EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1211

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1211 av den 22 juli 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/2323 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (Text av betydelse för EES)

C/2021/5320

OJ L 263, 23.7.2021, p. 13–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1211/oj

23.7.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 263/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2021/1211

av den 22 juli 2021

om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/2323 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG (1), särskilt artikel 16, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6.2 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska fartygsägare se till att fartyg som ska återvinnas endast återvinns vid fartygsåtervinningsanläggningar som finns upptagna på den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar som offentliggjorts i enlighet med artikel 16 i den förordningen.

(2)

Den europeiska förteckningen återfinns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2323 (2).

(3)

Nederländerna har underrättat kommissionen om att en fartygsåtervinningsanläggning (3) som är belägen inom dess territorium har auktoriserats av den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Nederländerna har försett kommissionen med all information som är relevant för att anläggningen ska bli upptagen på den europeiska förteckningen. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras till att omfatta denna anläggning.

(4)

Spanien har underrättat kommissionen om att en fartygsåtervinningsanläggning (4) som är belägen inom dess territorium har auktoriserats av den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Spanien har försett kommissionen med all information som är relevant för att anläggningen ska bli upptagen på den europeiska förteckningen. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras till att omfatta denna anläggning.

(5)

Norge har underrättat kommissionen om att en fartygsåtervinningsanläggning (5) som är belägen inom dess territorium har auktoriserats av den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Norge har försett kommissionen med all information som är relevant för att anläggningen ska tas upp på den europeiska förteckningen. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras till att omfatta denna anläggning.

(6)

Auktoriseringen av en fartygsåtervinningsanläggning som är belägen i Portugal (6) löpte ut den 26 november 2020. Kommissionen har mottagit information från Portugal om att anläggningens auktorisering att bedriva fartygsåtervinning hade förnyats innan den löpte ut, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Sista giltighetsdag för upptagandet av denna anläggning på den europeiska förteckningen bör därför uppdateras.

(7)

Auktoriseringen av en fartygsåtervinningsanläggning som är belägen i Estland (7) kommer att löpa ut den 15 februari 2021. Kommissionen har mottagit information från Estland om att anläggningens auktorisering att bedriva fartygsåtervinning hade förnyats innan den löpte ut, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Sista giltighetsdag för upptagandet av denna anläggning på den europeiska förteckningen bör därför uppdateras.

(8)

Auktoriseringen av två fartygsåtervinningsanläggningar som är belägna i Danmark (8) skulle ha löpt ut den 30 juni 2021 respektive den 15 september 2021. Kommissionen har mottagit information från Danmark om att anläggningarnas auktorisering att bedriva fartygsåtervinning har förnyats innan de löpt ut, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Sista giltighetsdag för upptagandet av dessa anläggningar på den europeiska förteckningen bör därför uppdateras.

(9)

Auktoriseringen av två fartygsåtervinningsanläggningar som är belägna i Nederländerna (9) skulle ha löpt ut den 21 juli 2021 respektive den 27 september 2021. Kommissionen har mottagit information från Nederländerna om att anläggningens auktorisering att bedriva fartygsåtervinning har förnyats innan den löpt ut, i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013. Sista giltighetsdag för upptagandet av dessa anläggningar på den europeiska förteckningen bör därför uppdateras.

(10)

Upptagandet av två fartygsåtervinningsanläggningar som är belägna i Förenade konungariket (10) löpte ut vid slutet av den övergångsperiod som föreskrivs i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen den 31 december 2020. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras genom att dessa anläggningar tas bort.

(11)

Frankrike och Norge har underrättat kommissionen om ändringar av namn och kontaktuppgifter för en fartygsåtervinningsanläggning (11) som är belägen i vart och ett av dessa länder. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(12)

Spanien har underrättat kommissionen om ändringar och uppdateringar av informationen som gäller en fartygsåtervinningsanläggning (12) som är belägen på dess territorium. Det rör sig om kontaktuppgifter för anläggningen i fråga, vilken återvinningsmetod som används, storleken på de fartyg som kan återvinnas samt den maximala årliga fartygsåtervinningen vid anläggningen. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(13)

