Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0617

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för 2019 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och om de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

COM/2019/617 final

Bryssel den 28.11.2019

COM(2019) 617 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för 2019 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och om de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna


1.SYFTET MED RAPPORTEN

Syftet med denna rapport är att fullgöra kommissionens skyldighet enligt artikel 65.1 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) att lämna uppgifter om hur lönerna och pensionerna för unionens tjänstemän påverkar budgeten mot bakgrund av uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen samt de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa.

Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU genomförs i enlighet med bilaga XI till tjänsteföreskrifterna och ska genomföras före årsslutet. Den grundas på statistiska uppgifter som tas fram av Eurostat i överenskommelse med medlemsstaternas nationella statistikkontor och återger situationen den 1 juli 2019 i var och en av medlemsstaterna.

2.BAKGRUND

Mekanismen för uppdatering av löner, kallad ”metoden”, ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1023/2013 av den 22 oktober 2013 för att möjliggöra en automatisk uppdatering av alla löner, pensioner och tillägg. De gällande belopp och koefficienter som anges i tjänsteföreskrifterna bör därför ses som referensbelopp och referenskoefficienter som regelbundet och automatiskt uppdateras. Dessa uppdaterade belopp och koefficienter bör i informationssyfte offentliggöras av kommissionen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning inom två veckor efter uppdateringen.

I enlighet med artikel 65.4 i tjänsteföreskrifterna ska ingen uppdatering av lönerna och pensionerna för EU-personal som tjänstgör i Belgien och Luxemburg göras under åren 2013 och 2014. Ingen uppdatering av EU-personalens löner gjordes sålunda under 2013 och 2014, varken i Belgien eller i Luxemburg. Detta kom ovanpå de begränsade anpassningar av löner och pensioner som ägde rum under 2011 och 2012, på 0 % respektive 0,8 %, som var ett resultat av en övergripande strategi för att lösa tvisterna om 2011 och 2012 års anpassningar av löner och pensioner.

EU:s personal har fått en betydande minskning av den reala köpkraften under perioden 2004–2019, i större utsträckning än anställda i medlemsstaternas statsförvaltningar. Under denna period har de EU-anställda förlorat 9,9 % av sin köpkraft, på grund av den kombinerade effekten av reformerna av tjänsteföreskrifterna år 2004 och år 2013 samt minskade lönejusteringar. Under samma period förlorade tjänstemän i medlemsstaternas centrala statsförvaltningar 1,3 % av sin köpkraft.

Den kombinerade effekten av att metoden för anpassning av lönerna 2011 och 2012 inte tillämpades och frysningen av lönerna och pensionerna 2013 och 2014 ledde till besparingar på omkring 3 miljarder euro under den fleråriga budgetramen 2014–2020, och omkring 500 miljoner euro per år på lång sikt. Totalt sett ledde den senaste översynen av tjänsteföreskrifterna till administrativa besparingar på omkring 4,3 miljarder euro under den fleråriga budgetramen. Dessutom är särskilda åtgärder utan direkt inverkan på budgeten, t.ex. förlängda arbetstider och minskad årlig ledighet utan löneersättning, värda omkring 1,5 miljarder euro för institutionerna.

3.Rättsliga bestämmelser om uppdatering av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

3.1.Uppdatering av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU (artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna)

I artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna anges att vissa belopp som avses i den artikeln för att fastställa grundlöner, olika tillägg och koefficienter ska uppdateras årligen i enlighet med bilaga XI. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade beloppen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

I artikel 65.3 i tjänsteföreskrifterna anges dessutom att dessa belopp (som avses i artikel 65.1 andra stycket) ska uppfattas som belopp vilkas faktiska värde när som helst kan uppdateras utan att någon annan rättsakt om detta föreligger.

I artikel 65a i tjänsteföreskrifterna anges att tillämpningsföreskrifter till artiklarna 64 och 65 i tjänsteföreskrifterna fastställs i bilaga XI.

Enligt artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska uppdateringen av lönerna och pensionerna enligt artikel 65 i tjänsteföreskrifterna beräknas direkt på grundval av köpkraftsutvecklingen för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning (särskild indikator) och förändringar av levnadskostnader i Belgien och Luxemburg (gemensamt index).

Den särskilda indikatorn mäter den inflationsrensade utvecklingen av nettolönerna för nationella tjänstemän i medlemsstaternas centrala statsförvaltningar. Eurostat beräknar värdet på denna indikator på grundval av de uppgifter som lämnats av de elva medlemsstater som anges i artikel 1.4 i bilaga XI.

Det gemensamma indexet mäter förändringar av levnadskostnader i Belgien och Luxemburg för EU-tjänstemän enligt fördelningen av den personal som tjänstgör i dessa båda medlemsstater. Eurostat beräknar detta index på grundval av de prisuppgifter som lämnats av de belgiska och luxemburgska myndigheterna och av de uppgifter om antal anställda som finns i de interna databaserna vid EU-institutionerna.

I artikel 10 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna fastställs dessutom en begränsningsklausul som innebär att en övre och en nedre gräns sätts för värdet på den särskilda indikatorn, på +2 % respektive -2 %. Om värdet på den särskilda indikatorn överstiger denna gräns ska detta gränsvärde användas i stället för att fastställa den årliga uppdateringen. Gränsvärdet ska sedan tillämpas från och med den 1 juli och återstoden av den årliga uppdateringen ska tillämpas med verkan från och med den 1 april påföljande år.

Artikel 11 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna innehåller en undantagsbestämmelse som är tillämplig vid en minskning av EU:s sammanlagda bruttonationalprodukt. Undantagsklausulen ska tillämpas om värdet på den särskilda indikatorn är positivt, men EU:s BNP för innevarande år har minskat. I ett sådant fall ska endast en del av den särskilda indikatorn användas för att beräkna den årliga uppdateringen och återstoden ska skjutas upp eller inte betalas ut alls.

3.2.Uppdatering av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU inom EU (artikel 64 andra stycket)

I enlighet med artikel 64 i tjänsteföreskrifterna ska en tjänstemans lön i euro korrigeras med en koefficient som är över, under eller lika med 100 % beroende på levnadskostnaderna på de olika anställningsorterna. På grund av att Belgien och Luxemburg intar en särställning i och med att flertalet av unionens institutioner har sitt huvudsakliga och ursprungliga säte där, och länderna därför tjänar som referensort för anställningen, ska ingen korrigeringskoefficient tillämpas i någotdera landet.

