Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2019/69 av den 16 januari 2019 om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och signalvapen enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (Text av betydelse för EES.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 15/22


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2019/69

av den 16 januari 2019

om fastställande av tekniska specifikationer för larm- och signalvapen enligt rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (1), särskilt artikel 10a.3, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till direktiv 91/477/EEG föreskrivs att föremål som stämmer med den definition av ett skjutvapen som anges i direktivet inte omfattas av denna definition om de är gjorda för larm, signalering eller livräddning, förutsatt att de bara kan användas i ett sådant syfte.

(2)

Vissa anordningar som är gjorda för larm, signalering eller livräddning och som för närvarande finns tillgängliga på marknaden kan lätt omvandlas till skjutvapen med hjälp av vanliga verktyg. För att räknas som ett larm- och signalvapen enligt direktiv 91/477/EEG och för att undvika de kontroller som tillämpas på skjutvapen enligt det direktivet, bör anordningarna vara sådana att de inte kan ändras med hjälp av vanliga verktyg till att avfyra eller till att kunna omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

(3)

Den specifikation som beskrivs i skäl 2 bör ingå i ett paket med tekniska specifikationer som kumulativt syftar till att säkerställa att en anordning inte kan omvandlas till att avfyra ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne. I synnerhet bör pipan, eftersom en anordnings pipa är avgörande för omvandlingen av anordningen till ett skjutvapen, vara sådan att den inte kan avlägsnas eller ändras utan att hela anordningen blir funktionsoduglig. Dessutom bör hinder som inte går att avlägsna införas i pipan, och patronläget och pipan bör vara förskjutna eller vinklade på ett sådant sätt att ammunition inte kan laddas och avfyras i anordningen.

(4)

För att säkerställa att de tekniska specifikationerna för larm- och signalvapen är lämpliga för det breda urval av larm- och signalvapen som för närvarande finns, bör specifikationerna som fastställs i detta direktiv beakta allmänt vedertagna internationella standarder och värden för patroner och patronlägen för larm- och signalvapen, särskilt tabell VIII i tabellerna över patroners och patronlägens mått som fastställts av den ständiga internationella kommissionen för test av bärbara eldvapen.

(5)

För att motverka att larm- och signalvapen lätt omvandlas till skjutvapen bör medlemsstaterna säkerställa att vapen som tillverkas i eller importeras till unionen är föremål för kontroller i syfte att fastställa att de överensstämmer med de tekniska specifikationer som anges i detta direktiv. Kontrollerna kan exempelvis innebära att olika modeller eller typer av anordning alternativt enskilda anordningar kontrolleras, eller båda delar.

(6)

Medlemsstaterna bör vara skyldiga att på begäran förse varandra med information om resultaten av de kontroller av larm- och signalvapen som utförts av dem. För att underlätta utbytet av information bör medlemsstaterna vara skyldiga att utse minst en nationell kontaktpunkt som kan tillhandahålla denna information till de övriga medlemsstaterna.

(7)

I syfte att underlätta utförandet av kontroller av larm- och signalvapen bör medlemsstaterna vara skyldiga att samarbeta med varandra vid utförandet av dessa kontroller.

(8)

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av artikel 3 i direktiv 91/477/EEG.

(9)

I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument av den 28 september 2011 (2), har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 13b.1 i direktiv 91/477/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tekniska specifikationer

Medlemsstaterna ska säkerställa att anordningar med patronlägen som är konstruerade endast för att avfyra lösa skott, retande ämnen, andra verksamma ämnen eller pyroteknisk signalammunition för att inte anses vara ett skjutvapen enligt direktiv 91/477/EEG alltid måste överensstämma med de tekniska specifikationerna i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Kontroll av överensstämmelsen med de tekniska specifikationerna

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att anordningar av det slag som avses i artikel 1 blir föremål för kontroller i syfte att fastställa deras överensstämmelse med de tekniska specifikationer som anges i bilagan.

2.   Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra vid utförandet av de kontroller som avses i punkt 1.

Artikel 3

Utbyte av information

På begäran ska en medlemsstat förse en annan medlemsstat med resultaten av de kontroller som den utfört i enlighet med artikel 2. För detta ändamål ska varje medlemsstat utse minst en nationell kontaktpunkt för att tillhandahålla sådana resultat, och ska meddela den nationella kontaktpunktens kontaktuppgifter till kommissionen.