Kommissionen har fått uppdaterad information om begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningar i Turkiet, särskilt när det gäller hantering av farligt avfall. Turkiets sammanslutning för fartygsåtervinning, SRAT (Ship Recycling Association of Turkey) är inte längre involverad i hanteringen av farligt avfall. Vidare har kommissionen fått ytterligare uppgifter om det förfarande som avses i artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 för godkännande av en fartygsåtervinningsplan i Turkiet. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(14)

Kommissionen har underrättats om ändringar av namn och kontaktuppgifter för en fartygsåtervinningsanläggning (13) som är belägen i Turkiet. Den europeiska förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

(15)

Genomförandebeslut (EU) 2016/2323 bör därför ändras i enlighet med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 25 i förordning (EU) nr 1257/2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2323 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 330, 10.12.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2323 av den 19 december 2016 om inrättande av den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg (EUT L 345, 20.12.2016, s. 119).

(3)  Hoondert Services & Decommissioning B.V.

(4)  DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA).

(5)  Green Yard Kleven AS.

(6)  Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais.

(7)  BLRT Refonda Baltic OÜ.

(8)  Fornæs ApS och Smedegaarden A/S.

(9)  Damen Verolme Rotterdam B.V. och Scheepssloperij Nederland B.V.

(10)  Able UK Limited och Dales Marine Services Ltd.

(11)  Les recycleurs Bretons (Frankrike) och Kvaerner AS (Norge).

(12)  DDR VESSELS XXI, S.L.

(13)  Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti.


BILAGA

”BILAGA

Europeisk förteckning över fartygsåtervinningsanläggningar enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1257/2013

DEL A

Fartygsåtervinningsanläggningar i en medlemsstat

Anläggningens namn

Återvinnings-metod

Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas

Begränsningar och villkor för fartygsåtervinnings-anläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall

Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för den behöriga myndighetens godkännande av fartygets återvinningsplan  (1)

Maximal årlig fartygs-återvinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i ton lätt deplacement (ldt) som återvunnits under ett visst år i den anläggningen  (2)

Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen  (3)

BELGIEN

NV Galloo Recycling Gent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Belgien

Tfn +32 92512521

E-post: peter.wyntin@galloo.com

Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 265 meter

Bredd: 37 meter

Djupgående: 12,5 meter

 

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar.

34 000   (4)

31 mars 2025

DANMARK

FAYARD A/S

Kystvejen 100

5330 Munkebo

Danmark

www.fayard.dk

Tfn +45 75920000

E-post: fayard@fayard.dk

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 415 meter

Bredd: 90 meter

Djupgående: 7,8 meter

Fartygsåtervinningsanläggningen regleras i enlighet med gällande lagstiftning och de villkor som anges i miljötillståndet av den 7 november 2018 utfärdat av Kerteminde kommun. I miljötillståndet ingår villkor om drifttider, särskilda driftsförhållanden, hantering och lagring av avfall samt ett villkor om att verksamheten ska utföras i torrdocka.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

 (5)

7 november 2023

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12–16

8500 Grenå

Danmark

www.fornaes.com

Tfn +45 86326393

E-post: recycling@fornaes.dk

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 7 meter

GT: 10 000

Norddjurs kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

30 000   (6)

12 maj 2026

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Danmark

www.jatob.dk

Tfn +45 86681689

E-post: post@jatob.dk mathias@jatob.dk

Utmed kaj, på slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 30 meter

Djupgående: 6 meter

Hantering och lagring av avfallsfraktioner omfattas av ett miljötillstånd. Mellanlagring av farligt avfall kan förekomma i upp till ett år på anläggningen.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

13 000   (7)

9 mars 2025

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Danmark

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-post: kim@mars-eu.dk

På slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 290 meter Bredd: 90 meter Djupgående: 14 meter

Villkoren för fartygsåtervinningsanläggningens drift anges i det miljötillstånd av den 9 mars 2018 som utfärdats av Frederikshavns kommun.

Frederikshavns kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar.

Anläggningen får inte lagra farligt avfall mer än ett år.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

 (8)

23 augusti 2023

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Danmark

www.smedegaarden.net

Tfn +45 75128888

E-post:

m@smedegaarden.net

Utmed kaj, på slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 200 meter*

Bredd: 48 meter

Djupgående: 7,5 meter

(*om längden >170 meter

krävs godkännande från

Esbjergs

kommun)

Villkoren för fartygsåtervinningsanläggningens drift anges i det miljötillstånd av den 4 juni 2015 som utfärdats av Esbjergs kommun.

