Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2403

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 av den 12 december 2017 om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008

OJ L 347, 28.12.2017, p. 81–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj

28.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 347/81


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2403

av den 12 december 2017

om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Genom rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (3) (nedan kallad tillståndsförordningen) upprättades ett system vad gäller tillstånd till fiskeverksamhet för unionens fiskefartyg i vatten utanför unionens vatten och tillträde för fartyg från tredjeland till unionens vatten.

(2)

Unionen är avtalsslutande part i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (4) (Unclos) och har ratificerat Förenta nationernas avtal av den 4 augusti 1995 om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (5). I dessa internationella bestämmelser fastställs principen att alla stater måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en hållbar förvaltning och bevarandet av de marina resurserna och samarbeta med varandra i detta syfte.

(3)

Unionen har godtagit FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet av den 24 november 1993 (6). I det avtalet fastställs att en fördragsslutande part ska avstå från att bevilja tillstånd till att använda ett fartyg för fiske på det fria havet om vissa villkor inte är uppfyllda, samt tillämpa sanktioner om vissa rapporteringskrav inte uppfylls.

(4)

Unionen har godkänt FAO:s internationella handlingsplan för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (nedan kallat IPOA-IUU), som antogs 2001. IPOA-IUU och FAO:s frivilliga riktlinjer för flaggstaternas prestationsnivå som godkändes 2014 ligger till grund för flaggstatens ansvar att säkerställa långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av levande marina resurser och marina ekosystem. I IPOA-IUU föreskrivs att en flaggstat bör utfärda tillstånd till fartyg som för dess flagg för fiske i vatten som inte står under dess överhöghet eller jurisdiktion. De frivilliga riktlinjerna rekommenderar även att tillstånd utfärdas av flaggstaten och av kuststaten när fiskeverksamheten bedrivs enligt ett avtal om fisketillträde, eller till och med när den bedrivs utanför ramen för ett sådant avtal. Båda bör ha förvissat sig om att en sådan verksamhet inte kommer att undergräva hållbarheten hos bestånden i kuststatens vatten.

(5)

År 2014 antog samtliga FAO-medlemmar, inklusive unionen och dess partner bland utvecklingsländerna, enhälligt de frivilliga riktlinjerna för säkerställande av hållbart småskaligt fiske i förbindelse med tryggad livsmedelsförsörjning och fattigdomsutrotning. Punkt 5.7 i dessa riktlinjer betonar att småskaligt fiske vederbörligen bör beaktas innan avtal om tillträde till resurser ingås med tredjeländer och tredje parter. Dessa riktlinjer uppmanar till antagandet av åtgärder för långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av fiskeresurser och för säkerställande av en ekologisk grund för livsmedelsproduktion, och betonar vikten av miljöstandarder för fiskeverksamhet utanför unionens vatten som inbegriper en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen tillsammans med försiktighetsansatsen.

(6)

Om det finns bevis för att de villkor på vilka ett fisketillstånd har utfärdats inte längre uppfylls ska flaggmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att ändra eller dra in fisketillståndet samt, om så är nödvändigt, att tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner. Om ett unionsfartyg vid fiske inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller ett hållbart fiskepartnerskapsavtal inte uppfyller villkoren för ett fisketillstånd och medlemsstaten inte vidtar lämpliga åtgärder för att avhjälpa situationen, ens efter att ha uppmanats till detta av kommissionen, bör kommissionen dra slutsatsen att inga lämpliga åtgärder har vidtagits. Kommissionen bör då vidta ytterligare åtgärder för att se till att det berörda fartyget inte fiskar så länge villkoren inte är uppfyllda.

(7)

Unionen åtog sig vid Förenta nationernas toppmöte om hållbar utveckling den 25 september 2015 att genomföra den resolution som innehåller resultatdokumentet Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, inbegripet mål 14 för hållbar utveckling Bevara och hållbart nyttja haven och de marina resurserna i syfte att uppnå en hållbar utveckling samt mål 12 för hållbar utveckling Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster och deras delmål.

(8)

Målet för den gemensamma fiskeripolitiken, såsom detta anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (7) (nedan kallad grundförordningen), är att säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar och förvaltas i överensstämmelse med målen att uppnå nytta i ekonomiskt och socialt hänseende och i sysselsättningshänseende och att återställa och bevara fiskbestånden över nivåer som möjliggör maximal hållbar avkastning samt att bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen. Vid genomförandet av denna politik måste man också beakta målen för utvecklingssamarbetet i enlighet med artikel 208.1 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget).

(9)

Enligt grundförordningen måste också hållbara fiskepartnerskapsavtal begränsas till överskottsfångster i enlighet med artikel 62.2 och 62.3 i Unclos.

(10)

I grundförordningen betonas behovet av att främja den gemensamma fiskeripolitikens mål på internationell nivå och säkerställa att unionens fiskeverksamhet utanför unionens vatten grundar sig på de principer och standarder som är tillämpliga enligt unionsrätten, och att samtidigt främja likvärdiga förutsättningar för unionsaktörer och tredjelandsaktörer.

(11)

Avsikten med tillståndsförordningen var att upprätta en gemensam grund för tillståndsgivning för fiskeverksamhet som bedrivs av unionsfartyg utanför unionens vatten, i syfte att stödja kampen mot olagligt, orapporterat och olagligt fiske (nedan kallat IUU-fiske) och bättre kontrollera och övervaka unionsflottan i hela världen, samt fastställa villkor för tillstånd för tredjeländers fiskefartyg att fiska i unionens vatten.

(12)

Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (8) (nedan kallad IUU-förordningen) antogs parallellt med tillståndsförordningen, och rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (9) (nedan kallad kontrollförordningen) antogs ett år senare. Dessa förordningar utgör de tre pelarna för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens kontroll- och efterlevnadsbestämmelser.

(13)

IUU-förordningen, tillståndsförordningen och kontrollförordningen genomfördes dock inte konsekvent; det förekom framför allt inkonsekvenser mellan tillståndsförordningen och kontrollförordningen. Vid genomförandet av tillståndsförordningen upptäcktes också flera kryphål, eftersom vissa utmaningar på kontrollområdet inte täcktes, såsom befraktning, omflaggning och fisketillstånd som utfärdas av en behörig myndighet i ett tredjeland till ett unionsfiskefartyg utanför ramen för ett hållbart fiskepartnerskapsavtal (nedan kallade direkttillstånd). Dessutom har vissa rapporteringsskyldigheter visat sig svåra att genomföra liksom uppdelningen av administrativa roller mellan medlemsstaterna och kommissionen.

(14)

Den centrala principen för denna förordning är att alla unionsfartyg som fiskar utanför unionens vatten bör erhålla tillstånd från sin flaggmedlemsstat och övervakas i enlighet med detta, oavsett var de är verksamma och inom vilken ram verksamheten sker. Utfärdandet av ett tillstånd bör ske endast på villkor att en grundläggande uppsättning gemensamma kriterier för berättigande är uppfyllda. Den information som medlemsstaterna samlar in och överlämnar till kommissionen bör göra det möjligt för kommissionen att när som helst ingripa i övervakningen av samtliga unionsfiskefartygs fiskeinsatser, i vilket område utanför unionens vatten de än befinner sig.

