Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0124

Rådets förordning (EU) 2019/124 av den 30 januari 2019 om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

ST/15733/2018/INIT

OJ L 29, 31.1.2019, p. 1–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/124/oj

31.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 29/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/124

av den 30 januari 2019

om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 43.3 i fördraget ska rådet på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.

(2)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1) krävs det att bevarandeåtgärder antas med beaktande av tillgänglig vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning, i förekommande fall inbegripet rapporter som utarbetats av vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF) och andra rådgivande organ, samt råd från rådgivande nämnder.

(3)

Det åligger rådet att besluta om åtgärder om fastställande och fördelning av fiskemöjligheter, inbegripet vissa villkor som är funktionellt knutna till dessa, i förekommande fall. Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas i överensstämmelse med de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som fastställs i artikel 2.2 i den förordningen. Enligt artikel 16.1 i den förordningen ska fiskemöjligheterna tilldelas medlemsstaterna på ett sätt som tillförsäkrar relativ stabilitet i fisket för var och en av medlemsstaterna och för vart och ett av bestånden eller fiskena.

(4)

Den totala tillåtna fångstmängden (TAC) bör därför, i linje med förordning (EU) nr 1380/2013, fastställas på grundval av tillgängliga vetenskapliga utlåtanden, med beaktande av biologiska och socioekonomiska aspekter, samtidigt som de olika näringsgrenarna inom fisket garanteras en rättvis inbördes behandling, och mot bakgrund av de synpunkter som framförts under samråden med berörda parter, i synnerhet vid mötena i de rådgivande nämnderna.

(5)

Enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste landningsskyldigheten tillämpas fullt ut senast från och med den 1 januari 2019. När ett fiske omfattas av landningsskyldigheten bör alla arter i detta fiske som är föremål för fångstbegränsningar landas. I artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 föreskrivs att fiskemöjligheter, när landningsskyldigheten för ett fiskbestånd införs, måste fastställas med beaktande av ändringen från att fiskemöjligheter fastställs för att återspegla landningar till att fiskemöjligheter fastställs för att återspegla fångster. På grundval av de gemensamma rekommendationerna från medlemsstaterna och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013, har kommissionen antagit ett antal delegerade förordningar som fastställer närmare bestämmelser för genomförande av landningsskyldigheten i form av specifika utkastplaner som tillämpas på tillfällig basis under en period på högst tre år.

(6)

Fiskemöjligheterna för bestånd av arter som omfattas av landningsskyldigheten från och med den 1 januari 2019 bör fastställas med hänsyn till det faktum att utkast i princip inte längre kommer att vara tillåtet. Fiskemöjligheterna bör därför baseras på Internationella havsforskningsrådets (Ices) rekommenderade gräns för totala fångster (i stället för den rekommenderade gränsen för totala landningar). De kvantiteter som, genom undantag, även fortsättningsvis får kastas över bord då landningsskyldigheten tillämpas bör dras av från den rekommenderade totala fångstkvantiteten.

(7)

Det finns vissa bestånd för vilka Ices har utfärdat vetenskapliga utlåtanden som innebär att inga fångster får tas. Om TAC:erna för dessa bestånd fastställs till den nivå som anges i det vetenskapliga utlåtandet, skulle skyldigheten att landa alla fångster inom blandfisken med bifångster ur dessa bestånd leda till fenomenet med begränsande arter (så kallade choke species). För att uppnå rätt balans mellan ett fortsatt fiske, med tanke på de potentiellt allvarliga socio-ekonomiska konsekvenserna, och behovet att uppnå god biologisk status för dessa bestånd, med beaktande av svårigheten att fiska samtliga bestånd i ett blandfiske på nivåer som säkerställer maximalt hållbar avkastning samtidigt för alla arter, bör det fastställas särskilda TAC:er för bifångster av dessa bestånd. Nivån för dessa TAC:er bör vara sådan att fiskeridödligheten för dessa bestånd inte ökas och att den ger incitament till att förbättra selektivitet och fångstundvikande. För att i möjligaste mån säkerställa utnyttjandet av fiskemöjligheter vid blandfiske i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 är det lämpligt att inrätta en pool för utbyte av kvoter för de medlemsstater som inte har någon kvot för att täcka sina oundvikliga bifångster.

(8)

I syfte att successivt minska de oönskade fångsterna ur de berörda bestånden bör medlemsstaterna från och med 2019 genomföra fleråriga planer för minskning av bifångster inom de berörda fiskena i syfte att successivt minska oönskade fångster av de berörda bestånden genom att vidta nationella åtgärder och, i tillämpliga fall, genom att samarbeta på regional nivå i syfte att lämna in gemensamma rekommendationer till kommissionen under 2019. Dessa planer för att minska bifångsterna måste utvärderas av STECF och ses över två år efter ikraftträdandet. Dessutom bör alla fartyg som får del i dessa särskilda TAC:er omfattas av krav på fullständig fångstdokumentation från och med 2019.

(9)

Enligt vetenskapliga utlåtanden är tillståndet för havsabborre (Dicentrarchus labrax) i Keltiska havet, Engelska kanalen, Irländska sjön och södra Nordsjön (Ices-sektionerna 4b, 4c, 7a och 7d–h) fortfarande allvarligt. Lekbiomassan har minskat sedan 2005 och ligger nu under Blim. Fiskeridödligheten har ökat under tidsserierna och var som högst under 2013, innan den snabbt minskade till under maximal hållbar avkastning av målet för fiskeridödligheten (FMSY). Rekryteringen har enligt bedömningarna varit dålig sedan 2008, med undantag av bedömningarna av årsklasserna 2013 och 2014, som visade på en genomsnittlig rekrytering. Ices rekommenderar att när principen om maximal hållbar avkastning (MSY) tillämpas bör de totala fångsterna under 2019 inte uppgå till mer än 1 789 ton, vilket är en ökning jämfört med rekommendationen för 2018. Därför kan större fångster av denna art tillåtas när det gäller fiske med krok och linor. Det är också lämpligt att fortsätta med åtgärderna avseende oundvikliga bifångster av havsabborre med vissa andra redskap och fastställa bestämmelser om en begränsad ökning av de tillåtna fångstmängderna. Åtgärderna för förvaltning av fritidsfiske efter havsabborre bör anpassas med hänsyn till den betydande inverkan som detta fiske har på de berörda bestånden. Inom ramen för de vetenskapliga utlåtandena bör återsläppsfiske och fångstbegränsning fortsätta, men tillämpas under en längre period.

(10)

När det gäller beståndet av ål (Anguilla anguilla L.) angavs i Ices-utlåtandet att alla antropogena faktorer som påverkar dödligheten, bland annat fritidsfiske och kommersiellt fiske, bör minskas till noll eller hållas på en nivå så nära noll som möjligt. Vidare antog Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) en rekommendation (GFCM/42/2018/1) om fastställande av förvaltningsåtgärder för ål i Medelhavet. Det är lämpligt att skapa lika villkor i unionen och att därmed även inrätta en tremånaders sammanhängande fredningstid för allt fiske av ål i alla livsstadier för unionens vatten i Ices-området samt för bräckt vatten, såsom flodmynningar, kustlaguner och vatten i övergångszoner. Eftersom fredningstiden bör vara förenlig med de bevarandemål som avses i rådets förordning (EG) nr 1100/2007 (2) och med ålens tidsmässiga vandringsmönster är det, för unionens vatten i Ices-området, lämpligt att förlägga den inom perioden 1 augusti 2019–29 februari 2020.

(11)

Under några år har vissa TAC:er för bestånden av hajar och rockor fastställts till noll med en därtill knuten bestämmelse som innebär en skyldighet att omedelbart frisläppa oavsiktliga fångster. Skälet till denna specialbehandling var dessa bestånds dåliga bevarandestatus och antagandet att utkast, på grund av den höga överlevnadsgraden, inte skulle öka fiskeridödligheten och skulle gynna bevarandet av dessa arter. Från och med den 1 januari 2019 måste emellertid fångster av dessa arter landas, såvida arterna inte omfattas av något av undantagen från landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013. Artikel 15.4 a i den förordningen medger sådana undantag för arter som det är förbjudet att fiska enligt en unionsrättsakt antagen inom området för den gemensamma fiskeripolitiken. Det är därför lämpligt att förbjuda fiske efter dessa arter i de berörda områdena.

(12)

Enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska TAC:er för bestånd som omfattas av specifika fleråriga planer fastställas i enlighet med reglerna i dessa planer.

(13)

Den fleråriga planen för Nordsjön fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 (3) och den trädde i kraft under 2018. Fiskemöjligheterna för bestånd som anges i artikel 1 i den planen bör fastställas i enlighet med mål (FMSY-intervall) och skyddsåtgärder som överensstämmer med de villkor som fastställs i den planen. FMSY-intervallen anges i Ices relevanta rekommendationer. Fiskemöjligheterna för bifångstbestånd i Nordsjön bör fastställas i enlighet med försiktighetsansatsen, såsom anges i artikel 5.2 i förordning (EU) 2018/973. För att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna mellan år som följer på varandra är det i enlighet med artikel 4.5 c i den förordningen lämpligt att använda det övre FMSY-intervallet för tunga i Ices-sektion 2a och delområde 4.

(14)

TAC:erna för bestånd av tunga i västra delen av Engelska kanalen och av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och i Medelhavet bör fastställas i enlighet med reglerna i rådets förordning (EG) nr 509/2007 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 (5). Målet för de sydliga bestånden av kummel enligt rådets förordning (EG) nr 2166/2005 (6) är att bygga upp de berörda beståndens biomassa till nivåer inom säkra biologiska gränser och samtidigt följa vetenskapliga data. I enlighet med vetenskapliga utlåtanden är det, i brist på definitiva data om ett målvärde för lekbiomassan och med hänsyn till förändringar av de säkra biologiska gränserna, lämpligt att fastställa TAC:en på grundval av Ices utlåtande om maximal hållbar avkastning, i syfte att bidra till uppnåendet av målen för den gemensamma fiskeripolitiken.

(15)

På grundval av ett fastställt riktmärke för sillbeståndet väster om Skottland, har Ices avgett utlåtanden om de kombinerade sillbestånden i sektionerna 6a, 7b och 7c (väster om Skottland och väster om Irland). Utlåtandet avser två separata TAC:er (för sektionerna 6aS, 7b och 7c å ena sidan och för sektionerna 5b, 6b och 6aN å andra sidan). Enligt Ices måste det tas fram en återuppbyggnadsplan för dessa bestånd. Eftersom det följer av vetenskapliga utlåtanden att förvaltningsplanen för det nordliga beståndet (7) inte kan tillämpas på de kombinerade bestånden och det inte är möjligt att fastställa separata fiskemöjligheter för dessa två bestånd, bör det fastställas en TAC som tillåter begränsade fångster inom ett kommersiellt drivet vetenskapligt provtagningsprogram.

(16)

När det gäller bestånd för vilka det saknas tillräckliga eller tillförlitliga data som kan ligga till grund för storleksuppskattningar, bör förvaltningsåtgärder och TAC-nivåer fastställas i enlighet med den försiktighetsansats i fiskeriförvaltningen som definieras i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, med beaktande av beståndsspecifika faktorer, framför allt tillgänglig information om utvecklingstrender för bestånden och överväganden med hänsyn till blandfisken.

(17)

Genom rådets förordning (EG) nr 847/96 (8) infördes ytterligare villkor för förvaltning av TAC:er med fördelning mellan åren, däribland, genom artiklarna 3 och 4 i den förordningen, bestämmelser om flexibilitet för försiktighets-TAC:er och analytiska TAC:er. Enligt artikel 2 i den förordningen ska rådet, när TAC:erna fastställs, bestämma för vilka bestånd artiklarna 3 och 4 i den förordningen inte ska tillämpas, särskilt på grundval av beståndens biologiska tillstånd. Mer nyligen infördes genom artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 flexibilitet mellan åren för alla bestånd som omfattas av landningsskyldigheten. För att motverka en alltför stor flexibilitet som skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt utnyttjande av marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås och försämra beståndens biologiska tillstånd, bör det därför fastställas att artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 är tillämpliga på analytiska TAC:er endast i de fall då den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 inte utnyttjas.