Esbjergs kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

20 000   (9)

11 mars 2026

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Danmark

www.stenarecycling.dk

Tfn +45 20699190

E-post: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 40 meter Bredd: 40 meter Djupgående: 10 meter

Villkoren för fartygsåtervinningsanläggningens drift anges i det miljötillstånd av den 5 oktober 2017 som utfärdats av Esbjergs kommun.

Esbjergs kommun har rätt att fördela farligt avfall på miljögodkända anläggningar, i enlighet med fartygsåtervinningsanläggningens miljötillstånd.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 14 dagar.

 (10)

7 februari 2024

ESTLAND

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Estland

Tfn +372 6102933

Fax: +372 6102444

E-post: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Flytande vid kajen och i flytdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 197 meter

Bredd: 32 meter

Djupgående: 9,6 meter

Avfallstillstånd nr KL-511809. Tillstånd för hantering av farligt avfall nr 0546. Vene-Balti hamns bestämmelser, handbok för återvinning av fartyg, MSR-Refonda. Miljöledningssystem, avfallshantering EP 4.4.6–1-13.

Anläggningen kan endast återvinna de farliga material för vilka den har tillstånd.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 30 dagar.

24 364   (11)

15 februari 2026

SPANIEN

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Spanien

Tfn +34 944971152

E-post: redena@redena.es

www.redena.es

Nedmonteringsramp

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 120 meter

Bredd: 20 meter

Djupgående: 6 meter

Begränsningarna ingår i det samordnade miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är Harbour Masters Office.

2 086   (12)

3 mars 2026

DDR VESSELS XXI, S.L.

Hamnen ”El Musel”

Gijón

Spanien

Tfn +34 630144416

E-post: abarredo@ddr-vessels.com

Utmed kaj, nedmonteringsramp

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 169,9 meter

(fartyg över den storleken som kan garantera noll eller negativ krängning på rampen kan godkännas, beroende på resultatet av en detaljerad genomförbarhetsstudie)

Bredd: 25 meter

Begränsningarna ingår i det samordnade miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande – den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är Harbour Masters Office.

3 600   (13)

28 juli 2025

FRANKRIKE

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 Le Trait, Frankrike

Tfn +33 769791280

E-post: patrick@demonaval-recycling.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 140 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 5 meter

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

 (14)

11 december 2022

GARDET & DE BEZENAC Recycling / Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616 Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Frankrike

Tfn +33 235951634

E-post: infos@gardet-bezenac.com

Flytande och på slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 18 meter

Djupgående: 7 meter

LDT: 7 000

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

16 000  (15)

30 december 2021

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex

Frankrike

Tfn +33 556905800

E-post: maintenance@bordeaux-port.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 240 meter

Bredd: 37 meter

Djupgående: 17 meter

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

18 000   (16)

21 oktober 2021

Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Frankrike

Tfn +33 298011106

E-post: navaleo@navaleo.fr

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 225 meter

Bredd: 34 meter

Djupgående: 27 meter

Miljömässiga begränsningar fastställs i tillståndet från prefekten.

Uttryckligt godkännande – Den behöriga myndighet som ska fatta beslut om godkännande är miljöministeriet.

15 000   (17)

19 juni 2025

ITALIEN

San Giorgio del Porto SpA.

Calata Boccardo 8

16128 Genua

Italien

Tfn +39 10251561

E-post:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 350 meter

Bredd: 75 meter

Djupgående: 16 meter

GT: 130 000

Begränsningarna och restriktionerna ingår i det samordnade miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande.

38 564   (18)

6 juni 2023

LETTLAND

”Galaksis N”, Ltd

Kapsedes iela 2D

Liepāja, LV-3414

Lettland

Tfn +371 29410506

E-post: galaksisn@inbox.lv

Utmed kaj (vattenkajplats), torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 165 meter

Bredd: 22 meter

Djupgående: 7 meter

GT: 12 000

Se nationellt tillstånd nr LI12IB0053

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

 (19)

17 juli 2024

LITAUEN

UAB APK

Minijos 180 (kajplats 133A), LT 93269, Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 (46) 365776

Fax: +370 (46) 365776

E-post: uab.apk@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 130 meter

Bredd: 35 meter

Djupgående: 10 meter

GT: 3 500

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1–15/2015

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

1 500   (20)