(15)

Under senare år har unionens externa fiskeripolitik förbättrats avsevärt när det gäller villkor och bestämmelser för hållbara fiskepartnerskapsavtal och den omsorg med vilken bestämmelsernas efterlevnad upprätthålls. Att säkerställa unionens intressen när det gäller tillträdesrättigheter och villkor inom ramen för hållbara fiskepartnerskapsavtal bör därför vara ett prioriterat mål för unionens externa fiskeripolitik, och liknande villkor bör tillämpas på unionsverksamhet som inte omfattas av hållbara fiskepartnerskapsavtal.

(16)

Stödfartyg kan ha stor betydelse för hur fiskefartygen kan bedriva sina fiskeinsatser och för vilken kvantitet fisk de kan fånga. Det är därför nödvändigt att beakta dem i de tillståndsgivnings- och rapporteringsprocesser som anges i denna förordning.

(17)

Omflaggning blir ett problem när målet är att kringgå den gemensamma fiskeripolitikens regler eller befintliga bevarande- och förvaltningsåtgärder. Unionen bör därför ha möjlighet att definiera, uppdaga och hindra sådan verksamhet. Spårbarhet och korrekt uppföljning av efterlevnadshistorik bör säkerställas under hela livslängden för ett fartyg som ägs av en aktör inom unionen, oavsett vilken flagg det för. Kravet att ett unikt fartygsnummer tilldelas fartyget av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) när så krävs enligt unionsrätten bör också tjäna detta syfte.

(18)

I tredjelandsvatten kan unionsfartygen bedriva verksamhet antingen enligt bestämmelserna i hållbara fiskepartnerskapsavtal som ingåtts mellan unionen och tredjeländer eller genom att erhålla direkta fisketillstånd från tredjeländer, om något hållbart fiskepartnerskapsavtal inte är i kraft. I båda fallen bör verksamheten bedrivas på ett öppet och hållbart sätt. Flaggmedlemsstater får ge fartyg som för deras flagg tillstånd att ansöka om och erhålla direkttillstånd från tredjeländer som är kuststater på grundval av en uppsättning fastställda kriterier och på villkor att det sker under övervakning. Fiskeinsatsen bör tillåtas när flaggmedlemsstaten har försäkrat sig om att den inte kommer att undergräva hållbarheten och om inte kommissionen har någon vederbörligen motiverad invändning. Aktören bör ges tillåtelse att inleda sin fiskeinsats först efter att ha fått tillstånd från både flaggmedlemsstaten och kuststaten.

(19)

Unionsfiskefartyg får inte fiska i vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion om unionen har ett avtal, men inget protokoll som är i kraft, med det landet. När det föreligger ett sådant avtal, men inget protokoll har varit i kraft på minst tre år, bör kommissionen undersöka orsakerna till situationen och vidta lämpliga åtgärder, vilket kan inbegripa att föreslå att ett nytt protokoll förhandlas fram.

(20)

En särskild fråga som rör hållbara fiskepartnerskapsavtal är den omfördelning av underutnyttjade fiskemöjligheter som sker när de fiskemöjligheter som tilldelats medlemsstaterna enligt relevanta rådsförordningar inte används fullt ut. Eftersom de tillträdeskostnader som anges i de hållbara fiskepartnerskapsavtalen till stor del finansieras genom unionens allmänna budget är det viktigt att det finns ett system för tillfällig omfördelning och vidarefördelning som tillvaratar unionens finansiella intressen och säkerställer att inga betalade fiskemöjligheter går till spillo. Det är därför nödvändigt att klargöra och förbättra dessa fördelningssystem, som bör vara en mekanism som används som en sista utväg. Tillämpningen av mekanismen bör vara tillfällig och bör inte påverka den ursprungliga fördelningen av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna, i enlighet med tillämpliga principer om relativ stabilitet. Omfördelning bör endast ske när de berörda medlemsstaterna har gett upp sina rättigheter att utbyta fiskemöjligheter sinsemellan och bör främst hanteras inom ramen för hållbara fiskepartnerskapsavtal som ger tillträde till blandfiske.

(21)

När ett tredjeland inte är part i en regional fiskeriförvaltningsorganisation får unionen sträva efter att, tillsammans med det tredjeland med vilket ett hållbart fiskepartnerskapsavtal övervägs, föreskriva att en andel av sektorsstödet avsätts för att främja det berörda tredjelandets anslutning till den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

(22)

Tillstånd från flaggmedlemsstaten bör också utfärdas för fiskeinsatser inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och på det fria havet, och de bör bedrivas i enlighet med de regionala fiskeriförvaltningsorganisationernas särskilda regler eller den unionsrätt som reglerar fiskeinsatser på det fria havet.

(23)

För att genomföra unionens internationella förpliktelser i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, och i enlighet med de mål som anges i artikel 28 i grundförordningen, bör unionen uppmuntra att oberoende organ vidtar periodiska granskningar av arbetet och den bör spela en aktiv roll i upprättandet och stärkandet av genomförandekommittéer i alla de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part. Unionen bör särskilt säkerställa att dessa genomförandekommittéer övervakar genomförandet av den externa fiskeripolitiken och av de åtgärder som beslutas i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

(24)

En ändamålsenlig förvaltning av befraktningsavtal är viktig för att säkerställa att bevarande- och förvaltningsåtgärdernas ändamålsenlighet inte undergrävs, samt för att säkerställa ett hållbart nyttjande av levande marina resurser. Det är därför nödvändigt att fastställa en rättslig ram som hjälper unionen att bättre övervaka den verksamhet som bedrivs av unionsfiskefartyg som befraktas av antingen ett tredjeland eller unionsaktörer, på grundval av de regler som antagits av den relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

(25)

Omlastningar till havs är inte föremål för några ordentliga kontroller från flagg- eller kuststaternas sida och ger därför aktörer möjlighet att medföra olagliga fångster. Omlastningar som utförs av unionsfartyg på det fria havet eller inom ramen för direkttillstånd bör omfattas av ett krav på förhandsanmälan när de utförs utanför hamn. Medlemsstaterna bör en gång om året underrätta kommissionen om alla omlastningar som utförs av deras fartyg.

(26)

Förfarandena bör vara öppna och förutsebara för unionsaktörer och tredjelandsaktörer, liksom för deras respektive behöriga myndigheter.

(27)

Utbyte av uppgifter i elektronisk form mellan medlemsstaterna och kommissionen, enligt vad som anges i kontrollförordningen, bör säkerställas. Medlemsstaterna bör samla in alla begärda uppgifter om sina flottor och deras fiskeinsatser, behandla dessa uppgifter och göra dem tillgängliga för kommissionen. Därutöver bör de samarbeta med varandra, med kommissionen och vid behov med tredjeländer, för att samordna uppgiftsinsamlingen.

(28)

För förbättrad öppenhet och ökad tillgänglighet när det gäller information om unionens fisketillstånd bör kommissionen inrätta en elektronisk fisketillståndsdatabas som omfattar både en offentlig och en säker del. I uppgifterna i unionens fisketillståndsdatabas ingår även personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter enligt denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (10), Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (11) och tillämplig nationell rätt.