Korrigeringskoefficienterna ska dessutom framräknas, återkallas och årligen uppdateras i enlighet med bilaga XI. I fråga om uppdateringen ska alla värden tolkas som referensvärden. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade värdena i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

I enlighet med artikel 3 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska uppdateringen av fastställas utgående från förhållandena mellan de motsvarande ekonomiska pariteterna som avses i artikel 1 i bilaga XI och de växelkurser för länderna i fråga, som anges i artikel 63 i tjänsteföreskrifterna.

De ekonomiska pariteterna för löner fastställer likvärdigheten i köpkraft för lönerna mellan referensstaden Bryssel och på andra anställningsorter. Eurostat beräknar dessa pariteter i överenskommelse med medlemsstaternas nationella statistikorgan.

De ekonomiska pariteterna för pensioner fastställer likvärdigheten i köpkraft för pensionerna mellan referenslandet Belgien och i andra bosättningsländer. Eurostat beräknar dessa pariteter i överenskommelse med de nationella statistikorganen. I enlighet med artikel 20 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska dessa korrigeringskoefficienter för pensioner tillämpas enbart på den del av pensionen som motsvarar de pensionsrättigheter som förvärvats före den 1 maj 2004. Lägsta korrigeringskoefficient för pensioner ska vara 100.

Dessa särskilda koefficienter är i enlighet med artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna tillämpliga på vissa överföringar som tjänstemän och övriga anställda företar.

3.3.Uppdateringen av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

Artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna innehåller bestämmelser om utbetalningar av löner till tjänstemän och övriga anställda som tjänstgör i tredjeländer. Lönerna ska betalas i euro inom EU och ska omfattas av de koefficienter som är tillämpliga på lönerna för tjänstemän som är anställda i Belgien. På tjänstemannens begäran kan hela eller en del av lönen betalas i det lands valuta där tjänstemannen tjänstgör. I sådana fall ska den koefficient som gäller för arbetsorten tillämpas på lönen och denna omräknas på grundval av den aktuella valutakursen.

För att i möjligaste mån säkerställa att tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda i unionen har samma köpkraft oavsett arbetsort ska korrigeringskoefficienterna uppdateras en gång om året i enlighet med bilaga XI till tjänsteföreskrifterna. I fråga om uppdateringen ska alla värden tolkas som referensvärden. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade värdena i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

För att fastställa likvärdigheten i köpkraft mellan lönerna i Bryssel och andra anställningsorter beräknar Eurostat de ekonomiska pariteterna. Korrigeringskoefficienten är den faktor som erhålls genom att värdet för den ekonomiska pariteten divideras med växelkursen. I enlighet med genomförandebestämmelserna för EU:s allmänna budget används de växelkurser som gäller den dag då korrigeringskoefficienterna tillämpas.

3.4.Mellanliggande uppdateringar av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU inom EU (artikel 65.2 i tjänsteföreskrifterna)

I artikel 65.2 anges att om levnadskostnaderna förändras väsentligt ska de belopp som avses i artikel 65.1 och de koefficienter som avses i artikel 64 uppdateras i enlighet med bilaga XI. Kommissionen ska, inom två veckor efter uppdateringen, offentliggöra de uppdaterade beloppen och koefficienterna i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning i informationssyfte.

I enlighet med artikel 4.1 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska mellanliggande uppdateringar av löner och pensioner, med verkan från och med den 1 januari, göras om levnadskostnaderna mellan juni och december förändras väsentligt (i förhållande till det tröskelvärde som avses i artikel 6 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna) och med hänsyn tagen till prognoserna för köpkraftsutvecklingen under den löpande årliga referensperioden. Dessa mellanliggande uppdateringar ska beaktas vid den årliga uppdateringen av lönerna.

I enlighet med artikel 6 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska den mellanliggande uppdateringen göras för alla anställningsorter (inklusive Bryssel och Luxemburg) om tröskelvärdet nås eller överskrids i Belgien och Luxemburg. Om tröskelvärdet inte nås i Belgien och Luxemburg ska den mellanliggande uppdateringen endast göras för de orter där tröskelvärdet nås eller överskrids.

I enlighet med artikel 7 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska beloppet för den mellanliggande uppdateringen motsvara det gemensamma indexet, i förekommande fall multiplicerat med hälften av den särskilda indikator som framgår av prognosen, om prognosen är negativ.

Korrigeringskoefficienterna ska vara lika med förhållandet mellan den relevanta ekonomiska pariteten och motsvarande växelkurs enligt artikel 63 i tjänsteföreskrifterna som, om tröskelvärdet inte nås för Belgien och Luxemburg, multipliceras med värdet av uppdateringen.

3.5.Mellanliggande uppdateringar av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.2 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

Förutom den årliga uppdateringen av lönerna för tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda från EU som tjänstgör i tredjeländer i enlighet med artikel 13.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna (se punkt 3.3 ovan), ska en interimistisk uppdatering för anpassning av korrigeringskoefficienten ske i enlighet med förfarandet i artikel 13.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna om förändringen i levnadskostnaderna för ett visst land, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och den aktuella valutakursen, visar sig ha varit större än 5 % sedan den senaste uppdateringen.

För att fastställa likvärdigheten i köpkraft mellan lönerna i Bryssel och andra anställningsorter beräknar Eurostat de ekonomiska pariteterna. Korrigeringskoefficienten är den faktor som erhålls genom att värdet för den ekonomiska pariteten divideras med växelkursen. I enlighet med genomförandebestämmelserna för EU:s allmänna budget används de växelkurser som gäller den dag då korrigeringskoefficienterna tillämpas.

4.Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

Kommissionen noterar de olika uppdateringarna av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU, som genomförs i enlighet med bilaga XI till tjänsteföreskrifterna under referensperioden på tolv månader till den 1 juli 2019, och sker före årsslutet 2019. Dessa uppdateringar, som anges i punkt 4, grundas på statistiska uppgifter som tas fram av Eurostat i överenskommelse med medlemsstaternas statistikkontor och återger situationen den 1 juli 2019 i var och en av medlemsstaterna 1 .