12 mars 2025

UAB Armar

Minijos 180 (kajplats 131 A), LT-93269, Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 68532607

E-post: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 80 meter

Bredd: 16 meter

Djupgående: 5 meter

GT: 1 500

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1-51/2017

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

3 910   (21)

19 april 2022

UAB Demeksa

Nemuno g. 42a (kajplats 121), LT 93277 Klaipėda

Litauen

Tfn +370 630 69903

E-post: uabdemeksa@gmail.com

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 58 meter

Bredd: 16 meter

Djupgående: 5 meter

GT: 3500

Se nationellt tillstånd nr TL-KL.1-64/2019

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

 (22)

22 maj 2024

UAB Vakarų refonda

Minijos 180 (kajplatserna 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT-93269 Klaipėda,

Litauen

Tfn +370 46 483940/483891

Fax: +370 46483891

E-post: refonda@wsy.lt

Utmed kaj (vattenkajplats)

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: 55 meter

Djupgående: 14 meter

GT: 70 000

Se nationellt tillstånd nr (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015.

Uttryckligt godkännande – skriftligt besked inom 30 arbetsdagar.

20 140   (23)

30 april 2025

NEDERLÄNDERNA

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Nederländerna

Tfn +31 181234353

E-post: MZoethout@damenverolme.com

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 400 meter

Bredd: 90 meter

Djupgående: 12 meter

Höjd: 90 meter

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för miljöriktig drift.

Uttryckligt godkännande.

 (24)

21 maj 2026

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tfn +31 113352510

E-post: info@hsd.nl

Förberedande åtgärder längs kajen, upplyftning på land för skrotning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 175 meter

Bredd: 40 meter

Djupgående: 10 meter

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för miljöriktig drift.

Uttryckligt godkännande.

30 000   (25)

26 januari 2026

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nederländerna

Tfn +31 113351710

E-post: slf@sagro.nl

Förberedande åtgärder längs kajen, upplyftning på land för skrotning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 120 meter

Bredd: 20 meter

Djupgående: 6 meter

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för miljöriktig drift.

Uttryckligt godkännande.

15 000   (26)

28 mars 2024

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Nederländerna

Tfn +31 180463990

E-post: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Förtöjning och slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 200 meter

Bredd: 33 meter

Djupgående: 5,5 meter

Höjd: 45 m (Botlekbridge).

Anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet. Detta tillstånd innehåller begränsningar och villkor för miljöriktig drift.

Förberedande åtgärder längs kajen tills skrovet kan bogseras till slipanläggningen med en vinsch med dragkapacitet på 2 000 ton.

Uttryckligt godkännande.

17 500   (27)

12 maj 2026

NORGE

ADRS Decom Gulen

Anläggningens adress:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norge

Kontorsadress:

Statsminister Michelsens vei 38

5230 Paradis

Norge

https://adrs.no/

Utmed kaj, slip, torrdocka/våtdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 360 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd nr 2019.0501.T.

Uttryckligt godkännande.

 (28)

1 oktober 2024

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norge

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Utmed kaj

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 290 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd nr 2005.0038.T.

Uttryckligt godkännande.

31 000   (29)

28 januari 2024

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norge

www.greenyard.no

Torrdocka (inomhus), slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: 25 meter

Djupgående: 20 meter

Se nationellt tillstånd nr 2018.0833.T.

Större nedmonteringsarbeten ska utföras inomhus.

De enda nedmonterings- och skärningsarbeten som är tillåtna utomhus är mindre arbeten som är nödvändiga för att fartygen ska rymmas i inomhusanläggningen. Se tillståndet för närmare information.

Uttryckligt godkännande.

 (30)

28 januari 2024

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norge

www.kleven.no

Utmed kaj, på slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 170 meter

Bredd: 35 meter

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd nr 2021.0011.T

Uttryckligt godkännande.

 (31)

9 april 2026

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norge

Tfn +47 40039479 E-post: knut@fosengjenvinning.no

Utmed kaj

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013, utom riggar eller fartyg som används för utvinning av kolväten.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 20 meter

Djupgående: 7 meter

Se nationellt tillstånd nr 2006.0250.T.

Uttryckligt godkännande.

8 000   (32)

9 januari 2024

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norge

www.akersolutions.com

Utmed kaj (vattenkajplats), slip

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 230 meter

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd nr 2013.0111.T.