(18)

Om en TAC för ett visst bestånd tilldelas endast en medlemsstat, bör den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 2.1 i fördraget bemyndigas att fastställa nivån på denna TAC. Det bör finnas bestämmelser som säkerställer att den berörda medlemsstaten vid fastställandet av den TAC-nivån handlar helt i överensstämmelse med den gemensamma fiskeripolitikens principer och regler.

(19)

Det är nödvändigt att fastställa taken för fiskeansträngningen för 2019 i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 509/2007 och artiklarna 5, 6, 7 och 9 i och bilaga I till förordning (EU) 2016/1627.

(20)

För att garantera ett fullt utnyttjande av fiskemöjligheterna är det lämpligt att tillåta flexibilitet mellan vissa TAC-områden där samma biologiska bestånd berörs.

(21)

För vissa arter, t.ex. vissa hajarter, kan även en begränsad fiskeverksamhet innebära en allvarlig risk för bevarandet. För sådana arter bör fiskemöjligheterna därför begränsas helt genom ett allmänt förbud mot att fiska efter dessa arter.

(22)

Vid den tolfte partskonferensen för konventionen om skydd av flyttande vilda djur, som ägde rum i Manila den 23–28 oktober 2017, lades ett antal arter till i förteckningarna över skyddade arter i tilläggen I och II till konventionen. Det är därför lämpligt att vidta åtgärder för skydd av dessa arter med avseende på unionsfiskefartyg som fiskar i alla vatten och andra fiskefartyg som fiskar i unionens vatten.

(23)

Utnyttjandet av fiskemöjligheter för unionsfiskefartyg som fastställs i den här förordningen omfattas av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (9), särskilt artiklarna 33 och 34 i den förordningen, vad gäller registrering av fångster och fiskeansträngning och meddelande av uppgifter om uttömning av fiskemöjligheter. Det är därför nödvändigt att specificera de koder som medlemsstaterna ska använda då de översänder uppgifter till kommissionen om landningar av bestånd som omfattas av den här förordningen.

(24)

I enlighet med Ices utlåtanden är det lämpligt att behålla ett särskilt system för förvaltning av tobisar och därtill hörande bifångster i unionens vatten i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4. Eftersom de vetenskapliga utlåtandena från Ices väntas bli tillgängliga först i februari 2019 är det lämpligt att preliminärt fastställa TAC:erna och kvoterna för detta bestånd till noll fram till dess att utlåtandena avges.

(25)

I enlighet med förfarandet enligt avtalen eller protokollen om fiskeförbindelser med Norge (10) och Färöarna (11) har unionen genomfört samråd om fiskerättigheter med dessa partner. I enlighet med förfarandet enligt avtalet och protokollet om fiskeförbindelser med Grönland (12) har gemensamma kommittén fastställt nivån för de fiskemöjligheter som är tillgängliga för unionen i grönländska vatten under 2019. Det är därför nödvändigt att införa dessa fiskemöjligheter i denna förordning.

(26)

Vid sitt årsmöte 2018 antog Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC) bevarandeåtgärder för de två kungsfiskbestånden i Irmingerhavet. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(27)

Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) beslutade vid sitt årsmöte 2017 att unionen under 2018 och 2019 får fördela outnyttjade reserver för blåfenad tonfisk för år 2019 och 2020, i synnerhet med beaktande av vad som krävs för det icke-industriella fiske som bedrivs av Iccats avtalsslutande parter och samarbetande icke avtalsslutande parter, organisationer eller fiskeorganisationer. Denna fördelning godkändes vid det extra mötet i Iccats andra underkommitté (Madrid, mars 2018); unionens tilldelning baserades på information som inkommit från medlemsstaterna, i synnerhet Grekland, Spanien och Portugal. Till följd av detta fick unionen särskilda fångstmöjligheter på 87 ton för 2019 och 100 ton för 2020 som ska användas av unionsflottor som bedriver icke-industriellt fiske i vissa unionsregioner. Denna tilldelning av nya fiskemöjligheter godkändes av Iccat vid årsmötet 2018 och det är därför relevant att fastställa en fördelningsnyckel för dessa ytterligare fiskemöjligheter.

(28)

Under 2019 har TAC:en för svärdfisk i Medelhavet minskats i enlighet med Iccat-rekommendation 16 05. Såsom redan är fallet när det gäller beståndet av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet bör fångster från fritidsfiske inom alla andra Iccat-bestånd omfattas av Iccats fångstbegränsningar. Dessutom bör unionsfiskefartyg med en längd på minst 20 meter som fiskar efter storögd tonfisk i Iccats konventionsområde omfattas av de kapacitetsbegränsningar som antogs av Iccat genom Iccat-rekommendation 15 01. Alla dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(29)

Vid sitt 37:e årsmöte 2018 antog parterna i Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR) fångstbegränsningar för både målarter och bifångstarter för perioden 1 december 2018–30 november 2019. Utnyttjandet av kvoterna under 2018 bör beaktas när fiskemöjligheterna för 2019 fastställs.

(30)

Vid sitt årsmöte 2017 antog Indiska oceanens tonfiskkommission (IOTC) nya fångstbegränsningar för gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) som inte påverkar unionens fångstbegränsningar inom IOTC. IOTC minskade också möjligheterna att använda sig av anordningar som samlar fisk och av stödfartyg. Dessa bestämmelser reviderades inte vid IOTC:s årsmöte 2018 och bör således fortsätta att genomföras i unionsrätten.

(31)

Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) kommer att hålla sitt årsmöte den 23–27 januari 2019. Till dess att årsmötet har hållits är det lämpligt att provisoriskt behålla de nuvarande åtgärderna i SPRFMO:s konventionsområde.

(32)

Vid sitt årsmöte 2017 antog Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC) en bevarandeåtgärd för gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit för perioden 2018–2020. Bestämmelsen reviderades inte vid dess årsmöte 2018 och bör således fortsätta att genomföras i unionsrätten.

(33)

Vid sitt årsmöte 2018 bekräftade kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT) den TAC för sydlig tonfisk för perioden 2018–2020 som antogs vid årsmötet 2016. De nu gällande åtgärder om fördelning av fiskemöjligheter som CCSBT antagit bör genomföras i unionsrätten.

(34)

Vid sitt årsmöte 2018 antog Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (Seafo) TAC:er för de huvudsakliga arter som omfattas av dess behörighet. De gällande åtgärder om fördelning av fiskemöjligheter som Seafo antagit bör genomföras i unionsrätten.

(35)

Vid sitt 15:e årsmöte 2018 antog Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC) bevarande- och förvaltningsåtgärder. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten genom en ändring av dessa fiskemöjligheter 2019.

(36)

Vid sitt 40:e årsmöte 2018 antog Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo) ett antal fiskemöjligheter för 2019 rörande vissa bestånd i delområdena 1–4 i Nafos konventionsområde. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(37)

Vid sitt 42:a årsmöte 2018 antog Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) fångstbegränsningar och begränsningar av fiskeansträngning för vissa små pelagiska bestånd för åren 2019, 2020 och 2021 i de geografiska delområdena 17 och 18 (Adriatiska havet) i AKFM:s avtalsområde. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten. De högsta fångstbegränsningar som fastställs i bilaga IL gäller endast för ett år och har ingen inverkan på eventuella andra framtida åtgärder eller ett eventuellt system för fördelning mellan medlemsstaterna.

(38)

Vid sitt 42:a årsmöte 2018 antog Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) en rekommendation (GFCM/42/2018/1) om fastställande av förvaltningsåtgärder för ål (Anguilla anguilla L.) i Medelhavet. Dessa åtgärder har redan genomförts på unionsnivå genom förordning (EG) nr 1100/2007. Rekommendationen omfattar också en årlig tremånaders sammanhängande fredningstid, som måste införlivas i unionsrätten och fastställas av varje medlemsstat i enlighet med bevarandemålen i förordning (EG) nr 1100/2007, dess förvaltningsplan(er) för ål och ålens tidsmässiga vandringsmönster i medlemsstaten. Fredningstiden ska tillämpas i alla marina vatten i Medelhavet och i bräckt vatten, t.ex. flodmynningar, kustlaguner och vatten i övergångszoner, i enlighet med rekommendationen.

(39)

Med beaktande av den slovenska flottans särdrag, och dess marginella inverkan på bestånden av små pelagiska arter, är det lämpligt att bevara de befintliga fiskemönstren och att säkerställa den slovenska flottans tillgång till en minsta mängd små pelagiska arter.

(40)

Vid det femte mötet för parterna i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) under 2018 antogs bevarande- och förvaltningsåtgärder för de bestånd som omfattas av avtalet. Dessa åtgärder bör genomföras i unionsrätten.

(41)

Vissa internationella åtgärder som skapar eller begränsar fiskemöjligheter för unionen antas av de berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna i slutet av året och blir tillämpliga innan denna förordning träder i kraft. Det är därför nödvändigt att de bestämmelser varigenom sådana åtgärder genomförs i unionsrätten tillämpas med retroaktiv verkan. Eftersom fiskeåret i CCAMLR:s konventionsområde löper från och med den 1 december till och med den 30 november och vissa fiskemöjligheter eller fiskeförbud i CCAMLR:s konventionsområde därför fastställs för en period som inleds den 1 december 2018, bör de relevanta bestämmelserna i denna förordning tillämpas från och med den dagen. En sådan retroaktiv tillämpning påverkar inte principen om berättigade förväntningar, eftersom CCAMLR:s medlemmar inte får bedriva fiske i CCAMLR:s konventionsområde utan tillstånd.

(42)

Vad gäller fiskemöjligheterna för arktisk maskeringskrabba i området runt Svalbard beviljas genom 1920 års Parisfördrag lika och icke-diskriminerande tillträde till resurserna för alla parter i det fördraget, inklusive när det gäller fiske. Unionens syn på detta tillträde vad gäller fiske efter arktisk maskeringskrabba på kontinentalsockeln runt Svalbard anges i två verbalnoter till Norge av den 25 oktober 2016 och den 24 februari 2017. För att säkerställa att arktisk maskeringskrabba i området runt Svalbard utnyttjas på ett sätt som är förenligt med sådana icke-diskriminerande regler för förvaltning som kan fastställas av Norge, som har överhöghet och jurisdiktion i området inom det nämnda fördragets gränser, är det lämpligt att fastställa hur många fartyg som har tillstånd att bedriva sådant fiske. Fördelningen av dessa fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna är begränsad till 2019. Man bör ha i åtanke att huvudansvaret i unionen för att säkerställa efterlevnad av tillämplig rätt ligger hos flaggmedlemsstaterna.

(43)

I enlighet med unionens förklaring till Bolivarianska republiken Venezuela om beviljande av fiskemöjligheter i unionens vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (13), är det nödvändigt att fastställa Venezuelas fiskemöjligheter för snapperfiskar i unionens vatten.

(44)

Mot bakgrund av att vissa bestämmelser kommer att tillämpas löpande, och för att undvika rättsosäkerhet under perioden mellan slutet av 2019 och den dag då förordningen om fastställande av fiskemöjligheterna för år 2020 träder i kraft, bör bestämmelserna om förbud och fredningstider i denna förordning fortsätta att vara tillämpliga början av 2020, fram till dess att förordningen om fastställande av fiskemöjligheterna för år 2020 träder i kraft.

(45)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på beviljande av tillstånd för enskilda medlemsstater att förvalta tilldelningen av fiskeansträngning i enlighet med ett system med kilowattdagar. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (14).

(46)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på tilldelning av ytterligare dagar till sjöss för definitivt upphörande med fiskeverksamhet och för förbättrad vetenskaplig observatörstäckning samt med avseende på fastställande av kalkylarksformat för insamling och överföring av uppgifter om överföring av dagar till sjöss mellan fiskefartyg som för en medlemsstats flagg. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

(47)

För att undvika avbrott i fiskeverksamheten och för att säkerställa utkomstmöjligheterna för unionens yrkesfiskare bör denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2019, med undantag för bestämmelserna om begränsningar av fiskeansträngningen, vilka bör tillämpas från och med den 1 februari 2019, och vissa bestämmelser gällande särskilda regioner, för vilka ett specifikt tillämpningsdatum bör gälla. Av brådskande skäl bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

(48)

Fiskemöjligheterna bör utnyttjas i full överensstämmelse med tillämplig unionsrätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.   I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten än unionens vatten.