4.1.Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU (artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna)

Eurostat har i enlighet med artikel 1 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna utarbetat en rapport om utvecklingen av levnadskostnaderna i Belgien och Luxemburg, utvecklingen av köpkraften för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning och de ekonomiska pariteter från vilka de olika korrigeringskoefficienterna härleds 2 .

Den genomsnittliga utvecklingen av köpkraften för de nationella tjänstemännens löner under referensperioden, uppmätt med den särskilda indikatorn, är 0,5 %.

Förändringen av levnadskostnaderna i Bryssel under referensperioden, uppmätta med det av Eurostat beräknade internationella indexet, är + 1,5 %. Enligt artikel 3.2 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska uppdateringen motsvara produkten av den särskilda indikator och det gemensamma index som fastställts av Eurostat. Uppdateringen av lönerna och pensionerna i Belgien och Luxemburg är därför 2 %. Enligt artikel 3.5 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna ska ingen korrigeringskoefficient tillämpas i Belgien och Luxemburg.

Den globala särskilda indikatorn (+ 0,5 %) ligger under den tröskel som krävs för att utlösa begränsningsklausulen (övre gräns på + 2 %), som därför inte är tillämplig.

Eftersom den förväntade BNP-utvecklingen i reala termer är positiv (1,1 %) 3 ska undantagsklausulen inte tillämpas.

I slutet av 2019 kommer kommissionen således att i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de uppdaterade belopp som avses i artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna som är tillämpliga från och med den 1 juli 2019 på lönerna och pensionerna till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt bilaga I till denna rapport.

4.2.Uppdateringen 2019 av de korrigeringskoefficienter som tillämpas inom EU på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU (artikel 64 andra stycket)

Eurostat har i enlighet med artikel 1 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna utarbetat en rapport om utvecklingen av levnadskostnaderna i Belgien och Luxemburg, utvecklingen av köpkraften för lönerna för nationella tjänstemän i central statsförvaltning och de ekonomiska pariteter från vilka de olika korrigeringskoefficienterna härleds 4 .

Uppdateringen av lönerna och pensionerna utanför Belgien och Luxemburg ska motsvara produkten av anpassningen i Belgien och Luxemburg och variationen i korrigeringskoefficienterna och växelkursen.

Eurostat har beräknat de angivna korrigeringskoefficienterna för löner, pensioner och överföringar av en del av lönen på följande sätt:

4.1.1.Korrigeringskoefficienter för anställda utanför Belgien och Luxemburg:

Eurostat har, i överenskommelse med de nationella statistikorganen, beräknat de ekonomiska pariteter som för den 1 juli 2019 fastställer likvärdigheten i köpkraft mellan lönerna i referensstaden Bryssel och på övriga anställningsorter.

Korrigeringskoefficienterna för lönerna till de tjänstemän och övriga anställda som tjänstgör i andra medlemsstater än Belgien och Luxemburg fastställs på grundval av förhållandet mellan dessa ekonomiska pariteter och de växelkurser som används den 1 juli 2019.

I slutet av 2019 kommer kommissionen således att i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga från och med den 1 juli 2019 på lönerna och pensionerna till tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt bilaga I till denna rapport.

4.1.2.Korrigeringskoefficienter för PENSIONER utanför Belgien och Luxemburg och korrigeringskoefficienter för ÖVERFÖRINGAR:

Eurostat har, i överenskommelse med de nationella statistikorganen, beräknat de ekonomiska pariteter som för den 1 juli 2019 fastställer likvärdigheten i köpkraft mellan pensionerna i Belgien och övriga bosättningsländer.

Korrigeringskoefficienterna för pensionerna till personer som är bosatta i andra länder än Belgien och Luxemburg fastställs på grundval av förhållandet mellan dessa ekonomiska pariteter och de växelkurser som används den 1 juli 2019. I enlighet med artikel 20 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska dessa korrigeringskoefficienter för pensioner tillämpas enbart på den del av pensionen som motsvarar de pensionsrättigheter som förvärvats före den 1 maj 2004.

Dessa koefficienter är i enlighet med artikel 17 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna direkt tillämpliga på de överföringar som tjänstemän och övriga anställda företar.

I slutet av 2019 kommer kommissionen således att i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga från och med den 1 juli 2019 på pensioner som betalas utanför Belgien och Luxemburg och korrigeringskoefficienter för överföringar för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt bilaga I till denna rapport.

4.3.Uppdateringen 2019 av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

Den statistik som kommissionen hade tillgång till omfattade en förteckning över 145 anställningsorter. Ekonomiska pariteter angavs dock inte om uppgifter inte fanns tillgängliga eller inte var tillförlitliga på grund av lokal instabilitet eller andra skäl.

Korrigeringskoefficienterna för alla anställningsorter utanför EU beräknades per den 1 juli 2019. Den årliga uppdateringen anger de korrigeringskoefficienter som härrörts från de pariteter som meddelats av Eurostat för den 1 juli 2019.

I slutet av 2019 kommer kommissionen således att i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning att offentliggöra de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga från och med den 1 juli 2019 på lönerna till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer enligt bilaga II till denna rapport.

4.4.De mellanliggande uppdateringarna 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU inom EU (artikel 65.2 i tjänsteföreskrifterna)

I enlighet med artikel 4 i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna måste lönerna och pensionerna uppdateras för de orter där levnadskostnaderna förändras väsentligt.

Eurostat har, i överenskommelse med de nationella statistikorganen 5 , beräknat att förändringarna av levnadskostnaderna i Belgien och Luxemburg, mätt med det gemensamma indexet, var 0,8 % under perioden juni–december 2018.

Förändringarna i levnadskostnaderna utanför Belgien och Luxemburg under referensperioden mättes enligt de implicita index som beräknas av Eurostat 6 . Dessa index beräknades genom att det gemensamma indexet multiplicerades med förändringen i den ekonomiska pariteten.

Tröskelvärdet för en väsentlig förändring i levnadskostnaderna under en tolvmånadersperiod uppgår till 6 % (3 % för en sexmånadersperiod).

