och släpfordon till dessa överensstämmer med EU-godkända krav om skydd av säkerhet och miljö.
 • Syftet med förordningen är att
  • åstadkomma en högre kvalitet och ett större oberoende vid typgodkännanden* av fordon och provning,
  • öka kontrollerna av fordon som redan finns på EU:s marknad, och
  • förstärka systemet i stort med hjälp av tillsyn.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Förordningen gäller för

 • motorfordon som används för personbefordran med minst fyra hjul (kategori M),
 • motorfordon avsedda för godsbefordran med minst fyra hjul (kategori N),
 • släpvagnar (kategori O).

Typgodkännande och provning innan ett fordon släpps ut på marknaden

 • Tekniska tjänster ska granskas regelbundet och på ett oberoende sätt utifrån strikta prestandakriterier för erhållande och bibehållande av det tillstånd som EU-länderna ger för provning och inspektion av nya fordonsmodeller. Europeiska kommissionen och andra EU-länder kommer att kunna ifrågasätta tillståndet när problem uppstår.
 • De nationella typgodkännandemyndigheterna kommer att granskas av kommissionen för att det ska säkerställas att de relevanta bestämmelserna tillämpas och upprätthålls strikt i hela EU.
 • Kommissionens förslag om ändring av ersättningssystemet för att undvika att tekniska tjänster betalas direkt av tillverkaren antogs aldrig.

Kontroller av fordon på marknaden

 • De tidigare typgodkännandereglerna handlar främst om kontroller av prototyper från produktionslinjen. Genom denna förordning införs däremot marknadstillsyn och även krav om att EU-länderna ska genomföra regelbundna stickprov på fordon som redan finns på marknaden och offentliggöra resultaten av dessa.
 • Alla EU-länder får numera vidta omedelbara skyddsåtgärder mot fordon som inte uppfyller kraven på deras territorium, utan att behöva invänta åtgärder från den myndighet som utfärdat typgodkännandet.

Tillsyn

 • Kommissionen får genomföra marknadskontroller oavsett EU-land och ta initiativ till EU-omfattande återkallelser.
 • Kommissionen får ifrågasätta utseendet av tekniska tjänster och tillgripa administrativa påföljder för tillverkare eller tekniska tjänster på upp till 30 000 euro för varje fordon som inte uppfyller kraven.
 • Kommissionen kommer att leda ett nytt genomförandeforum för att se till att relevant EU-lagstiftning tolkas på ett mer enhetligt sätt, uppnå fullständig insyn i fall där kraven inte uppfylls samt åstadkomma en bättre och mer samordnad marknadstillsyn i EU-länderna.

Tillverkare

 • Bortsett från det befintliga förbudet mot ”manipulationsanordningar” som ändrar den prestanda som uppvisats under provningsförfarandena, måste tillverkarna ge tillgång till fordonets programvaruprotokoll för att möjliggöra externa kontroller.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 september 2020.

BAKGRUND

EU:s typgodkännandedirektiv har omvandlats till en direkt tillämplig förordning och har förstärkts till följd av upptäckten att vissa tillverkare hade integrerat system för att ändra prestandan på sina fordon under provning (”manipulationsanordningar”).

Denna reform är en del av kommissionens mer övergripande arbete inom fordonssektorn vilket beskrivs i meddelandet ”Europa på väg”.

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Typgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller relevanta administrativa bestämmelser och tekniska krav.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG (EUT L 151, 14.6.2018, s. 1–218)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europa på väg – Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren (COM(2018) 293 final, 17.5.2018)

Senast ändrat 30.01.2019

Top