EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1747

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1747 av den 15 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller krav för vissa certifikat för flygbesättningsmedlemmar och behörigheter, regler om utbildningsorganisationer och behöriga myndigheter (Text av betydelse för EES)

C/2019/7325

OJ L 268, 22.10.2019, p. 23–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1747/oj

22.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 268/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1747

av den 15 oktober 2019

om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller krav för vissa certifikat för flygbesättningsmedlemmar och behörigheter, regler om utbildningsorganisationer och behöriga myndigheter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artiklarna 23.1, 27.1 och 62.14, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (2) fastställs närmare bestämmelser om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten.

(2)

Genomförandet av förordning (EU) nr 1178/2011 visade att vissa krav innehöll redaktionella fel eller tvetydigheter. Dessutom är ett antal tidsfrister eller bestämmelser, som ursprungligen ingick för att ge medlemsstaterna tillräcklig tid för att anpassa sina nationella regler till förordning (EU) nr 1178/2011, inte längre aktuella. Detta har lett till problem avseende unionsbestämmelsernas genomförande och tydlighet. Dessa krav bör förtydligas och rättas till. Nya definitioner bör införas för att säkerställa att termerna införs på ett enhetligt sätt.

(3)

För att förbättra proportionaliteten och öppenheten i regelverket för allmänflyget bör de regler som gäller för piloter på lätta luftfartyg, privatflygare, segelflygplanspiloter och ballongflygare ändras för att möjliggöra utökade befogenheter och förtydliga innehållet i utbildning och prov. När utökade befogenheter möjliggörs bör sjöbehörigheter och krav avseende aktuell erfarenhet, teoriprov och tillgodoräknande förtydligas.

(4)

Kraven avseende instrumentbehörighet för flygplan och helikoptrar bör ändras för att förtydliga bestämmelserna om teorikunskaper och flygutbildning, samt kraven avseende förlängning och förnyelse.

(5)

Ändringar av krav avseende klass- och typbehörigheter bör göras för att förtydliga och säkerställa enhetlighet i fråga om varianter, giltighet och förnyelse. Ändringar bör dessutom göras för att förtydliga kraven avseende behörighet för avancerad flygning, behörighet för bogsering av segelflygplan respektive bogsering av släp, mörkerbevis och bergsbehörighet.

(6)

Genomförandet av reglerna visade att några av kraven som gäller för instruktörer och kontrollanter är otydliga. När det gäller instruktörer bör därför de krav som rör instruktörsbehörigheter, förutsättningar, kompetensbedömningar, giltighet, befogenheter och villkor, kursinnehåll, förlängning och förnyelse ändras. När det gäller kontrollanter bör de krav som rör behörigheter, standardisering, förutsättningar, kompetensbedömningar, giltighet, befogenheter och villkor, förlängning och förnyelse ändras.

(7)

I förordning (EU) 2018/1139 föreskrivs möjligheten att erkänna utbildning och erfarenhet som avser luftfartyg som inte omfattas av den förordningen (bilaga I, ”Luftfartyg som avses i artikel 2.3 d”) när det gäller att erhålla ett Del-FCL-certifikat. Därför bör relevanta regler för utbildningsorganisationer och behöriga myndigheter ändras för att möjliggöra ett sådant erkännande.

(8)

Genomförandet av regler som rör deklarerade utbildningsorganisationer (DTO) (3) visade på behovet av att förtydliga de tillämpliga reglerna och därmed säkerställa en ändamålsenlig tillsyn av DTO:er. Kraven bör ändras för att säkerställa att möjligheten till utbildning hos en DTO bör tillåtas endast om DTO:n finns på det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga enligt Chicagokonventionen.

(9)

Genomförandet av de regler som rör möjligheten att överföra Del FCL-certifikat och tillhörande medicinska intyg visade på behovet av att förtydliga de berörda behöriga myndigheternas ansvarsområden och tidsplanen för överföring av tillsynsansvaret. De relevanta reglerna bör därför ändras.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning har föreslagits i yttrande nr 05/2017 som utfärdats av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet i enlighet med artikel 75.2 b och c och artikel 76.1 i förordning (EU) 2018/1139 och inom ramen för efterföljande tekniska diskussioner.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

(1)

Artikel 1.3 ska ersättas med följande:

”3.   Olika medicinska intyg för piloter, villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla medicinska intyg, rättigheter och skyldigheter för innehavare av medicinska intyg.”.

(2)

I artikel 2 ska leden 4, 9, 10 och 13 utgå.

(3)

Artikel 4.1 ska utgå.

(4)

Artikel 4.6 ska ersättas med följande:

”6.   Trots vad som sägs i punkt 3 ska innehavare av behörighet för klassinstruktör eller klasskontrollant som har befogenheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda få dessa befogenheter konverterade till behörigheter för typinstruktör eller typkontrollant för enpilotsflygplan.”.

(5)

Artikel 5 ska utgå.

(6)

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   När det gäller utfärdande av Del FCL-certifikat i enlighet med bilaga I ska utbildning som har påbörjats innan denna förordning börjar tillämpas i enlighet med de gemensamma bestämmelserna (JAR) och förfarandena för luftfarten under tillsyn av en medlemsstat som rekommenderats för ömsesidigt erkännande inom de gemensamma luftfartsmyndigheternas system med avseende på de relevanta gemensamma luftfartsbestämmelserna, tillgodoräknas till fullo, förutsatt att utbildning och prov slutfördes senast den 8 april 2016 och att ett Del FCL-certifikat utfärdas senast den 1 april 2020.”

(7)

Artikel 10a ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Organisationer ska i enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2018/1139 ha rätt att tillhandahålla utbildning för piloter som deltar i trafik med luftfartyg som avses i artikel 2.1 b i och ii i förordning (EU) 2018/1139 endast om dessa organisationer av den behöriga myndigheten har tilldelats ett godkännande som bekräftar att de uppfyller de grundläggande krav som fastställs i bilaga IV till förordning (EU) 2018/1139 och kraven i bilaga VII till den här förordningen.

Med beaktande av artikel 24.6 i förordning (EU) 2018/1139 ska organisationer som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i en medlemsstat emellertid ha rätt att tillhandahålla den utbildning som avses i punkt DTO.GEN.110 i bilaga VIII till den här förordningen utan sådant godkännande inom det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga enligt Chicagokonventionen, om de har lämnat en deklaration till den behöriga myndigheten i enlighet med kraven i punkt DTO.GEN.115 i den bilagan och, om så krävs enligt punkt DTO.GEN.230 c i den bilagan, den behöriga myndigheten har godkänt utbildningsprogrammet. ”.

b)

Punkterna 2, 3 och 4 ska utgå.

(8)

I artikel 10b ska punkterna 2 och 3 utgå.

(9)

I artikel 10c ska punkterna 2 och 3 utgå.

(10)

Artikel 11.2 ska utgå.

(11)

I artikel 11a ska punkterna 2 och 3 utgå.

(12)

I artikel 12 ska punkterna 1b, 2, 3, 5 och 6 utgå.

(13)

Artikel 12.7 ska ersättas med följande:

”7.   När en medlemsstat använder sig av kraven i punkterna 2a och 4 ska den meddela kommissionen och byrån. Denna anmälan ska beskriva skälen till ett sådant undantag samt programmet för genomförande med planerade åtgärder och tillhörande tidsplan.”.

(14)

Bilaga I (Del-FCL), bilaga VI (Del-ARA) och bilaga VIII (Del-DTO) ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkterna 57, 58, 59 och 66 i bilagan till denna förordning ska emellertid tillämpas från och med den 21 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2018/1119 av den 31 juli 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 vad gäller deklarerade utbildningsorganisationer (EUT L 204, 13.8.2018, s. 13).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011 (Del-FCL) ska ändras på följande sätt:

(1)

Punkt FCL.010 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande definition ska införas efter ”vinkeloperation”:

kompetensbedömning: uppvisande av färdigheter, kunskaper och attityder för första utfärdande, förlängning eller förnyelse av en instruktörs- eller kontrollantbehörighet.”.

b)

Följande definition ska införas efter ”utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer)”:

flygas enbart med hjälp av instrument: piloterna flyger luftfartyget utan några yttre visuella referenser, under simulerade eller faktiska IMC.”.

c)

Följande definition ska införas efter ”linjär operation”:

produktionsflygning under övervakning (LIFUS, Line Flying Under Supervision): produktionsflygning efter en godkänd typbehörighetskurs utan flygtid, eller produktionsflygning som krävs i en OSD-rapport.”.

d)

Följande definition ska införas efter ”natt”:

uppgifter om driftslämplighet (OSD, Operational Suitability Data): uppgifter som har fastställts i enlighet med bilaga I (Del-21) till förordning (EU) nr 748/2012.”.

e)

Följande definition ska införas efter ”typ av luftfartyg”:

förteckning över typbehörigheter och tillägg till certifikat: en förteckning som offentliggörs av byrån, på grundval av resultatet av OSD-utvärderingen, som innehåller klasser av flygplan och typer av luftfartyg och som används för certifiering av flygbesättningar.”.

f)

Definitionen av ”natt” ska ersättas med följande:

natt: perioden mellan den borgerliga skymningens slut och den borgerliga gryningens början, eller annan period mellan solnedgång och soluppgång som föreskrivs av berörd myndighet.”.

g)

Definitionen av ”andra utbildningshjälpmedel (OTD)” ska ersättas med följande:

andra utbildningshjälpmedel (OTD, Other Training Devices): andra utbildningshjälpmedel än FSTD som medför möjligheter till utbildning när det inte behövs en komplett cockpitmiljö.”.

h)

Definitionen av ”kompetenskontroll” ska ersättas med följande:

kompetenskontroll: uppvisande av färdigheter för att förlänga eller förnya behörigheter eller befogenheter, inbegripet sådana muntliga prov som kan krävas.”.

(2)

Punkt FCL.025 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a.1 ska ersättas med följande:

”1)

En sökande ska genomföra hela serien av teoriprov för ett visst certifikat eller en viss behörighet hos en och samma ansvariga behöriga myndighet i en medlemsstat.”.

b)

Punkt b ska ersättas med följande:

”b)

Krav för godkänt

1)

Godkänt på en teoriprovskrivning tilldelas en sökande som uppnår minst 75 procent av provskrivningens maximala poäng. Inga minuspoäng ska tillämpas.

2)

Såvida inte annat anges i denna del, ska en sökande anses ha fullföljt det erforderliga teoriprovet för tillämpligt pilotcertifikat eller behörighet när denne har blivit godkänd på samtliga erforderliga teoriprov inom en period av 18 månader, räknat från slutet på den kalendermånad då sökanden skrev sitt första prov.

3)

Om den som ansöker om teoriprovet för ATPL, eller om utfärdande av ett trafikflygarcertifikat (CPL), en instrumentbehörighet (IR) eller en instrumentbehörighet på sträcka (EIR) har misslyckats med att få godkänt på någon av teoriprovskrivningarna efter fyra försök, eller misslyckats med att få godkänt på alla provskrivningar efter antingen sex provtillfällen eller inom den period som anges i punkt b.2, ska sökanden göra om samtliga teoriprovskrivningar.

4)

Om den som ansöker om utfärdande av ett flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL), ett privatflygarcertifikat (PPL), ett segelflygarcertifikat (SPL) eller ett ballongflygarcertifikat (BPL) har misslyckats att få godkänt på en (1) enskild teoriprovskrivning efter fyra provtillfällen, eller misslyckats att få godkänt på alla provskrivningar efter antingen sex provtillfällen eller inom den period som anges i punkt b.2, ska sökanden skriva samtliga teoriprovskrivningar på nytt.