Eftersom det gemensamma indexet för referensperioden (juni 2018–december 2018) uppgick till 100,8 (dvs. + 0,8 %), har dessa variationer hållit sig inom det angivna tröskelvärdet (± 3,0 %). Följaktligen krävdes ingen mellanliggande uppdatering av de nominella lönerna och pensionerna för Europeiska unionens tjänstemän i Belgien och Luxemburg.

Korrigeringskoefficienterna är lika med förhållandet mellan den relevanta ekonomiska pariteten och den motsvarande växelkursen multiplicerad, om tröskeln inte nås för Bryssel och Luxemburg, med värdet av den mellanliggande uppdateringen.

Eurostat har, i överenskommelse med de nationella statistikorganen 7 , beräknat att det implicita prisindex inte överstiger det angivna tröskelvärdet vid någon tjänstgöringsort inom EU under perioden. Därför krävdes ingen mellanliggande uppdatering av de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga på lönerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen.

Dessutom har Eurostat, i överenskommelse med de nationella statistikorganen 8 , beräknat att ingen EU-medlemsstat uppvisade ett implicit prisindex som överstiger tröskelvärdet för perioden. Därför krävdes ingen mellanliggande uppdatering av de korrigeringskoefficienter som beräknats av Eurostat för pensionerna i dessa länder.

Därför krävdes inget offentliggörande, av kommissionen, i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning, av någon mellanliggande uppdatering av de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga från och med den 1 januari 2019 på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen som tjänstgör inom EU.

4.5.De mellanliggande uppdateringarna 2019 av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.2 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

4.1.3.För perioden augusti 2018–januari 2019

Enligt den statistik som kommissionen 9 förfogar över har förändringen av levnadskostnaderna i vissa tredjeländer, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande valutakurs, varit större än 5 % sedan man senast fastställde korrigeringskoefficienterna för löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer, dvs. sedan den 1 juli 2018.

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna måste en mellanliggande uppdatering av korrigeringskoefficienten i sådana fall göras i enlighet med förfarandet i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna.

Den mellanliggande uppdateringen anger de korrigeringskoefficienter som härrörts från de pariteter som meddelats av Eurostat för den 1 augusti, den 1 september, den 1 oktober, den 1 november och den 1 december 2018 respektive den 1 januari 2019.

Den 18 juni 2019 offentliggjorde kommissionen därför i C-serien 10 av Europeiska unionens officiella tidning sex månatliga tabeller som visar vilka länder som påverkas, respektive korrigeringskoefficienter och tillämpliga datum för varje land.

4.1.4.För perioden februari 2019–juni 2019

Enligt den statistik som kommissionen 11 förfogar över har förändringen av levnadskostnaderna i vissa tredjeländer, beräknad på grundval av korrigeringskoefficienten och motsvarande valutakurs, varit större än 5 % sedan man senast fastställde korrigeringskoefficienterna för löner som utbetalas i respektive tjänstgöringslands valuta till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer.

I enlighet med artikel 13 andra stycket i bilaga X till tjänsteföreskrifterna måste en mellanliggande uppdatering av korrigeringskoefficienten i sådana fall göras i enlighet med förfarandet i bilaga XI till tjänsteföreskrifterna.

Den mellanliggande uppdateringen anger de korrigeringskoefficienter som härrörts från de pariteter som meddelats av Eurostat för den 1 februari, den 1 mars, den 1 april, den 1 maj respektive den 1 juni 2019.

I slutet av 2019 kommer kommissionen således att i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra fem månatliga tabeller som visar vilka länder som påverkas, respektive korrigeringskoefficienter och tillämpliga datum för varje land, enligt bilaga III till denna rapport.

5.Inverkan på budgeten av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

I detta avsnitt ges en detaljerad uppskattning av hur uppdateringarna av EU-tjänstemännens löner och pensioner 2019 påverkar budgeten.

5.1.Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU (artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna)

Uppdateringen av de belopp som avses i artikel 65.1 andra stycket i tjänsteföreskrifterna har en ekonomisk inverkan på alla budgetposter för personalutgifter vid alla institutioner och organ.

Miljoner euro

Rubrik V

Andra rubriker (I till IV)

År
2019

År
2020

Följande år

År
2019

År
2020

Följande år

Beräknad inverkan på utgifterna

+66,1

+132,1

+132,1

+17,6

+35,3

+35,3

Beräknad inverkan på inkomsterna

+8,7

+17,4

+17,4

+3,0

+6,0

+6,0

5.2.Uppdateringen 2019 av de korrigeringskoefficienter som tillämpas inom EU på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i EU (artikel 64 andra stycket och artikel 20.1 i bilaga XIII)

Den uppdatering av de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 juli 2019 tillämpas på löner och pensioner för EU-personal i medlemsstaterna, men utanför Bryssel och Luxemburg, har en ekonomisk inverkan på flera budgetposter för personalutgifter.

Miljoner euro

Rubrik V

Andra rubriker (I till IV)

År
2019

År
2020

Följande år

År
2019

År
2020

Följande år

Beräknad inverkan på utgifterna

+1,6

+3,2

+3,2

+1,5

+3,0

+3,0

5.3.Uppdateringen 2019 av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

Den årliga uppdatering av de korrigeringskoefficienter som med verkan från den 1 juli 2019 tillämpas på lönerna för EU-personal som tjänstgör i tredjeländer har en ekonomisk inverkan på flera budgetposter för personalutgifter inom rubrik V.

Miljoner euro

Rubrik V

År
2019

År
2020

Följande år

Beräknad inverkan på utgifterna

+0,2

+0,4

+0,4

5.4.De mellanliggande uppdateringarna 2019 av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (artikel 13.2 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna)

5.1.1.För perioden augusti 2018–januari 2019

Den mellanliggande uppdatering med verkan den 1 augusti 2018, den 1 september 2018, den 1 oktober 2018, den 1 november 2018, den 1 december 2018 och den 1 januari 2019 av vissa korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna för EU-personal som tjänstgör i tredjeländer har en ekonomisk inverkan på flera budgetposter för personalutgifter inom rubrik V.

Miljoner euro

Rubrik V

År
2019

År
2020

Följande år

Beräknad inverkan på utgifterna

-0,3

-0,6

-0,6

5.1.2.För perioden februari 2019–juni 2019

Den mellanliggande uppdatering med verkan den 1 februari 2019, den 1 mars 2019, den 1 april 2019, den 1 maj 2019 och den 1 juni 2019 av vissa korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna för EU-personal som tjänstgör i tredjeländer har en ekonomisk inverkan på flera budgetposter för personalutgifter inom rubrik V.