(29)

För en korrekt hantering av tillträdet till unionens vatten för fiskefartyg som för ett tredjelands flagg, bör de relevanta reglerna överensstämma med de regler som gäller för unionens fiskefartyg, i enlighet med kontrollförordningen. Särskilt bör artikel 33 i den förordningen, som handlar om rapportering av fångster och fångstrelaterade uppgifter, vara tillämplig även på tredjeländers fiskefartyg som fiskar i unionens vatten.

(30)

Fiskefartyg från tredjeland som saknar tillstånd enligt denna förordning bör, när de trafikerar unionens vatten, vara skyldiga att säkerställa att deras fiskeredskap är stuvade på ett sådant sätt att de inte med lätthet kan användas för fiskeinsatser.

(31)

Medlemsstaterna bör vara ansvariga för kontrollen av tredjelandsfartygs fiskeinsatser i unionens vatten och, i händelse av överträdelser, för registrering av överträdelserna i det nationella register som föreskrivs i artikel 93 i kontrollförordningen.

(32)

Tredjeländers fiskefartyg som omfattas av avtal om utbyten eller gemensam förvaltning bör iaktta de kvoter som tilldelats dem av deras egna flaggstater i unionens vatten. Om tredjeländers fartyg överskrider de fiskekvoter som tilldelats dem för bestånd i unionens vatten bör kommissionen göra avdrag från de kvoter som tilldelas dessa tredjeländer under efterföljande år. I sådana fall ska det avdrag från kvoterna som kommissionen ska göra om kvoterna överskrids förstås som det bidrag som kommissionen lämnar inom ramen för samrådet med kuststater.

(33)

I syfte att förenkla förfarandena för tillståndsgivning bör ett gemensamt system för utbyte och lagring av uppgifter användas av medlemsstaterna och kommissionen, så att nödvändig information och uppdateringar tillhandahålls samtidigt som den administrativa bördan minimeras.

(34)

I syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg och eventuella åtföljande nya internationella rättsliga krav bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att anta ändringar av bilagan till denna förordning som innehåller förteckningen över den information som en aktör ska lämna för att erhålla ett fisketillstånd, samt med avseende på att komplettera villkoren för fisketillstånd i artikel 10 i den utsträckning som krävs för att unionsrätten ska återspegla resultaten av samråden mellan unionen och de tredjeländer med vilka unionen har ingått ett avtal, eller resultaten av arrangemang med kuststater med vilka fiskbestånd delas. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (12). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(35)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på registreringen av, formatet för och överföringen av uppgifter rörande fisketillstånd från medlemsstaterna till kommissionen och till unionens fisketillståndsdatabas, samt när det gäller att fatta beslut om den tillfälliga omfördelningen av outnyttjade fiskemöjligheter enligt befintliga protokoll till hållbara fiskepartnerskapsavtal såsom en övergångsåtgärd motsvarande bestämmelserna i artikel 10 i tillståndsförordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (13).

(36)

För att unionens fisketillståndsdatabas ska kunna tas i bruk och för att göra det möjligt för medlemsstaterna att efterleva de tekniska kraven för överföring bör kommissionen ge de berörda medlemsstaterna tekniskt stöd för att göra det möjligt för dem att överföra uppgifter på elektronisk väg. Medlemsstaterna kan också få finansiellt stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden i enlighet med artikel 76.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (14).

(37)

På grund av ändringarnas antal och omfattning bör tillståndsförordningen upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs regler för utfärdande och förvaltning av fisketillstånd för

a)

unionsfiskefartyg som bedriver fiskeinsatser i vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion, under överinseende av en regional fiskeriförvaltningsorganisation där unionen är avtalsslutande part, inom eller utanför unionens vatten, eller på det fria havet, och

b)

tredjelands fiskefartyg som bedriver fiskeinsatser i unionens vatten.

Artikel 2

Förhållande till internationell rätt och unionsrätt

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelser

a)

i hållbara fiskepartnerskapsavtal och andra fiskeavtal som ingåtts mellan unionen och tredjeländer,

b)

som antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part,

c)

i unionsrätt genom vilken sådana bestämmelser som avses i leden a och b genomförs eller införlivas.

Artikel 3

Definitioner

1.   I denna förordning gäller definitionerna i artikel 4 i grundförordningen och i artikel 2.1–2.4, 2.15, 2.16 och 2.22 i IUU-förordningen, om inte annat föreskrivs i den här förordningen.

2.   I denna förordning gäller även följande definitioner:

a)   stödfartyg: ett annat fartyg än en båt som medförs ombord som inte är utrustat med fungerande fiskeredskap utformade för att fånga eller dra till sig fisk, och som underlättar, bistår vid eller förbereder fiskeinsatser.

b)   fisketillstånd: när det är fråga om ett unionsfiskefartyg, ett tillstånd

i den mening som avses i artikel 4.10 i kontrollförordningen,

utfärdat av ett tredjeland som ger ett unionsfiskefartyg rätt att bedriva specifika fiskeinsatser i de vatten som står under detta tredjelands överhöghet eller jurisdiktion under en angiven period, i ett visst område eller för ett visst fiske på särskilda villkor,

och, när det är fråga om tredjelands fiskefartyg, ett tillstånd som ger fartyget rätt att bedriva specifika fiskeinsatser i unionens vatten under en angiven period, i ett visst område eller för ett visst fiske på särskilda villkor.

c)   direkttillstånd: ett fisketillstånd som utfärdas till ett unionsfiskefartyg av en behörig myndighet i ett tredjeland utanför ramen för ett hållbart fiskepartnerskapsavtal eller för ett avtal om utbyte av fiskemöjligheter och gemensam förvaltning av arter av gemensamt intresse.

d)   tredjelandsvatten: vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion. Vid tillämpning av denna förordning betraktas en medlemsstats vatten som inte är unionens vatten som tredjelandsvatten.

e)   observatörsprogram: en ordning inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation, ett tredjeland eller en medlemsstat, eller en ordning enligt ett hållbart fiskepartnerskapsavtal, som innebär att observatörer placeras ombord på fiskefartyg, inbegripet, när så särskilt föreskrivs i den tillämpliga observatörsordningen, för att kontrollera att fartyget iakttar de regler som antagits av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen, tredjelandet eller enligt det hållbara fiskepartnerskapsavtalet.

f)   befraktning: ett arrangemang genom vilket ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg ingår ett avtal för en fastställd period med en aktör i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland utan byte av flagg.

g)   fiskeinsats: all verksamhet som innebär sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar.

AVDELNING II

UNIONSFISKEFARTYGS FISKEINSATSER UTANFÖR UNIONENS VATTEN

Kapitel I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 4

Allmän princip

Utan att det påverkar tillämpningen av kravet att fisketillstånd ska inhämtas från behörig organisation eller behörigt tredjeland, får ett unionsfiskefartyg bedriva fiskeinsatser utanför unionens vatten endast om dess flaggmedlemsstat har gett sitt tillstånd och fiskeinsatserna anges i ett giltigt fisketillstånd som utfärdats i enlighet med kapitlen II–V, beroende på vad som är lämpligt.

