Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1131

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1131 av den 2 juli 2019 om inrättande av ett tullverktyg för genomförandet av artikel 14a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

C/2019/4891

OJ L 179, 3.7.2019, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1131/oj

3.7.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1131

av den 2 juli 2019

om inrättande av ett tullverktyg för genomförandet av artikel 14a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (1), särskilt artikel 14a.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (2), särskilt artikel 24a.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordningarna (EU) 2016/1036 och (EU) 2016/1037 ger möjlighet till att tillämpa och ta ut antidumpnings- och/eller utjämningstullar på vissa varor som införs på en medlemsstats kontinentalsockel eller i den exklusiva ekonomiska zon som angetts av en medlemsstat enligt Förenta nationernas havsrättskonvention (3).

(2)

I det fall den berörda produkten förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en unionsmedlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon från unionens tullområde krävs det enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (4) att en deklaration om återexport, en anmälan om återexport eller en summarisk utförseldeklaration används för att deklarera produkten fören avgång. I syfte att säkerställa att den information som krävs för att fastställa huruvida antidumpnings- och/eller utjämningstullar ska tas ut finns tillgänglig för tullmyndigheterna eller för att uppfylla registrerings- och rapporteringsskyldigheterna enligt artikel 14.5, 14.5a och 14.6 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.5, 24.5a och 24.6 i förordning (EU) 2016/1037 bör mottagaren åläggas ett krav att inge en mottagningsförklaring till den behöriga tullmyndigheten i den medlemsstat där deklaration om återexport godtogs eller anmälan om återexport eller den summariska utförseldeklarationen registrerades inom 30 dagar efter det att den berörda produkten mottagits på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på kontinentalsockeln eller i den exklusiva ekonomiska zonen.

(3)

I det fall den berörda produkten förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en unionsmedlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon direkt från en plats utanför unionens tullområde, är det inte möjligt att använda de instrument som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013. I syfte att säkerställa att den information som krävs för att fastställa huruvida antidumpnings- och/eller utjämningstullar ska tas ut finns tillgänglig för tullmyndigheterna eller för att uppfylla registrerings- och rapporteringsskyldigheterna enligt artikel 14.5, 14.5a och 14.6 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.5, 24.5a och 24.6 i förordning (EU) 2016/1037, bör den berörda produkten deklareras genom en mottagningsförklaring som ska inges av mottagaren inom 30 dagar efter det att den berörda produkten mottagits på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på kontinentalsockeln eller i den exklusiva ekonomiska zonen. Eftersom det är den medlemsstat som kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen tillhör som är bäst skickad att genomföra kontroller bör förklaringen inges till denna medlemsstats behöriga myndigheter.

(4)

I syfte att förenkla de kontroller som ska genomföras av tullmyndigheterna i enlighet med denna förordning bör begreppet gäldenär generellt sett begränsas till att avse innehavare av licenser som ger rätt till kommersiell verksamhet på en kontinentalsockel eller i en exklusiv ekonomisk zon som tillhör de medlemsstater som mottar de berörda produkterna på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på kontinentalsockeln i fråga eller i den exklusiva ekonomiska zonen i fråga, oavsett från vilken plats den berörda produkten förs in. I vissa särskilda situationer kan även andra personer än licensinnehavare vara gäldenärer.

(5)

När det gäller fall då den berörda produkten har hänförts till förfarandet för aktiv förädling innan den levereras till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en unionsmedlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon, behövs det en särskild regel för att förhindra ett eventuellt kringgående av antidumpnings- och/eller utjämningstullar.

(6)

För att den ram som fastställs i denna förordning ska kunna fungera väl bör de relevanta förfaranden som fastställs i förordning (EU) nr 952/2013 med avseende på beräkning, underrättelse, uppbörd, återbetalning, eftergift och upphörande av tullskuld samt ställande av garanti vara tillämpliga i den utsträckning de är relevanta inom ramen för denna förordning.

(7)

Eftersom bestämmelserna om tullkontroll i förordning (EU) nr 952/2013 inte är tillämpliga utanför unionens tullområde är det nödvändigt att fastställa särskilda regler för tullkontroll i denna förordning.