2.   De fiskemöjligheter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a)

Fångstbegränsningar för 2019 och, i de fall där så anges i denna förordning, för 2020.

b)

Begränsningar av fiskeansträngningen för perioden 1 februari 2019–31 januari 2020, utom i de fall då andra perioder fastställs för ansträngningsbegränsningar i artiklarna 27, 28 och 41, samt när det gäller anordningar som samlar fisk.

c)

Fiskemöjligheter för perioden 1 december 2018–30 november 2019 för vissa bestånd i CCAMLR:s konventionsområde.

d)

Fiskemöjligheter för vissa bestånd i IATTC:s konventionsområde enligt artikel 29 för de perioder under 2019 och 2020 som anges i den artikeln.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på följande fartyg:

a)

Unionsfiskefartyg.

b)

Fartyg från tredjeland i unionens vatten.

2.   Denna förordning ska också tillämpas på fritidsfiske, om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna.

Artikel 3

Definitioner

I den här förordningen ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

a)

fartyg från tredjeland: ett fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerat i ett tredjeland.

b)

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som utnyttjar havets biologiska resurser exempelvis rekreation, turism eller sport.

c)

internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

d)

total tillåten fångstmängd (TAC):

i)

i fisken som omfattas av de undantag från landningsskyldigheten som avses i artikel 15.4–15.7 i förordning (EU) nr 1380/2013, den kvantitet fisk ur varje bestånd som får landas varje år,

ii)

i alla övriga fisken, den kvantitet fisk ur varje bestånd som får fångas varje år.

e)

kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängden som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

f)

analytiska bedömningar: kvantitativa bedömningar av trenderna inom ett visst bestånd baserade på data om beståndets biologi och utnyttjandegrad, som efter vetenskaplig undersökning anses vara av tillräcklig kvalitet för att kunna ge vetenskaplig vägledning om framtida fångstalternativ.

g)

maskstorlek: den maskstorlek för nätredskap som fastställts i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 (15).

h)

registret över unionens fiskeflotta: det register som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) nr 1380/2013.

i)

fiskeloggbok: den loggbok som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande definitioner av fiskezoner:

a)

Ices-områden (Ices, Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till förordning (EG) nr 218/2009 (16).

b)

Skagerrak: det geografiska område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c)

Kattegatt: det geografiska område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d)

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

53°30′ N 15°00′ W.

53°30′ N 11°00′ W.

51°30′ N 11°00′ W.

51°30′ N 13°00′ W.

51°00′ N 13°00′ W.

51°00′ N 15°00′ W.

53°30′ N 15°00′ W.

e)

Funktionell enhet 26 i Ices-sektion 9a: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

43°00′ N 8°00′ W.

4300′ N 10°00′ W.

42°00′ N 10°00′ W.

42°00′ N 8°00′ W.

f)

Funktionell enhet 27 i Ices-sektion 9a: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

42°00′ N 8°00′ W.

42°00′ N 10°00′ W.

38°30′ N 10°00′ W.

38°30′ N 9°00′ W.

40°00′ N 9°00′ W.

40°00′ N 8°00′ W.

g)

Funktionell enhet 30 i Ices-sektion 9a: det geografiska område under Spaniens jurisdiktion i Cádizbukten och i de angränsande vattnen i 9a.

h)

Cádizbukten: det geografiska område i Ices-sektion 9a som ligger öster om longitud 7°23′48″ W.

i)

CCAMLR:s konventionsområde (CCAMLR, Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): det geografiska område som definieras i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 601/2004 (17).

j)

Cecaf-områden (Cecaf, Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 (18).

k)

AKFM:s geografiska delområden (AKFM, Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet): de områden som definieras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 (19).

l)

IATTC:s konventionsområde (IATTC, Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det geografiska område som definieras i konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (20).

m)

Iccats konventionsområde (Iccat, Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det geografiska område som definieras i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (21).

n)

IOTC:s behörighetsområde (IOTC, Indiska oceanens tonfiskkommission): det geografiska område som definieras i avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (22).

o)

Nafo-områden (Nafo, Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del): de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 (23).

p)

Seafos konventionsområde (Seafo, Fiskeorganisationen för Sydostatlanten): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (24).

q)

Siofas avtalsområde: det geografiska område som definieras i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (25).

r)

SPRFMO:s konventionsområde (SPRFMO, Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (26).

s)

WCPFC:s konventionsområde (WCPFC, Fiskerikommissionen för västra och mellersta Stilla havet): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (27).

t)

den del av Berings hav som är fritt hav: det fria geografiska havsområde i Berings hav som ligger mer än 200 nautiska mil utanför de baslinjer från vilka bredden av Berings havs kuststaters territorialvatten mäts.

u)

överlappande område mellan IATTC och WCPFC: det geografiska område som avgränsas av

longitud 150°W,

longitud 130°W,

latitud 4°S,

latitud 50°S.

AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYG

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 5

TAC:er och fördelning

1.   I bilaga I anges TAC:erna för unionsfiskefartyg i unionens vatten eller i vissa andra vatten än unionens vatten och fördelningen av dessa TAC:er mellan medlemsstaterna samt i förekommande fall de villkor som är funktionellt knutna till dem.

2.   Unionsfiskefartyg får ta fångster, inom de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands och Norges fiskerijurisdiktion samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artikel 15 i och i bilaga III till denna förordning samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 (28) och i tillämpningsföreskrifterna till denna.

Artikel 6

TAC:er som ska fastställas av medlemsstaterna

1.   För vissa fiskbestånd ska TAC:erna fastställas av den berörda medlemsstaten. Dessa bestånd anges i bilaga I.

2.   De TAC:er som ska fastställas av medlemsstaterna ska

a)

vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens principer och regler, särskilt principen om hållbart utnyttjande av beståndet, och

b)

ge följande resultat:

i)

om analytiska bedömningar finns att tillgå, ett utnyttjande av beståndet som med största möjliga sannolikhet är förenligt med en maximal hållbar avkastning från och med år 2019, eller

ii)

om analytiska bedömningar inte finns att tillgå eller är ofullständiga, ett utnyttjande av beståndet som är förenligt med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen.

3.   Senast den 15 mars 2019 ska varje berörd medlemsstat lämna följande information till kommissionen:

a)

Antagna TAC:er.

b)

De data som samlats in och bedömts av den berörda medlemsstaten på vilka de antagna TAC:erna grundar sig.

c)

Uppgifter om hur antagna TAC:er är förenliga med punkt 2.

Artikel 7

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.   Fångster som inte omfattas av den landningsskyldighet som fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska behållas ombord eller landas endast om de

a)

har tagits av fartyg som för en medlemsstats flagg och denna medlemsstat har en kvot som inte är uttömd, eller

b)

utgör en del av en unionskvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna unionskvot inte är uttömd.

2.   Bestånden av icke-målarter inom säkra biologiska gränser enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 anges i bilaga I till den här förordningen för tillämpning av det undantag från skyldigheten att avräkna fångster från de berörda kvoterna som föreskrivs i den artikeln.

Artikel 8

Kvotutbytesmekanism för TAC:er för oundvikliga bifångster i samband med införandet av landningsskyldigheten

1.   För att ta hänsyn till införandet av landningsskyldigheten och för att göra kvoter tillgängliga för medlemsstaterna utan en kvot för vissa bifångster, ska den kvotutbytesmekanism som fastställs i denna artikel tillämpas på TAC:er som anges i bilaga IA.

2.   6 % av varje kvot av TAC:erna för torsk i Keltiska havet, torsk i vattnen väster om Skottland, vitling i Irländska sjön, och rödspätta i Ices-sektionerna 7h, 7j och 7k, och 3 % av varje kvot av TAC:en för vitling i vattnen väster om Skottland, som tilldelas varje medlemsstat, ska göras tillgängliga för en pool för utbyte av kvoter, som ska öppnas den 1 januari 2019. Medlemsstater utan kvot ska ha exklusiv tillgång till kvotpoolen till och med den 31 mars 2019.

3.   De kvantiteter som hämtats från poolen får inte bytas ut eller överföras till påföljande år. Outnyttjade kvantiteter ska efter den 31 mars 2019 återlämnas till de medlemsstater som ursprungligen bidrog till poolen för utbyte av kvoter.

4.   De kvoter som tilldelas som motprestation ska företrädesvis tas från en förteckning över TAC:er som fastställts av varje medlemsstat som bidrar till poolen enligt tillägget till bilaga IA.

5.   Dessa kvoter ska ha motsvarande marknadsvärde, baserat på en marknadskurs eller andra ömsesidigt godtagbara omräkningsfaktorer. I avsaknad av alternativ ska det användas ett motsvarande ekonomiskt värde som överensstämmer med genomsnittliga unionspriser från föregående år, enligt uppgifter från EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

6.   I de fall där den ovannämnda mekanismen inte ger medlemsstaterna möjlighet att täcka sina oundvikliga bifångster i likartad utsträckning ska medlemsstaterna sträva efter att enas om utbyte av kvoter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och säkerställa att de kvoter som utbyts är av motsvarande marknadsvärde.

Artikel 9

Begränsningar av fiskeansträngningen

Följande bestämmelser för fiskeansträngningen ska tillämpas för de perioder som avses i artikel 1.2 b:

a)

Bilaga IIA ska tillämpas på återhämtningen för kummel- och havskräftbestånden i Ices-sektionerna 8c och 9a, med undantag av Cádizbukten.

b)

Bilaga IIB ska tillämpas på förvaltningen av beståndet av tunga i Ices-sektion 7e.

Artikel 10

Åtgärder rörande fiske efter havsabborre

1.   Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg samt för kommersiellt fiske från land att fiska efter havsabborre i Ices-sektionerna 4b och 4c samt i Ices-delområde 7. Det ska vara förbjudet att behålla ombord, omlasta, överföra eller landa havsabborre som fångats i det området.

2.   Genom undantag från punkt 1 får unionsfiskefartyg i Ices-sektionerna 4b, 4c, 7d, 7e, 7f och 7h och i vatten under Förenade kungarikets överhöghet som ligger inom tolv nautiska mil från baslinjerna i Ices-sektionerna 7a och 7g i januari 2019 och från och med den 1 april till och med den 31 december 2019 fiska efter havsabborre och behålla ombord, omlasta, överföra eller landa havsabborre som har fångats i dessa områden med följande redskap och inom följande gränser:

a)

Med användning av bottentrål (29), oundvikliga bifångster om högst 400 kg per två månader och 1 % av vikten för den totala fångst av marina organismer ombord som fartyget tagit under en dag.

b)

Med användning av not/vad (30), oundvikliga bifångster om högst 210 kg per månad och 1 % av vikten för den totala fångst av marina organismer ombord som fartyget tagit under en dag.

c)

Med användning av krokar och linor (31), högst 5,5 ton per fartyg och år.

d)

Med användning av fasta nät (32), oundvikliga bifångster om högst 1,4 ton per fartyg och år.

Undantagen i första stycket ska gälla unionsfiskefartyg som registrerade fångster av havsabborre under perioden 1 juli 2015–30 september 2016: när det gäller led c, ska de registrerade fångsterna ha tagits med krokar och linor, och när det gäller led d, ska de registrerade fångsterna ha tagits med fasta nät. Om ett unionsfiskefartyg ersätts får medlemsstaterna tillåta att undantaget tillämpas på ett annat unionsfiskefartyg, under förutsättning att antalet unionsfiskefartyg som omfattas av detta undantag och deras totala kapacitet inte ökar.

3.   De fångstbegränsningar som anges i punkt 2 får inte överföras mellan fartyg eller, i fall med en månatlig begränsning, från en månad till en annan. För unionsfiskefartyg som använder fler än ett redskap under en och samma kalendermånad ska den lägsta fångstbegränsningen i punkt 2 för vart och ett av redskapen tillämpas.

Medlemsstaterna ska rapportera alla fångster av havsabborre per redskapstyp till kommissionen senast 15 dagar efter varje månadsslut.

4.   Vid fritidsfiske, inbegripet från land, i Ices-sektionerna 4b, 4c, 6a och 7a–7k

a)

ska, under perioderna 1 januari–31 mars och 1 november–31 december 2019, endast återsläppsfiske efter havsabborre som möjliggör en hög överlevnadsgrad vara tillåtet; under dessa perioder ska det vara förbjudet att behålla ombord, överföra, omlasta eller landa havsabborre som fångats i detta område,

b)

får, under perioden 1 april–31 oktober 2019, endast ett exemplar av havsabborre behållas per fiskare och dag.

