EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0436

Förslag till RÅDETS BESLUT om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder

/* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */

52013PC0436

Förslag till RÅDETS BESLUT om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder /* COM/2013/0436 final - 2013/0207 (NLE) */


MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Genom rådets beslut 2005/387/RIF om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen[1] föreskrivs ett förfarande i tre steg som kan leda till att ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder inom unionen.

Den 22 januari 2013 begärde[2] rådet, i enlighet med artikel 6.1 i ovannämnda rådsbeslut, en bedömning av de risker som orsakas av användning och framställning av samt olaglig handel med det nya psykoaktiva ämnet 5-(2-aminopropyl)indol, den organiserade brottslighetens inblandning och de möjliga konsekvenserna av de kontrollåtgärder som införts när det gäller detta ämne.

Riskerna med 5-(2-aminopropyl)indol bedömdes av den vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.2, 6.3 och 6.4 i rådets beslut. Den vetenskapliga kommitténs ordförande lämnade in riskbedömningsrapporten till kommissionen och till rådet den 16 april 2013.

De viktigaste resultaten av riskbedömningen är följande:

(1) 5-(2-aminopropyl)indol är ett syntetiskt derivat av indol som substituerats på fenylsidan av indolringsystemet. Det förefaller vara ett stimulerande ämne som också kan ge hallucinogena effekter. Trots de strukturella likheterna med bättre kända föreningar, såsom α-metyltryptamin (AMT), 5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB) och det internationellt kontrollerade narkotikaklassade ämnet 3,4-metylenedioxyamfetamin (MDA) kan effekterna av 5-(2-aminopropyl)indol inte jämföras med dem som dessa ämnen ger upphov till på grund av de möjliga skillnaderna i funktionsmekanismerna.

(2) Det förefaller som den akuta toxiciteten hos 5-(2-aminopropyl)indolet framkallar skadliga effekter på människor, t.ex. takykardi och hypertermi, och också kan orsaka pupillutvidgning, upphetsning och kramper. Dessutom kan 5-(2-aminopropyl)indol samverka med andra ämnen, bl.a. läkemedel och stimulantia som inverkar på det monoaminerga systemet.

(3) Sedan 2012 har sju medlemsstater, samt Kroatien och Norge, påträffat 5-(2-aminopropyl)indol och rapporterat uppgifter om detta till ECNN och Europol. Mellan april och augusti 2012 rapporterade fyra medlemsstater 24 dödsfall där 5-(2-aminopropyl)indol påträffats i obduktionsprover antingen isolerat eller i kombination med andra ämnen. Tre medlemsstater har rapporterat 21 fall av förgiftningar utan dödlig utgång i samband med detta nya psykoaktiva ämne. En mer utbredd tillgång till och användning av ämnet skulle kunna ge betydande konsekvenser för enskilda individer och folkhälsan.

(4) 5-(2-aminopropyl)indol har inte något känt, etablerat eller erkänt medicinskt värde eller användningsområde och bortsett från användningen som analytisk referensstandard och i vetenskaplig forskning finns det inget som tyder på att ämnet används för andra ändamål.

Enligt artikel 8.1 i rådets beslut ska kommissionen inom sex veckor från den dag då den mottar riskbedömningsrapporten antingen förelägga rådet ett initiativ om att det nya psykoaktiva ämnet ska underställas kontrollåtgärder inom unionen eller en rapport där den redogör för sin uppfattning om varför ett sådant initiativ inte anses vara nödvändigt.

Även om de vetenskapliga beläggen för de övergripande riskerna med 5-(2-aminopropyl)indol i detta skede är begränsade anser kommissionen att det finns skäl att underställa ämnet kontrollåtgärder inom unionen. Huvudorsaken är att 5-(2-aminopropyl)indol enligt den tillgängliga informationen från riskbedömningsrapporten har en akut toxicitet som allvarligt kan skada individers hälsa. Riskerna förvärras av att det förekommer rapporter om att vissa användare har konsumerat 5-(2-aminopropyl)indol utan att veta om det i kombination med eller i stället för andra stimulerande ämnen.

Syftet med detta förslag till rådets beslut är att uppmana medlemsstaterna att underställa 5-(2-aminopropyl)indol de kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder som föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

2013/0207 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen[3], särskilt artikel 8.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens initiativ, och

av följande skäl:

(1)       En riskbedömningsrapport om det nya psykoaktiva ämnet 5-(2-aminopropyl)indol har utarbetats i enlighet med artikel 6 i beslut 2005/387/RIF vid ett extra sammanträde med den utvidgade vetenskapliga kommittén vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk. Rapporten lades fram för kommissionen och rådet den 16 april 2013.