(8)

För att tullmyndigheterna ska få tillräckligt med tid för att förbereda behandlingen av mottagningsförklaringar bör tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skjutas upp.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 15.1 i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 25.1 i förordning (EU) 2016/1037.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs villkoren för uttag av antidumpnings- och/eller utjämningstullar på produkter som förs in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon samt förfaranden avseende anmälan och deklaration av sådana varor och betalning av sådan tull i de fall varorna omfattas av något av följande:

a)

Ett tillkännagivande om inledande av en antidumpnings- eller antisubventionsundersökning.

b)

En kommissionens genomförandeförordning om registrering av import.

c)

En kommissionens genomförandeförordning om införande av en provisorisk eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)    tullmyndigheter : de tullförvaltningar i medlemsstaterna som ansvarar för tillämpningen av denna förordning och tullagstiftningen enligt definitionen i artikel 5.2 i förordning (EU) nr 952/2013.

2)    kontinentalsockel : en kontinentalsockel enligt definitionen i Förenta nationernas havsrättskonvention.

3)    exklusiv ekonomisk zon : en exklusiv ekonomisk zon enligt definitionen i Förenta nationernas havsrättskonvention och som angetts som en exklusiv ekonomisk zon av en medlemsstat i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention.

4)    berörd produkt : varor som omfattas av något av följande:

a)

Ett tillkännagivande om inledande av en antidumpnings- eller antisubventionsundersökning.

b)

En kommissionens genomförandeförordning om registrering av import.

c)

En kommissionens genomförandeförordning om införande av en provisorisk eller slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull.

5)    mottagningsförklaring : den handling genom vilken mottagaren, i föreskriven form och på föreskrivet sätt, anger att denne mottagit de berörda varorna på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon och som innehåller de dataelement som behövs för att de belopp som ska betalas i antidumpnings- och/eller utjämningstull ska kunna tas ut eller för rapportering och/eller registrering i enlighet med en sådan akt som anges i led a eller b i artikel 1.

6)    skuld : en persons skyldighet att erlägga den antidumpnings- och/eller utjämningstull som gäller för den berörda produkten.

7)    mottagare : den person som innehar en licens eller ett tillstånd att bedriva affärsverksamhet på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon och som mottar, eller har ordnat för mottagandet av, den berörda produkten på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på kontinentalsockeln i fråga eller i den exklusiva ekonomiska zonen i fråga.

8)    gäldenär : varje person som är skyldig att betala en skuld.

Artikel 3

Ingivande av en mottagningsförklaring

1.   Mottagandet av en berörd produkt på en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon ska deklareras av mottagaren genom en mottagningsförklaring.

2.   Mottagningsförklaringen ska inges omgående eller senast inom 30 dagar efter det att den berörda produkten mottagits med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik till följande tullmyndigheter:

a)

I det fall den berörda produkten förs in från unionens tullområde, tullmyndigheterna i den medlemsstat där anmälan om återexport godtas eller där den summariska utförseldeklarationen registreras.

b)

I det fall den berörda produkten inte förs in från unionens tullområde, tullmyndigheterna i den medlemsstat som kontinentalsockeln eller den exklusiva ekonomiska zonen tillhör.

3.   Mottagningsförklaringen ska innehålla de dataelement som anges i del I i bilagan och åtföljas av de handlingar som styrker dessa dataelement.

4.   Tullmyndigheterna får tillåta att mottagningsförklaringen inges på annat sätt än genom elektronisk databehandlingsteknik. I detta fall ska mottagaren inge det pappersformulär som anges i del II i bilagan i ett original och en kopia samt de handlingar som styrker de dataelement som anges i formuläret. Originalet ska bevaras av tullmyndigheten. Tullmyndigheten ska återsända kopian till mottagaren efter det att den har registrerat mottagningsförklaringen och bekräftat mottagandet av denna.