Uttryckligt godkännande.

43 000   (33)

28 januari 2024

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norge

www.lutelandetoffshore.com

Utmed kaj

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: ingen begränsning

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd

nr 2014.0646.T

Uttryckligt godkännande.

14 000   (34)

28 januari 2024

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella

Norge

www.norscrap.no

Utmed kaj, flytande och på slip, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 150 meter

Bredd: 34 meter

Djupgående: ingen begränsning

Se nationellt tillstånd nr 2017.0864.T.

Maximalt 8 000 ldt flytande och på slip. När det gäller fartyg som överskrider 8 000 ldt måste vikten reduceras innan de dras in i slipen.

Uttryckligt godkännande.

4 500   (35)

1 mars 2024

PORTUGAL

Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais

Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39 3811-901 Aveiro

Portugal

Tfn +351 234378970, +351 232767700

E-post: info@navalria.pt

Torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 104 meter

Bredd: 6,5 meter

Djupgående: 6,5 meter

De villkor som gäller för verksamheten anges i specifikationer i bilaga till AL nr 5/2015/CCDRC av den 26 januari 2016.

Dekontaminering och nedmontering sker på horisontellt plan och lutande plan, beroende på fartygets storlek. Det horisontella planet har en nominell kapacitet på 700 ton. Det lutande planet har en nominell kapacitet på 900 ton.

Uttryckligt godkännande.

1 900   (36)

31 december 2021

FINLAND

Turun Korjaustelakka Oy (Åbo reparationsvarv)

Navirentie, 21110 Naantali

Finland

Tfn +358 244511

Email try@turkurepairyard.com

Utmed kaj, torrdocka

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 250 meter

Bredd: 40 meter

Djupgående: 7,9 meter

Begränsningarna ingår i det nationella miljötillståndet.

Uttryckligt godkännande.

20 000   (37)

1 oktober 2023

FÖRENADE KUNGARIKET

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Tfn +44 2890534189 Fax +44 2890458515

E-mail Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Torrdocka och vattenkajplats.

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 556 meter

Bredd: 93 meter

Djupgående: 7,5 meter

Dödvikt: 550 000

Anläggningen har godkänts genom ett avfallshanteringstillstånd (licens nr LN/20/11) som innehåller begränsningar för verksamheten och ställer krav på den driftsansvarige vid anläggningen.

Uttryckligt godkännande.

12 000   (38)

16 juni 2025

DEL B

Fartygsåtervinningsanläggningar i ett tredjeland

Anläggningens namn

Återvinningsmetod

Fartygstyp och storlek på de fartyg som kan återvinnas

Begränsningar och villkor för fartygsåtervinningsanläggningens drift, även när det gäller hantering av farligt avfall

Uppgift om uttryckligt eller tyst förfarande för den behöriga myndighetens godkännande av fartygets återvinningsplan  (39)

Maximal årlig fartygsåtervinning, beräknad som summan av fartygens vikt uttryckt i ton lätt deplacement (ldt) som återvunnits under ett visst år i den anläggningen  (40)

Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen  (41)

TURKIET

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800

Turkiet

Tfn +90 23261821 07/08/09

Email: info@avsargemiltd.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013, utom riggar.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 50 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

54 224   (42)

2 december 2025

Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. A.Ş

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 22 Aliağa

İzmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182165

E-post: info@isiksanship.com

www.isiksanship.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 75 meter

Djupgående: 17 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

91 851   (43)

7 juli 2024

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 10 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182162

E-post: pamirtaner@egecelik.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 50 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

55 503   (44)

12 februari 2025

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 3–4 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182030

E-post: info@leyal.com.tr

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 100 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

55 495   (45)

9 december 2023

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 25 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182065

E-post: demtas@leyal.com.tr

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 63 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

50 350   (46)

9 december 2023

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 23 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182105

E-post: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 70 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

62 471   (47)

12 februari 2025

Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 11–12 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182036

E-post: shipyard@simseklergroup.com.tr

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 95 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

51 569   (48)

2 december 2025

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri

Parcel 8–9 Aliağa

Izmir 35800

Turkiet

Tfn +90 2326182092

E-post: info@sokship.com

Landning

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: ingen begränsning

Bredd: 90 meter

Djupgående: 15 meter

Anläggningen har ett tillstånd för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för miljö och stadsplanering, och ett auktorisationsintyg för nedmontering av fartyg, utfärdat av ministeriet för transport och infrastruktur, vilka innehåller begränsningar och villkor för anläggningens drift.