5.   Vid fritidsfiske i Ices-sektionerna 8a och 8b får högst tre exemplar av havsabborre behållas per fiskare och dag.

Artikel 11

Åtgärder rörande fiske efter ål i unionens vatten i Ices-området

Allt riktat fiske, oavsiktligt fiske och fritidsfiske av ål ska vara förbjudet i unionens vatten i Ices-området och i bräckt vatten, t.ex. flodmynningar, kustlaguner och vatten i övergångszoner, under en sammanhängande tremånadersperiod från och med den 1 augusti 2019 till och med den 29 februari 2020 som ska fastställas av varje medlemsstat. Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2019 meddela kommissionen vilken period som fastställts.

Artikel 12

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

1.   Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a)

byten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b)

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c)

omfördelningar enligt artiklarna 12 och 47 i rådets förordning (EU) 2017/2403,

d)

ytterligare landningar som är tillåtna enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e)

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

f)

avdrag enligt artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009,

g)

kvotöverföringar och kvotbyten enligt artikel 17 i den här förordningen.

2.   Bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC eller en analytisk TAC anges i bilaga I till denna förordning för förvaltning av TAC:er och kvoter med fördelning mellan åren enligt förordning (EG) nr 847/96.

3.   Om inget annat anges i bilaga I till den här förordningen, ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

4.   Artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas om en medlemsstat använder den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 13

Fredningstid

1.   Det ska vara förbjudet att fiska efter eller att ombord behålla följande arter i Porcupine Bank under perioden 1 maj–31 maj 2019: torsk, glasvarar, marulk, kolja, vitling, kummel, havskräfta, rödspätta, lyrtorsk, gråsej, rockor, tunga, lubb, birkelånga, långa och pigghaj.

Vid tillämpning av denna punkt ska Porcupine Bank anses omfatta det geografiska område som avgränsas av loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

Punkt

Latitud

Longitud

1

52°27′ N

12°19′ W

2

52°40′ N

12°30′ W

3

52°47′ N

12°39,600′ W

4

52°47′ N

12°56′ W

5

52°13,5′ N

13°53,830′ W

6

51°22′ N

14°24′ W

7

51°22′ N

14°03′ W

8

52°10′ N

13°25′ W

9

52°32′ N

13°07,500′ W

10

52°43′ N

12°55′ W

11

52°43′ N

12°43′ W

12

52°38,800′ N

12°37′ W

13

52°27′ N

12°23′ W

14

52°27′ N

12°19′ W

Med avvikelse från första stycket ska det vara tillåtet att gå via Porcupine Bank med de arter ombord som avses i det stycket i enlighet med artikel 50.3, 50.4 och 50.5 i förordning (EG) nr 1224/2009.

2.   Kommersiellt fiske efter tobisar med bottentrål, not/vad eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 millimeter ska vara förbjudet i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4 under perioden 1 januari–31 mars 2019 samt under perioden 1 augusti–31 december 2019.

Förbudet i första stycket ska också gälla för fartyg från tredjeland som har tillstånd att fiska efter tobisar och därtill hörande bifångster i unionens vatten i Ices-delområde 4.

Artikel 14

Förbud

1.   Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter, ombord behålla, omlasta eller landa följande arter:

a)

Klorocka (Amblyraja radiata) i unionens vatten i Ices-sektionerna 2a, 3a och 7d och Ices-delområde 4.

b)

Vithaj (Carcharodon carcharías) i alla vatten.

c)

Brun pigghaj (Centrophorus squamosus) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

d)

Pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

e)

Brugd (Cetorhinus maximus) i alla vatten.

f)

Chokladhaj (Dalatias licha) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

g)

Skednoshaj (Deania calcea) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

h)

Slätrocka (Dipturus batis), bestående av arterna Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia, i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10.

i)

Brunkäxa (Etmopterus princeps) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

j)

Slätkäxa (Etmopterus pusillus) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

k)

Gråhaj (Galeorhinus galeus) fiskad med långrev i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

l)

Håbrand (Lamna nasus) i alla vatten.

m)

Följande arter i släktet Mobula i alla vatten:

i)

Mindre djävulsrocka (Mobula mobular).

ii)

Mobula rochebrunei.

iii)

Mobula japanica.

iv)

Mobula thurstoni.

v)

Mobula eregoodootenkee.

vi)

Mobula munkiana.

vii)

Mobula tarapacana.

viii)

Mobula kuhlii.

ix)

Mobula hypostoma.

x)

Manta av arten Manta alfredi.

xi)

Manta av arten Manta birostris.

n)

Följande sågfiskarter (Pristidae) i alla vatten:

i)

Knivtandad sågfisk (Anoxypristis cuspidata).

ii)

Dvärgsågfisk (Pristis clavata).

iii)

Småtandad sågfisk (Pristis pectinata).

iv)

Vanlig sågfisk (Pristis pristis).

v)

Jättesågfisk (Pristis zijsron).

o)

Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion 3a.

p)

Svartbuksrocka (Dipturus nidarosiensis) i unionens vatten i Ices-sektionerna 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h och 7k.

q)

Brokrocka (Raja undulata) i unionens vatten i Ices-delområdena 6 och 10.

r)

Valhaj (Rhincodon typus) i alla vatten.

s)

Hajrocka (Rhinobatos rhinobatos) i Medelhavet.

t)

Grårocka (Rostroraja alba) i unionens vatten i Ices-delområdena 6, 7, 8, 9 och 10.

u)

Hajrockor (Rhinobatidae) i unionens vatten i Ices-delområdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12.

v)

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10, med undantag av programmen för undvikande enligt bilaga IA.

w)

Havsängel (Squatina squatina) i unionens vatten.

2.   Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Artikel 15

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de fångstkvantiteter av varje bestånd som landats, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till den här förordningen.

KAPITEL II

Tillstånd att fiska i tredjeländers vatten

Artikel 16

Fisketillstånd

1.   Det högsta antalet fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i tredjeländers vatten fastställs i bilaga III.

2.   Om en medlemsstat, på grundval av artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, överför kvoter till en annan medlemsstat inom de fiskeområden som anges i bilaga III till den här förordningen, ska överföringen inbegripa en lämplig överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga III till den här förordningen, får dock inte överskridas.

KAPITEL III

Fiskemöjligheter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers vatten

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 17

Kvotöverföringar och kvotbyten

1.   Om en regional fiskeriförvaltningsorganisations regler tillåter kvotöverföringar eller kvotbyten mellan de avtalsslutande parterna i organisationen, får en medlemsstat (nedan kallad den berörda medlemsstaten) diskutera planerade kvotöverföringar eller kvotbyten med en avtalsslutande part i organisationen och om lämpligt fastställa ett utkast till planerade överföringar eller byten.

2.   Efter den berörda medlemsstatens anmälan till kommissionen får kommissionen godkänna utkastet till den planerade kvotöverföring eller det planerade kvotbyte som medlemsstaten har diskuterat med den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen. Därefter ska kommissionen utan onödigt dröjsmål uttrycka sitt samtycke till att vara bunden av en sådan kvotöverföring eller ett sådant kvotbyte med den berörda avtalsslutande parten i organisationen. Kommissionen ska anmäla den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotbytet till organisationens sekretariat i enlighet med organisationens regler.

3.   Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotbytet.

4.   De fiskemöjligheter som erhålls från eller överförs till den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen genom kvotöverföringen eller kvotbytet ska betraktas som kvoter som lagts till eller dragits av från den berörda medlemsstatens tilldelning, från och med det att kvotöverföringen eller kvotbytet får verkan i enlighet med villkoren i den överenskommelse som ingåtts med den berörda avtalsslutande parten i organisationen eller i enlighet med den berörda organisationens regler, beroende på vad som är tillämpligt. En sådan tilldelning ska inte ändra den befintliga fördelningsnyckeln för fördelning av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med principen om relativ stabilitet i fiskeverksamheten.

5.   Denna artikel ska tillämpas till och med den 31 januari 2020 för kvotöverföringar från en avtalsslutande part i en regional fiskeriförvaltningsorganisation till unionen och för den efterföljande tilldelningen till medlemsstaterna.

Avsnitt 2

Iccats konventionsområde

Artikel 18

Begränsningar av fiske-, odlings- och gödningskapacitet

1.   Antalet spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg från unionen som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten ska begränsas i enlighet med punkt 1 i bilaga IV.

2.   Antalet unionsfartyg för kustnära icke-industriellt fiske som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 2 i bilaga IV.

3.   Antalet unionsfiskefartyg som i odlingssyfte fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet och som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm ska begränsas i enlighet med punkt 3 i bilaga IV.

4.   Antalet och den totala kapaciteten, uttryckt i bruttodräktighet, när det gäller de fartyg som får fiska efter, ombord behålla, omlasta, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 4 i bilaga IV.

5.   Antalet fällor som används inom fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 5 i bilaga IV.

6.   Kapaciteten för odling och gödning av blåfenad tonfisk samt den största mängden vildfångad blåfenad tonfisk som avsätts för insättning i anläggningar i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 6 i bilaga IV.

7.   Det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter långfenad tonfisk från Nordatlanten som målart i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 520/2007 (33) ska begränsas i enlighet med punkt 7 i bilaga IV till den här förordningen.

8.   Det högsta antalet unionsfiskefartyg med en längd på minst 20 meter som fiskar efter storögd tonfisk i Iccats konventionsområde ska begränsas i enlighet med punkt 8 i bilaga IV.

Artikel 19

Fritidsfiske

När så är lämpligt ska medlemsstaterna avsätta en särskild kvot för fritidsfiske från de kvoter som de tilldelats i enlighet med bilaga ID.

Artikel 20

Hajar

1.   Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av storögd rävhaj (Alopias superciliosus).

2.   Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter arter av rävhajar i släktet Alopias.

3.   Det ska vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av hammarhajar i familjen Sphyrnidae (med undantag för Sphyrna tiburo) i samband med fiske i Iccats konventionsområde.

4.   Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av årfenhaj (Carcharhinus longimanus).

5.   Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla silkeshaj (Carcharhinus falciformis).

Avsnitt 3

CCAMLR:s konventionsområde

Artikel 21

Förbud och fångstbegränsningar

1.   Riktat fiske efter arterna i del A i bilaga V ska vara förbjudet i de områden och under de perioder som där anges.

2.   För undersökande fiske ska de TAC:er och bifångstbegränsningar som anges i del B i bilaga V gälla i de delområden som där anges.

Artikel 22

Undersökande fiske

1.   Medlemsstaterna får under 2019 delta i undersökande långrevsfiske efter tandnotingar (Dissostichus spp.) i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion. Om en medlemsstat avser att delta i sådant fiske, ska den anmäla detta till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004 och i alla händelser senast den 1 juni 2019.

2.   När det gäller FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a fastställs i del B i bilaga V TAC:erna och bifångstbegränsningarna per delområde och sektion samt deras fördelning mellan småskaliga forskningsenheter inom vart och ett av dessa områden. Fisket i en småskalig forskningsenhet ska upphöra när de rapporterade fångsterna når fastställd TAC, och fiske i denna enhet ska därefter vara förbjudet under återstoden av fiskeåret.

3.   Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt, så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och så att en alltför stor koncentration av fångster och fiskeansträngning undviks. I FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt sektionerna 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a ska det dock vara förbjudet att fiska i vatten som är mindre än 550 meter djupa.

Artikel 23

Fiske efter antarktisk krill under fiskeåret 2019/2020

1.   Om en medlemsstat avser att fiska efter antarktisk krill (Euphausia superba) i CCAMLR:s konventionsområde under fiskeåret 2019/2020, ska den senast den 1 maj 2019 anmäla sin avsikt att fiska efter antarktisk krill till kommissionen på det sätt som anges i del C i bilaga V till denna förordning. Kommissionen ska på grundval av den information som erhållits från medlemsstaterna lämna in anmälningarna till CCAMLR:s sekretariat senast den 30 maj 2019.

2.   Den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som av en medlemsstat kommer att tillåtas att delta i fiske efter antarktisk krill.