Miljoner euro

Rubrik V

År
2019

År
2020

Följande år

Beräknad inverkan på utgifterna

+0,01

+0,02

+0,02Bilagor:

(1)Utkast till offentliggörande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning – Uppdateringen 2019 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

(2)Utkast till offentliggörande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning – Uppdateringen 2019 av koefficienterna för löner till EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer

(3)Utkast till offentliggörande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning – Interimistisk uppdatering av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna för EU:s tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer för perioden februari–juni 2019

(1)    Hänvisningar görs särskilt till följande rapporter från Eurostat:
(2)    Eurostats rapport av den 31 oktober 2019 om 2019 års uppdatering av löner och pensioner till EU:s tjänstemän i enlighet med artiklarna 64 och 65 i och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen, genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2019 en justering sker av lönerna för anställda i aktiv tjänst och pensioner till pensionerade f.d. anställda, och genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2019 en uppdatering sker av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till anställda i aktiv tjänst som tjänstgör på tjänstgöringsorter i och utanför EU, på pensioner till pensionerade f.d. anställda enligt deras bosättningsland och på pensionsöverföringar.
(3)    Enligt den ekonomiska prognos för Europa som GD Ekonomi och finans offentliggjorde den 7 november 2019 väntas BNP-tillväxten i EU nu öka med 1,1 % 2019 och med 1,2 % nästa år.
(4) Eurostats rapport av den 31 oktober 2019 om 2019 års uppdatering av löner och pensioner för EU-tjänstemän (se fotnot 2 ovan).
(5)    Eurostats rapport av den 29 april 2019 om den mellanliggande uppdateringen av löner och pensioner för EU-tjänstemän i enlighet med artiklarna 64 och 65 i och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid Europeiska unionen.
(6)    Samma som ovan
(7)      Samma som ovan
(8)      Samma som ovan
(9)    Eurostats rapport av den 29 april 2019 om en interimistisk uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i delegationer i tredjeländer, i enlighet med artikel 64, bilaga X och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.
(10)    EUT C 207, 18.6.2019, s. 3.
(11)    Eurostats rapport av den 28 oktober 2019 om en interimistisk uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i delegationer i tredjeländer, i enlighet med artikel 64, bilaga X och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.
Top

Bryssel den 28.11.2019

COM(2019) 617 final

BILAGOR

till

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för 2019 av löner och pensioner för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen och om de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna

BILAGA I

UPPDATERINGEN 2019 AV LÖNERNA OCH PENSIONERNA FÖR TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA I EUROPEISKA UNIONEN OCH AV DE TILLÄMPLIGA KORRIGERINGSKOEFFICIENTERNA PÅ DESSA LÖNER OCH PENSIONER

1.1. Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AD och AST enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2019:

1/7/2019

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

2. Tabell över månatliga grundlöner för varje lönegrad och löneklass i tjänstegrupperna AST/SC enligt artikel 66 i tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2019:

1/7/2019

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

4 844,35

5 047,92

5 260,04

5 406,37

5 481,07

5

4 281,60

4 461,52

4 649,65

4 778,33

4 844,35

4

3 784,23

3 943,23

4 108,94

4 223,26

4 281,60

3

3 344,61

3 485,15

3 631,63

3 732,64

3 784,23

2

2 956,07

3 080,30

3 209,75

3 299,04

3 344,61

1

2 612,68

2 722,47

2 836,88

2 915,78

2 956,07

3. Tabell över de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska unionen enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna, innehållande

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2019 tillämpas på lönerna för tjänstemän och övriga anställda enligt artikel 64 i tjänsteföreskrifterna (anges i kolumn 2 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 januari 2020 enligt artikel 17.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på överföringar för tjänstemän och övriga anställda (anges i kolumn 3 i tabellen nedan),

de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 juli 2019 enligt artikel 20.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna tillämpas på pensioner (anges i kolumn 4 i tabellen nedan).

1

2

3

4

 

Löner

Överföring

Pensioner

Land/ort

1.7.2019

1.1.2020

1.7.2019

Bulgarien

57,5

55,7

 

Tjeckien

85,5

74,0

 

Danmark

129,3

132,2

132,2

Tyskland

99,4

100,5

100,5

Bonn

95,1

 

Karlsruhe

96,5

 

München

110,3

 

Estland

83,3

86,0

 

Irland

119,2

123,3

123,3

Grekland

81,8

79,0

 

Spanien

91,6

89,2

 

Frankrike

117,7

110,0

110,0

Kroatien

75,9

67,3

 

Italien

95,2

95,5

 

Varese

90,0

 

Cypern

78,9

82,4

 

Lettland

78,6

73,1

 

Litauen

75,1

67,7

 

Ungern

75,3

64,0

 

Malta

92,0

95,3

 

Nederländerna

111,5

111,3

111,3

Österrike

106,0

108,2

108,2

Polen

71,1

60,8

 

Portugal

88,6

86,7

 

Rumänien

65,3

55,9

 

Slovenien

84,6

82,2

 

Slovakien

79,0

69,2

 

Finland

118,1

120,3

120,3

Sverige

120,5

110,5

110,5

Förenade kungariket

132,9

121,4

121,4

Culham

102,0

 

 

4.1. Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a andra stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 1 023,56 euro.

4.2. Beloppet för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 1 364,75 euro.

5.1. Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 191,44 euro.

5.2. Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 418,31 euro.

5.3. Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 283,82 euro.

5.4. Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara 102,18 euro.

5.5. Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänsteföreskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa ska från och med den 1 juli 2019 vara 567,38 euro.

5.6. Beloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara 407,88 euro.

6.1. Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,2110 euro per km för

201 till 1 000 km

0,3518 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,2110 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,0703 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0340 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km:

6.2. Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 7.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara

– 105,51 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är mellan 600 km och 1 200 km,

– 211,02 euro om det geografiska avståndet mellan de orter som avses i punkt 1 är längre än 1 200 km.