5.   Medlemsstaterna ska använda informationen i mottagningsförklaringen för att uppfylla sina registreringsskyldigheter enligt artikel 14.5 och 14.5a i förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.5 och 24.5a i förordning (EU) 2016/1037 samt sina rapporteringsskyldigheter till kommissionen enligt artikel 14.6 i rådets förordning (EU) 2016/1036 och artikel 24.6 i rådets förordning (EU) 2016/1037.

Artikel 4

Skuld

1.   Följande ska medföra att en skuld uppkommer:

a)

Ingivande av en deklaration om återexport, en anmälan om återexport eller en summarisk utförseldeklaration för den berörda produkten, inbegripet en förädlad produkt som framställts av den berörda produkten enligt förfarandet för aktiv förädling i den mening som avses i förordning (EU) nr 952/2013, som ska införas från unionens tullområde till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en unionsmedlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon.

b)

Mottagande av den berörda produkten som förs in från en plats utanför unionens tullområde till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon.

2.   I de fall som avses i punkt 1 a uppkommer skulden vid tidpunkten för godtagandet av deklarationen om återexport eller registreringen av anmälan om återexport eller den summariska utförseldeklarationen.

I de fall som avses i punkt 1 b uppkommer skulden vid tidpunkten för mottagandet av de berörda produkterna.

3.   Det är gäldenären som är mottagare.

I det fall den deklaration om återexport, anmälan om återexport eller summariska utförseldeklaration som avses i punkt 1 a eller den mottagningsförklaring som avses i punkt 4 har upprättats på grundval av uppgifter som leder till att hela eller delar av antidumpnings- och/eller utjämningstullen inte tas ut ska den person som lämnade de uppgifter som krävs för att upprätta deklarationen eller anmälan och som visste eller rimligen borde ha vetat att dessa uppgifter var felaktiga vara gäldenär.

I det fall flera personer är gäldenärer för det antidumpnings- och/eller utjämningstullbelopp som motsvarar en och samma skuld ska de solidariskt ansvara för betalningen av det beloppet.

4.   Mottagaren ska omgående eller senast inom 30 dagar efter det att den berörda produkten mottagits inge en mottagningsförklaring. Artikel 3.2, 3.3 och 3.4 är tillämplig.

5.   Vid tillämpningen av punkt 1 a ska uppgifterna i deklarationen om återexport, anmälan om återexport eller den summariska utförseldeklarationen rörande den kontinentalsockel eller den exklusiva ekonomiska zon i en medlemsstat till vilken den berörda produkten ska införas anges med användning av relevant ytterligare referenskod enligt definitionen i dataelement 2/3 i avdelning II punkt 2 i bilaga B till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (5).

6.   En skuld ska anses uppkomma på den plats där mottagningsförklaringen inges eller, i det fall den inte ingivits i enlighet med artikel 3.2 eller artikel 4.4, på den plats där den borde ha ingivits.

Artikel 5

Beräkning av antidumpnings- och/eller utjämningstullbeloppet

1.   Storleken på det antidumpnings- och/eller utjämningstullbelopp som ska betalas ska fastställas, med nödvändiga anpassningar, på grundval av de bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013 gällande beräkning av importtull som ska betalas som var tillämpliga på den berörda produkten vid den tidpunkt då skulden för den berörda produkten uppkom.

2.   I det fall en berörd produkt har hänförts till förfarandet för aktiv förädling i den mening som avses i förordning (EU) nr 952/2013, ska beräkningen av skulden för de förädlade produkter som framställts av den berörda produkten och som återexporteras med en medlemsstats kontinentalsockel eller exklusiva ekonomiska zon som bestämmelseort fastställas på grundval av klassificering enligt tulltaxan, tullvärdet, kvantiteten, arten och ursprunget för den berörda produkten, som var hänförd till förfarandet för aktiv förädling, vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för den berörda produkten.

Artikel 6

Underrättelse, uppbörd, betalning, återbetalning, eftergift och upphörande av skuld samt ställande av garanti

När det gäller underrättelse, uppbörd, betalning, återbetalning, eftergift och upphörande av skuld samt ställande av garanti ska relevanta bestämmelser i avdelning III kapitlen 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr 952/2013 vara tillämpliga med nödvändiga anpassningar.

