Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2031

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/2031 av den 19 december 2018 om fastställande, under en begränsad tid, av att den rättsliga ramen för centrala motparter i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är likvärdig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

C/2018/9139

OJ L 325, 20.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2031/oj

20.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/50


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/2031

av den 19 december 2018

om fastställande, under en begränsad tid, av att den rättsliga ramen för centrala motparter i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är likvärdig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 25.6, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan kallat Förenade kungariket) sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Som konstaterades i kommissionens meddelande av den 13 november 2018”Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan” (2) (nedan kallad beredskapsplanen), kan ett utträde utan avtal medföra risker för den finansiella stabiliteten i unionen och dess medlemsstater. För att förebygga sådana risker är det motiverat och i unionens och dess medlemsstaters intresse att, under en begränsad tidsperiod, säkerställa att centrala motparter som redan har auktoriserats i Förenade kungariket (nedan kallade centrala motparter i Förenade kungariket) kan fortsätta att tillhandahålla clearingtjänster i unionen efter den 29 mars 2019.

(3)

Central clearing ökar öppenheten på marknaden och minskar kreditrisker och risker för spridningseffekter i händelse av obestånd hos en eller flera deltagare i en central motpart. Tillhandahållande av sådana tjänster är därför avgörande för att säkerställa finansiell stabilitet. Ett avbrott i tillhandahållandet av clearingtjänster kan också påverka genomförandet av centralbankernas penningpolitik då transaktioner clearas i den valuta som utges av en centralbank i unionen. Dessutom är finansiella instrument som clearas av centrala motparter viktiga för finansiella intermediärer och deras kunder, t.ex. för att säkra ränterisker, och störningar i tillhandahållandet av clearingtjänster skulle därför också kunna skapa risker för den reala ekonomin i unionen.

(4)

Den 31 december 2017 uppgick det utestående teoretiska beloppet av OTC-derivat till mer än 500 biljoner euro globalt, varav räntederivat utgör mer än 75 % och valutaderivat nästan 20 %. Omkring 30 % av alla OTC-derivat är denominerade i euro och andra unionsvalutor. Marknaden för central clearing av OTC-derivat är mycket koncentrerad, särskilt marknaden för central clearing av OTC-räntederivat som till omkring 97 % clearas av en central motpart i Förenade kungariket (3).

(5)

Från och med den 30 mars 2019 kommer centrala motparter i Förenade kungariket att vara ”centrala motparter från tredjeland” och får därmed bara tillhandahålla clearingtjänster om de är godkända av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012. Utan godkännande av centrala motparter i Förenade kungariket får motparter etablerade i unionen inte cleara OTC-derivat som omfattas av clearingkravet enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 648/2012 genom centrala motparter i Förenade kungariket. Denna situation kan göra att det blir tillfälligt svårt för dessa motparter att uppfylla clearingkraven, vilket i sin tur kan innebära en risk för den finansiella stabiliteten och genomförandet av unionens och dess medlemsstaters penningpolitik. Såsom konstaterades i beredskapsplanen är det därför nödvändigt att den rättsliga och tillsynsmässiga ram som gäller för centrala motparter i Förenade kungariket i den exceptionella situationen fastställs som likvärdig för en strikt begränsad tidsperiod och på särskilda villkor, så att dessa centrala motparter kan fortsätta att erbjuda clearingtjänster inom unionen.

(6)

Enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012 måste tre villkor vara uppfyllda för att ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ram för centrala motparter som är auktoriserade i detta land ska fastställas vara likvärdig med förordningens ram.

(7)

För det första måste den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställa att de centrala motparterna i detta tredjeland följer rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som fastställs i avdelning IV i förordning (EU) nr 648/2012. Fram till och med den 29 mars 2019 är förordning (EU) nr 648/2012 direkt tillämplig i Förenade kungariket, och centrala motparter i Förenade kungariket som är auktoriserade enligt artikel 14 i den förordningen måste därför uppfylla dess krav. Som en del av European Union (Withdrawal) Act 2018 införlivade Förenade kungariket den 26 juni 2018 bestämmelserna i förordning (EU) nr 648/2012 i nationell rätt i Förenade kungariket med verkan från och med dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(8)

För det andra måste den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i ett tredjeland säkerställa att centrala motparter som är etablerade där löpande är föremål för effektiv tillsyn och verkställighet. Fram till och med den 29 mars 2019 står centrala motparter i Förenade kungariket under tillsyn av Bank of England, enligt nationell rätt i Förenade kungariket i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 (4). Som en del av införlivandet av förordning (EU) nr 648/2012 i nationell rätt i Förenade kungariket är Bank of England fortsatt ansvarig för tillsynen av centrala motparter, och dess tillsynsbefogenheter och verkställande befogenheter i fråga om centrala motparter kommer att förbli i stort sett oförändrade.

(9)

För det tredje måste tredjelandets regelverk föreskriva ett effektivt likvärdigt system för godkännande av de centrala motparter som är auktoriserade i enlighet med tredjeländers rättsordningar. Detta säkerställs genom att systemet för likvärdighet i artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 införlivas i nationell rätt i Förenade kungariket.

(10)

Kommissionens slutsats är därför att den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenade kungariket som är tillämplig på centrala motparter i Förenade kungariket efter landets utträde ur unionen uppfyller de villkor som fastställs i artikel 25.6 i förordning (EU) nr 648/2012.