5)

Innan sökanden gör om teoriprovet ska sökanden genomgå ytterligare utbildning vid en DTO eller en ATO. Utbildningsbehovets omfattning och räckvidd ska fastställas av DTO:n eller ATO:n på grundval av sökandens behov.”.

3)

Punkt FCL.040 ska ersättas med följande:

FCL.040 Utövande av certifikatens befogenheter

Utövandet av de befogenheter som tilldelas genom ett certifikat ska vara avhängigt av giltigheten för de behörigheter som omfattas, i tillämpliga fall, samt av det medicinska intyget i den mån det är lämpligt för de befogenheter som utövas.”.

4)

Punkt FCL.055 ska ersättas med följande:

FCL.055 Språkkunskaper

a)

Allmänt. Piloter på flygplan, helikoptrar, vertikalstartande/-landande luftfartyg och luftskepp som måste använda radiotelefoni får inte utöva certifikatens och behörigheternas befogenheter om de inte har ett certifikat med språkbehörighetstillägg för antingen engelska eller också det språk som används för radiokommunikation under flygningen. Språk, kompetensnivå och giltighetsdatum ska framgå av tillägget, och det ska erhållas i enlighet med ett förfarande som fastställts av en behörig myndighet. Den lägsta godtagbara kompetensnivån är den operativa nivån (nivå 4) i enlighet med tillägg 2 till denna bilaga.

b)

Den som ansöker om ett språkbehörighetstillägg ska visa, i enlighet med tillägg 2 till denna bilaga, språkkunskaper som minst motsvarar språkkunskapskraven för operativ nivå när det gäller användning av både fraseologi och normalspråk, inför en bedömare som certifierats av en behörig myndighet eller av ett språktestorgan som godkänts av en behörighet myndighet, beroende på vad som är tillämpligt. Detta innebär att sökanden ska ha förmåga att

1)

kommunicera effektivt i situationer med enbart röst och i situationer ansikte mot ansikte,

2)

kommunicera om gemensamma och arbetsrelaterade ämnen med precision och tydlighet,

3)

använda lämpliga kommunikativa strategier för att utbyta meddelanden och upptäcka och lösa missförstånd i ett allmänt eller arbetsrelaterat sammanhang,

4)

framgångsrikt hantera de språkliga utmaningar som uppstår vid en komplikation eller ett oväntat händelseförlopp som inträffar i en vanlig arbetssituation eller kommunikativ uppgift som annars är välbekant, och

5)

använda en dialekt eller ett uttal som de som arbetar i luftfartsbranschen kan förstå.

c)

Med undantag för piloter som har uppvisat språkkunskaper på expertnivå (nivå 6) i enlighet med tillägg 2 till denna bilaga, ska språkbehörighetstillägget omprövas vart

1)

fjärde år, om det avser operativ nivå (nivå 4), eller

2)

sjätte år, om det avser utvidgad nivå (nivå 5).

d)

Särskilda krav för innehavare av instrumentbehörighet (IR) eller instrumentbehörighet på sträcka (EIR). Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående punkter ska innehavare av en IR eller en EIR ha förmåga att använda engelska på lämplig kompetensnivå enligt vad som definieras i tillägg 2 till denna bilaga.

e)

IR- eller EIR-innehavare ska uppvisa språkkunskaper och förmåga att använda engelska genom en bedömningsmetod som fastställs av valfri behörig myndighet.”.

5)

Punkt FCL.060 c.2 ska ersättas med följande:

”2.

Om piloten inte uppfyller kravet under punkt 1, ska han/hon genomföra en träningsflygning med en instruktör som är kvalificerad i enlighet med kapitel J att undervisa om den typen av luftfartyg. Träningsflygningen ska genomföras i luftfartyget eller i en FFS för den luftfartygstyp som ska användas, och ska omfatta åtminstone kraven under punkterna b.1 och b.2, innan han/hon får utöva sina befogenheter.”.

6)

I punkt FCL.115 ska följande punkt läggas till som punkt d:

”d)

För utbildning till befogenhet avseende enmotoriga kolvmotorflygplan (klass sjö) ska innehållet i tillägg 9 till denna bilaga, under punkt 7 (Klassbehörigheter – sjö) i avsnitt B (Särskilda krav för flygplanskategorin) tas i beaktande.”.

7)

Punkt FCL.120 ska ersättas med följande:

FCL.120 LAPL – Teoriprov

a)

Den som ansöker om en LAPL(A) och en LAPL(H) ska uppvisa teoretiska kunskaper som är lämpliga för de befogenheter som tilldelas, genom prov i följande ämnen:

1)

Gemensamma ämnen:

Luftfartsrätt och förfaranden för flygkontrolltjänst (ATC).

Människans prestationsförmåga.

Meteorologi.

Kommunikation.

Navigering.

2)

Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

Flygningens grundprinciper.

Operativa förfaranden.

Genomförande och planering av flygningar.

Allmän luftfartygskunskap.

b)

Den som ansöker om en LAPL(B) och en LAPL(S) ska uppvisa teoretiska kunskaper som är lämpliga för de befogenheter som tilldelas, genom prov i följande:

1)

Gemensamma ämnen:

Luftfartsrätt och förfaranden för flygkontrolltjänst (ATC).

Människans prestationsförmåga.

Meteorologi.

Kommunikation.

2)

Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

Flygningens grundprinciper.

Operativa förfaranden.

Genomförande och planering av flygningar.

Allmän luftfartygskunskap.

Navigering.”.

8)

Punkt FCL.105.A ska ersättas med följande:

FCL.105.A LAPL(A) – Befogenheter och villkor

a)

Befogenheter

Innehavaren av en LAPL för flygplan har befogenhet att vara befälhavare på enmotoriga kolvmotorflygplan (SEP(land) och SEP(sjö)) eller TMG med en maximal startmassa som är högst 2 000 kg, med högst tre passagerare, så att det alltid finns maximalt 4 personer ombord på luftfartyget.

b)

Villkor

1)

Innehavare av en LAPL(A) får medföra passagerare endast om de har genomfört 10 timmars flygtid som befälhavare på flygplan eller TMG efter certifikatets utfärdande.

2)

Innehavare av en LAPL(A) som tidigare innehade ett ATPL(A), ett MPL(A), ett CPL(A) eller ett PPL(A) är undantagna från de krav som fastställs i punkt b.1.”.

9)

Punkt FCL.135.A b ska ersättas med följande:

”b)

För att utöka sina befogenheter till en annan variant inom en klass ska piloten genomgå skillnads- eller familjaritetsutbildning. Skillnadsutbildningen ska föras in i pilotens loggbok eller i ett motsvarande dokument och undertecknas av instruktören.”.

10)

Punkt FCL.140.A ska ersättas med följande:

FCL.140.A LAPL(A) – Krav på aktuell erfarenhet

a)

Innehavare av ett LAPL(A) får utöva certifikatets befogenheter endast om de under de senaste två åren har uppfyllt något av följande villkor som pilot för flygplan eller TMG:

1)

Minst 12 timmars genomförd flygtid som befälhavare eller med dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, inbegripet

12 starter och landningar,

repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör.

2)

Genomförd kompetenskontroll för LAPL(A), med godkänt resultat och med en kontrollant. Kompetenskontrollprogrammet ska baseras på flygprovet för LAPL(A).

b)

Om innehavare av ett LAPL(A) har både SEP(land)- och SEP(sjö)-befogenhet får de uppfylla kraven i punkt a.1 i den ena eller andra klassen, eller en kombination av båda, och denna kravuppfyllelse ska gälla för båda befogenheterna. I detta sammanhang ska minst 1 timme av den nödvändiga flygtiden och 6 av de 12 nödvändiga starterna och landningarna genomföras i respektive klass.”.

(11)

Punkt FCL.140.H ska ersättas med följande:

FCL.140.H LAPL(H) – Krav på aktuell erfarenhet

Innehavare av en LAPL(H) får utöva certifikatets befogenheter för en särskild typ endast om de under de senaste 12 månaderna antingen

a)

genomfört minst sex timmars flygtid i helikoptrar av den typen, som befälhavare eller med dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, inbegripet sex starter, inflygningar och landningar, och genomgått en repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör, eller

b)

genomgått en kompetenskontroll med godkänt resultat med en kontrollant för denna särskilda typ innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen. Detta kompetenskontrollprogram ska baseras på flygprovet för LAPL(H).”.

(12)

Punkt FCL.215 ska ersättas med följande:

”FCL.215 Teoriprov

a)

Den som ansöker om en PPL ska uppvisa teoretiska kunskaper som är lämpliga för de befogenheter som tilldelas, genom prov i följande ämnen:

1)

Gemensamma ämnen:

Luftfartsrätt.

Människans prestationsförmåga.

Meteorologi.

Kommunikation.

Navigering.

2)

Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

Flygningens grundprinciper.

Operativa förfaranden.

Genomförande och planering av flygningar.

Allmän luftfartygskunskap.

b)

Den som ansöker om en BPL eller SPL ska uppvisa teoretiska kunskaper som är lämpliga för de befogenheter som tilldelas, genom prov i följande ämnen:

1)

Gemensamma ämnen:

Luftfartsrätt.

Människans prestationsförmåga.

Meteorologi.

Kommunikation.

2)

Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

Flygningens grundprinciper.

Operativa förfaranden.

Genomförande och planering av flygningar.

Allmän luftfartygskunskap.

Navigering.”.

(13)

Punkt FCL.205.A a ska ersättas med följande:

”a)

Innehavaren av en PPL(A) har befogenhet att utan ersättning vara befälhavare eller biträdande pilot på flygplan eller TMG som flygs i icke-kommersiell trafik och att utöva samtliga befogenheter som gäller för innehavare av en LAPL(A).”.

(14)

Punkt FCL.205.H a ska ersättas med följande:

”a)

Innehavaren av en PPL(H) har befogenhet att utan ersättning vara befälhavare eller biträdande pilot på helikopter som flygs i icke-kommersiell trafik, dock inte mot ersättning, och att utöva samtliga befogenheter som gäller för innehavare av en LAPL(H).”.

(15)

Punkt FCL.625 IR ska ersättas med följande:

FCL.625 IR – Giltighet, förlängning och förnyelse

a)

Giltighet

En IR är giltig i ett år.

b)

Förlängning

1)

En IR ska förlängas inom de 3 månader som närmast föregår dess sista giltighetsdag, genom att förlängningskriterierna för den berörda luftfartygskategorin uppfylls.

2)

Om en sökande uppfyller förlängningskraven tidigare än vad som föreskrivs i punkt 1 ska den nya giltighetsperioden börja löpa från dagen för kompetenskontrollen.

3)

En sökande som inte godkänns på den relevanta sektionen i en IR-kompetenskontroll före instrumentbehörighetens sista giltighetsdag får utöva IR-befogenheterna endast om sökanden har godkänts i en IR-kompetenskontroll.

c)

Förnyelse

Om en IR har upphört att gälla ska sökanden för att förnya sina befogenheter uppfylla samtliga följande krav:

1)

Genomgå en repetitionsutbildning vid en ATO, om ATO:n bedömer det som nödvändigt för att nå den kompetensnivå som behövs för att godkännas på instrumentdelen av flygprovet i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga.

2)

Genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga för relevant kategori av luftfartyg.

3)

Inneha relevant klass- eller typbehörighet, om inget annat anges i denna bilaga.

d)

Om IR-behörigheten inte har förlängts eller förnyats inom de föregående 7 åren, ska den som ansöker om IR på nytt genomgå teoriprovet och flygprovet för IR med godkänt resultat.

e)

Innehavare av en giltig IR till ett flygcertifikat som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen ska undantas från kraven i punkterna c.1 och d vid förnyelse av de IR-befogenheter som ingår i certifikat som utfärdas i enlighet med denna bilaga.

f)

Den kompetenskontroll som avses i punkterna c.2 och e får kombineras med en kompetenskontroll som genomförs för att förnya den relevanta klass- eller typbehörigheten.”.