Tyst godkännande, med en maximal handläggningstid på 15 dagar.

Fartygets återvinningsplan ingår i den uppsättning dokument, undersökningar och tillstånd/licenser som lämnas in till de behöriga myndigheterna för att erhålla tillstånd att nedmontera ett fartyg. Fartygets återvinningsplan varken godkänns eller avvisas uttryckligen som ett fristående dokument.

66 167   (49)

12 februari 2025

FÖRENTA STATERNA

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521

Förenta staterna

Tfn +1 9568312299

E-post: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Utmed kaj (vattenkajplats), lutande plan

Fartyg enligt definitionen i artikel 3.1.1 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Maximala fartygsdimensioner:

Längd: 366 meter Bredd: 48 meter Djupgående: 9 meter

De villkor under vilka anläggningen har tillstånd att bedriva verksamhet definieras i tillstånd, intyg och godkännanden som utfärdats för anläggningen av Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office och U.S Coast Guard.

Enligt Förenta staternas lag om kontroll av giftiga ämnen är det förbjudet att till Förenta staterna importera utlandsflaggade fartyg som innehåller PCB i koncentrationer som överstiger 50 ppm.

Anläggningen har två slipar med ramper för slutlig återvinning av fartyg (East Slip och West Slip). Fartyg som för en EU-medlemsstats flagg ska återvinnas enbart på East Slip.

I Förenta staternas lagstiftning finns för närvarande inget förfarande för godkännande av återvinningsplaner för fartyg

120 000   (50)

9 december 2023


(1)  Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

(2)  I enlighet med artikel 32.1 a tredje meningen i förordning (EU) nr 1257/2013.

(3)  Sista giltighetsdag för upptagandet på den europeiska förteckningen motsvarar sista giltighetsdag för anläggningens tillstånd eller auktorisering i medlemsstaten.

(4)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(5)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 30 000 ldt per år.

(6)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(7)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 30 000 ldt per år.

(8)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 200 000 ldt per år.

(9)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 50 000 ldt per år.

(10)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 45 000 ldt per år.

(11)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 36 000 ldt per år.

(12)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 6 000 ldt per år.

(13)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 ldt per år.

(14)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 15 000 ldt per år.

(15)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 18 000 ldt per år.

(16)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 23 000 ldt per år.

(17)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 40 000 ldt per år.

(18)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 60 000 ldt per år.

(19)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 10 000 ldt per år.

(20)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 30 000 ldt per år.

(21)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 6 000 ldt per år.

(22)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 10 000 ldt per år.

(23)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 45 000 ldt per år.

(24)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 ldt per år.

(25)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 ldt per år.

(26)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 100 000 ldt per år.

(27)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 40 000 ldt per år.

(28)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 75 000 ldt per år.

(29)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 75 000 ldt per år.

(30)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 30 000 ldt per år.

(31)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 30 000 ldt per år.

(32)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 10 000 ldt per år.

(33)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 85 000 ldt per år.

(34)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 200 000 ldt per år.

(35)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 100 000 ldt per år.

(36)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 5 000 ldt per år.

(37)  Enligt de uppgifter som lämnats är anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet 40 000 ldt per år.

(38)  Enligt tillståndet har anläggningen rätt att återvinna maximalt 300 000 ldt per år.

(39)  Se artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg.

(40)  I enlighet med artikel 32.1 a tredje meningen i förordning (EU) nr 1257/2013.

(41)  Införandet av en fartygsåtervinningsanläggning belägen i ett tredjeland i den europeiska förteckningen är giltigt för en period av fem år från och med dagen för ikraftträdandet av kommissionens genomförandebeslut om införandet av anläggningen, om inte annat anges.

(42)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 60 000 ldt per år.

(43)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 120 000 ldt per år.

(44)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 60 000 ldt per år.

(45)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 80 000 ldt per år.

(46)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 60 000 ldt per år.

(47)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 90 000 ldt per år.

(48)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 70 000 ldt per år.

(49)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 100 000 ldt per år.

(50)  Anläggningens teoretiska maximala årliga fartygsåtervinningskapacitet är 120 000 ldt per år.”


Top