(11)

Detta beslut grundar sig emellertid på den rättsliga och tillsynsmässiga ram som är tillämplig på centrala motparter i Förenade kungariket dagen efter landets utträde ur unionen. Den rättsliga och tillsynsmässiga ramen bör endast anses vara likvärdig om de krav som är tillämpliga på centrala motparter i nationell rätt i Förenade kungariket upprätthålls och fortsätter att löpande tillämpas och verkställas. Väl fungerande informationsutbyte och samordning av tillsynsverksamheten mellan Esma och Bank of England är därför en nödvändig förutsättning för att bibehålla den fastställda likvärdigheten.

(12)

Detta informationsutbyte kräver att man ingår heltäckande och väl fungerande samarbetsarrangemang i enlighet med artikel 25.7 i förordning (EU) nr 648/2012. Samarbetsarrangemangen bör också säkerställa att det finns möjlighet att utbyta all relevant information med de myndigheter som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 648/2012, inbegripet Europeiska centralbanken och de andra medlemmarna av Europeiska centralbankssystemet, för samråd med dessa myndigheter om godkännandestatusen för centrala motparter i Förenade kungariket eller då denna information är nödvändig för att myndigheterna ska kunna utföra sina tillsynsuppgifter.

(13)

Om den exceptionella situation skulle uppstå att Förenade kungariket lämnar unionen utan avtal måste de samarbetsarrangemang som inrättats i enlighet med artikel 25.7 i förordning (EU) nr 648/2012 säkerställa att Esma har omedelbar och löpande tillgång till alla uppgifter som Esma begär. Sådan information inbegriper, men är inte begränsad till, uppgifter som gör det möjligt att bedöma alla väsentliga risker som centrala motparter i Förenade kungariket utgör för unionen eller dess medlemsstater, antingen direkt eller indirekt. Samarbetsarrangemangen bör därför fastställa mekanismer och förfaranden för snabbt utbyte av information om clearingverksamhet som bedrivs av centrala motparter i Förenade kungariket avseende finansiella instrument denominerade i unionens valutor, handelsplatser, clearingdeltagare samt dotterbolag till kreditinstitut och värdepappersföretag i unionen, samverkansöverenskommelser med andra centrala motparter, egna medel, sammansättning och kalibrering av obeståndsfonder, marginalsäkerheter, likvida medel och säkerhetsportföljer, inklusive kalibreringar av värderingsavdrag. och stresstester, snabb underrättelse om varje förändring som påverkar centrala motparter i Förenade kungariket eller Förenade kungarikets rättsliga och tillsynsmässiga ram som är tillämplig på centrala motparter i Förenade kungariket, samt mekanismen för att snabbt underrätta Esma om alla förändringar avseende centrala motparter i Förenade kungariket som skulle kunna påverka penningpolitiken i unionen.

(14)

I samarbete med Esma kommer kommissionen att övervaka eventuella ändringar som införs i den rättsliga och tillsynsmässiga ramen och som berör centrala motparter i Förenade kungariket, utvecklingen på marknaden samt effektiviteten i tillsynssamarbetet, inklusive ett snabbt informationsutbyte mellan Esma och Bank of England. Kommissionen kan när som helst göra en granskning, om relevanta förändringar gör det nödvändigt för kommissionen att ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut, inbegripet om villkoren för de samarbetsarrangemang som ingåtts mellan Esma och Bank of England inte efterlevs eller inte möjliggör en effektiv bedömning av den risk som centrala motparter i Förenade kungariket utgör för unionen eller dess medlemsstater.

(15)

Mot bakgrund av osäkerheten kring de framtida förbindelserna mellan Förenade kungariket och unionen samt osäkerhetens potentiella effekter på den finansiella stabiliteten i unionen och dess medlemsstater och på den inre marknadens integritet, bör detta beslut upphöra att gälla den 30 mars 2020. Den bedömning som ingår i detta beslut påverkar därför inte eventuella framtida bedömningar av den rättsliga och tillsynsmässiga ramen för centrala motparter i Förenade kungariket och bör därmed inte åberopas utöver tillämpningen av detta beslut.

(16)

Detta beslut bör träda ikraft så snart som möjligt och bör börja tillämpas först från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att tillämpas på och i Förenade kungariket, såvida inte ett utträdesavtal med Förenade kungariket redan har trätt i kraft vid den tidpunkten eller om den tvåårsperiod som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen har förlängts.

(17)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För tillämpningen av artikel 25 i förordning (EU) nr 648/2012 ska den rättsliga och tillsynsmässiga ramen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland bestående av Financial Services and Markets Act 2000 och European Union (Withdrawal) Act 2018 som är tillämplig på redan etablerade och auktoriserade centrala motparter i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, anses vara likvärdig med kraven i förordning (EU) nr 648/2012.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Detta beslut ska emellertid inte tillämpas om något av följande gäller:

a)

Ett utträdesavtal med Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland i enlighet med artikel 50.2 i fördraget om Europeiska unionen har trätt i kraft vid den tidpunkten.

b)

Ett beslut har fattats om att med två år förlänga den period som avses i artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Det ska upphöra att gälla den 30 mars 2020.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Banken för internationell betalningsutjämning, Statistical release: OTC derivatives statistics at end-December 2017, av den 3 maj 2018 (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Del 5 i The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013.


Top