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 17 januari 2020. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.


BILAGA

Tekniska specifikationer för de anordningar som avses i artikel 1

1.

Anordningarna ska vara sådana att de uppfyller följande krav:

a)

De kan skjuta pyroteknisk signalammunition endast om en adapter fästs vid mynningen.

b)

De är inuti försedda med en varaktig anordning som förhindrar enkelskott eller automateld av patroner laddade med fasta skott, kulor eller projektiler.

c)

De är utformade för en patron som är förtecknad och överensstämmer med de dimensioner och andra standarder som anges i tabell VIII i tabellerna över patroners och patronlägens mått (TDCC) som fastställts av den ständiga internationella kommissionen för test av bärbara eldvapen (CIP), i den version av tabellen som tillämpas vid tidpunkten för antagandet av detta direktiv.

2.

Anordningarna ska inte kunna ändras med hjälp av vanliga verktyg för att avfyra, eller kunna omvandlas till att avfyra, ett skott, en kula eller en projektil med hjälp av ett antändbart drivämne.

3.

Samtliga väsentliga delar av anordningarna ska vara sådana att de inte kan monteras eller användas som väsentliga delar av skjutvapen.

4.

Anordningarnas pipor får inte kunna avlägsnas eller ändras utan att anordningen i betydande utsträckning skadas eller förstörs.

5.

När det gäller anordningar med en pipa som inte överstiger 30 cm eller vars totala längd inte överstiger 60 cm, ska anordningen innehålla hinder som inte går att avlägsna längs pipans hela längd så att ett skott, en kula eller en projektil inte kan passera genom pipan med hjälp av ett antändbart drivämne och så att ett eventuellt fritt utrymme vid mynningen inte är längre än 1 cm.

6.

När det gäller anordningar som inte omfattas av punkt 5, ska anordningen innehålla hinder som inte går att avlägsna längs minst en tredjedel av pipans längd så att ett skott, en kula eller en projektil inte kan passera genom pipan med hjälp av ett antändbart drivämne och så att ett eventuellt fritt utrymme vid mynningen inte är längre än 1 cm.

7.

I samtliga fall, oavsett om anordningen omfattas av punkt 5 eller 6, ska det första hindret i pipan placeras så nära efter anordningens patronläge som är möjligt utan att hindra utsläppet av gaser genom utgångshål.

8.

För anordningar som är konstruerade för att endast avfyra lösa skott ska de hinder som avses i punkt 5 eller 6 helt blockera pipan, bortsett från ett eller flera utgångshål för gastrycket. Dessutom ska hindren helt blockera pipan på ett sådant sätt att ingen gas kan avfyras från anordningens framsida.

9.

Alla hinder ska vara permanenta och inte kunna slås bort utan att anordningens patronläge eller pipa förstörs.

För anordningar som är konstruerade för att endast avfyra lösa skott ska hindren vara tillverkade av ett material som motstår skär-, borr- eller slipverkan (eller någon liknande process) och som har en minsta hårdhet på 700 HV 30 (enligt Vickers hårdhetstest).

För anordningar som inte omfattas av denna punkts andra stycke ska hindren vara tillverkade av ett material som motstår skär-, borr- eller slipverkan (eller någon liknande process) och som har en minsta hårdhet på 610 HV 30. Pipan får ha en kanal längs sin axel så att retande ämnen eller andra verksamma ämnen kan avfyras från anordningen.

I båda fallen ska hindren vara sådana att de förhindrar

a)

skapandet eller utvidgandet av ett hål i pipan längs dess axel,

b)

avlägsnandet av pipan, utom om avlägsnandet gör anordningens stomme och patronläge omöjliga att använda eller om anordningens riktighet påverkas så mycket att den inte kan användas som ämne för ett skjutvapen utan större reparation eller tillägg.

10.

Patronläget och pipan ska båda vara förskjutna eller vinklade på ett sådant sätt att ammunition inte kan laddas eller avfyras i anordningen. Dessutom, när det gäller revolverliknande anordningar,

a)

ska trummans främre öppningar minskas för att säkerställa att kulor blockeras i patronläget,

b)

och dessa öppningar vara förskjutna i förhållande till patronläget.


Top