Artikel 5

Kriterier för berättigande

1.   En flaggmedlemsstat får endast utfärda fisketillstånd för fiskeinsatser utanför unionens vatten på följande villkor:

a)

Flaggmedlemsstaten har fått in fullständig och korrekt information, i enlighet med de krav som uppställs i bilagan eller i det berörda hållbara fiskepartnerskapsavtalet eller av den berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationen, om fiskefartyget och tillhörande stödfartyg, inklusive stödfartyg som inte är unionsfartyg.

b)

Fiskefartyget har en giltig fiskelicens enligt artikel 6 i kontrollförordningen.

c)

Fiskefartyget och eventuella tillhörande stödfartyg tillämpar IMO:s relevanta system med identifieringsnummer för fartyg i den utsträckning som krävs enligt unionsrätten.

d)

Fiskefartyget finns inte upptaget i någon förteckning över IUU-fartyg som antagits av en regional fiskeriförvaltningsorganisation och/eller av unionen i enlighet med IUU-förordningen.

e)

Det finns, i tillämpliga fall, tillgängliga fiskemöjligheter för flaggmedlemsstaten inom ramen för det berörda fiskeavtalet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens relevanta bestämmelser.

f)

Fiskefartyget uppfyller, i tillämpliga fall, villkoren i artikel 6.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 44 med avseende på ändring av bilagan i syfte att säkerställa lämplig övervakning av fiskefartygs verksamhet enligt denna förordning, framför allt genom nya uppgiftskrav som härrör från fiskeavtal eller utveckling av informationsteknik.

Artikel 6

Omflaggning

1.   Denna artikel är tillämplig på fartyg som, under den femårsperiod som föregick inlämnandet av ansökan om fisketillstånd, har

a)

avförts från registret över unionens fiskeflotta och har flaggats om i ett tredjeland, och

b)

därefter återinförts i registret över unionens fiskeflotta.

2.   En flaggmedlemsstat får endast utfärda fisketillstånd om den har verifierat att det fiskefartyg som avses i punkt 1, under den period som det förde tredjelands flagg, inte bedrev

a)

IUU-fiske,

b)

fiske i ett tredjeland som har identifierats som ett land som tillåter ohållbart fiske i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1026/2012 (15),

c)

fiske i vatten i ett tredjeland som har förtecknats som icke-samarbetande i enlighet med artikel 33 i IUU-förordningen, och

d)

fiske i vatten i ett tredjeland som har identifierats som icke-samarbetande i kampen mot IUU-fiske i enlighet med artikel 31 i IUU-förordningen efter en period på sex veckor efter antagandet av kommissionens beslut som identifierar det tredjelandet som icke-samarbetande, med undantag för eventuella insatser i händelse av att rådet har avvisat ett förslag om att förteckna det tredjelandet som icke-samarbetande enligt artikel 33 i den förordningen.

3.   För detta ändamål ska aktören lämna in följande uppgifter som flaggmedlemsstaten kräver angående den period under vilken fartyget bedrev fiske under ett tredjelands flagg:

a)

En deklaration med uppgifter om fångster och fiskeansträngningar under den relevanta perioden i enlighet med tredjelandsflaggstatens krav.

b)

En kopia av alla fisketillstånd som tillät fiskeinsatser under den relevanta perioden.

c)

Ett officiellt intyg från det tredjeland i vilket fartyget flaggades om, med uppgift om vilka sanktioner som fartyget eller aktören ålagts under den relevanta perioden.

d)

En fullständig förteckning över flagg under den period som fartyget har varit avfört från registret över unionens fiskeflotta.

4.   En flaggmedlemsstat får inte utfärda fisketillstånd till ett fartyg som har flaggats om i ett tredjeland som har

a)

förtecknats som icke-samarbetande i kampen mot IUU-fiske i enlighet med artikel 33 i IUU-förordningen,

b)

identifierats som icke-samarbetande i kampen mot IUU-fiske i enlighet med artikel 31 i IUU-förordningen efter en period på sex veckor efter antagandet av kommissionens beslut som identifierar det tredjelandet som icke-samarbetande, med undantag för eventuella insatser i händelse av att rådet har avvisat ett förslag om att förteckna det tredjelandet som icke-samarbetande i enlighet med artikel 33 i den förordningen, eller

c)

identifierats som ett land som tillåter ohållbart fiske enligt artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1026/2012.

5.   Punkt 4 ska inte tillämpas om flaggmedlemsstaten är förvissad om att aktören, så snart de omständigheter som beskrivs i punkt 2 b–d eller punkt 4 a–c blev tillämpliga,

a)

upphörde med fiskeinsatserna, och

b)

omedelbart inledde relevanta administrativa förfaranden för att avföra fartyget från tredjelandets fiskeflottregister.

Artikel 7

Förvaltning av fisketillstånd

1.   Vid ansökan om fisketillstånd ska aktören lämna in fullständiga och korrekta uppgifter till flaggmedlemsstaten.

2.   Aktören ska omedelbart underrätta flaggmedlemsstaten om varje ändring av uppgifterna i fråga.

3.   Flaggmedlemsstaten ska regelbundet övervaka huruvida de villkor på vilka ett fisketillstånd utfärdades fortsätter att vara uppfyllda under fisketillståndets giltighetstid.

4.   Om det, på grundval av slutresultatet av den övervakning som avses i punkt 3, föreligger bevis på att de villkor på vilka ett fisketillstånd har utfärdats inte längre är uppfyllda ska flaggmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att ändra eller dra in fisketillståndet samt, om så är nödvändigt, påföra sanktioner. De sanktioner som flaggmedlemsstaterna tillämpar med avseende på överträdelser ska vara tillräckligt stränga för att säkerställa faktisk efterlevnad av reglerna, för att förhindra överträdelser och för att beröva lagöverträdarna den vinning som härrör från överträdelser. Flaggmedlemsstaten ska omedelbart underrätta aktören och kommissionen om detta. I förekommande fall ska kommissionen underrätta den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens sekretariat eller det berörda tredjelandet om detta.

5.   På motiverad begäran av kommissionen ska en flaggmedlemsstat vidta lämpliga åtgärder i enlighet med punkt 4 vid överträdelse av åtgärder för bevarande och förvaltning av marina biologiska resurser som antagits av en regional fiskeriförvaltningsorganisation i vilken unionen är avtalsslutande part eller inom ramen för hållbara fiskepartnerskapsavtal.

6.   Om unionen är avtalsslutande part i en regional fiskeriförvaltningsorganisation och ett unionsfiskefartyg inte uppfyller de villkor som anges i artikel 21 b enligt vad som fastställs i den slutliga inspektionsrapport som godkänts av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen, och om flaggmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med punkt 4 i den här artikeln, får kommissionen genom beslut kräva att den berörda flaggmedlemsstaten säkerställer att det berörda unionsfiskefartyget uppfyller dessa villkor.

Om den berörda flaggmedlemsstaten inte inom en period av 15 dagar har vidtagit lämpliga åtgärder för att följa det kommissionsbeslut som avses i första stycket ska kommissionen skicka de uppdaterade uppgifter om fiskefartygen som avses i artikel 22 till sekretariatet för den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen i syfte att hantera det berörda fartyget. Kommissionen ska underrätta flaggmedlemsstaten om sin åtgärd. Flaggmedlemsstaten ska underrätta aktören om kommissionens åtgärd.