(16)

Punkt FCL.625.A a ska ersättas med följande:

”a)

Förlängning:

En sökande ska för att förlänga en IR(A) uppfylla följande:

1)

Inneha den relevanta klass- eller typbehörigheten, såvida inte IR-förlängningen kombineras med förnyelse av den relevanta klass- eller typbehörigheten.

2)

Genomgå en kompetenskontroll, i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga, med godkänt resultat, om IR-förlängningen kombineras med förlängning av en klass- eller typbehörighet.

3)

Om IR-förlängningen inte kombineras med förlängning av en klass- eller typbehörighet gäller följande:

i)

För enpilotsflygplan ska sökanden genomgå sektion 3b och de delar av sektion 1 som är relevanta för den avsedda flygningen i kompetenskontrollen, i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga.

ii)

För flermotoriga flygplan ska sökanden genomgå sektion 6 i kompetenskontrollen för enpilotsflygplan, i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga, och enbart med hjälp av instrument.

4)

En FNPT II eller FFS som representerar relevant klass eller typ av flygplan får användas för förlängningen i enlighet med punkt 2, förutsatt att åtminstone varannan kompetenskontroll för förlängning av en IR(A) genomförs i ett flygplan.”.

(17)

Punkt FCL.625.H ska ersättas med följande:

FCL.625.H IR(H) – Förlängning

a)

En sökande ska för att förlänga en IR(H) uppfylla följande:

1)

Inneha den relevanta typbehörigheten, såvida inte IR-förlängningen kombineras med förnyelse av den relevanta typbehörigheten.

2)

Genomgå en kompetenskontroll, i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga, med godkänt resultat, för den relevanta typen av helikopter, om IR-förlängningen kombineras med förlängning av typbehörighet.

3)

Genomgå sektion 5 och de relevanta delarna av sektion 1 i kompetenskontrollen, i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga, för den relevanta typen av helikopter, om IR-förlängningen inte kombineras med förlängning av en typbehörighet.

b)

En FTD 2/3 eller FFS som representerar relevant typ av helikopter får användas för kompetenskontrollen i enlighet med punkt a.3, förutsatt att åtminstone varannan kompetenskontroll för förlängning av en IR(H) genomförs i en helikopter.

c)

Korsvis tillgodoräknande ska beviljas i enlighet med tillägg 8 till denna bilaga.”.

(18)

Punkt FCL.710 ska ersättas med följande:

FCL.710 Klass- och typbehörigheter – varianter

a)

En pilot ska genomgå skillnads- eller familjaritetsutbildning för att utöka sina befogenheter till en annan variant av luftfartyg inom en klass- eller typbehörighet. När det gäller varianter inom en klass- eller typbehörighet ska skillnads- eller familjaritetsutbildningen omfatta de relevanta delar som har fastställts i OSD-informationen, i tillämpliga fall.

b)

Skillnadsutbildningen ska ledas av någon av följande:

1)

En ATO.

2)

En DTO, när det gäller luftfartyg som avses i punkterna DTO.GEN.110 a.1 c och a.2 c i bilaga VIII.

3)

En innehavare av drifttillstånd som har ett godkänt utbildningsprogram för den relevanta klassen eller typen.

c)

Trots kravet i punkt b får skillnadsutbildning för TMG, enmotoriga (SEP) och flermotoriga (MEP) kolvmotordrivna flygplan och enmotoriga turbindrivna (SET) flygplan ledas av en lämpligt kvalificerad instruktör, såvida inget annat föreskrivs i OSD-informationen.

d)

Om en pilot inte har flugit varianten under en period på två år efter den utbildning som förtecknas i punkt b ska ytterligare en skillnadsutbildning eller en kompetenskontroll för den varianten genomgås, med undantag för typer eller varianter som omfattas av klassbehörigheterna för SEP och TMG.

e)

Skillnadsutbildningen och kompetenskontrollen för den varianten ska föras in i pilotens loggbok eller motsvarande dokument och undertecknas av instruktören eller kontrollanten, beroende på vad som är lämpligt.”.

(19)

I punkt FCL.725 b ska följande punkt läggas till som punkt 5:

”5)

För enmotoriga enpilotsflygplan och för flermotoriga enpilotsflygplan (sjö) ska provet vara skriftligt och bestå av minst 30 flervalsfrågor.”.

(20)

Punkt FCL.740 ska ersättas med följande:

FCL.740 Giltighet och förnyelse av klass- och typbehörigheter

a)

Giltighet

Klass- och typbehörigheter gäller i ett år, med undantag för klassbehörigheter för enmotoriga enpilotsluftfartyg som gäller i två år, såvida inte annat anges i OSD-informationen. Om en pilot uppfyller förlängningskraven tidigare än vad som föreskrivs i FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL och FCL.740.As ska den nya giltighetsperioden börja löpa från dagen för kompetenskontrollen.

b)

Förnyelse

En sökande ska för att förnya en klass- eller typbehörighet uppfylla samtliga följande krav:

1)

Genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga.

2)

Genomgå, före den kompetenskontroll som avses i punkt 1, en repetitionsutbildning vid en ATO, om ATO:n bedömer det som nödvändigt för att nå den kompetensnivå som behövs för att på ett säkert sätt framföra den relevanta klassen eller typen av luftfartyg, med undantag för en sökande som innehar ett flygcertifikat med giltig behörighet som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen, och har rätt att utöva befogenheterna för den behörigheten. Sökanden får genomgå utbildningen

i)

vid en DTO eller vid en ATO, om den behörighet som har upphört att gälla rörde en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda, en klassbehörighet för TMG eller en typbehörighet för enmotoriga helikoptrar som avses i punkt DTO.GEN.110 a.2 c i bilaga VIII,

ii)

vid en DTO, vid en ATO eller med en instruktör, om behörigheten upphörde att gälla högst tre år tidigare och behörigheten rörde en klassbehörighet för enmotoriga kolvmotorflygplan utan höga prestanda eller en klassbehörighet för TMG.

3)

Trots vad som sägs i punkterna b.1 och b.2 ska piloter som innehar en flygtestbehörighet som har utfärdats i enlighet med punkt FCL.820, som har deltagit i utvecklings-, certifierings- eller tillverkningsflygtester för en typ av luftfartyg och som har genomfört antingen 50 timmars total flygtid eller 10 timmars flygtid som befälhavare på testflygningar i denna typ under det senaste året före ansökningsdagen ha rätt att ansöka om förlängning eller förnyelse av den relevanta typbehörigheten.”.

(21)

Punkt FCL.805 d ska ersättas med följande:

”d)

Befogenheterna för behörigheten för bogsering av segelflygplan respektive bogsering av släp ska begränsas till flygplan eller TMG som motsvarar det luftfartyg som flygutbildningen har genomförts på. För bogsering av släp ska befogenheterna begränsas till den bogseringsmetod som använts för flygutbildningen. Befogenheterna ska utökas om piloten har godkänts på minst tre träningsflygningar i dubbelkommando som täcker hela kursplanen, för endera luftfartyget eller endera metoden för bogsering av släp.”.

(22)

I punkt FCL.810 a.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”1)

En sökande ska ha genomgått en kurs inom en period på upp till sex månader vid en DTO eller vid en ATO för att utöva befogenheterna för en LAPL, en SPL eller en PPL för flygplan, TMG eller luftskepp under VFR-förhållanden i mörker. Kursen ska omfatta”.

(23)

Punkt FCL.815 e ska ersättas med följande:

”e)

Förlängning

En sökande ska för att förlänga en bergsbehörighet antingen

1)

ha genomfört minst sex landningar, på en yta som anses kräva en bergsbehörighet, under de föregående två åren, eller

2)

genomgå, med godkänt resultat, en kompetenskontroll som uppfyller kraven i punkt c.”.

(24)

Punkt FCL.900 c ska ersättas med följande:

”c)

Undervisning som tillhandahålls utanför medlemsstaternas territorium

1)

Genom undantag från punkt a ska den behöriga myndigheten, när det gäller flygundervisning som tillhandahålls inom ramen för en kurs som godkänts i enlighet med denna bilaga utanför det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga i enlighet med Chicagokonventionen, utfärda en instruktörsbehörighet till en sökande som uppfyller följande villkor:

i)

Innehar ett flygcertifikat som uppfyller samtliga följande kriterier:

A)

Det överensstämmer med bilaga 1 till Chicagokonventionen.

B)

Det är, i vilket fall som helst, minst ett CPL för den relevanta luftfartygskategorin, med en relevant behörighet eller ett relevant behörighetsbevis.

ii)

Uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel för utfärdande av relevant instruktörsbehörighet.

iii)

Uppvisar för den behöriga myndigheten tillräckliga kunskaper om europeiska flygsäkerhetsbestämmelser för att kunna utöva undervisningsbefogenheter i enlighet med denna bilaga.

2)

Behörigheten ska vara begränsad till att tillhandahålla flygundervisning under en kurs som godkänts i enlighet med denna bilaga och som uppfyller samtliga följande villkor:

i)

Den tillhandahålls utanför det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga i enlighet med Chicagokonventionen.

ii)

Den erbjuds till elever som har tillräckliga kunskaper i det språk som används i flygundervisningen.

(25)

Punkt FCL.935 a ska ersättas med följande:

”a)

Med undantag för instruktörer för samarbete i flerpilotsbesättningar (MCCI), instruktörer för syntetisk flygträning (STI), instruktörer för bergsbehörighet (MI) och flygtestinstruktörer (FTI) ska den som ansöker om en instruktörsbehörighet godkännas i en kompetensbedömning i lämplig kategori av luftfartyg, i den relevanta klassen eller typen, eller i lämplig FSTD, för att inför en kontrollant som är kvalificerad i enlighet med kapitel K uppvisa förmåga att utbilda en elev till den nivå som krävs för utfärdande av relevant certifikat, behörighet eller behörighetsbevis.

(26)

Punkt FCL.940 ska ersättas med följande:

”FCL.940 Instruktörsbehörigheters giltighet

Med undantag för MI och utan att det påverkar tillämpningen av punkterna FCL.900 b.1 och FCL.915 e 2 ska instruktörsbehörigheter vara giltiga i 3 år.

(27)

Punkt FCL.905.FI ska ersättas med följande:

FCL.905.FI Befogenheter och krav

En FI har befogenhet att leda flygundervisning för utfärdande, förlängning eller förnyelse av följande:

a)

En PPL, SPL, BPL och LAPL för tillämplig kategori av luftfartyg.

b)

Klass- och typbehörigheter för enpilotsluftfartyg, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, utökningar för klasser och grupper av ballonger samt intyg om aktuell erfarenhet för segelflygplan.

c)

Klass- och typbehörigheter för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, i flerpilotsverksamhet, förutsatt att FI:n uppfyller något av följande villkor:

1)

Innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan.

2)

Har genomfört allt följande:

i)

Minst 500 timmar som pilot i flerpilotsverksamhet i flygplan.

ii)

Kursen för en MCCI i enlighet med punkt FCL.930.MCCI.

d)

Typbehörigheter för enpilots- eller flerpilotsluftskepp.

e)

Ett CPL för tillämplig kategori av luftfartyg, under förutsättning att FI:n har genomfört minst 200 timmars flygundervisning på denna kategori av luftfartyg.

f)

Mörkerbevis, under förutsättning att flyginstruktören uppfyller samtliga följande villkor:

1)

Är kvalificerad att flyga under mörker i lämplig kategori av luftfartyg.

2)

Har uppvisat förmåga att undervisa under mörker inför en FI som är kvalificerad i enlighet med punkt j.