7.1. Beloppet för kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2020 vara

0 euro per km för

0 till 200 km

0,4255 euro per km för

201 till 1 000 km

0,7091 euro per km för

1 001 till 2 000 km

0,4255 euro per km för

2 001 till 3 000 km

0,1417 euro per km för

3 001 till 4 000 km

0,0684 euro per km för

4 001 till 10 000 km

0 euro per km över

10 000 km: 

7.2. Schablontillägget till kilometerersättning enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 januari 2020 vara

– 212,72 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är mellan 600 km och 1 200 km,

– 425,41 euro om det geografiska avståndet mellan anställningsorten och ursprungsorten är längre än 1 200 km.

8. Beloppet för dagtraktamente enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska från och med den 1 juli 2019 vara

   43,97 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg, och

   35,46 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hushållstillägg.

9. Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara

   1 251,74 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

   744,28 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

10.1. Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara

1 501,22 euro (undre gräns),

3 002,43 euro (övre gräns).

10.2. Den standardersättning som avses i artikel 28a.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara 1 364,75 euro.

11. Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 93 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2019:

TJÄNSTEGRUPP

1/7/2019

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 547,83

6 683,99

6 822,98

6 964,87

7 109,72

7 257,57

7 408,48

 

17

5 787,14

5 907,48

6 030,33

6 155,74

6 283,75

6 414,42

6 547,83

 

16

5 114,82

5 221,17

5 329,76

5 440,60

5 553,75

5 669,25

5 787,14

 

15

4 520,60

4 614,61

4 710,58

4 808,54

4 908,54

5 010,61

5 114,82

 

14

3 995,43

4 078,52

4 163,34

4 249,92

4 338,32

4 428,50

4 520,60

 

13

3 531,26

3 604,70

3 679,65

3 756,19

3 834,29

3 914,03

3 995,43

III

12

4 520,54

4 614,54

4 710,51

4 808,45

4 908,44

5 010,51

5 114,71

 

11

3 995,40

4 078,47

4 163,28

4 249,85

4 338,23

4 428,44

4 520,54

 

10

3 531,25

3 604,68

3 679,63

3 756,16

3 834,26

3 914,00

3 995,40

 

9

3 121,03

3 185,93

3 252,18

3 319,82

3 388,86

3 459,31

3 531,25

 

8

2 758,47

2 815,83

2 874,39

2 934,15

2 995,18

3 057,46

3 121,03

II

7

3 120,96

3 185,88

3 252,14

3 319,76

3 388,84

3 459,31

3 531,26

 

6

2 758,34

2 815,70

2 874,27

2 934,05

2 995,07

3 057,37

3 120,96

 

5

2 437,84

2 488,53

2 540,30

2 593,15

2 647,06

2 702,13

2 758,34

 

4

2 154,58

2 199,39

2 245,14

2 291,85

2 339,50

2 388,17

2 437,84

I

3

2 654,27

2 709,35

2 765,60

2 822,99

2 881,57

2 941,37

3 002,43

 

2

2 346,48

2 395,18

2 444,90

2 495,64

2 547,44

2 600,32

2 654,27

 

1

2 074,40

2 117,47

2 161,40

2 206,26

2 252,05

2 298,79

2 346,48

12. Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara

   941,53 euro för en anställd som har rätt till hushållstillägg, och

   558,22 EUR för en anställd som inte har rätt till hushållstillägg.

13.1. Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara

– 1 125,91 euro (undre gräns),

– 2 251,80 euro (övre gräns).

13.2 Den standardersättning som avses i artikel 96.7 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska vara 1 023,56 euro.

13.3 Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning enligt artikel 136 i anställningsvillkoren för övriga anställda ska från och med den 1 juli 2019 vara

- 990,55 euro (undre gräns),

- 2 330,72 euro (övre gräns).

14. Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 ska vara 1

- 429,05 euro.

- 647,59 euro.

- 708,05 euro.

- 965,31 euro.

15. Den korrigeringskoefficient som tillämpas på de belopp som avses i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 2 ska från och med den 1 juli 2019 vara 6,1934.16. Tabell över de belopp som anges i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, tillämpliga från och med den 1 juli 2019:

1/7/2019

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 994,33

19 792,50

20 624,20

20 624,20

20 624,20

20 624,20

15

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 735,49

18 994,33

19 792,50

14

14 837,60

15 461,11

16 110,80

16 559,04

16 787,82

17 493,27

18 228,35

18 994,33

13

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 635,43

14 837,60

12

11 590,57

12 077,61

12 585,13

12 935,26

13 113,98

13 665,04

14 239,26

14 837,60

11

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 432,61

11 590,57

12 077,61

12 585,13

13 113,98

10

9 054,10

9 434,55

9 831,02

10 104,52

10 244,12

10 674,58

11 123,14

11 590,57

9

8 002,30

8 338,57

8 688,98

8 930,71

9 054,10

8

7 072,70

7 369,90

7 679,59

7 893,26

8 002,30

8 338,57

8 688,98

9 054,10

7

6 251,08

6 513,76

6 787,48

6 976,32

7 072,70

7 369,90

7 679,59

8 002,30

6

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 165,90

6 251,08

6 513,76

6 787,48

7 072,70

5

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 449,63

5 524,91

5 757,08

5 998,99

6 251,08

4

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 816,55

4 883,11

5 088,30

5 302,11

5 524,91

3

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 257,02

4 315,85

4 497,20

4 686,18

4 883,11

2

3 371,37

3 513,03

3 660,66

3 762,50

3 814,47

3 974,78

4 141,81

4 315,85

1

2 979,73

3 104,93

3 235,40

3 325,43

3 371,37

17. Belopp, tillämpligt från och med den 1 juli 2019, för det fasta tillägget enligt den tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna, som används för tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna:

- 148,01 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och

- 226,94 euro per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.