7.   Om unionen har ingått ett hållbart fiskepartnerskapsavtal med ett tredjeland och ett unionsfiskefartyg inte uppfyller de villkor som anges i artikel 10 b enligt vad som fastställs i den slutliga inspektionsrapport som erkänts av de behöriga myndigheterna, och om flaggmedlemsstaten underlåter att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med punkt 4 i den här artikeln, får kommissionen genom beslut ålägga den berörda flaggmedlemsstaten att säkerställa att det berörda unionsfiskefartyget uppfyller dessa villkor.

Om den berörda flaggmedlemsstaten inte inom en period av 15 dagar har vidtagit lämpliga åtgärder för att följa det kommissionsbeslut som avses i första stycket ska kommissionen skicka de uppdaterade uppgifterna om fiskefartygen till tredjelandet i syfte att hantera det berörda unionsfiskefartyget. Kommissionen ska underrätta flaggmedlemsstaten om sin åtgärd. Flaggmedlemsstaten ska underrätta aktören om kommissionens åtgärd.

Kapitel II

Unionsfiskefartygs fiskeinsatser i tredjelandsvatten

Avsnitt 1

Fiskeinsatser inom ramen för hållbara fiskepartnerskapsavtal

Artikel 8

Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska tillämpas på fiskeinsatser som unionsfiskefartyg bedriver i tredjelandsvatten inom ramen för ett hållbart fiskepartnerskapsavtal.

Artikel 9

Medlemskap i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

Ett unionsfiskefartyg får endast bedriva fiskeinsatser i ett tredjelands vatten efter bestånd som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation om tredjelandet i fråga är avtalsslutande part i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

Artikel 10

Villkor för flaggmedlemsstatens utfärdande av fisketillstånd

En flaggmedlemsstat får endast utfärda fisketillstånd för fiskeinsatser i tredjelandsvatten inom ramen för ett hållbart fiskepartnerskapsavtal om

a)

kriterierna för berättigande i artikel 5 är uppfyllda,

b)

villkoren i det relevanta hållbara fiskepartnerskapsavtalet är uppfyllda,

c)

aktören har betalat alla avgifter enligt de relevanta avtalen, i tillämpliga fall inklusive därmed sammanhängande ekonomiska sanktioner som har fastställts genom ett rättsligt avgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan, och

d)

fiskefartyget har ett giltigt fisketillstånd som utfärdats av det tredjeland som har överhöghet eller jurisdiktion över de vatten där fiskeinsatserna äger rum.

Artikel 11

Förfarande för att erhålla fisketillstånd från tredjelandet

1.   Vid tillämpning av artikel 10 d ska en flaggmedlemsstat som har kontrollerat att villkoren i artikel 10 a–c är uppfyllda till kommissionen skicka in motsvarande ansökan avseende tillståndet från tredjelandet.

2.   Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla den information som krävs enligt det hållbara fiskepartnerskapsavtalet.

3.   Flaggmedlemsstaten ska skicka ansökan till kommissionen senast tio kalenderdagar före utgången av den tidsfrist för överföring av ansökningar som anges i det hållbara fiskepartnerskapsavtalet. Kommissionen får skicka en vederbörligen motiverad begäran till flaggmedlemsstaten om eventuell kompletterande information som krävs för att kontrollera att villkoren är uppfyllda.

4.   När kommissionen har tagit emot en ansökan eller eventuell kompletterande information som har begärts i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska den göra en inledande undersökning för att avgöra om villkoren i artikel 10 a–c är uppfyllda. Kommissionen ska därefter

a)

skicka ansökan till tredjelandet utan dröjsmål, och under alla omständigheter före utgången av den tidsfrist för överföring av ansökningar som anges i det hållbara fiskepartnerskapsavtalet, förutsatt att tidsfristen enligt punkt 3 i denna artikel har respekterats, eller

b)

meddela medlemsstaten att ansökan har avslagits.

5.   Om ett tredjeland meddelar kommissionen att det har beslutat att utfärda, neka, tillfälligt återkalla eller dra in ett fisketillstånd som utfärdats för ett unionsfiskefartyg inom ramen för avtalet ska kommissionen omedelbart underrätta flaggmedlemsstaten om detta, om möjligt på elektronisk väg.

Artikel 12

Tillfällig omfördelning av outnyttjade fiskemöjligheter inom ramen för hållbara fiskepartnerskapsavtal

1.   Under ett visst år eller under en annan relevant period av genomförandet av ett protokoll till ett hållbart fiskepartnerskapsavtal får kommissionen med beaktande av giltighetstiden för fisketillstånd och fiskeperioder identifiera outnyttjade fiskemöjligheter och informera de medlemsstater som har tilldelats de motsvarande andelarna av de aktuella fiskemöjligheterna om detta.

2.   Inom tio kalenderdagar från det att de medlemsstater som avses i punkt 1 får denna information från kommissionen får dessa

a)

informera kommissionen om att de kommer att utnyttja fiskemöjligheterna senare under den relevanta genomförandeperioden genom att lämna in en fiskeplan med detaljerade uppgifter om antalet begärda fisketillstånd, beräknade fångster, område och fiskeperiod, eller

b)

till kommissionen anmäla utnyttjandet av fiskemöjligheterna genom utbyten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i grundförordningen.

3.   Om vissa medlemsstater inte har informerat kommissionen om en av de åtgärder som avses i punkt 2 eller har informerat den om att de enbart kommer att utnyttja en del av fiskemöjligheterna och om fiskemöjligheter därför förblir outnyttjade, får kommissionen uppmana till intresseanmälan avseende de tillgängliga outnyttjade fiskemöjligheterna till övriga medlemsstater som har andelar av fiskemöjligheterna. Kommissionen ska samtidigt informera alla medlemsstater om uppmaningen till intresseanmälan.

4.   Medlemsstater som har andelar av de aktuella fiskemöjligheterna får, inom tio kalenderdagar efter det att de tagit emot den uppmaning till intresseanmälan som anges i punkt 3, meddela kommissionen att de är intresserade av de tillgängliga outnyttjade fiskemöjligheterna. Till stöd för detta ska de lämna in en fiskeplan med detaljerade uppgifter om antalet begärda fisketillstånd, beräknade fångster, område och fiskeperiod.

5.   Om så krävs för bedömningen av ansökan får kommissionen begära kompletterande information från de berörda medlemsstaterna.

6.   Om de medlemsstater som har andelar av de aktuella fiskemöjligheterna inte uttrycker intresse för samtliga tillgängliga outnyttjade fiskemöjligheter får kommissionen efter perioden på tio dagar enligt punkt 4 utvidga uppmaningen till intresseanmälan så att den omfattar samtliga medlemsstater. En medlemsstat får uttrycka sitt intresse för de outnyttjade fiskemöjligheterna på de villkor som anges i den punkten.

7.   På grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnar i enlighet med punkt 4 eller 6 i denna artikel ska rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget omfördela de outnyttjade fiskemöjligheterna, men endast tillfälligt, för den relevanta tidsperiod som avses i punkt 1 i den här artikeln.

Kommissionen ska informera medlemsstaterna om till vilken eller vilka medlemsstater omfördelningen har gjorts och om de kvantiteter som har omfördelats.