3.   En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska anmäla denna avsikt endast med avseende på fartyg med tillstånd som för dess flagg vid tidpunkten för anmälan eller som för någon annan CCAMLR-medlems flagg, men förväntas föra den aktuella medlemsstatens flagg vid den tidpunkt då fisket äger rum.

4.   Medlemsstaterna ska ha rätt att ge andra fartyg än de som anmälts till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 tillstånd att delta i fiske efter antarktisk krill, om ett fartyg med tillstånd är förhindrat att delta av legitima operativa skäl eller på grund av force majeure. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och lämna

a)

fullständiga uppgifter om det eller de berörda ersättningsfartygen, bland annat de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004,

b)

en heltäckande redovisning av skälen till bytet och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

5.   En medlemsstat får inte tillåta att ett fartyg som är upptaget i någon av CCAMLR:s fartygsförteckningar över olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) deltar i fiske efter antarktisk krill.

Avsnitt 4

IOTC:s behörighetsområde

Artikel 24

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar i IOTC:s behörighetsområde

1.   Det högsta antalet unionsfiskefartyg som fiskar efter tropiska tonfiskar i IOTC:s behörighetsområde och motsvarande kapacitet, uttryckt i bruttodräktighet, ska överensstämma med vad som anges i punkt 1 i bilaga VI.

2.   Det högsta antalet unionsfiskefartyg som fiskar efter svärdfisk (Xiphias gladius) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i IOTC:s behörighetsområde och motsvarande kapacitet, uttryckt i bruttodräktighet, ska överensstämma med vad som anges i punkt 2 i bilaga VI.

3.   Medlemsstaterna får omfördela fartyg som ingår i ett av de två fisken som avses i punkterna 1 och 2 till det andra fisket, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att denna ändring inte leder till en ökning av fiskeansträngningen avseende de berörda fiskbestånden.

4.   Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta säkerställa att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s fartygsregister eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriförvaltningsorganisation för tonfisk. Vidare får inga fartyg som finns upptagna i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över fartyg som bedriver IUU-fiske överföras.

5.   Medlemsstaterna får endast öka sin fiskekapacitet över de tak som avses i punkterna 1 och 2 inom de gränser som fastställs i de utvecklingsplaner som lämnats in till IOTC.

Artikel 25

Aktiva anordningar som samlar fisk och stödfartyg

1.   Ett snörpvadsfartyg får inte använda mer än 350 aktiva anordningar som samlar fisk vid en och samma tidpunkt.

2.   Antalet stödfartyg får inte vara större än ett stödfartyg till stöd för minst två snörpvadsfartyg, alla flaggade i en och samma medlemsstat. Denna bestämmelse ska inte gälla för medlemsstater som använder enbart ett stödfartyg.

3.   Ett snörpvadsfartyg får inte vid någon tidpunkt stödjas av mer än ett stödfartyg från samma flaggstat.

4.   Från och med den 1 januari 2018 får unionen inte registrera några nya eller ytterligare stödfartyg i IOTC:s förteckning över fartyg med tillstånd.

Artikel 26

Hajar

1.   Vid allt fiske ska det vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av rävhajar av alla arter i familjen Alopiidae.

2.   Vid allt fiske ska det vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av årfenhaj (Carcharhinus longimanus), utom för fartyg med en total längd på mindre än 24 meter vilka endast fiskar inom sin flaggmedlemsstats exklusiva ekonomiska zon, på villkor att fångsten endast är avsedd för lokal konsumtion.

3.   Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Avsnitt 5

SPRFMO:s konventionsområde

Artikel 27

Pelagiskt fiske

1.   Endast de medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 aktivt bedrev pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde får fiska efter pelagiska bestånd i detta område inom ramen för de TAC:er som anges i bilaga IJ.

2.   De medlemsstater som avses i punkt 1 ska begränsa den totala bruttodräktighetsnivån för fartyg som för deras flagg och under 2019 fiskar efter pelagiska bestånd till den totala bruttodräktighetsnivån för unionen på 78 600 i det området.

3.   De fiskemöjligheter som anges i bilaga IJ får endast utnyttjas om medlemsstaterna senast den femte dagen i följande månad till kommissionen, för vidarebefordran till SPRFMO:s sekretariat, översänder förteckningen över fartyg som aktivt bedriver fiske eller deltar i omlastning i SPRFMO:s konventionsområde, register från kontrollsystem för fartyg, månatliga fångstrapporter och, om de finns tillgängliga, uppgifter om hamnanlöp.

Artikel 28

Bottenfiske

1.   Medlemsstaterna ska under 2019 begränsa sina fångster eller sin fiskeansträngning inom bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde till de delar av konventionsområdet där bottenfiske förekom under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 och till en nivå som inte överstiger de årliga genomsnittliga fångstmängderna eller ansträngningsparametrarna under denna period. De får enbart fiska utöver dokumenterade fångster om SPRFMO godkänner deras plan att fiska utöver dokumenterade fångster.

2.   Medlemsstater utan dokumenterade fångster eller fiskeansträngningar inom bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 får inte fiska, om inte SPRFMO godkänner deras plan att fiska utan dokumenterade fångster.

Avsnitt 6

IATTC:s konventionsområde

Artikel 29

Fiske med snörpvad

1.   Fiske med snörpvadsfartyg efter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis) ska vara förbjudet

a)

mellan den 29 juli kl. 00.00 och den 8 oktober 2019 kl. 24.00 eller mellan den 9 november 2019 kl. 00.00 och den 19 januari 2020 kl. 24.00 i det område som avgränsas av

Amerikas kuster mot Stilla havet,

longitud 150°W,

latitud 40°N,

latitud 40°S,

b)

mellan den 9 oktober 2019 kl. 00.00 och den 8 november 2019 kl. 24.00 i det område som avgränsas av

longitud 96°W,

longitud 110°W,

latitud 4°N,

latitud 3°S.

2.   För vart och ett av sina fartyg ska de berörda medlemsstaterna före den 1 april 2019 till kommissionen anmäla vilken fredningstid enligt punkt 1 som valts. De berörda medlemsstaternas alla snörpvadsfartyg ska upphöra med fiske med snörpvad i de områden som definieras i punkt 1 under den period som valts.

3.   Snörpvadsfartyg som fiskar efter tonfisk i IATTC:s konventionsområde ska ombord behålla och sedan landa eller omlasta all gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit som fångas.

4.   Punkt 3 ska inte tillämpas

a)

om fisken anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken, eller

b)

om det återstående utrymmet i lastrummet vid det sista kastet under en fiskeresa kan vara otillräckligt för att ta emot all den tonfisk som fångas vid detta kast.

Artikel 30

Aktiva anordningar som samlar fisk

1.   Ett snörpvadsfartyg får inte vid någon tidpunkt ha mer än 450 aktiva anordningar som samlar fisk i IATTC:s konventionsområde. En anordning som samlar fisk ska betraktas som aktiv när den används till sjöss, börjar ange sin position och spåras av fartyget, ägaren eller operatören. En anordning som samlar fisk får bara aktiveras ombord på ett snörpvadsfartyg.

2.   Ett snörpvadsfartyg får inte lägga ut anordningar som samlar fisk under 15 dagar före inledningen av den valda fredningstiden enligt artikel 29.1 a och det ska ta upp samma antal anordningar som ursprungligen lades ut, inom de 15 dagar som föregår inledningen av fredningstiden.

3.   Medlemsstaterna ska varje månad rapportera daglig information till kommissionen om alla aktiva anordningar som samlar fisk i enlighet med IATTC:s krav. Rapporterna ska lämnas in tidigast efter 60 dagar, men senast efter 75 dagar. Kommissionen ska överlämna informationen till IATTC:s sekretariat utan dröjsmål.

Artikel 31

Fångstbegränsningar för storögd tonfisk inom långrevsfiske

De totala årliga fångsterna av storögd tonfisk som tas av varje medlemsstats fartyg för långrevsfiske inom IATTC:s konventionsområde får inte överstiga 500 ton eller medlemsstaternas respektive årliga fångster av storögd tonfisk under 2001.

Artikel 32

Förbud mot fiske efter årfenhaj

1.   Det ska vara förbjudet att fiska efter årfenhaj (Carcharhinus longimanus) i IATTC:s konventionsområde och att ombord behålla, omlasta, lagra, till försäljning bjuda ut, sälja eller landa delar eller hela kroppar av årfenhaj som fångats i detta område.

2.   Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Fartygsoperatörerna ska omedelbart frisläppa exemplaren.

3.   Fartygsoperatörerna ska

a)

registrera antalet släppta exemplar med uppgift om status (döda eller levande),

b)

rapportera den information som anges i led a till den medlemsstat där de är medborgare. Medlemsstaterna ska vidarebefordra den information som samlats in under det föregående året till kommissionen senast den 31 januari.

Artikel 33

Förbud mot fiske efter vingrockor

Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att i IATTC:s konventionsområde fiska efter, ombord behålla, omlasta, landa, lagra, till försäljning bjuda ut eller sälja delar eller hela kroppar av vingrockor (familjen Mobulidae, som innefattar släktena Manta och Mobula). Så snart unionsfiskefartyg noterar att vingrockor har fångats, ska fartygen när så är möjligt omedelbart frisläppa exemplaren levande och oskadade.

Avsnitt 7

Seafos konventionsområde

Artikel 34

Förbud mot fiske efter djuphavshajar

Riktat fiske efter följande djuphavshajar i Seafos konventionsområde ska vara förbjudet:

Apristurus manis.

Etmopterus bigelowi.

Etmopterus brachyurus.

Brunkäxa (Etmopterus princeps).

Slätkäxa (Etmopterus pusillus).

Rockor (Rajidae).

Svarthaj (Scymnodon squamulosus).

Djuphavshajar av överordningen Selachimorpha.

Pigghaj (Squalus acanthias).

Avsnitt 8

WCPFC:s konventionsområde

Artikel 35

Villkor för fiske efter storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att det totala antal fiskedagar som tilldelas snörpvadsfartyg som fiskar efter storögd tonfisk (Thunnus obesus), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) och bonit (Katsuwonus pelamis) i den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger inom fritt hav mellan 20°N och 20°S inte överstiger 403 dagar.

2.   Unionsfiskefartyg får inte fiska efter långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i WCPFC:s konventionsområde söder om 20°S.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att fångster av storögd tonfisk (Thunnus obesus) med fartyg för långrevsfiske inte överstiger 2 000 ton.

Artikel 36

Förvaltning av fiske med anordningar som samlar fisk

1.   I den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger mellan 20°N och 20°S ska det vara förbjudet för snörpvadsfartyg att sätta ut, utföra underhåll på eller använda anordningar som samlar fisk mellan den 1 juli 2019 kl. 00.00 och den 30 september 2019 kl. 24.00.

2.   Utöver förbudet i punkt 1, ska det vara förbjudet att använda anordningar som samlar fisk på öppet hav i WCPFC:s konventionsområde mellan 20°N och 20°S under ytterligare två månader: antingen mellan den 1 april 2019 kl. 00.00 och den 31 maj 2019 kl. 24.00 eller mellan den 1 november 2019 kl. 00.00 och den 31 december 2019 kl. 24.00. Vilken av dessa tvåmånadersperioder som väljs ska anmälas till kommissionen före den 31 januari 2019.

3.   Medlemsstaterna ska säkerställa att vart och ett av deras snörpvadsfartyg vid en och samma tidpunkt inte lagt ut mer än 350 anordningar som samlar fisk till havs med aktiverade mätbojar. Bojen ska endast aktiveras ombord på ett fartyg.

4.   Alla snörpvadsfartyg som fiskar i den del av WCPFC:s konventionsområde som avses i punkt 1 ska ombord behålla och landa eller omlasta all storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit som fångats.

5.   Punkt 4 ska inte tillämpas

a)

på det sista kastet under en fiskeresa, om fartyget inte har tillräckligt med utrymme kvar i lastrummet för all fisk,

b)

om fisken anses otjänlig som människoföda av andra skäl än storleken, eller

c)

om frysutrustningen drabbas av ett allvarligt fel.

Artikel 37

Begränsning av antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk

Det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) i områden söder om 20°S i WCPFC:s konventionsområde fastställs i bilaga VII.