3)

Uppfyller det erfarenhetskrav avseende mörkerflygning som fastställs i punkt FCL.060 b.2.

g)

En behörighet för bogsering, avancerad flygning eller, för FI(S), en molnflygningsbehörighet, förutsatt att dessa befogenheter innehas och att FI har uppvisat förmåga att undervisa för denna behörighet inför en FI som är kvalificerad i enlighet med punkt j.

h)

En EIR eller en IR för lämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att FI:n uppfyller samtliga följande villkor:

1)

Har genomfört minst 200 timmars flygtid enligt IFR, varav upp till 50 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II.

2)

Har genomfört IRI-kursen som elev och godkänts vid en kompetensbedömning för IRI-behörigheten.

3)

Uppfyller kraven i punkterna FCL.915.CRI a, FCL.930.CRI och FCL.935 i fråga om flermotoriga flygplan och kraven i punkterna FCL.910.TRI c.1 och FCL.915.TRI d.2 i fråga om flermotoriga helikoptrar.

i)

Klass- eller typbehörigheter för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, förutsatt att FI:n uppfyller följande villkor:

1)

Uppfyller, i fråga om flygplan, kraven i punkterna FCL.915.CRI a, FCL.930.CRI och FCL.935.

2)

Uppfyller, i fråga om helikoptrar, kraven i punkterna FCL.910.TRI c.1 och FCL.915.TRI d.2.

j)

En FI-, IRI-, CRI-, STI- eller MI-behörighet, förutsatt att FI:n uppfyller samtliga följande villkor:

1)

Har när det gäller FI(S) genomfört minst 50 timmar eller 150 starter med flygundervisning i segelflygplan, när det gäller FI(B) genomfört minst 50 timmar eller 50 starter med flygundervisning i ballonger och, när det gäller samtliga övriga fall genomfört 500 timmar med flygundervisning i den tillämpliga kategorin av luftfartyg.

2)

Har med godkänt resultat genomgått en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935 för lämplig kategori av luftfartyg, för att inför en flyginstruktörskontrollant (FIE) uppvisa förmåga att undervisa för den relevanta behörigheten.

k)

En MPL, under förutsättning att FI:n uppfyller samtliga följande villkor:

1)

När det gäller den inledande flygträningsfasen: har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan, varav minst 200 timmars flygutbildning.

2)

När det gäller den grundläggande utbildningsfasen:

i)

Innehar en IR för flermotoriga flygplan och befogenhet att undervisa för IR.

ii)

Har genomfört minst 1 500 timmars flygtid i flerpilotsverksamhet.

3)

När det gäller en FI som redan är kvalificerad att undervisa på en integrerad utbildning för ATP(A) eller CPL(A)/IR kan kravet i punkt 2 ii ersättas av en genomförd strukturerad utbildningskurs som består av

i)

MCC-kvalifikation,

ii)

observation av 5 pass av flygutbildning i fas 3 i en MPL-kurs,

iii)

observation av 5 pass av flygutbildning i fas 4 i en MPL-kurs,

iv)

observation av 5 av operatörens produktionsinriktade repetitionspass för flygutbildning,

v)

innehållet i MCCI-kursen.

FI:n ska i så fall genomföra sina fem första instruktörspass under övervakning av en TRI(A), MCCI(A) eller SFI(A) som är kvalificerad för MPL-flygutbildning.”.

(28)

Punkt FCL.915.FI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt b.2 i ska ersättas med följande:

”i)

med undantag för en FI(A) som endast tillhandahåller utbildning för LAPL(A), ha godkänts i teoriprovskrivningen för CPL, vilken kan genomgås utan någon slutförd teorikurs för CPL och inte ska vara giltig för utfärdande av ett CPL, och”.

b)

Punkt c.2 ska ersättas med följande:

”2)

minst 200 timmar som befälhavare om sökanden innehar minst en PPL(H) och har godkänts i teoriprovskrivningen för CPL, vilken kan genomgås utan någon slutförd teorikurs för CPL och inte ska vara giltig för utfärdande av en CPL,”.

(29)

I punkt FCL.930.FI ska följande punkt läggas till som punkt c:

”c)

Den som ansöker om FI-behörighet och som innehar eller har innehaft någon annan instruktörsbehörighet som utfärdats i enlighet med denna bilaga ska anses uppfylla kraven i punkt b.1.”.

(30)

Punkt FCL.940.FI ska ersättas med följande:

”FCL.940.FI – Förlängning och förnyelse

a)

Förlängning

1)

En innehavare av en FI-behörighet ska för att förlänga behörigheten uppfylla minst två av de tre följande kraven, före FI-behörighetens sista giltighetsdag:

i)

Innehavaren ska ha genomfört följande:

A)

För FI(A) och FI(H): Minst 50 timmars flygutbildning i lämplig kategori av luftfartyg, som FI, TRI, CRI, IRI, MI eller kontrollant. Om det är befogenheterna att undervisa för IR som ska förlängas ska minst 10 av dessa timmar avse flygutbildning för en IR och ska ha genomförts inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

B)

För FI(As): Minst 20 timmars flygutbildning i luftskepp, som FI, IRI eller kontrollant. Om det är befogenheterna att undervisa för IR som ska förlängas ska 10 av dessa timmar avse flygutbildning för en IR och ska ha genomförts inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

C)

För FI(S): Minst 60 starter eller 30 timmars flygundervisning i segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller TMG, som FI eller kontrollant.

D)

För FI(B): Minst 6 timmars flygutbildning i ballonger, som FI eller kontrollant.

ii)

Som FI ha genomgått repetitionsutbildning för instruktörer vid en ATO eller den behöriga myndigheten. FI(B) och FI(S) får genomgå denna repetitionsutbildning för instruktörer vid en DTO.

iii)

Ha godkänts i en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935 inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

2)

För minst varannan förlängning av en FI(A) eller FI(H) eller minst var tredje förlängning av en FI(As), (S) och (B) ska innehavaren av den relevanta FI-behörigheten godkännas i en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

b)

Förnyelse

Om FI-behörigheten har upphört att gälla ska sökanden, inom en tolvmånadersperiod före dagen för ansökan om förnyelse, som FI genomgå repetitionsutbildning för instruktörer vid en ATO eller en behörig myndighet eller, i fråga om en FI(B) eller FI(S), vid en ATO, en DTO eller en behörig myndighet, och genomgå en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935.”.

(31)

Punkterna FCL.905.TRI b och c ska ersättas med följande:

”b)

utfärdande av en TRI- eller SFI-behörighet, förutsatt att innehavaren uppfyller samtliga följande villkor, nämligen

1)

innehavaren har minst 50 timmars instruktörserfarenhet som TRI eller SFI i enlighet med denna förordning eller kommissionens förordning (EU) nr 965/2012,

2)

innehavaren har enligt skolchefen vid en ATO tillämpat den relevanta delen av TRI-kursens kursplan för flygutbildning, i enlighet med punkt FCL.930.TRI a.3 på ett tillfredsställande sätt, och

c)

när det gäller TRI för enpilotsflygplan:

1)

utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, förutsatt att sökanden ansöker om befogenheter för enpilotsverksamhet;

befogenheterna för en TRI(SpA) kan utökas till flygutbildning för typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda i flerpilotsverksamhet, förutsatt att TRI:n uppfyller något av följande villkor, nämligen

i)

TRI:n innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan,

ii)

TRI:n har minst 500 timmars flerpilotsverksamhet i flygplan och har genomgått en MCCI-kurs i enlighet med punkt FCL.930.MCCI,

2)

den grundläggande fasen av MPL-kursen, förutsatt att han/hon får sina befogenheter utökade till flerpilotsverksamhet och innehar eller har innehaft en FI(A)- eller IRI(A)-behörighet.”.

(32)

Punkt FCL.910.TRI ska ersättas med följande:

FCL.910.TRI Begränsningar i befogenheterna

a)

Allmänt. Om TRI-utbildningen utförs enbart i en FSTD ska TRI:ns befogenheter begränsas till utbildning i FSTD. Denna begränsning ska dock omfatta följande befogenheter för att i luftfartyget genomföra utbildning avseende

1)

LIFUS, förutsatt att TRI-kursen omfattar den utbildning som anges i punkt FCL.930.TRI a.4 i,

2)

landningsutbildning, förutsatt att TRI-kursen omfattar den utbildning som anges i punkt FCL.930.TRI a.4 ii, eller

3)

den träningsflygning som anges i punkt FCL.060 c.2, förutsatt att TRI-kursen omfattar den utbildning som avses i punkterna a.1 och a.2.

Begränsningen till FSTD ska tas bort om TRI:n har genomgått en kompetensbedömning i luftfartyget.

b)

TRI för flygplan och vertikalstartande/-landande luftfartyg – TRI(A) och TRI(PL). Befogenheterna för en TRI är begränsade till den typ av flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg som utbildning och kompetensbedömning har genomförts på. Såvida inte annat fastslås i OSD-informationen ska en TRI, för att utöka sina befogenheter till ytterligare typer,

1)

inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit minst 15 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar på ett luftfartyg av lämplig typ, varav högst 7 sektorer får genomföras i en FSTD,

2)

ha genomgått de relevanta delarna av teknik- och flygutbildningsmomenten i den tillämpliga TRI-kursen,

3)

ha godkänts på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med punkt FCL.935 i syfte att uppvisa för en FIE eller TRE som är kvalificerad i enlighet med kapitel K i denna bilaga sin förmåga att undervisa en pilot till den nivå som krävs för utfärdande av en typbehörighet, inklusive utbildning före och efter flygning samt teoriutbildning.

En TRI:s befogenheter ska utökas till ytterligare varianter i enlighet med OSD-informationen om TRI:n har genomfört de relevanta delarna av teknik- och flygutbildningsmomenten i den tillämpliga TRI-kursen.

c)

TRI för helikoptrar – TRI(H).

1)

Befogenheterna för en TRI(H) är begränsade till den typ av helikopter som kompetensbedömningen för utfärdande av TRI-behörigheten har genomförts på. Såvida inte annat fastslås i OSD-informationen ska en TRI, för att utöka sina befogenheter till ytterligare typer,

i)

ha genomgått de relevanta delarna av teknik- och flygutbildningsmomenten i TRI-kursen,

ii)

inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha genomfört minst 10 timmar på den tillämpliga helikoptertypen, varav högst fem timmar får genomföras i en FFS eller FTD 2/3, och

iii)

ha godkänts på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med punkt FCL.935 i syfte att uppvisa för en FIE eller TRE som är kvalificerad i enlighet med kapitel K i denna bilaga sin förmåga att undervisa en pilot till den nivå som krävs för utfärdande av en typbehörighet, inklusive utbildning före och efter flygning samt teoriutbildning.

En TRI:s befogenheter ska utökas till ytterligare varianter i enlighet med OSD-informationen om TRI:n har genomfört de relevanta delarna av teknik- och flygutbildningsmomenten i den tillämpliga TRI-kursen.

2)

Innan befogenheterna för ett TRI(H) utökas från enpilots- till flerpilotsbefogenheter för samma typ av helikopter ska innehavaren ha genomfört minst 100 timmar i flerpilotsverksamhet på denna typ.

d)

Trots vad som sägs i ovanstående punkter ska innehavare av en TRI-behörighet som har tagit emot en typbehörighet i enlighet med FCL.725 e ha rätt att få sina TRI-befogenheter utökade till den nya typen av luftfartyg.”.

(33)

Punkt FCL.915.TRI c.1 ska ersättas med följande:

”c)

för en TRI(SpA)-behörighet:

1.

inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit minst 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar, som befälhavare på ett flygplan av tillämplig typ, varav högst 15 sektorer får genomföras i en FSTD som motsvarar den typ som ska användas, och”.

(34)

Punkt FCL.930.TRI ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt a ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”a)

TRI-kursen ska hållas i luftfartyget endast om ingen FSTD är finns och är tillgänglig, och ska omfatta”.

b)

Punkt a 3 ska ersättas med följande:

”3.

