Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0145

Kommissionens förordning (EU) 2019/145 av den 30 januari 2019 om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES.)

C/2019/607

OJ L 27, 31.1.2019, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/145/oj

31.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/11


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/145

av den 30 januari 2019

om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (1), särskilt artikel 26.3, och

av följande skäl:

(1)

Den nederländska språkversionen av kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 (2) innehåller ett fel i del C posterna 13.8.1 och 13.8.2 i bilagan vad gäller hänvisningen till en beståndsdel i en foderråvara som ska deklareras. Den felaktiga hänvisningen till ”vattenhalt” i stället för ”kalium” påverkar omfattningen av vissa skyldigheter för företagarna.

(2)

Den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 bör därför rättas i enlighet med detta. Övriga språkversioner berörs inte.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(berör ej den svenska versionen)

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1).


Top