18. Tabell över beloppen i skalan för grundlöner enligt artikel 133 i anställningsvillkoren för övriga anställda från och med den 1 juli 2019:

Grad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för heltidstjänst

1 886,92

2 198,26

2 383,36

2 584,07

2 801,67

3 037,62

3 293,42

Grad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för heltidstjänst

3 570,78

3 871,47

4 197,48

4 550,94

4 934,19

5 349,69

5 800,20

Grad

15

16

17

18

19

 

 

Grundlön för heltidstjänst

6 288,64

6 818,22

7 392,39

8 014,89

8 689,85

 

 

BILAGA II

ÅRLIG UPPDATERING

AV KORRIGERINGSKOEFFICIENTERNA FÖR LÖNER TILL EUROPEISKA UNIONENS TJÄNSTEMÄN, TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA OCH KONTRAKTSANSTÄLLDA SOM TJÄNSTGÖR I TREDJELÄNDER 3

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
juli 2019

Växelkurs
juli 2019 (*)

Korrigeringskoefficient
juli 2019 (**)

Afghanistan(***)

0

0

0

Albanien

77,27

121,820

63,4

Algeriet

87,59

135,123

64,8

Angola

398,2

387,638

102,7

Argentina

23,65

48,2543

49,0

Armenien

409,9

544,320

75,3

Australien

1,544

1,62510

95,0

Azerbajdzjan

1,680

1,93290

86,9

Bangladesh

79,94

96,0765

83,2

Barbados

2 371

2,28618

103,7

Vitryssland

1 883

2,31690

81,3

Belize

1 779

2,27400

78,2

Benin

506,1

655,957

77,2

Bolivia

6 563

7,85667

83,5

Bosnien och Hercegovina (Banja Luka) (***)

0

0

0

Bosnien och Hercegovina (Sarajevo)

1 204

1,95583

61,6

Botswana

8,008

12,1359

66,0

Brasilien

3 165

4,38680

72,1

Burkina Faso

608,1

655,957

92,7

Burundi

1755

2101,66

83,5

Kambodja

3542

4656,00

76,1

Kamerun

557,9

655,957

85,1

Kanada

1 412

1,49280

94,6

Kap Verde

77,75

110,265

70,5

Centralafrikanska republiken

717,1

655,957

109,3

Tchad

559,4

655,957

85,3

Chile

658,1

775,786

84,8

Kina

6 606

7,81990

84,5

Colombia

2222

3628,36

61,2

Komorerna

368,6

491,968

74,9

Kongo (Brazzaville)

782,5

655,957

119,3

Costa Rica

483,5

664 571

72,8

Kuba (*)

0,9512

1,13700

83,7

Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa)

1978

1859,06

106,4

Djibouti

175,5

202,068

86,9

Dominikanska republiken

32,24

57,7476

55,8

Ecuador (*)

0,8419

1,13700

74,0

Egypten

14,42

19,0314

75,8

El Salvador (*)

0,7978

1,13700

70,2

Eritrea

20,37

17,4046

117,0

Eswatini

10,25

16,0893

63,7

Etiopien

30,17

32,8448

91,9

Fiji

1 799

2,45459

73,3

Gabon

678,7

655,957

103,5

Gambia

35,53

56,2300

63,2

Georgien

1 976

3,1838

62,1

Ghana

5 010

5,98255

83,7

Guatemala

7 450

8,76521

85,0

Guinea (Conakry)

9482

10359,8

91,5

Guinea-Bissau

498,7

655,957

76,0

Guyana

169,2

238,385

71,0

Haiti

82,64

105,839

78,1

Honduras

19,54

27,8690

70,1

Hongkong

10,12

8,8836

113,9

Island

176,9

141,700

124,8

Indien

59,22

78,5675

75,4

Indonesien (Banda Aceh) (***)

0

0

0

Indonesien (Jakarta)

11299

16077,2

70,3

Iran (* * *)

0

0

0

Irak (***)

0

0

0

Israel

4 323

4,07590

106,1

Elfenbenskusten

587,9

655,957

89,6

Jamaica

119,2

144,585

82,4

Japan

124,1

122 640

101,2

Jordanien

0,8007

0,80613

99,3

Kazakstan

265,0

431,050

61,5

Kenya

98,21

116,014

84,7

Kosovo

0,7015

1,00000

70,2

Kirgizistan

55,71

79,0348

70,5

Laos

7658

9872,50

77,6

Libanon

1671

1714,03

97,5

Lesotho

10,44

16,0893

64,9

Liberia (*)

2 190

1,13700

192,6

Libyen (***)

0

0

0

Madagaskar

3308

4091,11

80,9

Malawi

474,8

885,644

53,6

Malaysia

2 986

4,71170

63,4

Mali

483,8

655,957

73,8

Mauretanien

29,26

41,9150

69,8

Mauritius

28,63

40,3618

70,9

Mexiko

13,39

21,7397

61,6

Moldavien

13,31

20,7388

64,2

Mongoliet

2051

3021,09

67,9

Montenegro

0,6288

1,00000

62,9

Marocko

7 754

10,8400

71,5

Moçambique

55,54

70,7000

78,6

Myanmar/Burma

1088

1746,43

62,3

Namibia

12,50

16,0893

77,7

Nepal

113,5

126 470

89,7

Nya Kaledonien

127,7

119 332

107,0

Nya Zeeland

1,632

1,69960

96,0

Nicaragua

28,94

37,6599

76,8

Niger

488,8

655 957

74,5

Nigeria

307,1

348,959

88,0

Nordmakedonien

32,08

61,4951

52,2

Norge

12,51

9,68430

129,2

Pakistan

77,88

178,917

43,5

Panama (*)

0,9641

1,13700

84,8

Papua Nya Guinea

3 485

3,84772

90,6

Paraguay

4146

7051,71

58,8

Peru

3 284

3,75267

87,5

Filippinerna

51,90

58,2090

89,2

Ryssland

72,29

71,6096

101,0

Rwanda

812,0

1021,04

79,5

Samoa

2,184

3,00595

72,7

Saudiarabien

3,695

4,26375

86,7

Senegal

625,2

655,957

95,3

Serbien

64,58

117,913

54,8

Sierra Leone

9759

10075,0

96,9

Singapore

1,906

1,53930

123,8

Salomonöarna

9,738

9,11055

106,9

Somalia (***)

0

0

0

Sydafrika

9,058

16,0893

56,3

Sydkorea

1242

1313,12

94,6

Sydsudan

366,5

180,271

203,3

Sri Lanka

156,4

201,220

77,7

Sudan

34,97

50,9690

68,6

Surinam

5 806

8,47975

68,5

Schweiz (Bern)

1 412

1,11210

127,0

Schweiz (Genève)

