Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1678

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1678 av den 4 oktober 2019 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces [delgivet med nr C(2019) 7067] (Text av betydelse för EES)

C/2019/7067

OJ L 257, 8.10.2019, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1678/oj

8.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1678

av den 4 oktober 2019

om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

[delgivet med nr C(2019) 7067]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (1), särskilt artikel 20.1 och 20.3,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG (2), särskilt artikel 6.4 andra stycket och artikel 6.5,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (3), särskilt artikel 6.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2009/821/EG (4) fastställs förteckningen över gränskontrollstationer som har godkänts i enlighet med direktiven 91/496/EEG och 97/78/EG och förteckningen över centrala, regionala och lokala enheter i det integrerade veterinärdatasystemet (Traces). De förteckningarna finns i bilaga I respektive bilaga II till det beslutet.

(2)

På förslag av Belgien bör godkännandet för gränskontrollstationerna i hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge även gälla oförpackade produkter avsedda att användas som livsmedel. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

På förslag av Danmark bör det förtecknas ett nytt kontrollcentrum vid gränskontrollstationen i hamnen i Skagen för kontroll av animaliska biprodukter. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

På förslag av Spanien bör en ny gränskontrollstation i hamnen i Ferrol godkännas för förpackade produkter avsedda att användas som livsmedel. Dessutom bör det tillfälliga upphävandet av gränskontrollstationen i hamnen i Santander för produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och det tillfälliga upphävandet av ett av kontrollcentrumen vid gränskontrollstationen i hamnen i Vigo inte längre gälla. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

På förslag av Italien bör den nya gränskontrollstationen vid flygplatsen i Verona, efter det att kommissionen utfört en inspektion med tillfredsställande resultat, godkännas för förpackade produkter avsedda att användas som livsmedel. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Efter ett meddelande från Finland bör posten för gränskontrollstationen i hamnen i Fredrikshamn (Hamina) utgå ur förteckningen i bilaga I till beslut 2009/821/EG.

(7)

Efter ett meddelande från Sverige bör det beviljas undantag för den personal som utför kontroller och utfärdar intyg vid gränskontrollstationen i hamnen i Helsingborg. Uppgifterna om den medlemsstaten i bilaga I till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Tyskland har underrättat kommissionen om att det till följd av en administrativ omorganisation bör göras vissa ändringar av förteckningen över lokala enheter i Traces för den medlemsstaten. Bilaga II till beslut 2009/821/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 oktober 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2)  EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(3)  EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslut 2009/821/EG av den 28 september 2009 om upprättande av en förteckning över godkända gränskontrollstationer, om fastställande av vissa regler för inspektioner som utförs av kommissionens veterinärexperter och om fastställande av veterinärenheter i Traces (EUT L 296, 12.11.2009, s. 1).


BILAGA

Bilagorna I och II till beslut 2009/821/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I anmärkningarna ska följande anmärkning läggas till:

”(16) = Utom slaktkroppar av hovdjur.”

b)

Den del som rör Belgien ska ändras på följande sätt:

i)

Posten för hamnen i Antwerpen ska ersättas med följande:

”Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

ii)

Posten för hamnen i Zeebrugge ska ersättas med följande:

”Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

c)

I delen som rör Danmark ska posten för hamnen i Skagen ersättas med följande:

”Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

d)

Den del som rör Spanien ska ändras på följande sätt:

i)

Följande post för hamnen i Ferrol ska införas efter posten för Ciudad Real:

”Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

ii)

Posten för hamnen i Santander ska ersättas med följande:

”Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

iii)

Posten för hamnen i Vigo ska ersättas med följande:

”Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

e)

I den del som rör Italien ska följande post för flygplatsen i Verona införas efter posterna för Venezia:

”Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

f)

I den del som rör Finland ska posten för hamnen i Hamina utgå.

g)

I den del som rör Sverige ska posten för hamnen i Helsingborg ersättas med följande:

”Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

I den del som rör Tyskland, under ”DE00010 SAARLAND”, ska enheterna ”DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” och ”DE38310 REGIONALSTELLE WEST” utgå.


Top