Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1589

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1589 av den 26 september 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron (Text av betydelse för EES.)

C/2019/6858

OJ L 248, 27.9.2019, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1589/oj

27.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 248/24


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1589

av den 26 september 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, betacyflutrin, bifenox, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxifen, tiofanatmetyl, triflusulfuron och tritosulfuron

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 (3) förlängdes godkännandeperioderna för de verksamma ämnena betacyflutrin, klorotoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, fludioxonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb och tiofanatmetyl till och med den 31 oktober 2019.

(3)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1796 (4) förlängdes godkännandeperioden för det verksamma ämnet tritosulfuron till och med den 30 november 2019.

(4)

Genom genomförandeförordning (EU) 2018/1796 förlängdes godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram och pyriproxifen till och med den 31 december 2019.

(5)

Godkännandeperioden för det verksamma ämnet triflusulfuron kommer att löpa ut den 31 december 2019.

(6)

Ansökningar om förnyat godkännande av dessa verksamma ämnen har lämnats in i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (5).

(7)

På grund av att bedömningen av dessa ämnen har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandena av de verksamma ämnena sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Godkännandeperioderna måste därför förlängas.

(8)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen ska anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett av de verksamma ämnen som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att godkännandekriterierna inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandeperioden löper ut till samma datum som det som gällde före den här förordningen eller till datumet för ikraftträdandet av förordningen om att inte förnya godkännandet av ett verksamt ämne, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. När det gäller de fall där kommissionen ska anta en förordning om att förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen, kommer kommissionen att sträva efter att, med hänsyn till omständigheterna, fastställa tidigast möjliga tillämpningsdatum.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 september 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1262 av den 20 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena 1-metylcyklopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, klomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, tiofanatmetyl och tribenuron (EUT L 238, 21.9.2018, s. 62).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1796 av den 20 november 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena amidosulfuron, bifenox, klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxistrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxifen och tritosulfuron (EUT L 294, 21.11.2018, s. 15).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

På rad 40 för ämnet deltametrin ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

2.

På rad 48 för ämnet betacyflutrin ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

3.

På rad 65 för ämnet flufenacet ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

4.

På rad 69 för ämnet fostiazat ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

5.

På rad 102 för ämnet klorotoluron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

6.

På rad 103 för ämnet cypermetrin ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

7.

På rad 104 för ämnet daminozid ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

8.

På rad 105 för ämnet tiofanatmetyl ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

9.

På rad 107 för ämnet MCPA ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

10.

På rad 108 för ämnet MCPB ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

11.

På rad 119 för ämnet indoxakarb ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

12.

På rad 160 för ämnet prosulfokarb ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

13.

På rad 161 för ämnet fludioxonil ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

14.

På rad 162 för ämnet klomazon ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 oktober 2020”.

15.

På rad 169 för ämnet amidosulfuron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

16.

På rad 170 för ämnet nikosulfuron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

17.

På rad 171 för ämnet klofentezin ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

18.

På rad 172 för ämnet dikamba ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

19.

På rad 173 för ämnet difenokonazol ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

20.

På rad 174 för ämnet diflubenzuron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

21.

På rad 176 för ämnet lenacil ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

22.

På rad 178 för ämnet pikloram ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

23.

På rad 179 för ämnet pyriproxifen ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

24.

På rad 180 för ämnet bifenox ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

25.

På rad 181 för ämnet diflufenikan ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

26.

På rad 182 för ämnet fenoxaprop-P ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

27.

På rad 183 för ämnet fenpropidin ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.

28.

På rad 186 för ämnet tritosulfuron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 november 2020”.

29.

På rad 289 för ämnet Triflusulfuron ska datumet i sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”31 december 2020”.


Top