1,412

1,11210

127,0

Syrien (***)

0

0

0

Taiwan

28,61

35,4158

80,8

Tadzjikistan

5 765

10,7328

53,7

Förenade republiken Tanzania

1977

2608,69

75,8

Thailand

28,68

35,0030

81,9

Östtimor (*)

0,9008

1,13700

79,2

Togo

519,1

655 957

79,1

Trinidad och Tobago

5 955

7,86270

75,7

Tunisien

2 132

3,29600

64,7

Turkiet

3 332

6,55730

50,8

Turkmenistan

4 472

3,97950

112,4

Uganda

2681

4179,27

64,1

Ukraina

24,45

29,7794

82,1

Förenade Arabemiraten

4 179

4,17880

100,0

Förenta staterna (New York)

1 165

1,13700

102,5

Förenta staterna (Washington)

0,9866

1,13700

86,8

Uruguay

34,94

39,9690

87,4

Uzbekistan

4701

9735,38

48,3

Vanuatu

129,5

132,201

98,0

Venezuela (***)

0

0

0

Vietnam

16570

26492,1

62,5

Västbanken och Gazaremsan

4,323

4,07590

106,1

Jemen (***)

0

0

0

Zambia

9,135

14,7839

61,8

Zimbabwe (*)

1 310

1,13700

115,2

(*) 1 euro = x enheter i den nationella valutan (US-dollar för Kuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Östtimor och Zimbabwe).

(**) Bryssel och Luxemburg = 100 %.

Uppgift saknas (***) antingen på grund av att den lokala situationen är instabil eller att tillförlitliga uppgifter saknas.BILAGA III

MELLANLIGGANDE UPPDATERING AV JUSTERINGSKOEFFICIENTERNA FÖR
LÖNER TILL EUROPEISKA UNIONENS TJÄNSTEMÄN, TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA OCH KONTRAKTSANSTÄLLDA

SOM TJÄNSTGÖR I TREDJELÄNDER
4

FEBRUARI 2019

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
februari 2019

Växelkurs
februari 2019 (*)

Korrigeringskoefficient
februari 2019 (**)

Argentina

19,90

42,3216

47,0

Botswana

8 078

11,8906

67,9

Egypten

12,72

20,2046

63,0

Etiopien

26,64

32,4790

82,0

Gabon

688,8

655,957

105,0

Ghana

4,330

5,61925

77,1

Nigeria

298,3

349,431

85,4

Sierra Leone

9221

9661,58

95,4

Sydsudan

283,4

176,701

160,4

Sudan

31,10

54,3759

57,2

Uzbekistan

3960

9575,42

41,4

(*)

1 euro = x enheter i den nationella valutan.

(* *)

Bryssel och Luxemburg = 100.

MARS 2019

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
mars 2019

Växelkurs
mars 2019 (*)

Korrigeringskoefficient mars 2019 (**)

Eritrea

19,94

17,3431

115,0

Sydsudan

316,9

176,705

179,3

(*)

1 euro = x enheter i den nationella valutan.

(* *)

Bryssel och Luxemburg = 100.

APRIL 2019

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
April 2019

Växelkurs
Växelkurs april 2019 (*)

Korrigeringskoefficient
April 2019 (**)

Angola

384,7

360,004

106,9

Argentina

21,41

47,2053

45,4

Burundi

1726

2066,69

83,5

Demokratiska republiken Kongo

1866

1867,81

99,9

Ghana

4 555

5,75645

79,1

Pakistan

76,03

158 505

48,0

Panama

0,9194

1,12180

82,0

Sydsudan

341,3

174,875

195,2

Sudan

33,20

53,8648

61,6

Uruguay

34,53

37,5882

91,9

Uzbekistan

4252

9421,96

45,1

(*)

1 euro = x enheter i den nationella valutan, utom US-dollar för: Panama.

(* *)

Bryssel och Luxemburg = 100.

MAJ 2019

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
maj 2019

Växelkurs
maj 2019 (*)

Korrigeringskoefficient maj 2019 (**)

Kamerun

542,5

655,957

82,7

Egypten

13,64

19,2205

71,0

Etiopien

28,28

32,3931

87,3

Haiti

80,32

95,1980

84,4

Myanmar/Burma

1068

1699,26

62,9

Tadzjikistan

5,503

10,5250

52,3

(*)

1 euro = x enheter i den nationella valutan.

(* *)

Bryssel och Luxemburg = 100.

JUNI 2019

TJÄNSTGÖRINGSORT

Ekonomisk paritet
juni 2019

Växelkurs
juni 2019 (*)

Korrigeringskoefficient
juni 2019 (**)

Argentina

22,82

50,1625

45,5

Kongo

766,8

655,957

116,9

Ghana

4 815

5,73320

84,0

Mongoliet

2038

2963,29

68,8

Tunisien

2 118

3,34000

63,4

Uzbekistan

4537

9497,43

47,8

Vietnam

16330

26183,7

62,4

Zambia

9 077

14,9570

60,7

(*)

1 euro = x enheter i den nationella valutan.

(* *)

Bryssel och Luxemburg = 100.

(1)

   Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1). Förordningen kompletterad genom förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 1307/87 (EGT L 124, 13.5.1987, s. 6).

(2)

   Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).

(3)

Eurostats rapport av den 31 oktober 2019 om 2019 års uppdatering av löner och pensioner till EU:s tjänstemän i enlighet med artiklarna 64 och 65 i och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen, genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2019 en justering sker av lönerna för anställda i aktiv tjänst och pensioner till pensionerade f.d. anställda, och genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2019 en uppdatering sker av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till anställda i aktiv tjänst som tjänstgör på tjänstgöringsorter i och utanför EU, på pensioner till pensionerade f.d. anställda enligt deras bosättningsland och på pensionsöverföringar.

Ytterligare upplysningar om metoden finns på Eurostats webbplats (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).

(4)

Eurostats rapport av den 28 oktober 2019 om en interimistisk uppdatering av justeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i delegationer i tredjeländer, i enlighet med artikel 64 i och bilaga X och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen (Ares(2019)6661612).

Ytterligare upplysningar om metoden finns på Eurostats webbplats (”Statistikdatabas” > ”Ekonomi och finans” > ”Priser” > ”Korrigeringskoefficienter”)

Top