EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Förenklad cirkulation för vissa offentliga handlingar inom EU

Förenklad cirkulation för vissa offentliga handlingar inom EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2016/1191 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i EU

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • Den syftar till att minska onödig byråkrati och kostnader för medborgarna när de inför myndigheterna i ett land i Europeiska unionen lägger fram en offentlig handling som utfärdats av myndigheterna i ett annat EU-land.
 • Genom förordningen avskaffas kravet på apostill (se avsnittet nedan) och formaliteter med avseende på bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Förordningen omfattar offentliga handlingar som bl.a. administrativa handlingar, notariella handlingar, domar och konsulära handlingar på vissa områden.
 • De områden som omfattas av förordningen är följande:
  • Födelse.
  • Dödsfall.
  • Namn.
  • Äktenskap, däribland behörighet att ingå äktenskap samt civilstånd.
  • Skilsmässa, hemskillnad eller annullering av äktenskap.
  • Registrerat partnerskap, däribland behörighet att ingå ett registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap.
  • Upplösning av registrerat partnerskap, hemskillnad eller annullering av registrerat partnerskap.
  • Föräldraskap, däribland adoption.
  • Hemvist och/eller bostadsort.
  • Nationalitet.
  • Avsaknad av noteringar i kriminalregister.
  • Rösträtt och valbarhet vid kommunala val och val till Europaparlamentet.
 • Förordningen omfattar endast den offentliga handlingens äkthet och inte erkännandet av dess innehåll eller verkan.

Avskaffande av kravet på apostill

När en medborgare inför myndigheterna i ett EU-land framlägger en offentlig handling som utfärdats av myndigheterna i ett annat EU-land, får de mottagande myndigheterna på de områden som omfattas av förordningen inte kräva att handlingen har en apostillstämpel (apostillstämpeln är utformad för att bevisa äktheten för en offentlig handling som utfärdats i ett annat land).

Bestyrkta kopior

 • EU-länderna kan kräva framläggande av den offentliga handlingen i original eller av den bestyrkta kopian av den, men inte båda samtidigt.
 • Om ett EU-land godtar framläggande av en bestyrkt kopia istället för originalhandlingen, måste det godta en bestyrkt kopia gjord i ett annat EU-land.

Översättningar

Det EU-land där den offentliga handlingen framläggs får inte kräva en översättning om den offentliga handlingen är på något av EU-landets officiella språk eller på ett icke-officiellt språk som EU-landet kan acceptera.

Dessutom får inte översättning krävas när den offentliga handlingen åtföljs av ett flerspråkigt standardformulär. Detta är förutsatt att myndigheten som den offentliga handlingen framläggs för anser att den information som ingår i formuläret är tillräcklig för att handlägga handlingen.

Flerspråkiga standardformulär

 • Genom förordningen införs frivilliga flerspråkiga standardformulär på alla EU-språk.
 • Formulären kan framläggas av medborgare i ett annat land som översättningsstöd som bifogas till deras offentliga handling, för att undvika krav på översättning.
 • Om den offentliga handlingen som framläggs åtföljs av ett flerspråkigt standardformulär, får det mottagande EU-landet kräva en översättning av handlingen endast i exceptionella fall.
 • Om sådana exceptionella fall föreligger och det mottagande EU-landet kräver en auktoriserad översättning, måste det godta en auktoriserad översättning gjord i ett annat EU-land.
 • Flerspråkiga standardformulär som översättningsstöd för offentliga handlingar finns tillgängliga för handlingar som gäller följande:
  • Födelse.
  • Att en person är i livet.
  • Dödsfall.
  • Äktenskap, däribland behörighet att ingå äktenskap samt civilstånd.
  • Registrerat partnerskap, däribland behörighet att ingå ett registrerat partnerskap och status som varande i ett registrerat partnerskap.
  • Hemvist och/eller bostadsort.
  • Avsaknad av noteringar i kriminalregister.

Bedrägliga handlingar

 • I förordningen fastställs en mekanism för samarbete mellan EU-ländernas myndigheter för att bekämpa bedrägliga offentliga handlingar. Samarbetsmekanismen bygger på ett befintligt it-system (informationssystemet för den inre marknaden).
 • Genom samarbetsmekanismen kan myndigheterna i det mottagande EU-landet tala med myndigheterna i det utfärdande EU-landet om de allvarligt tvivlar på äktheten hos en offentlig handling som en medborgare lägger fram.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 16 februari 2019 med undantag för

 • artikel 24.2 (information som ska förmedlas av EU-länderna om landsspecifika rubriker som ska ingå i de flerspråkiga standardformulären), som gäller från och med den 16 februari 2017,
 • artiklarna 12 och 24.3 (tillgång till landsspecifika rubriker på den europeiska e-juridikportalen), som gäller från och med den 16 februari 2018,
 • artiklarna 22 och 24.1 (information som ska förmedlas av EU-länderna till Europeiska kommissionen), som gäller från och med den 16 augusti 2018.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191 av den 6 juli 2016 om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (EUT L 200, 26.7.2016, s. 1–136).

Senast ändrat 12.01.2017

Top