5 timmars flygutbildning på lämpligt luftfartyg eller i en FSTD som motsvarar detta luftfartyg för enpilotsluftfartyg och 10 timmar för flerpilotsluftfartyg eller en FSTD som representerar detta luftfartyg,”.

c)

En ny punkt ska införas som punkt 4:

”4.

följande utbildning, enligt vad som är tillämpligt, nämligen

i)

ytterligare särskild utbildning före genomförande av LIFUS,

ii)

ytterligare särskild utbildning före genomförande av landningsutbildning. Utbildningen i FSTD ska omfatta utbildning i nödförfaranden som är relaterade till luftfartyget.”.

(35)

Punkt FCL.935.TRI ska ersättas med följande:

FCL.935.TRI Kompetensbedömning

a)

Kompetensbedömningen av en TRI när det gäller MPA och PL ska genomföras i en FFS. Om ingen FFS är tillgänglig eller åtkomlig ska ett luftfartyg användas.

b)

Kompetensbedömningen av en TRI i fråga om komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda och helikoptrar ska genomföras i något av följande:

1)

En befintlig och tillgänglig FFS.

2)

Om ingen FFS är tillgänglig eller åtkomlig, i en kombination av en eller flera FSTD och ett luftfartyg.

3)

Om ingen FSTD är tillgänglig eller åtkomlig, i ett luftfartyg.”.

(36)

Punkt FCL.940.TRI ska ersättas med följande:

FCL.940.TRI Förlängning och förnyelse

a)

Förlängning

1)

Flygplan

För förlängning av en TRI(A)-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår behörighetens sista giltighetsdag uppfylla minst två av följande tre krav:

i)

Genomföra en av följande delar av en fullständig typbehörighetskurs eller repetitionskurs: simulatorpass på minst 3 timmar eller en flygövning på minst 1 timme som inbegriper minst 2 starter och landningar.

ii)

Genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO.

iii)

Godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935. En sökande som har uppfyllt punkt FCL.910.TRI b.3 ska anses uppfylla detta krav.

2)

Helikoptrar och vertikalstartande/-landande luftfartyg

För förlängning av en TRI(H)- eller TRI(PL)-behörighet ska sökanden inom TRI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla minst två av följande tre krav:

i)

Genomföra 50 timmars flygutbildning på varje typ av luftfartyg som innehavaren har undervisningsbefogenhet för, eller i en FSTD som motsvarar dessa typer, varav minst 15 timmar ska vara inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår TRI-behörighetens sista giltighetsdag. För TRI(PL) ska dessa timmar genomföras som TRI eller typbehörighetskontrollant (TRE), eller som SFI eller kontrollant för syntetisk flygträning (SFE). För TRI(H) ska flygtid som FI, instrumentbehörighetsinstruktör (IRI), instruktör för syntetisk flygträning (STI) eller någon form av kontrollant också beaktas för detta ändamål.

ii)

Genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som TRI(H) eller TRI(PL), enligt vad som är relevant, vid en ATO.

iii)

Godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935, FCL.910.TRI b.3 eller FCL.910.TRI c.3, beroende på vad som är tillämpligt, inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår behörighetens sista giltighetsdag.

3)

För minst varannan förlängning av en TRI-behörighet ska innehavaren godkännas i en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935.

4)

Om en TRI-innehavare innehar en behörighet för mer än en typ av luftfartyg inom samma kategori ska kompetensbedömningen som har genomförts på någon av dessa typer av luftfartyg innebära en förlängning av TRI-behörigheten för de andra typer som innehas inom samma kategori av luftfartyg, såvida inte något annat fastställs i OSD-informationen.

5)

Särskilda krav för förlängning av en TRI(H).

En TRI(H)-innehavare som har en FI(H)-behörighet för den relevanta typen ska anses uppfylla kraven under punkt a. I så fall ska TRI(H)-behörigheten gälla fram till FI(H)-behörighetens sista giltighetsdag.

b)

Förnyelse

För förnyelse av en TRI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökningsdagen ha godkänts i en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935, och ha genomfört följande:

1)

För flygplan:

i)

Flygning i minst 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar på ett flygplan av tillämplig typ, varav högst 15 sektorer får genomföras i en FFS.

ii)

Repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO, som ska täcka de relevanta delarna av TRI-kursen.

2)

För helikoptrar och vertikalstartande/-landande luftfartyg:

i)

Minst 10 flygtimmar, vilka ska inbegripa starter och landningar på ett luftfartyg av tillämplig typ, varav högst 5 timmar får genomföras i en FFS eller FTD 2/3.

ii)

Repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO, som ska täcka de relevanta delarna av TRI-kursen.

3)

Om sökande innehaft en behörighet på mer än en typ av luftfartyg inom samma kategori ska kompetensbedömningen som har genomförts på någon av dessa typer av luftfartyg innebära en förnyelse av den TRI-behörighet för de andra typerna som innehas inom samma kategori av luftfartyg, såvida inte något annat fastställs i OSD-informationen.

(37)

I punkt FCL.905.CRI ska följande punkt ba införas efter punkt b:

”ba)

Befogenheterna för CRI att undervisa för klass- och typbehörigheter för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, i flerpilotsverksamhet, förutsatt att CRI:n uppfyller något av följande villkor:

1)

Innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan.

2)

Har minst 500 timmars flerpilotsverksamhet i flygplan och har genomgått en MCCI-kurs i enlighet med punkt FCL.930.MCCI.”.

(38)

Punkt FCL.930.CRI a.3 ska ersättas med följande:

”3.

Fem timmars flygundervisning på flermotoriga flygplan eller i en FSTD som motsvarar denna klass eller typ av flygplan, inklusive minst tre timmar på flygplanet, eller minst tre timmars flygundervisning på enmotoriga flygplan, under ledning av en FI(A) som är kvalificerad i enlighet med punkt FCL.905.FI j.”.

(39)

Punkt FCL.940.CRI ska ersättas med följande:

FCL.940.CRI Förlängning och förnyelse

a)

För förlängning av en CRI-behörighet ska sökanden inom CRI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla minst två av följande tre krav:

1)

Genomföra minst 10 timmars flygutbildning i egenskap av CRI. Om sökanden har CRI-befogenheter för både en- och flermotoriga flygplan ska dessa timmars flygutbildning fördelas lika mellan en- och flermotoriga flygplan.

2)

Genomgå en repetitionsutbildning, i egenskap av CRI, vid en ATO eller en behörig myndighet.

3)

Godkännas i kompetensbedömningen i enlighet med punkt FCL.935 för fler- eller enmotoriga flygplan, beroende på vad som är tillämpligt.

b)

För minst varannan förlängning av en CRI-behörighet ska innehavaren ha uppfyllt kravet under punkt a.3.

c)

Förnyelse

Om CRI-behörigheten har upphört att gälla ska den förnyas om sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan om förnyelse

1)

har genomgått en repetitionsutbildning, i egenskap av CRI, vid en ATO eller en behörig myndighet,

2)

har genomfört kompetensbedömningen enligt vad som krävs i punkt FCL.935.”.

(40)

Punkt FCL.915.IRI b.2 ska ersättas med följande:

”2)

för den som ansöker om en IR(H) för flermotoriga helikoptrar, uppfylla kraven i punkt FCL.905.FI h.3 ii.”.

(41)

Punkt FCL.930.IRI a.3 ii ska ersättas med följande:

”ii)

För IRI(H): minst 10 timmars flygutbildning på helikopter, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III.”. För sökande som innehar en FI(H)-behörighet är kravet minst 5 timmar.”.

(42)

Punkt FCL.905.SFI ska ersättas med följande:

FCL.905.SFI Befogenheter och villkor

a)

En innehavare av en SFI-behörighet har befogenhet att inom relevant luftfartygskategori genomföra undervisning i syntetisk flygning för följande:

1)

Förlängning och förnyelse av en IR, förutsatt att instruktören innehar eller har innehaft en IR i relevant luftfartygskategori.

2)

Utfärdande av en IR, förutsatt att instruktören innehar eller har innehaft en IR i relevant luftfartygskategori och har genomfört en utbildningskurs för IRI.

b)

En SFI för enpilotsflygplan har befogenhet att genomföra undervisning i syntetisk flygning för följande:

1)

Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda när sökanden ansöker om befogenheter för enpilotsverksamhet.

Befogenheterna för en SFI för enpilotsflygplan kan utökas till flygutbildning för typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda i flerpilotsverksamhet, förutsatt att SFI:n uppfyller något av följande villkor:

i)

Innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan.

ii)

Har minst 500 timmars flerpilotsverksamhet i flygplan och har genomgått en MCCI-kurs i enlighet med punkt FCL.930.MCCI.

2)

MCC- och MPL-kursernas grundläggande utbildningsfas, förutsatt att befogenheterna för SFI(SpA) har utökats till flerpilotsverksamhet i enlighet med punkt 1.

c)

En innehavare av en SFI-behörighet för flerpilotsflygplan har befogenhet att genomföra undervisning i syntetisk flygning för följande:

1)

Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för flerpilotsflygplan och, om sökanden ansöker om befogenheter för flerpilotsverksamhet, för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda.

2)

MCC-kursen.

3)

Den grundläggande, utvidgade och avancerade fasen av MPL-kursen, förutsatt att instruktören innehar eller har innehaft en FI(A)- eller en IRI(A)-behörighet för den grundläggande fasen.

d)

En innehavare av en SFI-behörighet för helikoptrar har befogenhet att genomföra undervisning i syntetisk flygning för följande:

1)

Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för helikopter.

2)

MCC-utbildning, om SFI har befogenhet att undervisa om flerpilotshelikoptrar.”.

(43)

Punkt FCL.910.SFI ska ersättas med följande:

FCL.910.SFI Begränsningar i befogenheterna

Befogenheterna för SFI ska begränsas till FTD 2/3 eller FFS för den typ av luftfartyg som utbildningskursen för SFI har genomförts på.

Befogenheterna kan utökas till andra FSTD som representerar andra typer av samma kategori av luftfartyg om innehavaren har

a)

genomfört simulatordelen på den relevanta typbehörighetskursen,

b)

genomgått de relevanta delarna med teknik- och FSTD-innehåll i kursplanen för flygundervisning i den tillämpliga TRI-kursen,

c)

genomfört, på en fullständig typbehörighetskurs, minst 3 timmars flygutbildning som gäller SFI:s arbetsuppgifter på tillämplig typ under övervakning av en TRE eller SFE som är kvalificerad för detta ändamål och till dennes tillfredsställelse.

En SFI:s befogenheter ska utökas till ytterligare varianter i enlighet med OSD-informationen om SFI:n har genomfört de för typen relevanta delarna med teknik- och FSTD-innehåll i kursplanen för flygundervisning i den tillämpliga TRI-kursen.”.

(44)

Punkt FCL.930.SFI a.2 ska ersättas med följande:

”2)

de relevanta delarna med teknik- och FSTD-innehåll i kursplanen för flygundervisning i den tillämpliga TRI-kursen.”.

(45)

Punkt FCL.940.SFI ska ersättas med följande:

FCL.940.SFI Förlängning och förnyelse

a)

Förlängning

För förlängning av en SFI-behörighet ska sökanden inom SFI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla minst två av följande tre krav:

1)

Ha genomfört minst 50 timmar som instruktör eller kontrollant i en FSTD, varav minst 15 timmar ska vara inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår SFI-behörighetens sista giltighetsdag.

2)

Som SFI ha genomgått repetitionsutbildning för instruktörer vid en ATO.