8.   Den tillfälliga omfördelningen av fiskemöjligheter ska grunda sig på öppna och objektiva kriterier, i tillämpliga fall inbegripet miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier. Dessa kriterier kan inbegripa följande:

a)

De fiskemöjligheter som är tillgängliga för omfördelning.

b)

Antalet ansökande medlemsstater.

c)

Den andel som varje ansökande medlemsstat tilldelades i den ursprungliga fördelningen av fiskemöjligheter.

d)

Historiska fångst- och fiskeansträngningsnivåer för var och en av de ansökande medlemsstaterna, i tillämpliga fall.

e)

Genomförbarheten av de fiskeplaner som tillhandahållits av de ansökande medlemsstaterna, mot bakgrund av fiskefartygens antal, typ och egenskaper och de redskap som används.

Artikel 13

Vidarefördelning av en årlig kvot som fördelas på ett antal på varandra följande fångstbegränsningar

1.   Om det i protokollet till ett hållbart fiskepartnerskapsavtal fastställs månatliga eller kvartalsvisa fångstbegränsningar eller andra uppdelningar av de fiskemöjligheter som är tillgängliga för det relevanta året och om inte alla de tilldelade fiskemöjligheterna används under samma månatliga, kvartalsvisa eller på annat sätt tillämpliga period ska motsvarande tillgängliga fiskemöjligheter vidarefördelas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i EUF-fördraget mellan de berörda medlemsstaterna för de relevanta perioderna.

2.   Vidarefördelningen av de tillgängliga fiskemöjligheterna ska göras utifrån öppna och objektiva kriterier. Den ska vara konsekvent med de årliga fiskemöjligheter som tilldelats medlemsstaterna enligt relevant rådsförordning.

Avsnitt 2

Fiskeinsatser enligt avtal om utbyten eller gemensam förvaltning

Artikel 14

Tillämpliga bestämmelser

1.   Artiklarna 8–11 ska i tillämpliga delar gälla för unionsfiskefartyg som fiskar i tredjelandsvatten inom ramen för ett avtal om utbyte av fiskemöjligheter eller gemensam förvaltning av fiskbestånd av gemensamt intresse.

2.   Genom undantag från artikel 11 får en flaggmedlemsstat förse kommissionen med uppgifter om de unionsfiskefartyg som är berättigade att bedriva fiskeinsatser i tredjelandsvatten enligt det relevanta avtalet. När det har fastställts att villkoren i artikel 10 a–c är uppfyllda ska kommissionen utan dröjsmål översända uppgifterna om de berörda unionsfiskefartygen till tredjelandet. Så snart tredjelandet informerar kommissionen om att uppgifterna om dessa unionsfiskefartyg har godkänts ska kommissionen informera flaggmedlemsstaten om detta. De unionsfiskefartyg för vilka de erforderliga uppgifterna har lämnats ska anses ha ett giltigt fisketillstånd i den mening som avses i artikel 10 d. Kommissionen ska också utan dröjsmål på elektronisk väg informera flaggmedlemsstaten om eventuella underrättelser från tredjelandet om att ett unionsfiskefartyg inte är berättigat att bedriva fiskeinsatser i dess vatten.

Artikel 15

Samråd med tredjeländer avseende unionsfiskefartyg

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 44 i syfte att komplettera artikel 10 genom att i unionsrätten genomföra resultaten av samråden mellan unionen och tredjeländer med vilka unionen har ingått ett avtal, eller av arrangemangen med kuststater med vilka fiskbestånd delas, med avseende på villkoren för fisketillstånd.

Avsnitt 3

Fiskeinsatser inom ramen för direkttillstånd

Artikel 16

Tillämpningsområde

Detta avsnitt ska tillämpas på de fiskeinsatser som unionsfiskefartyg bedriver i tredjelandsvatten utanför ramen för ett sådant avtal som avses i avsnitt 1 eller 2.

Artikel 17

Villkor för flaggmedlemsstaternas utfärdande av fisketillstånd

1.   En flaggmedlemsstat får utfärda fisketillstånd för fiskeinsatser i tredjelandsvatten utanför ramen för ett avtal enligt avsnitt 1 eller 2 enbart under förutsättning

a)

att kriterierna för berättigande i artikel 5 är uppfyllda,

b)

att det inte finns något hållbart fiskepartnerskapsavtal eller avtal om utbyte av fiskemöjligheter eller gemensam förvaltning med det berörda tredjelandet som är i kraft eller tillämpas provisoriskt,

c)

att aktören har inkommit med följande:

En kopia av eller en exakt hänvisning till den tillämpliga fiskerilagstiftning som det tredjeland som har överhöghet eller jurisdiktion över de vatten där fiskeinsatserna äger rum försett aktören med.

En vetenskaplig utvärdering som visar att de planerade fiskeinsatserna är hållbara, inbegripet att de är förenliga med bestämmelserna i artikel 62 i Unclos, beroende på vad som är tillämpligt.

Kontouppgifter för det särskilda officiella och offentliga bankkonto som ska användas för betalningen av alla avgifter.

d)

att, om fiskeinsatserna kommer att avse arter som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, tredjelandet är avtalsslutande part i den organisationen, och

e)

att aktören har tillhandahållit antingen

ett giltigt fisketillstånd för det berörda fiskefartyget, som utfärdats av det tredjeland som har överhöghet eller jurisdiktion över de vatten där fiskeinsatserna äger rum, eller

en skriftlig bekräftelse som utfärdats av det tredjeland som har överhöghet eller jurisdiktion över de vatten där fiskeinsatserna äger rum, efter diskussioner mellan aktören och tredjelandet, av de villkor som ingår i det planerade direkttillståndet som ger aktören tillträde till tredjelandets fiskeresurser, inbegripet varaktighet, villkor och fiskemöjligheter uttryckta som begränsningar av ansträngning eller fångst.

2.   Under alla omständigheter får fiskeinsatser inte inledas förrän tredjelandet har utfärdat det giltiga fisketillstånd som avses i punkt 1 e. Flaggmedlemsstaten ska tillfälligt återkalla sitt tillstånd om tredjelandet inte har utfärdat något tillstånd senast när de planerade fiskeinsatserna inleds.

3.   Den vetenskapliga utvärdering som avses i punkt 1 c andra strecksatsen ska tillhandahållas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller av ett regionalt fiskeriorgan med vetenskaplig kompetens eller tillhandahållas av, eller i samarbete med, tredjelandet. Den vetenskapliga utvärdering som härrör från tredjelandet ska granskas av unionens eller en medlemsstats vetenskapliga institut eller organ.

Artikel 18

Förfarande för att erhålla fisketillstånd från tredjelandet

1.   En flaggmedlemsstat som har kontrollerat att villkoren i artikel 17.1 a–e är uppfyllda ska till kommissionen översända den relevanta information som förtecknas i bilagan samt information om uppfyllandet av villkoren i artikel 17.1 c.

2.   Om kommissionen anser att den information som avses i punkt 1 i denna artikel är otillräcklig för att bedöma huruvida villkoren i artikel 17 är uppfyllda ska den begära kompletterande information eller motivering inom tio arbetsdagar från mottagandet av denna information.

3.   Om kommissionen, till följd av begäran om kompletterande information eller motivering enligt punkt 2 i denna artikel och efter diskussioner med den berörda medlemsstaten, konstaterar att villkoren i artikel 17 inte är uppfyllda, får kommissionen invända mot beviljandet av fisketillståndet inom 30 kalenderdagar från det att all begärd information eller motivering har inkommit. Om kommissionen anser att villkoren är uppfyllda ska den utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om sin avsikt att inte göra några invändningar.