(2)       5-(2-aminopropyl)indol är ett syntetiskt derivat av indol som substituerats på fenylsidan av indolringssystemet. Det förefaller vara ett stimulerande ämne som också kan ge hallucinogena effekter. 5-(2-aminopropyl)indol har främst påträffats i pulverform men också som tabletter och kapslar, och finns kommersiellt tillgängligt på internet och i s.k. head shops, där det saluförs som ”kemikalier för forskning”. Det har också upptäckts i prover från en produkt som säljs som ett lagligt psykoaktivt ämne (”legal high”) kallat Benzo Fury, och i tabletter som liknar ecstasy.

(3)       Den befintliga informationen och de befintliga uppgifterna tyder på att den akuta toxiciteten hos 5-(2-aminopropyl)indol kan framkalla skadliga effekter på människor, t.ex. takykardi och hypertermi, samt orsaka pupillutvidgning, upphetsning och kramper. 5-(2-aminopropyl)indol kan samverka med andra ämnen, bl.a. läkemedel och stimulantia som inverkar på det monoaminerga systemet. Det är svårt att fastställa de särskilda fysiska effekterna av 5-(2-aminopropyl)indol på människor, eftersom det inte finns några offentliggjorda undersökningar som bedömer ämnets akuta och kroniska toxicitet, dess psykiska och beteendemässiga effekter eller hur beroendeframkallande det är och eftersom tillgången på information och uppgifter är begränsad.

(4)       Totalt har 24 dödsfall registrerats i fyra medlemsstater mellan april och augusti 2012 där 5-(2-aminopropyl)indol, antingen isolerat eller i kombination med andra ämnen, påträffats i obduktionsprover. Det går inte att med säkerhet fastställa vilken roll 5- (2-aminopropyl)indol spelar i alla dessa dödsfall, men i vissa fall har det nämnts i dödsorsaken. En mer utbredd tillgång till och användning av ämnet skulle kunna ge betydande konsekvenser för enskilda individer och folkhälsan. Det finns ingen tillgänglig information om de sociala riskerna med 5- (2-aminopropyl)indol.

(5)       Nio europeiska länder har rapporterat till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol att de har påträffat 5-(2-aminopropyl)indol. Det finns inga prevalensuppgifter om användningen av 5-(2-aminopropyl)indol, men de begränsade uppgifter som finns tyder på att ämnet används i liknande miljöer som annan stimulantia, t.ex. i hemmet och i barer samt på nattklubbar och musikfestivaler.

(6)       Det finns inga uppgifter som tyder på att 5-(2-aminopropyl)indol framställs i unionen, och inga belägg för att den organiserade brottsligheten är inblandad i framställning, distribution eller leverans av detta nya psykoaktiva ämne.

(7)       5-(2-aminopropyl)indol har inte något känt, etablerat eller erkänt medicinskt värde eller användningsområde, och det finns inget godkännande för försäljning av detta nya psykoaktiva ämne i unionen. Bortsett från dess användning som referensstandard vid analys och inom vetenskaplig forskning finns det inget som tyder på att ämnet används för andra ändamål.

(8)       5-(2-aminopropyl)indol har inte bedömts och bedöms inte för närvarande av Förenta nationernas system. Två medlemsstater kontrollerar detta nya psykoaktiva ämne i enlighet med nationell lagstiftning som uppfyller förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen. Fem europeiska länder tillämpar lagstiftning om nya psykoaktiva ämnen, farligt gods eller läkemedel för att kontrollera 5- (2-aminopropyl)indol.

(9)       Riskbedömningsrapporten visar att de vetenskapliga uppgifterna om 5-(2-aminopropyl)indol är begränsade och att ytterligare forskning skulle behövas för att fastställa dess hälsorisker och sociala risker. De uppgifter och den information som finns att tillgå ger dock tillräckliga skäl för att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder i hela unionen. 5-(2-aminopropyl)indol bör underställas kontrollåtgärder i hela unionen grund av dess hälsorisker som belagts genom att det påträffats i samband med flera dödsfall, och eftersom det kan konsumeras utan att användaren vet om det samt saknar medicinskt värde och användning.

(10)     Eftersom sex medlemsstater redan kontrollerar 5-(2-aminopropyl)indol via rättsliga bestämmelser av annat slag, skulle man genom att underställa ämnet kontrollåtgärder i hela unionen bidra till att undvika att det uppstår hinder för gränsöverskridande brottsbekämpning och rättsligt samarbete, och skydda användare mot de risker som det kan innebära att konsumera detta ämne.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det nya psykoaktiva ämnet (2-aminopropyl)indol underställs härmed kontrollåtgärder inom unionen.

Artikel 2

Senast [ett år från den dag då detta beslut offentliggörs] ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs, i enlighet med nationell lagstiftning, för att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder och straffrättsliga påföljder såsom föreskrivs i deras lagstiftning i enlighet med förpliktelserna enligt 1971 års FN-konvention om psykotropa ämnen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

[1]               EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

[2]               Se rådets dok. 5284/13.

[3]               EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

Top