3)

Ha godkänts på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med punkt FCL.935.

b)

Sökanden ska också på en FFS ha genomfört kompetenskontrollerna för utfärdande av de särskilda typbehörigheter för luftfartyg som motsvarar de typer som innehavaren har befogenhet för.

c)

För minst varannan förlängning av en SFI-behörighet ska innehavaren uppfylla kravet under punkt a.3.

d)

Om en SFI-innehavare innehar en behörighet på mer än en typ av luftfartyg inom samma kategori, ska kompetensbedömningen som har genomförts på någon av dessa typer innebära en förlängning av den SFI-behörighet för de andra typerna som innehas inom samma kategori av luftfartyg, såvida inte något annat fastställs i OSD-informationen.

e)

Förnyelse

För förnyelse av en SFI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökan om förnyelse uppfylla samtliga följande villkor:

1)

Som SFI ha genomgått repetitionsutbildning för instruktörer vid en ATO.

2)

Godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.935.

3)

Genomgå, på en FSTD, flygprovet för utfärdande av de särskilda typbehörigheter för luftfartyg som motsvarar de typer för vilka innehavarens befogenheter ska förnyas.

(46)

Punkt FCL.910.STI ska ersättas med följande:

FCL.910.STI Begränsningar i befogenheterna

Befogenheterna för en STI ska begränsas till den FSTD som utbildningskursen för STI har genomförts på.

Befogenheterna kan utökas till andra FSTD som representerar ytterligare typer av luftfartyg om innehavaren under den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökan har gjort följande:

a)

Genomfört FSTD-delen av CRI- eller TRI-kursen på den klass eller typ av luftfartyg som ansökan om undervisningsbefogenheter gäller.

b)

Godkänts på den FSTD som ska användas för att genomföra flygundervisning, på den tillämpliga sektionen i kompetenskontrollen i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga för lämplig klass eller typ av luftfartyg.

För en STI(A) som endast undervisar på BITD ska kompetenskontrollen omfatta endast de övningar som är lämpliga för ett flygprov för utfärdande av ett PPL(A).

c)

Genomfört minst 3 timmars flygutbildning på en utbildning för CPL, IR, PPL, klass- eller typbehörighet, under övervakning av en FI, CRI(A), IRI eller TRI(H) som utsetts av ATO:n för detta ändamål, inbegripet minst en timmes flygundervisning under övervakning av en FIE på lämplig kategori av luftfartyg.”.

(47)

Punkt FCL.915.STI ska ersättas med följande:

FCL.915.STI Förutsättningar

a)

För utfärdande av en STI-behörighet ska sökanden

1)

inneha, eller inom de tre föregående åren ha innehaft, ett flygcertifikat med undervisningsbefogenheter som är lämpliga för de kurser som undervisningen avser,

2)

inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökan ha genomfört den relevanta kompetenskontrollen för klass- eller typbehörigheten i en FSTD.

Den som ansöker om utfärdande av en STI(A) och endast avser att leda utbildning på en BITD ska endast genomföra de övningar som är lämpliga för ett flygprov för utfärdande av ett PPL(A).

b)

Utöver de krav som fastställs i punkt a ska den som ansöker om utfärdande av en STI(H)-behörighet ha genomfört minst 1 timmes flygtid som observatör i cockpit på tillämplig typ av helikopter inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökan,”.

(48)

Punkt FCL.940.STI ska ersättas med följande:

FCL.940.STI Förlängning och förnyelse av STI-behörighet

a)

Förlängning

För förlängning av en STI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår STI-behörighetens sista giltighetsdag uppfylla samtliga följande villkor:

1)

Genomfört minst 3 timmars flygutbildning i en FSTD, som en del av en fullständig CPL-, IR-, PPL-, klass- eller typbehörighetsutbildning.

2)

Godkänts på den FSTD som används för att genomföra flygundervisning, och på de tillämpliga sektionerna i kompetenskontrollen i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga för lämplig klass eller typ av luftfartyg.

För en STI(A) som endast undervisar på BITD ska kompetenskontrollen omfatta endast de övningar som är lämpliga för ett flygprov för utfärdande av ett PPL(A).

b)

Förnyelse

För förnyelse av en STI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som närmast föregår ansökan om förnyelse

1)

genomgå en repetitionsutbildning som STI vid en ATO,

2)

godkännas på den FSTD som används för att genomföra flygundervisning, och på de tillämpliga sektionerna i kompetenskontrollen i enlighet med tillägg 9 till denna bilaga för lämplig klass eller typ av luftfartyg;

för en STI(A) som endast undervisar på BITD ska kompetenskontrollen omfatta endast de övningar som är lämpliga för ett flygprov för utfärdande av ett PPL(A),

3)

genomföra, i relevant luftfartygskategori, minst 3 timmars flygundervisning på en fullständig kurs för CPL, IR, PPL eller klass- eller typbehörighet, under övervakning av en FI, CRI, IRI eller TRI som utsetts av ATO:n för detta ändamål, inbegripet minst en timmes flygundervisning under övervakning av en FIE.”.

(49)

Punkt FCL.1000 ska ersättas med följande:

FCL.1000 Kontrollantbehörigheter

a)

Allmänt:

Innehavare av en kontrollantbehörighet ska

1)

om inte något annat fastställs i denna bilaga, inneha ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis som motsvarar det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis för vilka de är auktoriserade att genomföra flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar samt befogenhet att undervisa för certifikatet, behörigheten eller behörighetsbeviset i fråga,

2)

vara kvalificerad att vara befälhavare på luftfartyget under flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar om de genomförs på luftfartyget i fråga.

b)

Särskilda villkor:

1)

Den behöriga myndigheten får utfärda en särskild behörighet som ger befogenhet att genomföra flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar om det inte är möjligt att uppfylla de krav som fastställs i detta kapitel till följd av att något av följande har införts:

i)

Nya luftfartyg i medlemsstaterna eller i en operatörs flotta.

ii)

Nya kurser i denna bilaga.

En sådan behörighet ska begränsas till de flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar som krävs för att införa den nya typen av luftfartyg eller den nya kursen, och får gälla i högst ett år.

2)

Innehavare av en behörighet som har utfärdats i enlighet med punkt b.1 och som vill ansöka om en kontrollantbehörighet ska uppfylla förutsättningarna och kraven för förlängning för denna kategori av kontrollantbehörighet.

3)

Om ingen kvalificerad kontrollant är tillgänglig får behöriga myndigheter, från fall till fall, auktorisera inspektörer eller kontrollanter, som inte uppfyller de relevanta krav avseende instruktör eller typ- eller klassbehörighet som anges i punkt a, att genomföra flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar.

c)

Prov och kontroller som tillhandahålls utanför medlemsstaternas territorium:

1)

Genom undantag från punkt a ska den behöriga myndigheten, när det gäller flygprov och kompetenskontroller som tillhandahålls utanför det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga i enlighet med Chicagokonventionen, utfärda en kontrollantbehörighet till sökande som har ett flygcertifikat som överensstämmer med bilaga 1 till Chicagokonventionen, förutsatt att sökanden

i)

innehar minst ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis som motsvarar det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis för vilket/vilken sökanden är auktoriserad att genomföra flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar, och i varje fall minst ett CPL,

ii)

är kvalificerad att vara befälhavare på luftfartyget under ett flygprov eller en kompetenskontroll som genomförs på luftfartyget,

iii)

uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel för utfärdande av relevant kontrollantbehörighet, och

iv)

för den behöriga myndigheten uppvisar tillräckliga kunskaper om europeiska flygsäkerhetsbestämmelser för att kunna utöva kontrollantbefogenheter i enlighet med denna bilaga.

2)

Den behörighet som avses i punkt 1 ska begränsas till utförande av flygprov och kompetenskontroller

i)

utanför det territorium för vilket medlemsstaterna är ansvariga i enlighet med Chicagokonventionen, och

ii)

till piloter som har tillräckliga kunskaper i det språk som provet/kontrollen ges på.”.

(50)

Punkt FCL.1005 ska ersättas med följande:

FCL.1005 Begränsningar i befogenheterna i samband med särintressen

Kontrollanter får inte genomföra

a)

flygprov eller kompetensbedömningar av den som ansöker om utfärdande av ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis, om de har tillhandahållit mer än 25 % av den flygutbildning som krävs för det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis som är anledningen till flygprovet eller kompetensbedömningen, och

b)

flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar när de känner att deras objektivitet kan vara påverkad.”.

(51)

Punkt FCL.1025 ska ersättas med följande:

FCL.1025 Giltighet, förlängning och förnyelse av kontrollantbehörigheter

a)

Giltighet

En kontrollantbehörighet gäller i tre år.

b)

Förlängning

En innehavare ska för att förlänga en kontrollantbehörighet uppfylla samtliga följande villkor:

1)

Ha genomfört minst sex flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar före behörighetens sista giltighetsdag.

2)

Ha genomgått, inom den period på 12 månader som närmast föregår behörighetens sista giltighetsdag, en repetitionskurs för kontrollanter som ges av den behöriga myndigheten eller som ges av en ATO och som är godkänd av den behöriga myndigheten. En kontrollant som innehar en behörighet för segelflygplan eller ballonger får, inom den period på 12 månader som närmast föregår behörighetens sista giltighetsdag, ha genomgått en repetitionskurs för kontrollanter som ges av en DTO och är godkänd av den behöriga myndigheten.

3)

Ett av de flygprov eller en av de kompentenskontroller eller kompetensbedömningar som genomförs i enlighet med punkt 1 ska äga rum inom den period på 12 månader som närmast föregår kontrollantbehörighetens sista giltighetsdag och ska

i)

ha bedömts av en inspektör från den behöriga myndigheten eller av en erfaren kontrollant med särskild auktorisation för detta ändamål från den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollantbehörigheten, eller

ii)

uppfyller kraven i punkt FCL.1020.

Om den som ansöker om förlängningen har befogenheter för mer än en kontrollantkategori, får samtliga kontrollantbefogenheter förlängas om sökanden uppfyller de krav som fastställs under punkterna b.1 och b.2 samt punkt FCL.1020 för någon av de kategorier av kontrollantbehörighet som sökanden innehar.

c)

Förnyelse

Om behörigheten inte längre är giltig ska sökande, innan de får börja utöva behörighetens befogenheter igen, uppfylla kraven i punkt b.2 och punkt FCL.1020 inom den period på 12 månader som närmast föregår ansökan om förnyelse.

d)

En kontrollantbehörighet får endast förlängas eller förnyas om sökandena visar att de krav som fastställs i FCL.1010 och FCL.1030 fortfarande är uppfyllda.”.

(52)

Punkt FCL.1005.TRE ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt a 5 ska ersättas med följande:

”5)

kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en TRI- eller SFI-behörighet i tillämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år och genomgått särskild utbildning för kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.1015 b.”.

b)

Punkt b 4 ska ersättas med följande:

”4)

kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en TRI(H)- eller SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år och genomgått särskild utbildning för kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.1015 b.”.

(53)

Punkt FCL.1005.CRE b ska ersättas med följande:

”b)

kompetenskontroller för

1)

förlängning eller förnyelse av klass- och typbehörigheter,

2)

förlängning av IR, förutsatt att CRE:n har genomfört minst 1500 timmar som pilot på flygplan och minst 450 flygtimmar enligt IFR,

3)

förnyelse av IR, förutsatt att CRE:n uppfyller de krav som fastställs i punkt FCL.1010.IRE a, och

4)

förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att CRE:n har genomfört minst 1 500 timmar som pilot i flygplan samt uppfyller de krav som fastställs i punkt FCL.1010.IRE a.2.”.

(54)

Punkt FCL.1010.CRE b ska ersättas med följande:

”b)

inneha en CRI- eller FI-behörighet med undervisningsbefogenheter för tillämplig klass eller typ,”.