Artikel 7

Tullkontroll

1.   Tullmyndigheterna får undersöka den berörda produkten och/eller ta prover av den om det fortfarande är möjligt för dem att göra detta, kontrollera att de uppgifter som lämnas i deklarationen om återexport, anmälan om återexport, den summariska utförseldeklarationen eller mottagningsförklaringen är riktiga och fullständiga och kontrollera att styrkande handlingar finns och är äkta, riktiga och giltiga.

2.   Tullmyndigheterna får granska gäldenärens räkenskaper och annan bokföring som avser verksamheten som rör den berörda produkten eller den tidigare eller efterföljande kommersiella verksamheten som berör den berörda produkten.

3.   Om det föreligger bevisning för att en person inte uppfyllt en av de skyldigheter som följer av denna förordning får tullmyndigheterna granska den personens räkenskaper och annan bokföring som avser verksamheten som rör den berörda produkten eller den tidigare eller efterföljande kommersiella verksamheten som berör den berörda produkten.

4.   De kontroller och granskningar som avses i punkterna 1, 2 och 3 får genomföras på plats hos innehavaren av varorna eller innehavarens företrädare eller hos varje annan person som av yrkesmässiga skäl är direkt eller indirekt inblandad i denna verksamhet eller hos varje annan person som innehar dessa dokument och uppgifter i kommersiellt syfte.

Artikel 8

Bevarande av dokument och andra uppgifter samt avgifter och kostnader

Artikel 51 i förordning (EU) nr 952/2013 ska i tillämpliga delar tillämpas med avseende på bevarande av dokument och andra uppgifter.

Artikel 52 i förordning (EU) nr 952/2013 ska i tillämpliga delar tillämpas med avseende på avgifter och kostnader.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska börja tillämpas fyra månader efter den dag då den offentliggörs.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  EUT L 179, 23.6.1998, s. 3.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. EUT L 343, 29.12.2015, s. 558.


BILAGA

MOTTAGNINGSFÖRKLARING

DEL I

Dataelement

Mottagaren ska inge mottagningsförklaringen på elektronisk väg och denna ska innehålla följande dataelement:

1)

Mottagarens namn, adress och Eori-nummer

2)

En beskrivning av den deklarerade berörda produkten, varukod – Taric-nummer och Taric-tilläggsnummer (i tillämpliga fall), brutto- och nettovikt, kvantitet uttryckt i extra mängdenhet (i tillämpliga fall), kod för ursprungsland och/eller, i tillämpliga fall, kod för avsändningslandet (1)

3)

Behörig medlemsstat (se artiklarna 3.2 och 4.4)

4)

Numret på den eller de förordningar och det eller de tillkännagivanden om inledande som är tillämpliga med avseende på denna förklaring

Tillämplig åtgärd:

Antidumpnings-/utjämningsstatistik

Tillkännagivande om inledande

Registrering

Provisorisk antidumpningstull

Provisorisk utjämningstull

Slutgiltig antidumpningstull

Slutgiltig utjämningstull

5)

Nettopriset fritt kontinentalsockelns eller den exklusiva ekonomiska zonens gräns.

6)

Beräkning av storleken på den provisoriska och/eller slutgiltiga antidumpnings- och/eller utjämningstullen, i tillämpliga fall.

7)

Dag för mottagande av den berörda produkten och, i tillämpliga fall, huvudreferensnummer.

8)

Framlagda dokument, certifikat och tillstånd, ytterligare referensuppgifter (faktura ska bifogas vid försäljning av den berörda produkten).

9)

Datum och mottagarens namn och namnteckning.

Tullmyndigheterna får tillåta att dessa dataelement tillhandahålls med andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik. I sådana fall ska mottagaren använda följande pappersformulär med rubriken ”Mottagningsförklaring”:

DEL II

Formulär

Image 1 Text av bilden Image 2 Text av bilden

Anmärkning:

Kopian av mottagningsförklaringen ska ha följande påskrift:

”Kopia

För mottagaren”


(1)  I det fall antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder utvidgats till att även omfatta produkter avsända från ett annat land än det land som berörs av åtgärderna till följd av en undersökning av kringgående.


Top