Artikel 38

Fångstbegränsningar för svärdfisk inom långrevsfiske söder om 20°S

Medlemsstaterna ska säkerställa att fångster av svärdfisk (Xiphias gladius) söder om 20°S med fartyg för långrevsfiske inte överskrider den gräns som fastställs i bilaga IH. Medlemsstaterna ska också säkerställa att fiskeansträngningen avseende svärdfisk inte flyttas över till områden norr om 20°S till följd av denna åtgärd.

Artikel 39

Silkeshaj och årfenhaj

1.   Det ska vara förbjudet att ombord behålla, omlasta, lagra eller landa delar eller hela kroppar av följande arter i WCPFC:s konventionsområde:

a)

Silkeshaj (Carcharhinus falciformis).

b)

Årfenhaj (Carcharhinus longimanus).

2.   Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Artikel 40

Överlappande område mellan IATTC och WCPFC

1.   Fartyg som endast är förtecknade i WCPFC-registret ska tillämpa de åtgärder som anges i detta avsnitt när de fiskar i det överlappande område mellan IATTC och WCPFC som definieras i artikel 4 u.

2.   Fartyg som är förtecknade i både WCPFC-registret och IATTC-registret samt fartyg som endast är förtecknade i IATTC-registret ska tillämpa de åtgärder som anges i artiklarna 29.1 a, 29.2, 29.3, 29.4, 30, 31 och 32 när de fiskar i det överlappande område mellan IATTC och WCPFC som definieras i artikel 4 u.

Avsnitt 9

AKFM:s avtalsområde

Artikel 41

Små pelagiska bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18

1.   Unionsfiskefartygens fångster av små pelagiska bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18 får inte överskrida de nivåer som anges i bilaga IL till den här förordningen.

2.   Unionsfiskefartyg som fiskar efter små pelagiska bestånd i de geografiska delområdena 17 och 18 får inte överskrida 180 fiskedagar per år. Av dessa totalt 180 fiskedagar får högst 144 fiskedagar ägnas åt fiske efter sardin och högst 144 fiskedagar ägnas åt fiske efter ansjovis.

Artikel 42

Ål i Medelhavet (i de geografiska delområdena 1–27)

1.   All verksamhet som utförs av unionsfartyg och genom unionens övriga fiskeverksamhet som avser fångst av ål, nämligen riktat och oavsiktligt fiske och fritidsfiske, ska omfattas av bestämmelserna i denna artikel.

2.   Denna artikel ska gälla för Medelhavet och för bräckt vatten, t.ex. flodmynningar, kustlaguner och vatten i övergångszoner.

3.   Det ska vara förbjudet att fiska efter ål i unionens vatten och internationella vatten i Medelhavet under en sammanhängande tremånadersperiod som ska fastställas av varje medlemsstat. Fredningstiden ska vara förenlig med de bevarandemål som avses i förordning (EG) nr 1100/2007, med de nationella förvaltningsplaner som inrättats och med ålens tidsmässiga vandringsmönster i de berörda medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska senast en månad före ikraftträdandet av fredningstiden och under alla omständigheter före den 31 januari 2019 meddela kommissionen vilken period som fastställts.

Avsnitt 10

Berings hav

Artikel 43

Förbud mot fiske i den del av Berings hav som är fritt hav

Fiske efter alaska pollock (Theragra chalcogramma) i den del av Berings hav som är fritt hav ska vara förbjudet.

Avsnitt 11

Siofa

Artikel 44

Tillfälliga åtgärder avseende bottenfiske

1.   De medlemsstater vars fartyg under något år fram till 2016 har fiskat mer än 40 dagar i Siofas avtalsområde, ska säkerställa att de fiskefartyg som för deras flagg begränsar sin årliga fiskeansträngning och/eller fångst inom bottenfiske till sin genomsnittliga årliga nivå och att fiskeverksamheten sker inom det område som bedömts i den konsekvensbedömning som lämnats in till Siofa.

2.   De medlemsstater vars fartyg inte under något år fram till 2016 har fiskat mer än 40 dagar i Siofas avtalsområde ska säkerställa att de fartyg som för deras flagg begränsar sin fiskeansträngning och/eller fångst inom bottenfiske och sin geografiska utbredning i enlighet med sin historiska fångstdokumentering.

AVDELNING III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I UNIONENS VATTEN

Artikel 45

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna får ta fångster i unionens vatten inom ramen för de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning och ska uppfylla de villkor som föreskrivs i denna förordning och i avdelning III i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 46

Fiskefartyg som för venezuelansk flagg

Fiskefartyg som för venezuelansk flagg ska uppfylla de villkor som föreskrivs i denna förordning och i avdelning III i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 47

Fisketillstånd

Det högsta antalet fisketillstånd för fartyg från tredjeland som fiskar i unionens vatten fastställs i bilaga VIII.

Artikel 48

Villkor för landning av fångster och bifångster

De villkor som anges i artikel 7 ska tillämpas på fångster och bifångster som tas av fartyg från tredjeland som fiskar enligt de tillstånd som anges i artikel 45.

Artikel 49

Fredningstid

Fartyg från tredjeland som har tillstånd att fiska efter tobisar och därtill hörande bifångster i unionens vatten i Ices-delområde 4 får inte fiska efter tobisar i det området med bottentrål, not/vad eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 millimeter under perioderna 1 januari–31 mars 2019 och 1 augusti–31 december 2019.

Artikel 50

Förbud

1.   Det ska vara förbjudet för fartyg från tredjeland att fiska efter, ombord behålla, omlasta eller landa följande arter, om de påträffas i unionens vatten:

a)

Klorocka (Amblyraja radiata) i unionens vatten i Ices-sektionerna 2a, 3a och 7d och Ices-delområde 4.

b)

Följande sågfiskarter i unionens vatten:

i)

Knivtandad sågfisk (Anoxypristis cuspidata).

ii)

Dvärgsågfisk (Pristis clavata).

iii)

Småtandad sågfisk (Pristis pectinata).

iv)

Vanlig sågfisk (Pristis pristis).

v)

Jättesågfisk (Pristis zijsron).

c)

Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias) i unionens vatten.

d)

Slätrocka (Dipturus batis), bestående av arterna Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia, i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10.

e)

Gråhaj (Galeorhinus galeus) fiskad med långrev i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

f)

Slätkäxa (Etmopterus pusillus) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

g)

Chokladhaj (Dalatias licha), skednoshaj (Deania calcea), brun pigghaj (Centrophorus squamosus), brunkäxa (Etmopterus princeps) och pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 1, 4 och 14.

h)

Håbrand (Lamna nasus) i unionens vatten.

i)

Följande arter i släktet Mobula i unionens vatten:

i)

Mindre djävulsrocka (Mobula mobular).

ii)

Mobula rochebrunei.

iii)

Mobula japanica.

iv)

Mobula thurstoni.

v)

Mobula eregoodootenkee.

vi)

Mobula munkiana.

vii)

Mobula tarapacana.

viii)

Mobula kuhlii.

ix)

Mobula hypostoma.

x)

Manta av arten Manta alfredi.

xi)

Manta av arten Manta birostris.

j)

Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion 3a.

k)

Svartbuksrocka (Dipturus nidarosiensis) i unionens vatten i Ices-sektionerna 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h och 7k.

l)

Brokrocka (Raja undulata) i unionens vatten i Ices-delområdena 6, 9 och 10 och grårocka (Rostroraja alba) i unionens vatten i Ices-delområdena 6, 7, 8, 9 och 10.

m)

Hajrockor (Rhinobatidae) i unionens vatten i Ices-delområdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12.

n)

Hajrocka (Rhinobatos rhinobatos) i Medelhavet.

o)

Valhaj (Rhincodon typus) i alla vatten.

p)

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

q)

Havsängel (Squatina squatina) i unionens vatten.

2.   Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 51

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 52

Övergångsbestämmelse

Artiklarna 10, 12.2, 14, 20, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 42, 43 och 50 ska fortsätta att gälla i tillämpliga delar under 2020 fram till dess att förordningen om fastställande av fiskemöjligheterna för år 2020 träder i kraft.

Artikel 53

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Artikel 9 ska dock tillämpas från och med den 1 februari 2019. Bestämmelserna i artiklarna 21, 22 och 23 samt i bilagorna IE och V om fiskemöjligheter för vissa bestånd i CCAMLR:s konventionsområde ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1100/2007 av den 18 september 2007 om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (EUT L 248, 22.9.2007, s. 17).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/973 av den 4 juli 2018 om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd, med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten i Nordsjön, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 676/2007 och (EG) nr 1342/2008 (EUT L 179, 16.7.2018, s. 1).

(4)  Rådets förordning (EG) nr 509/2007 av den 7 maj 2007 om upprättande av en flerårig plan för hållbart utnyttjande av beståndet av tunga i västra delen av Engelska kanalen (EUT L 122, 11.5.2007, s. 7).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1627 av den 14 september 2016 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 302/2009 (EUT L 252, 16.9.2016, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 2166/2005 av den 20 december 2005 om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av förordning (EG) nr 850/98 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer (EUT L 345, 28.12.2005, s. 5).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (EUT L 344, 20.12.2008, s. 6).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(10)  Avtal om fiske mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (EGT L 226, 29.8.1980, s. 48).

(11)  Fiskeavtal mellan, å ena sidan, Europeiska ekonomiska gemenskapen och, å andra sidan, Danmarks regering och Färöarnas landsstyre (EGT L 226, 29.8.1980, s. 12).

(12)  Partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Danmarks regering och Grönlands lokala regering å andra sidan (EUT L 172, 30.6.2007, s. 4) och protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Grönlands lokala regering, å andra sidan (EUT L 293, 23.10.2012, s. 5).

(13)  EUT L 6, 10.1.2012, s. 9.

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Kommissionens förordning (EG) nr 517/2008 av den 10 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 850/98 när det gäller fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap (EUT L 151, 11.6.2008, s. 5).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 70).

(17)  Rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 (EUT L 97, 1.4.2004, s. 16).

(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i vissa andra områden än dem i Nordatlanten (EUT L 87, 31.3.2009, s. 1).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) och om ändring av rådets förordning (EG) nr 1967/2006 om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet (EUT L 347, 30.12.2011, s. 44).

(20)  Ingicks genom rådets beslut 2006/539/EG av den 22 maj 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica (EUT L 224, 16.8.2006, s. 22).

(21)  Unionen anslöts genom rådets beslut 86/238/EEG av den 9 juni 1986 om anslutning av gemenskapen till internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten, ändrat genom det protokoll som bifogas till utskottets slutbetänkande vid konferensen av staternas befullmäktigade ombud som i Paris undertecknat konventionen den 10 juli 1984 (EGT L 162, 18.6.1986, s. 33).

(22)  Unionen anslöts genom rådets beslut 95/399/EG av den 18 september 1995 om gemenskapens anslutning till avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen (EGT L 236, 5.10.1995, s. 24).

(23)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter om fångster och fiskeriaktiviteter från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens västra del (EUT L 87, 31.3.2009, s. 42).

(24)  Ingicks genom rådets beslut 2002/738/EG av den 22 juli 2002 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten (EGT L 234, 31.8.2002, s. 39).

(25)  Unionen anslöts genom rådets beslut 2008/780/EG av den 29 september 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (EUT L 268, 9.10.2008, s. 27).

(26)  Unionen anslöts genom rådets beslut 2012/130/EU av den 3 oktober 2011 om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet (EUT L 67, 6.3.2012, s. 1).

(27)  Unionen anslöts genom rådets beslut 2005/75/EG av den 26 april 2004 om gemenskapens anslutning till konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (EUT L 32, 4.2.2005, s. 1).

(28)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (EUT L 347, 28.12.2017, s. 81).

(29)  Alla typer av bottentrålar (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS och TB).

(30)  Alla typer av notar/vadar (SSC, SDN, SPR, SV, SB och SX).

(31)  Allt fiske med långrev, spö eller fasta linor (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX och LLS).

(32)  Alla fasta nät och fällor (GTR, GNS, FYK, FPN och FIX).

(33)  Rådets förordning (EG) nr 520/2007 av den 7 maj 2007 om tekniska bestämmelser för bevarande av vissa fiskbestånd av långvandrande arter och om upphävande av förordning (EG) nr 973/2001 (EUT L 123, 12.5.2007, s. 3).


FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

BILAGA I:

TAC:er tillämpliga på unionsfiskefartyg i områden där TAC:er fastställts per art och per område

BILAGA IA:

Skagerrak, Kattegatt, Ices-delområdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14, unionens vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

BILAGA IB:

Nordostatlanten och Grönland, Ices-delområdena 1, 2, 5, 12 och 14 och grönländska vatten i Nafo 1

BILAGA IC:

Nordvästra Atlanten – Nafos konventionsområde

BILAGA ID:

Iccats konventionsområde

BILAGA IE:

Antarktis – CCAMLR:s konventionsområde

BILAGA IF:

Sydostatlanten – Seafos konventionsområde

BILAGA IG:

Sydlig tonfisk – områden

BILAGA IH:

WCPFC:s konventionsområde

BILAGA IJ:

SPRFMO:s konventionsområde

BILAGA IK:

IOTC:s behörighetsområde

BILAGA IL:

AKFM:s avtalsområde

BILAGA IIA:

Fiskeansträngning för fartyg i samband med återhämtning av vissa sydliga kummelbestånd och bestånd av havskräfta i Ices-sektionerna 8c och 9a, med undantag av Cádizbukten

BILAGA IIB:

Fiskeansträngning för fartyg inom ramen för förvaltningen av bestånden av tunga i Ices-sektion 7e i västra delen av Engelska kanalen

BILAGA IIC:

Förvaltningsområden för tobisar i Ices-sektionerna 2a och 3a och i Ices-delområde 4

BILAGA III:

Högsta antal fisketillstånd för unionsfiskefartyg som fiskar i tredjeländers vatten

BILAGA IV:

Iccats konventionsområde

BILAGA V:

CCAMLR:s konventionsområde

BILAGA VI:

IOTC:s behörighetsområde

BILAGA VII:

WCPFC:s konventionsområde

BILAGA VIII:

Kvantitativa begränsningar av fisketillstånd för fartyg från tredjeland som fiskar i unionens vatten


BILAGA I

TAC:er TILLÄMPLIGA PÅ UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I tabellerna i bilagorna IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK och IL anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) för varje bestånd och de villkor som är funktionellt knutna till dem, i förekommande fall.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i denna bilaga ska omfattas av de regler som fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt artiklarna 33 och 34 i den förordningen.

Hänvisningar till fiskezoner är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges. Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning efter arternas vetenskapliga (latinska) namn. De vetenskapliga namnen anges för lagstiftningsändamål; de svenska namnen anges i upplysningssyfte.

För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande tabell över de vetenskapliga namnen och motsvarande svenska namn:

Vetenskapligt namn

Treställig bokstavskod

Svenskt namn

Amblyraja radiata

RJR

Klorocka

Ammodytes spp.

SAN

Tobisar

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Brosme brosme

USK

Lubb

Caproidae

BOR

Trynfiskar

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Chaceon spp.

GER

Djuphavsrödkrabbor

Chaenocephalus aceratus

SSI

Svartfenad isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Noshörningsfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Maskeringskrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dicentrarchus labrax

BSS

Havsabborre

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia)

RJB

Slätrocka

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktisk tandnoting

Dissostichus spp.

TOT

Tandnotingar

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Brunkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Slätkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Hälleflundra

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Illexbläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Leucoraja naevus

RJN

Blomrocka

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Tioarmad bläckfisk

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergskädda

Molva dypterygia

BLI

Birkelånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Notothenia gibberifrons

NOG

Slanknoting

Notothenia rossii

NOR

Marmorerad noting

Notothenia squamifrons

NOS

Grånoting

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabbor

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräkor

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfiskar

Pollachius pollachius

POL

Lyrtorsk

Pollachius virens

POK

Gråsej

Psetta maxima

TUR

Piggvar

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Krokodilisfisk

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pelagisk armourhead

Raja alba

RJA

Grårocka

Raja brachyura

RJH

Ljus rocka

Raja circularis

RJI

Sandrocka

Raja clavata

RJC

Knaggrocka

Raja fullonica

RJF

Näbbrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Svartbuksrocka

Raja microocellata

RJE

Småögd rocka

Raja montagui

RJM

Fläckrocka

Raja undulata

RJU

Brokrocka

Rajiformes

SRX

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scopthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOO

Tungor

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

DGS

Pigghaj

Tetrapturus albidus

WHM

Vit marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus murphyi

CJM

Chilensk taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrillar

Trisopterus esmarki

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Följande jämförelsetabell över svenska namn och vetenskapliga (latinska) namn lämnas endast i upplysningssyfte:

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Antarktisk tandnoting

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergskädda

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Blomrocka

RJN

Leucoraja naevus

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brokrocka

RJU

Raja undulata

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Chilensk taggmakrill

CJM

Trachurus murphyi

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Djuphavsrödkrabbor

GER

Chaceon spp.

Fläckrocka

RJM

Raja montagui

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Notothenia squamifrons

Grårocka

RJA

Raja alba

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havsabborre

BSS

Dicentrarchus labrax

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Hälleflundra

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Illexbläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Klorocka

RJR

Amblyraja radiata

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabbor

PAI

Paralomis spp.

Krokodilisfisk

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ljus rocka

RJH

Raja brachyura

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Lyrtorsk

POL

Pollachius pollachius

Långa

LIN

Molva molva

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Manta

RMB

Manta birostris

Marmorerad noting

NOR

Notothenia rossii

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Maskeringskrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Noshörningsfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Näbbrocka

RJF

Raja fullonica

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pelagisk armourhead

EDW

Pseudopentaceros spp.

Penaeusräkor

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj

DGS

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Psetta maxima

Plattfiskar

FLX

Pleuronectiformes

Rockor

SRX

Rajiformes

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandrocka

RJI

Raja circularis

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Slanknoting

NOG

Notothenia gibberifrons

Slätkäxa

ETP

Etmopterus pusillus

Slätrocka

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia)

Slätvar

BLL

Scopthalmus rhombus

Småögd rocka

RJE

Raja microocellata

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartbuksrocka

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Taggmakrillar

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tandnotingar

TOT

Dissostichus spp.

Tioarmad bläckfisk

SQS

Martialia hyadesi

Tobisar

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Tunga

SOL

Solea solea

Tungor

SOO

Solea spp.

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarki

BILAGA IA

SKAGERRAK, KATTEGATT, ICES-DELOMRÅDENA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 OCH 14, UNIONENS VATTEN I CECAF, FRANSKA GUYANAS VATTEN

Art:

Tobisar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a, 3a och 4 (1)

Danmark

0 (2)

 

 

Förenade kungariket

0 (2)

 

 

Tyskland

0 (2)

 

 

Sverige

0 (2)

 

 

Unionen

0

 

 

TAC

0

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande förvaltningsområden för tobisar enligt bilaga IIC:

Zon

:

Unionens vatten i förvaltningsområden för tobisar

 

1r

2r ()

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

0

0

0

0

0

0

0

Förenade kungariket

0

0

0

0

0

0

0

Tyskland

0

0

0

0

0

0

0

Sverige

0

0

0

0

0

0

0

Unionen

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

0

0

0

0

0

0

0

()  I förvaltningsområde 2r får TAC:en endast fiskas som kontroll-TAC med tillhörande provtagningsprotokoll för fisket.


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

(ARU/1/2.)

Tyskland

24

 

 

Frankrike

8

 

 

Nederländerna

19

 

 

Förenade kungariket

39

 

 

Unionen

90

 

 

TAC

90

 

Försiktighets-TAC


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten i 3a och 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

1 093

 

 

Tyskland

11

 

 

Frankrike

8

 

 

Irland

8

 

 

Nederländerna

51

 

 

Sverige

43

 

 

Förenade kungariket

20

 

 

Unionen

1 234

 

 

TAC

1 234

 

Försiktighets-TAC


Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(ARU/567.)

Tyskland

355

 

 

Frankrike

7

 

 

Irland

329

 

 

Nederländerna

3 710

 

 

Förenade kungariket

260

 

 

Unionen

4 661

 

 

TAC

4 661

 

Försiktighets-TAC


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2 och 14

(USK/1214EI)

Tyskland

6 (4)

 

 

Frankrike

6 (4)

 

 

Förenade kungariket

6 (4)

 

 

Övriga

3 (4)

 

 

Unionen

21 (4)

 

 

TAC

21

 

Försiktighets-TAC


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

3a

(USK/03A.)

Danmark

15

 

 

Sverige

8

 

 

Tyskland

8

 

 

Unionen

31

 

 

TAC

31

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten i 4

(USK/04-C.)

Danmark

68

 

 

Tyskland

20

 

 

Frankrike

47

 

 

Sverige

7

 

 

Förenade kungariket

102

 

 

Övriga

7 (5)

 

 

Unionen

251

 

 

TAC

251

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(USK/567EI.)

Tyskland

17

 

 

Spanien

60

 

 

Frankrike

705

 

 

Irland

68

 

 

Förenade kungariket

340

 

 

Övriga

17 (6)

 

 

Unionen

1 207

 

 

Norge

2 923  (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

TAC

4 130

 

Försiktighets-TAC

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Norska vatten i 4

(USK/04-N.)

Belgien

0

 

 

Danmark

165

 

 

Tyskland

1

 

 

Frankrike

0

 

 

Nederländerna

0

 

 

Förenade kungariket

4

 

 

Unionen

170

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Trynfiskar

Caproidae

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8

(BOR/678-)

Danmark

5 357

 

 

Irland

15 086

 

 

Förenade kungariket

1 387

 

 

Unionen

21 830

 

 

TAC

21 830

 

Försiktighets-TAC


Art:

Sill (11)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A.)

Danmark

12 325  (12)

 

 

Tyskland

197 (12)

 

 

Sverige

12 893  (12)

 

 

Unionen

25 415  (12)

 

 

Norge

3 911

 

 

Färöarna

0 (13)

 

 

TAC

29 326

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill (14)

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N

(HER/4AB.)

Danmark

59 468

 

 

Tyskland

39 404

 

 

Frankrike

20 670

 

 

Nederländerna

51 717

 

 

Sverige

3 913

 

 

Förenade kungariket

55 583

 

 

Unionen

230 755

 

 

Färöarna

250

 

 

Norge

111 652  (15)

 

 

TAC

385 008

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

 

Norska vatten söder om 62°N (HER/*04N-) ()

Unionen

50 000

()  Fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62°N

(HER/04-N.)

Sverige

886 (17)

 

 

Unionen

886

 

 

TAC

385 008

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Sill (18)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A-BC)

Danmark

5 692

 

 

Tyskland

51

 

 

Sverige

916

 

 

Unionen

6 659

 

 

TAC

6 659

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill (19)

Clupea harengus

Zon:

4, 7d och unionens vatten i 2a

(HER/2A47DX)

Belgien

65

 

 

Danmark

12 628

 

 

Tyskland

65

 

 

Frankrike

65

 

 

Nederländerna

65

 

 

Sverige

62

 

 

Förenade kungariket

240

 

 

Unionen

13 190

 

 

TAC

13 190

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill (20)

Clupea harengus

Zon:

4c, 7d (21)

(HER/4CXB7D)

Belgien

8 632  (22)

 

 

Danmark

800 (22)

 

 

Tyskland

530 (22)

 

 

Frankrike

10 277  (22)

 

 

Nederländerna

18 162  (22)

 

 

Förenade kungariket

3 950  (22)

 

 

Unionen

42 351  (22)

 

 

TAC

385 008

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6b och 6aN (23)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

466 (24)

 

 

Frankrike

88 (24)

 

 

Irland

630 (24)

 

 

Nederländerna

466 (24)

 

 

Förenade kungariket

2 520  (24)

 

 

Unionen

4 170  (24)

 

 

TAC

4 170

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

6aS (25), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irland

1 482

 

 

Nederländerna

148

 

 

Unionen

1 630

 

 

TAC

1 630

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

6 Clyde (26)

(HER/06ACL.)

Förenade kungariket

Fastställs senare

 

 

Unionen

Fastställs senare (27)

 

 

TAC

Fastställs senare (27)

 

Försiktighets-TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7a (28)

(HER/07A/MM)

Irland

1 795

 

 

Förenade kungariket

5 101

 

 

Unionen

6 896

 

 

TAC

6 896

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7e och 7f

(HER/7EF.)

Frankrike

465

 

 

Förenade kungariket

465

 

 

Unionen

930

 

 

TAC

930

 

Försiktighets-TAC


Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7g (29), 7h (29), 7j (29) och 7k (29)

(HER/7G-K.)