(55)

Punkt FCL.1010.IRE ska ersättas med följande:

FCL.1010.IRE Förutsättningar

a)

IRE(A):

Den som ansöker om en IRE-behörighet för flygplan ska inneha en IRI(A)- eller FI(A)-behörighet med befogenhet att undervisa för IR(A), och ska ha genomfört

1)

2000 timmars flygtid som pilot på flygplan, och

2)

450 timmars flygtid enligt IFR, varav 250 timmar som instruktör.

b)

IRE(H):

Den som ansöker om en IRE-behörighet för helikoptrar ska inneha en IRI(H)- eller FI(H)-behörighet med befogenhet att undervisa för IR(H), och ska ha genomfört

1)

2000 timmars flygtid som pilot på helikoptrar, och

2)

300 timmars instrumentflygtid på helikoptrar, varav 200 timmar som instruktör.

c)

IRE(As):

Den som ansöker om en IRE-behörighet för luftskepp ska inneha en IRI(As)- eller FI(As)-behörighet med befogenhet att undervisa för IR(As), och ska ha genomfört

1)

500 timmars flygtid som pilot i luftskepp, och

2)

100 timmars instrumentflygtid i luftskepp, varav 50 timmar som instruktör.”.

(56)

Punkt FCL.1005.SFE ska ersättas med följande:

FCL.1005.SFE Befogenheter och villkor

a)

SFE för flygplan (SFE(A)) och SFE för vertikalstartande/-landande luftfartyg (SFE(PL)):

Befogenheterna för en SFE för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg är att i en FFS (eller i tillämplig FSTD i fråga om bedömningarna i punkt 5) genomföra

1)

flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av typbehörigheter för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt,

2)

kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av IR om detta kombineras med förlängning eller förnyelse av en typbehörighet, förutsatt att SFE:n har godkänts i en kompetenskontroll för typen av luftfartyg, inbegripet instrumentbehörigheten, under det senaste året,

3)

flygprov för utfärdande av ATPL(A),

4)

flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att SFE:n har uppfyllt de krav som fastställs i punkt FCL.925, och

5)

kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI-behörighet i relevant kategori av luftfartyg, förutsatt att kontrollanten har varit SFE(A) i minst 3 år och genomgått särskild utbildning för kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.1015 b.”.

b)

SFE för helikoptrar – SFE(H):

Befogenheterna för en SFE(H) är att i en FFS (eller i tillämplig FSTD i fråga om bedömningarna i punkt 4) genomföra

1)

flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter,

2)

kompetenskontroller för förlängning och förnyelse av IR om dessa kontroller kombineras med förlängning eller förnyelse av en typbehörighet, förutsatt att SFE:n har godkänts i en kompetenskontroll för typen av luftfartyg, inbegripet instrumentbehörigheten, under det senaste året som föregår kompetenskontrollen,

3)

flygprov för utfärdande av ATPL(H), och

4)

kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit SFE(H) i minst 3 år och genomgått särskild utbildning för kompetensbedömning i enlighet med punkt FCL.1015 b.”.

(57)

Punkt FCL.1010.SFE ska ersättas med följande:

FCL.1010.SFE Förutsättningar

a)

SFE(A):

Den som ansöker om en SFE(A)-behörighet ska uppfylla samtliga följande villkor:

1)

För flerpilotsflygplan:

i)

Innehar eller har innehaft en ATPL(A) och en typbehörighet för tillämplig typ av flygplan,

ii)

en SFI(A)-behörighet för tillämplig typ av flygplan, och

iii)

har minst 1500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan.

2)

För komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda:

i)

Innehar eller har innehaft en CPL(A) eller en ATPL(A) och en typbehörighet för tillämplig flygplanstyp,

ii)

innehar en SFI(A)-behörighet för tillämplig klass eller typ av flygplan,

iii)

har minst 500 timmars flygtid som pilot på enpilotsflygplan.

3)

För första utfärdande av en SFE-behörighet: ha genomfört minst 50 timmars syntetisk flygutbildning som TRI(A) eller SFI(A) på tillämplig typ.

b)

SFE(H):

Den som ansöker om en SFE(H)-behörighet ska uppfylla samtliga följande villkor:

1)

Innehar eller har innehaft en ATPL(A) och en typbehörighet för tillämplig typ av helikopter.

2)

Innehar en SFI(H)-behörighet för tillämplig typ av helikopter.

3)

Har minst 1000 timmars flygtid som pilot på flerpilotshelikopter.

4)

För första utfärdande av en SFE-behörighet: har genomfört minst 50 timmars syntetisk flygutbildning som TRI(H) eller SFI(H) på tillämplig typ.”.

(58)

I tillägg 1 ska punkterna 1.1 och 1.2 ersättas med följande:

”1.1

När det gäller utfärdande av ett LAPL får innehavaren av ett LAPL för en annan kategori av luftfartyg till fullo tillgodoräkna sig teorikunskaperna i de gemensamma ämnena enligt punkt FCL.120. Ämnet ”navigering” får dock tillgodoräknas endast för en innehavare av LAPL(A) som ansöker om utfärdande av en LAPL(H) eller en innehavare av LAPL(H) som ansöker om utfärdande av en LAPL(A).

1.2

När det gäller utfärdande av en LAPL(A), en LAPL(H) eller en PPL ska innehavare av en PPL, CPL eller ATPL i en annan kategori av luftfartyg till fullo tillgodoräknas de teoretiska kunskaperna i de gemensamma ämnen som fastställs i punkt FCL.215 a.1.”.

(59)

I tillägg 1 ska en ny punkt införas som punkt 1.2a enligt följande:

”1.2a

När det gäller utfärdande av en LAPL(B), en LAPL(S), en BPL eller en SPL, får innehavare av certifikat för en annan kategori av luftfartyg till fullo tillgodoräkna sig teorikunskaperna i de gemensamma ämnena enligt punkt FCL.215 b.1.

(60)

I del A i tillägg 3 ska punkt 9 b ersättas med följande:

”b)

70 timmar som befälhavare, varav högst 55 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Instrumentflygtiden som SPIC får endast tillgodoräknas som flygtid som befälhavare med upp till maximalt 20 timmar.”.

(61)

I del C i tillägg 3 ska punkt 8 b ersättas med följande:

”b)

70 timmar som befälhavare, varav högst 55 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Instrumentflygtiden som SPIC får endast tillgodoräknas som flygtid som befälhavare med upp till maximalt 20 timmar.”.

(62)

I del D i tillägg 3 ska punkt 8 b ersättas med följande:

”b)

70 timmar som befälhavare, varav högst 55 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC).”.

(63)

I del E i tillägg 3 ska punkt 3 a ersättas med följande:

”a)

ha genomfört 150 timmars flygtid;

med undantag av kravet på 50 timmar som befälhavare i flygplan får timmar som befälhavare i kategorier av luftfartyg tillgodoräknas för de 150 timmarna flygtid på flygplan i något av följande fall, nämligen

1)

20 timmar i helikopter, om sökanden innehar ett PPL(H),

2)

50 timmar i helikopter, om sökanden innehar ett CPL(H),

3)

10 timmar i TMG eller segelflygplan,

4)

20 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett PPL(As),

5)

50 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett CPL(As).”.

(64)

I del K i tillägg 3 ska punkt 3 a ersättas med följande:

”a)

ha genomfört 155 timmars flygtid, däribland 50 timmar som befälhavare på helikoptrar varav 10 timmar ska utgöras av distansflygning;

med undantag av kravet på 50 timmar som befälhavare i helikopter får timmar som befälhavare i kategorier av luftfartyg tillgodoräknas för de 155 timmarna flygtid i helikopter i något av följande fall, nämligen

1)

20 timmar i flygplan, om sökanden innehar ett PPL(A),

2)

50 timmar i flygplan, om sökanden innehar ett CPL(A),

3)

10 timmar i TMG eller segelflygplan,

4)

20 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett PPL(As),

5)

50 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett CPL(As).”.

(65)

Tabellen PROVETS INNEHÅLL som är kopplad till kategorin av flygplan i tillägg 7 ska ersättas med följande tabell:

Flygplan

SEKTION 1 – ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT START

Checklista ska användas och flygsinne, förfaranden för förebyggande och rengörande avisning osv. ska tillämpas i alla sektioner.

a

Användning av flyghandbok (eller motsvarande), särskilt för beräkning av prestanda, massa och balans hos luftfartyget

b

Användning av flygtrafikledningsdokument, väderdokument

c

Iordningställande av ATC-färdplan, IFR-färdplan/-logg

d

Identifiering av erforderliga navigeringshjälpmedel för avgångs-, ankomst- och inflygningsprocedurer

e

Inspektion före flygning

f

Väderminima

g

Taxning

h

PBN-avgång (om tillämpligt):

- Kontrollera att korrekt procedur har lagts in i navigeringssystemet - Gör en dubbelkontroll mellan navigeringssystemets bildskärm och utflygningskartan

i

Genomgång före start; Start

j (°)

Övergång till instrumentflygning

k (°)

Förfaranden vid instrumentavgång, inklusive PBN-avgångar, och höjdmätarinställning

l (°)

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 2 – ALLMÄNNA MANÖVRER (°)

a

Flygning med hjälp av enbart instrument, inbegripet: planflykt vid olika farter, trim

b

Stigande och sjunkande svängar med ihållande standardsväng

c

Återgång från ovanliga flyglägen, inbegripet ihållande svängar med 45° bankning och branta sjunkande svängar

d (*1)

Hävande av begynnande stall i planflykt, under stigande/sjunkande svängar och i landningskonfiguration

e

Begränsad panel: stabiliserad stigning eller plané med standardsväng till givna kurser, återgång från ovanliga flyglägen

SEKTION 3 – FÖRFARANDEN UNDER FLYGNING PÅ STRÄCKA ENLIGT IFR (°)

a

Spårning, inbegripet uppfångande av signaler, t.ex. NDB, VOR, eller bana mellan waypoints

b

Användning av navigeringssystem och radiohjälpmedel

c

Planflykt, kontroll av kurs, höjd och fart, effektinställning, trimteknik

d

Höjdmätarinställningar

e

Tidtagning och revidering av ETA (väntläge på sträcka – om nödvändigt)

f

Övervakning av flygförlopp, driftfärdplan, bränsleåtgång, handhavande av systemen

g

Förfaranden mot nedisning, simulerade om nödvändigt

h

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 3a – FÖRFARANDEN VID ANKOMST

a

Inställning och kontroll av navigeringshjälpmedel, identifiering av hjälpmedel, om tillämpligt

b

Förfaranden vid ankomst, kontroll av höjdmätare

c

Höjd- och hastighetsrestriktioner, om tillämpligt

d

PBN-ankomst (om tillämpligt):

- Kontrollera att korrekt procedur har lagts in i navigeringssystemet - Gör en dubbelkontroll mellan navigeringssystemets bildskärm och ankomstkartan

SEKTION 4 (°) – 3D-OPERATIONER (+)

a

Inställning och kontroll av navigeringshjälpmedel

Kontrollera VPA (Vertical Path Angle)

För RNP APCH:

- Kontrollera att korrekt procedur har lagts in i navigeringssystemet - Gör en dubbelkontroll mellan navigeringssystemets bildskärm och inflygningskartan

b

Genomgång vid inflygning och landning, inbegripet kontroller under plané/inflygning/landning, inbegripet identifiering av hjälpmedel

c (+)

Förfarande i väntläge

d

Beaktande av publicerad inflygningsprocedur

e

Tidtagning för inflygning

f

Kontroll av höjd, fart och kurs (stabiliserad inflygning)

g (+)

Åtgärder vid nytt varv

h (+)

Förfarande vid avbruten inflygning/landning

i

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 5 (°) – 2D-OPERATIONER (++)

a

Inställning och kontroll av navigeringshjälpmedel

För RNP APCH:

- Kontrollera att korrekt procedur har lagts in i navigeringssystemet - Gör en dubbelkontroll mellan navigeringssystemets bildskärm och inflygningskartan

b

Genomgång vid inflygning och landning, inbegripet kontroller under plané/inflygning/landning, inbegripet identifiering av hjälpmedel

c (+)

Förfarande i väntläge

d

Beaktande av publicerad inflygningsprocedur

e

Tidtagning för inflygning

f

Kontroll av höjd/avstånd till MAPT, fart och kurs (stabiliserad inflygning), SDF (Step Down Fixes), om tillämpligt

g (+)

Åtgärder vid nytt varv

h (+)

Förfarande vid avbruten inflygning/landning

i

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 6 – FLYGNING MED EN MOTOR UR FUNKTION (endast flermotoriga flygplan) (°)

a

Simulerat motorbortfall efter start eller vid pådrag

b

Inflygning, nytt varv och procedurmässig avbruten inflygning med en motor ur funktion

c

Inflygning och landning med en motor ur funktion

d

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

(66)

Tillägg 8 ska ersättas med följande:

”TILLÄGG 8

Tillgodoräknande av IR-delen i kombination med kompetenskontroller för typ- eller klassbehörighet

A.   Flygplan

Tillgodoräknande ska endast beviljas när innehavaren ska förlänga eller förnya IR-befogenheter för enmotoriga och flermotoriga enpilotsflygplan enligt vad som är tillämpligt.

