Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0396

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/396 av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (Text av betydelse för EES.)

C/2018/9122

OJ L 71, 13.3.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/396/oj

13.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/11


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/396

av den 19 december 2018

om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Det clearingkrav som föreskrivs i förordning (EU) nr 648/2012 tar inte hänsyn till eventualiteten att en medlemsstat lämnar unionen. De problem som uppstår för de parter i ett OTC-derivatkontrakt vars motparter är etablerade i Förenade kungariket är en direkt följd av en händelse utanför deras kontroll och kan innebära att de får en ogynnsam ställning i förhållande till andra motparter i unionen.

(3)

Kommissionens delegerade förordningar (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) och (EU) 2016/1178 (4) anger de datum från vilka clearingkravet ska få verkan för kontrakt som gäller vissa klasser av OTC-derivat. I förordningarna anges dessutom olika datum beroende på vilken kategori av motpart som dessa kontrakt har.

(4)

Motparter kan inte förutse vilken status en motpart etablerad i Förenade kungariket kan komma att få eller i vilken utsträckning den motparten kommer att kunna fortsätta att tillhandahålla vissa tjänster till motparter som är etablerade i unionen. Det kan därför ligga i motparternas intresse att genomföra novation av kontrakt och på så sätt ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart i en medlemsstat.

(5)

Om parterna till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen beslutar att ersätta en motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en ny motpart som är etablerad i unionen kommer novationen av kontraktet att utlösa clearingkravet om en sådan novation inträffar på eller efter den dag då clearingkravet börjar gälla för den typen av kontrakt. Som en följd av detta kommer parterna att behöva cleara kontrakten hos en auktoriserad eller godkänd central motpart.

(6)

Centralt clearade kontrakt omfattas av ett annat krav på säkerheter än kontrakt som inte är centralt clearade. Utlösandet av clearingkravet kan således tvinga vissa motparter att avbryta sina transaktioner varvid viss risk inte säkras.

(7)

För att säkerställa en väl fungerande marknad och lika konkurrensvillkor för motparter som är etablerade i unionen bör motparter ha möjlighet att ersätta motparter som är etablerade i Förenade kungariket med sådana som är etablerade i medlemsstater utan att clearingkravet utlöses. För att det ska finnas tillräckligt med tid att ersätta sådana motparter bör dagen från vilken clearingkravet får verkan för kontrakt som genomgått novation vara 12 månader efter den dag då denna förordning börjar tillämpas.

(8)

De delegerade förordningarna (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Denna förordning grundas på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har lagt fram för kommissionen.

(10)

Det är nödvändigt att underlätta marknadsaktörernas genomförande av effektiva lösningar så snabbt som möjligt. Därför har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten gjort en kostnads-nyttoanalys, men inte genomfört något öppet offentligt samråd i enlighet med artikel 10.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5).

(11)

Denna förordning bör träda ikraft så snart som möjligt och bör börja gälla först från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att tillämpas på och i Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket redan har trätt i kraft vid den tidpunkten eller om den tvåårsperiod som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen har förlängts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205

Delegerad förordning (EU) 2015/2205 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 14 mars 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

(2)

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 den dag då clearingkravet får verkan:

a)

50 år för kontrakt som tillhör de klasser som anges i tabell 1 eller tabell 2 i bilagan.

b)

3 år för kontrakt som tillhör de klasser som anges i tabell 3 eller tabell 4 i bilagan.”

Artikel 2

Ändring av delegerad förordning (EU) 2016/592

Delegerad förordning (EU) 2016/592 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 14 mars 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

(2)

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska minimigränsen med avseende på regeln om återstående löptid på den dag då clearingkravet får verkan enligt artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 648/2012 vara 5 år och 3 månader.”

Artikel 3

Ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1178

Delegerad förordning (EU) 2016/1178 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”3.   I fråga om kontrakt som gäller en klass av OTC-derivat som anges i bilagan ska clearingkravet – genom undantag från punkterna 1 och 2 – få verkan 12 månader från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas om följande villkor är uppfyllda:

a)

Clearingkravet har inte utlösts per den 14 mars 2019.

b)

Novationen av kontraktet har som enda syfte att ersätta den motpart som är etablerad i Förenade kungariket med en motpart etablerad i en medlemsstat.”

(2)

Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3.   För finansiella motparter i kategori 3 och för transaktioner enligt artikel 3.2 och 3.3 i denna förordning som ingås mellan finansiella motparter ska följande minimigränser gälla med avseende på regeln om återstående löptid enligt artikel 4.1 b ii) i förordning (EU) nr 648/2012 den dag då clearingkravet får verkan:

a)

15 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 1 i bilaga I.

b)

3 år för kontrakt som hör till en av de klasser som anges i tabell 2 i bilaga I.”

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Denna förordning ska emellertid inte tillämpas i något av följande fall:

a)

Ett utträdesavtal med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft vid den tidpunkten.

b)

Ett beslut har fattats om att med två år förlänga den period som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 av den 6 augusti 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för clearingkravet (EUT L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (EUT L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet (EUT L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top