Tyskland

53

 

 

Frankrike

293

 

 

Irland

4 097

 

 

Nederländerna

293

 

 

Förenade kungariket

6

 

 

Unionen

4 742

 

 

TAC

4 742

 

Analytisk TAC


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

8

(ANE/08.)

Spanien

29 700

 

 

Frankrike

3 300

 

 

Unionen

33 000

 

 

TAC

33 000

 

Försiktighets-TAC


Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

0 (30)

 

 

Portugal

0 (30)

 

 

Unionen

0 (30)

 

 

TAC

0 (30)

 

Försiktighets-TAC


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

11

 

 

Danmark

3 364

 

 

Tyskland

84

 

 

Nederländerna

21

 

 

Sverige

589

 

 

Unionen

4 069

 

 

TAC

4 205

 

Analytisk TAC


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Kattegatt

(COD/03AS.)

Danmark

350 (31)

 

 

Tyskland

7 (31)

 

 

Sverige

210 (31)

 

 

Unionen

567 (31)

 

 

TAC

567 (31)

 

Försiktighets-TAC


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

4, unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

(COD/2A3AX4)

Belgien

828 (32)

 

 

Danmark

4 758

 

 

Tyskland

3 017

 

 

Frankrike

1 023  (32)

 

 

Nederländerna

2 688  (32)

 

 

Sverige

32

 

 

Förenade kungariket

10 914  (32)

 

 

Unionen

23 260

 

 

Norge

5 004  (33)

 

 

TAC

29 437

 

Analytisk TAC

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

 

Norska vatten i 4 (COD/*04N-)

Unionen

21 236


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62°N

(COD/04-N.)

Sverige

382 (34)

 

 

Unionen

382

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6b, unionens vatten och internationella vatten i 5b väster om 12°00′W och i 12 och 14

(COD/5W6-14)

Belgien

0

 

 

Tyskland

1

 

 

Frankrike

12

 

 

Irland

16

 

 

Förenade kungariket

45

 

 

Unionen

74

 

 

TAC

74

 

Försiktighets-TAC


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6a, unionens vatten och internationella vatten i 5b öster om 12°00′W

(COD/5BE6A)

Belgien

3 (35)

 

 

Tyskland

26 (35)

 

 

Frankrike

275 (35)

 

 

Irland

385 (35)

 

 

Förenade kungariket

1 046  (35)

 

 

Unionen

1 735  (35)

 

 

TAC

1 735  (35)

 

Analytisk TAC

Artikel 8 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7a

(COD/07A.)

Belgien

11 (36)

 

 

Frankrike

30 (36)

 

 

Irland

530 (36)

 

 

Nederländerna

3 (36)

 

 

Förenade kungariket

233 (36)

 

 

Unionen

807 (36)

 

 

TAC

807 (36)

 

Analytisk TAC


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

50 (37)

 

 

Frankrike

822 (37)

 

 

Irland

650 (37)

 

 

Nederländerna

0 (37)

 

 

Förenade kungariket

88 (37)

 

 

Unionen

1 610  (37)

 

 

TAC

1 610  (37)

 

Analytisk TAC

Artikel 8 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7d

(COD/07D.)

Belgien

74 (38)

 

 

Frankrike

1 439  (38)

 

 

Nederländerna

43 (38)

 

 

Förenade kungariket

159 (38)

 

 

Unionen

1 715  (38)

 

 

TAC

1 715

 

Analytisk TAC


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

9

 

 

Danmark

7

 

 

Tyskland

7

 

 

Frankrike

47

 

 

Nederländerna

37

 

 

Förenade kungariket

2 780

 

 

Unionen

2 887

 

 

TAC

2 887

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6, internationella vatten i 12 och 14

(LEZ/56-14)

Spanien

657

 

 

Frankrike

2 563  (39)

 

 

Irland

749

 

 

Förenade kungariket

1 813  (39)

 

 

Unionen

5 782

 

 

TAC

5 782

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

7

(LEZ/07.)

Belgien

490 (40)

 

 

Spanien

5 440  (41)

 

 

Frankrike

6 602  (41)

 

 

Irland

3 001  (40)

 

 

Förenade kungariket

2 599  (40)

 

 

Unionen

18 132

 

 

TAC

18 132

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

943

 

 

Frankrike

761

 

 

Unionen

1 704

 

 

TAC

1 704

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 728

 

 

Frankrike

86

 

 

Portugal

58

 

 

Unionen

1 872

 

 

TAC

1 872

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(ANF/2AC4-C)

Belgien

715 (42)

 

 

Danmark

1 577  (42)

 

 

Tyskland

770 (42)

 

 

Frankrike

147 (42)

 

 

Nederländerna

541 (42)

 

 

Sverige

18 (42)

 

 

Förenade kungariket

16 469  (42)

 

 

Unionen

20 237  (42)

 

 

TAC

20 237

 

Försiktighets-TAC


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Norska vatten i 4

(ANF/04-N.)

Belgien

51

 

 

Danmark

1 305

 

 

Tyskland

21

 

 

Nederländerna

18

 

 

Förenade kungariket

305

 

 

Unionen

1 700

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(ANF/56-14)

Belgien

411 (43)

 

 

Tyskland

470 (43)

 

 

Spanien

440

 

 

Frankrike

5 067  (43)

 

 

Irland

1 145

 

 

Nederländerna

396 (43)

 

 

Förenade kungariket

3 524  (43)

 

 

Unionen

11 453

 

 

TAC

11 453

 

Försiktighets-TAC


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

7

(ANF/07.)

Belgien

3 049  (44)

 

 

Tyskland

340 (44)

 

 

Spanien

1 212  (44)

 

 

Frankrike

19 568  (44)

 

 

Irland

2 501  (44)

 

 

Nederländerna

395 (44)

 

 

Förenade kungariket

5 934  (44)

 

 

Unionen

32 999  (44)

 

 

TAC

32 999

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanien

1 275

 

 

Frankrike

7 096

 

 

Unionen

8 371

 

 

TAC

8 371

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

3 472

 

 

Frankrike

3

 

 

Portugal

691

 

 

Unionen

4 166

 

 

TAC

4 166

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

8

 

 

Danmark

1 435

 

 

Tyskland

91

 

 

Nederländerna

2

 

 

Sverige

170

 

 

Unionen

1 706

 

 

TAC

1 780

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

4, unionens vatten i 2a

(HAD/2AC4.)

Belgien

168

 

 

Danmark

1 153

 

 

Tyskland

734

 

 

Frankrike

1 279

 

 

Nederländerna

126

 

 

Sverige

116

 

 

Förenade kungariket

19 015

 

 

Unionen

22 591

 

 

Norge

6 359

 

 

TAC

28 950

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:

 

Norska vatten i 4 (HAD/*04N-)

Unionen

16 804


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62°N

(HAD/04-N.)

Sverige

707 (45)

 

 

Unionen

707

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

(HAD/6B1214)

Belgien

23

 

 

Tyskland

28

 

 

Frankrike

1 155

 

 

Irland

824

 

 

Förenade kungariket

8 439

 

 

Unionen

10 469

 

 

TAC

10 469

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgien

4 (46)

 

 

Tyskland

4 (46)

 

 

Frankrike

178 (46)

 

 

Irland

528 (46)

 

 

Förenade kungariket

2 512  (46)

 

 

Unionen

3 226

 

 

TAC

3 226

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

93

 

 

Frankrike

5 552

 

 

Irland

1 851

 

 

Förenade kungariket

833

 

 

Unionen

8 329

 

 

TAC

8 329

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7a

(HAD/07A.)

Belgien

59

 

 

Frankrike

271

 

 

Irland

1 619

 

 

Förenade kungariket

1 790

 

 

Unionen

3 739

 

 

TAC

3 739

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

3a

(WHG/03A.)

Danmark

1 109

 

 

Nederländerna

4

 

 

Sverige

119

 

 

Unionen

1 232

 

 

TAC

1 660

 

Försiktighets-TAC


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

4, unionens vatten i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

226

 

 

Danmark

977

 

 

Tyskland

254

 

 

Frankrike

1 468

 

 

Nederländerna

565

 

 

Sverige

2

 

 

Förenade kungariket

7 062

 

 

Unionen

10 554

 

 

Norge

1 219  (47)

 

 

TAC

17 191

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:

 

Norska vatten i 4 (WHG/*04N-)

Unionen

10 881


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(WHG/56-14)

Tyskland

3 (48)

 

 

Frankrike

68 (48)

 

 

Irland

324 (48)

 

 

Förenade kungariket

717 (48)

 

 

Unionen

1 112  (48)

 

 

TAC

1 112  (48)

 

Analytisk TAC

Artikel 8 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

2 (49)

 

 

Frankrike

25 (49)

 

 

Irland

419 (49)

 

 

Nederländerna

0 (49)

 

 

Förenade kungariket

281 (49)

 

 

Unionen

727 (49)

 

 

TAC

727 (49)

 

Analytisk TAC

Artikel 8 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgien

187

 

 

Frankrike

11 510

 

 

Irland

5 334

 

 

Nederländerna

94

 

 

Förenade kungariket

2 059

 

 

Unionen

19 184

 

 

TAC

19 184

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

8

(ANE/08.)

Spanien

1 016

 

 

Frankrike

1 524

 

 

Unionen

2 540

 

 

TAC

2 540

 

Försiktighets-TAC


Art:

Vitling och lyrtorsk

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62°N

(W/P/04-N.)

Sverige

190 (50)

 

 

Unionen

190

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

3 950  (51)

 

 

Sverige

336 (51)

 

 

Unionen

4 286

 

 

TAC

4 286

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(HKE/2AC4-C)

Belgien

71 (52)

 

 

Danmark

2 888  (52)

 

 

Tyskland

331 (52)

 

 

Frankrike

639 (52)

 

 

Nederländerna

166 (52)

 

 

Förenade kungariket

899 (52)

 

 

Unionen

4 994  (52)

 

 

TAC

4 994

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(HKE/571214)

Belgien

733 (53)

 

 

Spanien

23 512

 

 

Frankrike

36 310  (53)

 

 

Irland

4 400

 

 

Nederländerna

473 (53)

 

 

Förenade kungariket

14 334  (53)

 

 

Unionen

79 762

 

 

TAC

79 762

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 13.1 i denna förordning ska tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:

 

8a, 8b, 8d och 8e (HKE/*8ABDE)

Belgien

95

Spanien

3 793

Frankrike

3 793

Irland

474

Nederländerna

47

Förenade kungariket

2 134

Unionen

10 336


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgien

23 (54)

 

 

Spanien

16 036

 

 

Frankrike

36 013

 

 

Nederländerna

46 (54)

 

 

Unionen

52 118

 

 

TAC

52 118

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.

Särskilt villkor:

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:

 

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (HKE/*57-14)

Belgien

5

Spanien

4 645

Frankrike

8 361

Nederländerna

14

Unionen

13 025


Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

5 924

 

 

Frankrike

569

 

 

Portugal

2 765

 

 

Unionen

9 258

 

 

TAC

9 258

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Norska vatten i 2 och 4

(WHB/24-N.)

Danmark

0

 

 

Förenade kungariket

0

 

 

Unionen

0

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

(WHB/1X14)

Danmark

48 813  (55)

 

 

Tyskland

18 979  (55)

 

 

Spanien

41 383  (55)  (56)

 

 

Frankrike

33 970  (55)

 

 

Irland

37 800  (55)

 

 

Nederländerna

59 522  (55)

 

 

Portugal

3 844  (55)  (57)

 

 

Sverige

12 075  (55)

 

 

Förenade kungariket

63 341  (55)

 

 

Unionen

319 727  (55)  (57)

 

 

Norge

99 900

 

 

Färöarna

10 000

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

35 251

 

 

Portugal

8 813

 

 

Unionen

44 064  (58)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten i 2, 4a, 5, 6 norr om 56°30′N och 7 väster om 12°W

(WHB/24A567)

Norge

227 975  (59)  (60)

 

 

Färöarna

22 500  (61)  (62)

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

Analytisk TAC

Artikel 7.2 i denna förordning ska tillämpas.


Art:

Bergskädda och rödtunga

Microstomus kitt och Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(L/W/2AC4-C)

Belgien

427

 

 

Danmark