Om ett flygprov eller en kompetenskontroll som omfattar IR genomförs och innehavaren har en giltig ...

Tillgodoräknande är giltigt för IR-delen i en kompetenskontroll för ...

typbehörighet för flerpilotsflygplan (MPA),

typbehörighet för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda.

klassbehörighet för enmotoriga flygplan (*2), och

typbehörighet för enmotoriga flygplan (*2), och

klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag av typbehörigheter för komplexa flygplan med höga prestanda, dock endast tillgodoräknande för sektion 3B i kompetenskontrollen i punkt B.5 i tillägg 9.

klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag av typbehörigheter för komplexa flygplan med höga prestanda, i enpilotsverksamhet.

klassbehörighet för enmotoriga flygplan, och

typbehörighet för enmotoriga flygplan, och

klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag av typbehörigheter för komplexa flygplan med höga prestanda.

klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag av typbehörigheter för komplexa flygplan med höga prestanda, begränsade till flerpilotsverksamhet.

klassbehörighet för enmotoriga flygplan (*2), och

typbehörighet för enmotoriga flygplan (*2), och

klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag av typbehörigheter för komplexa flygplan med höga prestanda (*2).

klass- eller typbehörighet för enmotoriga enpilotsflygplan.

klassbehörighet för enmotoriga flygplan, och

typbehörighet för enmotoriga flygplan.

B.   Helikoptrar

Tillgodoräknande ska endast beviljas när innehavaren ska förlänga IR-befogenheter för enmotoriga och flermotoriga enpilotshelikoptrar enligt vad som är tillämpligt.

Om ett flygprov eller en kompetenskontroll som omfattar IR

genomförs och innehavaren har en giltig ...

Tillgodoräknande är giltigt för IR-delen i en

kompetenskontroll för ...

typbehörighet för flerpilotshelikopter (MPH).

typbehörighet för enmotoriga helikoptrar (*3), och

typbehörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar (*3).

typbehörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar i enpilotsverksamhet.

typbehörighet för enmotoriga helikoptrar (*3), och

typbehörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar (*3).

typbehörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar, begränsad till flerpilotsverksamhet.

typbehörighet för enmotoriga helikoptrar (*3), och

typbehörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar (*3).

typbehörighet för enmotoriga enpilotshelikoptrar i enpilotsverksamhet.

typbehörighet för enmotoriga enpilotshelikoptrar i enpilotsverksamhet.

(67)

I tillägg 9 ska sektion B ändras på följande sätt:

a)

Tabellen i punkt 5 k ska ersättas med följande:

 

1)

2)

3)

4)

5)

Typ av verksamhet

SP

MP

SP → MP (första gången)

MP → SP (första gången)

SP + MP

 

Utbildning

Provning/kontroll

Utbildning

Provning/kontroll

Utbildning

Provning/kontroll

Utbildning, provning och kontroll (enmotoriga flygplan)

Utbildning, provning och kontroll (flermotoriga flygplan)

Enmotoriga flygplan

Flermotoriga flygplan

Första utfärdandet

Enpilot, komplexa

Sektioner

1–6

1–7

Sektioner

1–6

1–6

Sektionerna 1–7

Sektioner

1–6

MCC

CRM

Mänskliga faktorer

TEM

Sektion 7

Sektioner

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 och, i tillämpliga fall, en inflygning från sektion 3B

1.6, sektion 6 och, i tillämpliga fall, en inflygning från sektion 3B

 

 

Förlängning

Enpilot, komplexa

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Sektioner

1–6

1–6

Ej tillämpligt

Sektioner

1–6

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

MPO:

Sektionerna 1–7 (utbildning)

Sektionerna 1–6 (kontroll)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 och, i tillämpliga fall, en inflygning från sektion 3B

MPO:

Sektionerna 1–7 (utbildning)

Sektionerna 1–6 (kontroll)

SPO:

1.6, sektion 6 och, i tillämpliga fall, en inflygning från sektion 3B

Förnyelse

Enpilot, komplexa

FCL.740

Sektioner

1–6

1–6

FCL.740

Sektioner

1–6

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Utbildning: FCL.740

Kontroll: som för förlängning

Utbildning: FCL.740

Kontroll: som för förlängning”

b)

I tabellen efter punkt 5 l ska raden för övning 7.2.2 ersättas med följande:

”7.2.2

Följande övningar i oönskade flyglägen och återgång:

Återgång från högt nosläge vid olika bankningsvinklar.

Återgång från lågt nosläge vid olika bankningsvinklar.

P

X

För denna övning får ej ett flygplan användas”

 

 

 

Bilaga VI (Del-ARA) till förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

(68)

I punkt ARA.GEN.220 ska punkterna a.11 och a.12 ersättas, och en ny punkt införas som punkt a.13, enligt följande:

”11.

säkerhetsinformation och uppföljningsåtgärder,

12.

tillämpning av flexibilitetsbestämmelser enligt artikel 71 i förordning (EU) 2018/1139, och

13.

den utvärderings- och godkännandeprocess för luftfartyg som fastställs i punkterna ORA.ATO.135 a och DTO.GEN.240 a.”.

(69)

En ny punkt ska införas som punkt ARA.GEN.360 enligt följande:

”ARA.GEN.360 Ändring av behörig myndighet

a)

Efter att ha tagit emot en certifikatinnehavares begäran om ändring av kompetent myndighet enligt vad som anges i punkt FCL.015 d i bilaga I (Del-FCL), ska den mottagande behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål begära att certifikatinnehavarens behöriga myndighet utan onödigt dröjsmål överföra allt följande:

1)

En verifiering av certifikatet.

2)

Kopior av certifikatinnehavarens medicinska journaler som innehas av den behöriga myndigheten i enlighet med punkterna ARA.GEN.220 och ARA.MED.150. De medicinska journalerna ska överföras i enlighet med punkt MED.A.015 i bilaga IV (Del-MED) och ska innehålla en sammanfattning av sökandens relevanta sjukdomshistoria, verifierad och undertecknad av den medicinska bedömaren.

b)

Den överlämnande behöriga myndigheten ska behålla certifikatinnehavarens certifierings- och hälsouppgifter i enlighet med punkterna ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 och ARA.MED.150.

c)

Den mottagande behöriga myndigheten ska utan onödigt dröjsmål återutfärda certifikatet och det medicinska intyget, förutsatt att myndigheten har tagit emot och behandlat samtliga handlingar som anges i punkt a. Efter återutfärdandet av certifikatet och det medicinska intyget ska den mottagande behöriga myndigheten omedelbart begära att certifikatinnehavaren till myndigheten lämnar in det certifikat som utfärdats av den överförande behöriga myndigheten och det tillhörande medicinska intyget.

d)

Den mottagande behöriga myndigheten ska omedelbart meddela den överförande behöriga myndigheten så snart man återutfärdat certifikatet och det medicinska intyget till certifikatinnehavaren, och certifikatinnehavaren har lämnat in certifikatet och det medicinska intyget i enlighet med punkt c. Till dess att detta meddelande tas emot ska den överförande behöriga myndigheten förbli ansvarig för det certifikat och det medicinska intyg som ursprungligen utfärdats till certifikatinnehavaren.”.

Bilaga VII (Del-ORA) till förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

(70)

Punkt ORA.ATO.135 a ska ersättas med följande:

”a)

Den godkända utbildningsorganisationen (ATO) ska använda ett tillräckligt antal skolluftfartyg eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som är lämpligt utrustade för de kurser som tillhandahålls. Luftfartygsflottan ska bestå av luftfartyg som uppfyller samtliga krav som fastställs i förordning (EU) 2018/1139. Luftfartyg som omfattas av punkterna a, b, c eller d i bilaga I till förordning (EU) 2018/1139 får användas för utbildning om samtliga följande villkor är uppfyllda:

1)

Den behöriga myndigheten har under en utvärderingsprocess bekräftat en säkerhetsnivå som är jämförbar med den som fastställs genom samtliga grundläggande krav som fastställs i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139.

2)

Den behöriga myndigheten har godkänt att luftfartyget används för utbildning hos ATO:n.”.

Bilaga VIII (Del-DTO) till förordning (EU) nr 1178/2011 ska ändras på följande sätt:

(71)

Punkt DTO.GEN.240 a ska ersättas med följande:

”a)

En DTO ska använda ett tillräckligt antal skolluftfartyg eller utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD) som är lämpligt utrustade för den kurs som tillhandahålls. Luftfartygsflottan ska bestå av luftfartyg som uppfyller samtliga krav som fastställs i förordning (EU) 2018/1139. Luftfartyg som omfattas av punkterna a, b, c eller d i bilaga I till förordning (EU) 2018/1139 får användas för utbildning om samtliga följande villkor är uppfyllda:

1)

Den behöriga myndigheten har under en utvärderingsprocess bekräftat en säkerhetsnivå som är jämförbar med den som fastställs genom samtliga grundläggande krav som fastställs i bilaga II till förordning (EU) 2018/1139.

2)

Den behöriga myndigheten har godkänt att luftfartyget används för utbildning hos DTO:n.”.


(°)  Måste genomföras med hjälp enbart av instrument.

(*1)  Kan genomföras i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II.

(+)  Kan genomföras i antingen sektion 4 eller sektion 5.

(++)  För att etablera och upprätthålla PBN-befogenheter ska en inflygning i antingen sektion 4 eller sektion 5 vara en RNP APCH. Om en RNP APCH inte är praktiskt genomförbar ska den utföras i ett på lämpligt sätt utrustat utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD).

(*2)  Gäller under förutsättning att minst tre starter och inflygningar enligt instrumentflygreglerna under utövande av PBN-befogenheter, inklusive en RNP APCH-inflygning, har genomförts på en enpilotsklass eller -typ av flygplan i enpilotsverksamhet under de föregående 12 månaderna eller, när det gäller flermotoriga icke-komplexa flygplan utan höga prestanda, att sökanden har godkänts på sektion 6 i flygprovet för icke-komplexa enpilotsflygplan utan höga prestanda som flygs med hjälp enbart av instrument i enpilotsverksamhet.

(*3)  Gäller under förutsättning att minst tre starter och inflygningar enligt instrumentflygreglerna under utövande av PBN-befogenheter, inklusive en RNP APCH-inflygning (kan vara en PinS-inflygning [Point in Space]), har genomförts på en enpilotstyp av helikopter i enpilotsverksamhet under de föregående 12 månaderna.”.


Top