EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0783

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/783 av den 12 juni 2020 om ändring av beslut 2012/757/EU vad gäller åtgärder för att anpassa frekvensen för återkommande medicinska undersökningar av järnvägspersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter utom lokförare på grund av covid-19-pandemin (Text av betydelse för EES)

C/2020/3743

OJ L 188, 15.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/783/oj

15.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 188/16


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2020/783

av den 12 juni 2020

om ändring av beslut 2012/757/EU vad gäller åtgärder för att anpassa frekvensen för återkommande medicinska undersökningar av järnvägspersonal som utför säkerhetskritiska uppgifter utom lokförare på grund av covid-19-pandemin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 5.11, och

av följande skäl:

(1)

Medlemsstaterna har informerat kommissionen om svårigheter med att förnya vissa certifikat eller licenser för personal som utför säkerhetskritiska uppgifter, utom lokförare, på grund av åtgärderna efter covid-19-pandemin.

(2)

Till följd av dessa åtgärder har frekvensen för återkommande medicinska undersökningar av personal som utför säkerhetskritiska uppgifter, utom lokförare, som anges i punkt 4.7.2.2.1 i bilaga I till kommissionens beslut 2012/757/EU (2) inte kunnat genomföras. För att säkerställa kontinuitet i verksamheten bör ytterligare en tidsperiod på sex månader beviljas för att slutföra dessa undersökningar. Detta bör inte påverka ytterligare läkarundersökningar eller en ökad frekvens när hälsostatusen hos personalmedlemmen så kräver.

(3)

Beslut 2012/757/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Sedan den 1 mars 2020 har frekvensen för återkommande undersökningar för personal som utför säkerhetskritiska uppgifter inte kunnat uppfyllas på grund av covid-19-pandemin. För att undvika rättslig osäkerhet bör förlängningen av den period under vilken de återkommande medicinska undersökningarna ska slutföras därför tillämpas från och med den 1 mars 2020.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska vara verkningsfulla bör beslutet träda i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till beslut 2012/757/EU ska följande stycke läggas till i punkt 4.7.2.2.1:

”Om en återkommande medicinsk undersökning skulle ha slutförts mellan den 1 mars 2020 och den 31 augusti 2020, ska den tidsperiod under vilken den måste slutföras förlängas med sex månader, utan att det påverkar punkt 4.7.2.2.3 om ytterligare medicinska undersökningar och/eller psykologiska bedömningar. Förlängningen ska inte tillämpas om läkaren har fastställt en ökad frekvens för undersökningarna såvida inte medlemsstaten beslutar något annat. Järnvägsföretaget och infrastrukturförvaltaren ska ha rutiner för att kontrollera risken för att personal som ska arbeta inte är arbetsförmögen.”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 12 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens beslut 2012/757/EU av den 14 november 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om ändring av beslut 2007/756/EG (EUT L 345, 15.12.2012, s. 1).


Top