4.   Flaggmedlemsstaten får utfärda fisketillståndet vid utgången av den period som avses i punkt 2. Om kommissionen har begärt kompletterande information i enlighet med den punkten, får flaggmedlemsstaten utfärda fisketillståndet om kommissionen inte har gjort några invändningar inom den tidsfrist som avses i punkt 3 eller före denna tidsfrist, förutsatt att kommissionen har informerat medlemsstaten om sin avsikt att inte göra invändningar.

5.   Vid förnyelse av ett fisketillstånd med samma villkor, som sker inom två år från beviljandet av det ursprungliga fisketillståndet, får flaggmedlemsstaten, genom undantag från punkterna 1–4, utfärda fisketillståndet efter kontroll av den information som mottagits avseende villkoren i artikel 17.1 a, b, d och e och ska utan dröjsmål informera kommissionen om detta.

6.   Om ett tredjeland meddelar kommissionen att det har beslutat att utfärda, neka, tillfälligt återkalla eller dra in ett direkttillstånd för ett unionsfiskefartyg ska kommissionen omedelbart underrätta flaggmedlemsstaten om detta.

7.   Om ett tredjeland meddelar flaggmedlemsstaten att det har beslutat att utfärda, neka, tillfälligt återkalla eller dra in ett direkttillstånd för ett unionsfiskefartyg ska flaggmedlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen om detta.

8.   Aktören ska tillhandahålla flaggmedlemsstaten en kopia av de slutliga villkor som avtalats mellan aktören och tredjelandet, inbegripet en kopia av direkttillståndet.

KAPITEL III

Unionsfiskefartygs fiskeinsatser under överinseende av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

Artikel 19

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska gälla för fiskeinsatser som bedrivs av unionsfiskefartyg som fiskar efter bestånd under överinseende av en regional fiskeriförvaltningsorganisation i eller utanför unionens vatten, i den utsträckning insatserna omfattas av ett tillståndssystem som införts av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

Artikel 20

Fisketillstånd

1.   Ett unionsfiskefartyg vars fiskeinsatser omfattas av ett tillståndssystem som antagits av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen får bedriva fiskeinsatser under överinseende av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen endast om

a)

unionen är avtalsslutande part i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen,

b)

dess flaggmedlemsstat har utfärdat ett fisketillstånd för det,

c)

det har tagits upp i relevant register eller förteckning över godkända fartyg av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen, och

d)

när fiskeinsatserna bedrivs i tredjelandsvatten, om ett fisketillstånd har utfärdats för fiskefartyget av relevant tredjeland i enlighet med kapitel II.

2.   Punkt 1 a i denna artikel ska inte tillämpas på unionsfiskefartyg som endast fiskar i unionens vatten och för vilka ett fisketillstånd redan har utfärdats i enlighet med artikel 7 i kontrollförordningen.

Artikel 21

Villkor för flaggmedlemsstatens utfärdande av fisketillstånd

En flaggmedlemsstat får endast utfärda fisketillstånd om

a)

kriterierna för berättigande i artikel 5 är uppfyllda,

b)

de regler som fastställts av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen eller den unionsrätt genom vilken reglerna införlivas efterlevs, och

c)

när fiskeinsatserna bedrivs i tredjelandsvatten, om villkoren i artikel 10 och 17 är uppfyllda.

Artikel 22

Registrering hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

1.   En flaggmedlemsstat ska till kommissionen översända uppgifter om de fartyg som den har godkänt för fiskeinsatser i enlighet med artikel 20 i denna förordning eller, vid tillämpning av artikel 20.2 i denna förordning, i enlighet med artikel 7 i kontrollförordningen.

2.   De uppgifter som avses i punkt 1 ska upprättas i enlighet med de villkor som fastställts av den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen och åtföljas av den information som denna organisation kräver.

3.   Kommissionen får begära att flaggmedlemsstaten inkommer med eventuell kompletterande information som kommissionen anser nödvändig inom en period av tio dagar efter att ha mottagit de uppgifter som avses i punkt 1. Kommissionen ska lämna en motivering för varje sådan begäran.

4.   När kommissionen är förvissad om att villkoren enligt artikel 21 är uppfyllda, och inom en period av 15 dagar efter att ha mottagit de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln, ska kommissionen skicka uppgifterna om godkända fartyg till den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

5.   Om den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens register eller förteckning inte har offentliggjorts ska kommissionen distribuera uppgifterna om godkända fartyg till de medlemsstater som deltar i det aktuella fisket.

KAPITEL IV

Unionsfiskefartygens fiskeinsatser på det fria havet

Artikel 23

Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på sådana fiskeinsatser på det fria havet som inte omfattas av tillämpningsområdet för kapitel III och som bedrivs av unionsfiskefartyg med en total längd på mer än 24 meter.

Artikel 24

Villkor för flaggmedlemsstaternas utfärdande av fisketillstånd

En flaggmedlemsstat får utfärda ett fisketillstånd för fiskeinsatser på det fria havet endast om

a)

kriterierna för berättigande i artikel 5 är uppfyllda,

b)

de planerade fiskeinsatserna

är förenliga med en vetenskaplig utvärdering som visar att de planerade fiskeinsatserna är hållbara och som tillhandahållits eller validerats av ett vetenskapligt institut i flaggmedlemsstaten, eller

utgör en del av ett forskningsprogram, inbegripet ett system för datainsamling, som anordnas av ett vetenskapligt organ. Det vetenskapliga protokollet för forskningen, som under alla omständigheter kommer att krävas, ska vara validerat av ett vetenskapligt institut i flaggmedlemsstaten.

Artikel 25

Förfarande för att erhålla fisketillstånd

1.   En flaggmedlemsstat som har kontrollerat att villkoren i artikel 24 är uppfyllda ska till kommissionen översända den information som förtecknas i bilagan, samt information om uppfyllandet av villkoren i artikel 5.

2.   Om kommissionen anser att den information som har lämnats i enlighet med punkt 1 i denna artikel är otillräcklig för att bedöma huruvida villkoren i artikel 24 är uppfyllda, ska den begära kompletterande information eller motivering inom tio kalenderdagar från mottagandet av informationen.

3.   Om kommissionen, efter att enligt begäran ha mottagit kompletterande information eller motivering enligt punkt 2 i denna artikel, konstaterar att villkoren i artikel 24 inte är uppfyllda, kan kommissionen invända mot beviljandet av fisketillståndet inom fem kalenderdagar från det att den kompletterande informationen eller motiveringen inkommit. Om kommissionen anser att villkoren är uppfyllda ska den utan dröjsmål informera den berörda medlemsstaten om sin avsikt att inte göra några invändningar.

4.   Flaggmedlemsstaten får utfärda fisketillståndet vid utgången av den period som avses i punkt 2. Om kommissionen har begärt kompletterande information i enlighet med den punkten, får flaggmedlemsstaten utfärda fisketillståndet om kommissionen inte har gjort några invändningar inom den tidsfrist som anges i punkt 3 eller före utgången av denna tidsfrist, förutsatt att kommissionen har informerat medlemsstaten om sin avsikt att inte göra invändningar.

