Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41976X1008(01)

Akt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

OJ L 278, 8.10.1976, p. 5–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1976/787(2)/oj

41976X1008(01)

Akt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 08/10/1976 s. 0005 - 0011


Akt om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet

Artikel 1

Europaparlamentets företrädare för folken i de stater som slutit sig samman i gemenskapen skall väljas genom allmänna direkta val.

Artikel 2(*)

(*) Som den ersatts genom artikel 11 i AA A/FIN/S i den lydelse som framgår av artikel 5 i BAAA A/FIN/S.

I varje medlemsstat skall följande antal företrädare i Europaparlamentet väljas:

Belgien . // 25.

Danmark . // 16.

Tyskland . // 99.

Grekland . // 25.

Spanien . // 64.

Frankrike . // 87.

Irland . // 15.

Italien . // 87.

Luxemburg . // 6.

Nederländerna . // 31.

Österrike . // 21.

Portugal . // 25.

Finland . // 16.

Sverige . // 22.

Förenade kungariket . // 87.

Artikel 3

1. Företrädarna skall väljas för en period av 5 år.

2. Denna femårsperiod skall börja då den första sessionen öppnas efter varje val.

Valperioden kan förlängas eller förkortas enligt artikel 10.2 andra stycket.

3. Företrädarnas mandattid skall börja och sluta vid samma tidpunkt som den period som avses i punkt 2.

Artikel 4

1. Företrädarna skall rösta individuellt och personligen. De får inte bindas av några instruktioner eller uppdrag.

2. Företrädarna skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för Europaparlamentets ledamöter enligt det protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna som är fogat till fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Artikel 5

Uppdraget som företrädare i Europaparlamentet är förenligt med att vara ledamot av parlamentet i en medlemsstat.

Artikel 6

1. Uppdraget som företrädare i Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

- ledamot av regeringen i en medlemsstat

- ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission

- domare generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol

- ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

- medlem av Rådgivande kommittén i Europeiska kol- och stålgemenskapen eller medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska ekonomiska gemenskapen och i Europeiska atomenergigemenskapen

- medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift

- styrelseledamot direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken

- tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas institutioner eller till dessa knutna fackorgan.

2. Dessutom kan varje medlemsstat under de förutsättningar som anges i artikel 7.2 fastställa nationella regler om oförenlighet.

3. Sådana företrädare i Europaparlamentet på vilka punkterna 1 och 2 blir tillämpliga under den femårsperiod som avses i artikel 3 skall ersättas enligt artikel 12.

Artikel 7

1. Enligt artikel 21.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen artikel 138.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 108.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall Europaparlamentet utarbeta ett förslag till en enhetlig valordning.

2. Tills dess att en enhetlig valordning träder i kraft och om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i denna akt skall valförfarandet regleras av varje medlemsstats nationella föreskrifter.

Artikel 8

Vid val av företrädare i Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång.

Artikel 9

1. Val till Europaparlamentet skall hållas den dag som varje medlemsstat fastställer; denna dagskall för samtliga medlemsstater infalla under samma period som skall börja en torsdag morgon och sluta närmast följande söndag.

2. Rösträkningen får inte börja förrän valet har avslutats i den medlemsstat vars väljare skall rösta sist inom den period som anges i punkt 1.

3. Om en medlemsstat beslutar att omröstning skall ske i två omgångar för val till Europaparlamentet skall den första omgången äga rum inom den period som avses i punkt 1.

Artikel 10

1. För det första valet skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet bestämma den period som avses i artikel 9.1.

2. De följande valen skall äga rum inom samma period under det sista året av den femårstid som avses i artikel 3.

Om det visar sig omöjligt att under den perioden hålla valen i gemenskapen skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet bestämma en annan period som inte får infalla mer än en månad före eller en månad efter den enligt föregående stycke bestämda perioden.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 22 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen artikel 139 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 109 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall Europaparlamentet utan särskild kallelse sammanträda den första tisdagen sedan en månad har förflutit efter utgången av den i artikel 9.1 avsedda perioden.

4. Det avgående Europaparlamentets befogenheter skall upphöra när det nya Europaparlamentet sammanträder första gången.

Artikel 11

Till dess att den enhetliga valordning som avses i artikel 7.1 träder i kraft skall Europaparlamentet pröva företrädarnas behörighet. I detta syfte skall Europaparlamentet beaktade valresultat som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana tvister som kan uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt dock inte tvister som uppkommer på grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till.

Artikel 12

1. Till dess att den enhetliga valordning som avses i artikel 7.1 träder i kraft och om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i denna akt skall varje medlemsstat fastställa ett lämpligt förfarande för hur en plats som blir vakant under den femåriga mandattid som avses i artikel 3 skall besättas för den återstående mandattiden.

2. Om en plats blir vakant på grund av gällande nationella bestämmelser i en medlemsstat skallmedlemsstaten underrätta Europaparlamentet som skall beakta denna underrättelse.

I alla andra fall skall Europaparlamentet fastställa när en plats är vakant och underrätta medlemsstaten om detta.

Artikel 13

Om det visar sig nödvändigt att besluta om åtgärder för att genomföra denna akt skall rådet på förslag från Europaparlamentet och efter att ha hört kommissionen enhälligt besluta om sådana åtgärder. Rådet skall först ha försökt komma överens med Europaparlamentet i en förlikningskommitté som skall bestå av rådet och företrädare för Europaparlamentet.

Artikel 14

Artikel 21.1 och 21.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen artikel 138.1 och 138.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 108.1 och 108.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen skall upphöra att gälla den dag då det första Europaparlamentet som valts enligt denna akt sammanträder enligt artikel 10.3.

Artikel 15

Denna akt är upprättad på danska engelska franska iriska italienska nederländska och tyska språken vilka samtliga texter är lika giltiga.

Bilagorna I-III skall utgöra en integrerad del av denna akt.

En förklaring av Förbundsrepubliken Tysklands regering är fogad till denna akt.

Artikel 16

Bestämmelserna i denna akt träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att den sista av de anmälningar som avses i beslutet har tagits emot.

Utfärdad i Bryssel den tjugonde september nittonhundrasjuttiosex.

R. VAN ELSLANDE

Ivar NØRGAARD

Hans-Dietrich GENSCHER

Louis DE GUIRINGAUD

Gearóid MAC GEARAILT

Arnaldo FORLANI

Jean HAMILIUS

L. J. BRINKHORST

A. CROSLAND

BILAGA I

De danska myndigheterna får besluta om de dagar då val av ledamöter till Europaparlamentet skall äga rum på Grönland.

BILAGA II

Förenade kungariket skall tillämpa bestämmelserna i denna akt endast på Förenade kungariket.

BILAGA III

FÖRKLARING OM ARTIKEL 13

Det föreligger enighet om att medlingskommitten i fråga om sitt förfarande skall följa bestämmelserna i punkterna 5 6 och 7 för det förfarande som fastställdes i Europaparlamentets rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars 1975(*)(**).

(*) EGT nr C 89 22.4.1975.

(**) Denna gemensamma förklaring återges på sidorna 873-876 i denna del.

Med beaktande av Frankrikes Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands och Amerikas Förenta staters rättigheter och skyldigheter skall Berlins parlament välja företrädare till de platser som inom Förbundsrepubliken Tysklands kvot tillfaller Land Berlin.

FÖRKLARING AV FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS REGERING

Förbundsrepubliken Tysklands regering förklarar att akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet skall tillämpas på Land Berlin.

Top