Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

Kommissionens förordning (EU) 2019/759 av den 13 maj 2019 om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) (Text av betydelse för EES.)

C/2019/21

OJ L 125, 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/759

av den 13 maj 2019

om övergångsbestämmelser för tillämpning av folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (1), särskilt artikel 9 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 853/2004 förändras väsentligt de regler och förfaranden avseende folkhälsan (livsmedelssäkerhet) som ska följas av livsmedelsföretagarna. I synnerhet fastställs vissa villkor för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) till unionen.

(2)

I kommissionens förordning (EU) 2017/185 (2) fastställs övergångsbestämmelser om undantag från dessa regler för livsmedelsföretagare som importerar andra livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung (sammansatta produkter) än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 (3), för vilka folkhälsovillkoren för import till unionen ännu inte har fastställts på unionsnivå. Detta undantag gäller till och med den 31 december 2020.

(3)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (4) (”djurhälsolag”) fastställs regler om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor. Den gäller för produkter av animaliskt ursprung och därmed för sammansatta produkter i enlighet med definitionen i artikel 2 a i kommissionens beslut 2007/275/EG (5). När förordningen är tillämplig kommer den att föreskriva krav för införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från tredjeländer och territorier. Förordning (EU) 2016/429 ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

(4)

För att säkerställa rättslig klarhet och samstämmighet, och för att underlätta aktörernas och de behöriga myndigheternas övergång till de nya reglerna, är det nödvändigt att ha ett enda tillämpningsdatum för de nya importvillkoren för sammansatta produkter som omfattas av artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004. Dessa övergångsbestämmelser bör därför förlängas till och med den 20 april 2021.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 853/2004 under en övergångsperiod från och med den 1 januari 2021 till och med den 20 april 2021.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med sammansatt produkt en sammansatt produkt i enlighet med definitionen i artikel 2 a i beslut 2007/275/EG.

Artikel 3

Undantag som rör folkhälsokraven för import av livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung

Genom undantag från artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004 ska livsmedelsföretagare som importerar andra livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung än de som avses i artikel 3.1 och 3.3 i förordning (EU) nr 28/2012, undantas från de krav som avses i artikel 6.4 i förordning (EG) nr 853/2004.

Import av sådana produkter ska uppfylla den importerande medlemsstatens folkhälsokrav för import.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021 till och med den 20 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Kommissionens förordning (EU) 2017/185 av den 2 februari 2017 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 29, 3.2.2017, s. 21).

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 28/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av intygskrav för import till och transitering genom unionen av vissa sammansatta produkter och om ändring av beslut 2007/275/EG och förordning (EG) nr 1162/2009 (EUT L 12, 14.1.2012, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG (EUT L 116, 4.5.2007, s. 9).


Top