KAPITEL V

Befraktning av unionsfiskefartyg

Artikel 26

Principer

1.   Ett unionsfiskefartyg får inte bedriva fiskeinsatser inom ramen för befraktningsavtal i vatten där ett hållbart fiskepartnerskapsavtal är i kraft eller tillämpas provisoriskt.

2.   Ett unionsfiskefartyg får inte bedriva fiskeinsatser inom ramen för mer än ett befraktningsavtal åt gången och får inte heller använda sig av underbefraktning.

3.   Unionsfiskefartyg får verka enligt befraktningsavtal i vatten som står under en regional fiskeriförvaltningsorganisations överinseende endast om den stat dit fartyget befraktas är avtalsslutande part i den organisationen.

4.   Ett befraktat unionsfiskefartyg får inte utnyttja sin flaggmedlemsstats fiskemöjligheter under befraktningens tillämpningsperiod. Det befraktade unionsfiskefartygets fångster ska räknas av från den befraktande statens fiskemöjligheter.

5.   Ingenting i denna förordning ska minska flaggmedlemsstatens ansvar när det gäller dess skyldigheter enligt internationell rätt, kontrollförordningen, IUU-förordningen eller andra bestämmelser inom den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet rapporteringskrav.

6.   Innehavaren av fiskelicensen för ett unionsfiskefartyg som ska befraktas ska informera flaggmedlemsstaten om befraktningsavtalet innan det börjar tillämpas. Medlemsstaten ska utan dröjsmål informera kommissionen om detta.

Artikel 27

Förvaltning av fisketillstånd inom ramen för ett befraktningsavtal

Flaggmedlemsstaten ska vid utfärdandet av fisketillstånd till ett fartyg i enlighet med artikel 17, 21 eller 24, och när de berörda fiskeinsatserna bedrivs inom ramen för ett befraktningsavtal, kontrollera att

a)

den behöriga myndigheten i den befraktande staten officiellt har bekräftat att avtalet är förenligt med statens nationella rätt, och

b)

detaljerna i befraktningsavtalet anges i fisketillståndet, inbegripet tidsperiod, fiskemöjligheter och fiskeområde.

KAPITEL VI

Omlastning

Artikel 28

Omlastning

1.   Alla omlastningar som utförs av ett unionsfiskefartyg på det fria havet eller inom ramen för direkttillstånd ska ske i enlighet med artiklarna 21 och 22 i kontrollförordningen. Flaggmedlemsstaten ska senast i slutet av mars varje år tillhandahålla kommissionen, i fråga om omlastningar som ägde rum under det föregående året, de uppgifter som angavs i omlastningsdeklarationen, datumet för omlastning samt den geografiska positionen och det geografiska område där omlastningen ägde rum.

2.   Befälhavare på unionsfiskefartyg som fiskar inom ramen för direkttillstånd eller på det fria havet ska före omlastningen meddela de behöriga myndigheterna i sin flaggmedlemsstat följande uppgifter:

a)

Det mottagande fartygets namn och externa identifieringsnummer.

b)

Tidpunkten och den geografiska positionen för den planerade omlastningen.

c)

Den uppskattade kvantitet av arter som ska omlastas.

3.   Denna artikel är inte tillämplig på omlastningar som unionsfiskefartyg utför i hamnar.

KAPITEL VII

Observations- och rapporteringskrav

Artikel 29

Uppgifter från observatörsprogram

Om uppgifter samlas in ombord på ett unionsfiskefartyg inom ramen för ett observatörsprogram ska de tillhörande rapporterna, i enlighet med de bestämmelser om överföring som anges i observatörsprogrammet, utan dröjsmål skickas till den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

Artikel 30

Information till tredjeländer

1.   Vid fiskeinsatser enligt denna avdelning ska befälhavaren på ett unionsfiskefartyg eller befälhavarens företrädare göra relevanta fångst- och landningsdeklarationer tillgängliga för tredjelandet och dessutom skicka en elektronisk kopia av dessa uppgifter till flaggmedlemsstaten.

2.   Flaggmedlemsstaten ska, genom korskontroller i enlighet med artikel 109 i kontrollförordningen, bedöma huruvida de uppgifter som avses i punkt 1 i den här artikeln överensstämmer med de uppgifter som flaggmedlemsstaten fått in i enlighet med den förordningen och, i tillämpliga fall, i enlighet med relevanta bestämmelser i det hållbara fiskepartnerskapsavtalet.

3.   Underlåtenhet att skicka fångst- eller landningsdeklarationer till tredjelandet enligt punkt 1 i denna artikel ska också betraktas som allvarliga överträdelser enligt artikel 90 i kontrollförordningen beroende på hur allvarlig överträdelsen i fråga är, vilket ska fastställas av flaggmedlemsstatens behöriga myndighet med beaktande av sådana kriterier som skadans art, dess värde, överträdarens ekonomiska situation samt överträdelsens omfattning eller huruvida den har upprepats.

AVDELNING III

FISKEINSATSER SOM BEDRIVS AV TREDJELANDS FISKEFARTYG I UNIONENS VATTEN

Artikel 31

Krav på medlemskap i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

Ett tredjelands fiskefartyg får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten efter bestånd som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation endast om tredjelandet i fråga är avtalsslutande part i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen.

Artikel 32

Allmänna principer

1.   Ett tredjelands fiskefartyg får bedriva fiskeinsatser i unionens vatten endast om kommissionen har utfärdat ett fisketillstånd för fiskefartyget i fråga. Ett sådant tillstånd ska utfärdas för fiskefartyget endast om det uppfyller de kriterier för berättigande som fastställs i artikel 5.

2.   Ett tredjelands fartyg som har tillstånd att fiska i unionens vatten ska följa de regler som gäller för unionsfartygens fiskeinsatser i det aktuella fiskeområdet. Om bestämmelserna i det relevanta fiskeavtalet skulle avvika, ska dessa bestämmelser uttryckligen anges, antingen i det avtalet eller genom regler för genomförande av avtalet som överenskommits med tredjelandet.

3.   Om ett tredjelands fiskefartyg som saknar fisketillstånd enligt denna förordning seglar genom unionens vatten, ska fiskeredskapen vara surrade och stuvade i enlighet med de regler som fastställs i artikel 47 i kontrollförordningen så att de inte med lätthet kan användas för fiskeinsatser.

Artikel 33

Villkor för fisketillstånd

1.   Kommissionen får utfärda fisketillstånd för fiskeinsatser i unionens vatten till ett tredjelands fiskefartyg endast om följande villkor är uppfyllda:

a)

Det finns ett överskott av tillåten fångstmängd som skulle täcka de föreslagna fiskemöjligheterna i enlighet med kraven i artikel 62.2 och 62.3 i Unclos.

b)

Villkoren i det relevanta fiskeavtalet är uppfyllda och fiskefartyget är berättigat i enlighet med fiskeavtalet med det berörda tredjelandet och finns, i tillämpliga fall, upptaget i förteckningen över de fartyg som omfattas av avtalet.

c)

Den information som i enlighet med avtalet krävs rörande fiskefartyget och eventuella stödfartyg är fullständig och korrekt, och fartyget och eventuella stödfartyg har IMO-nummer, när så krävs enligt unionsrätten.

d)

Fiskefartyget finns inte upptaget i någon förteckning över IUU-fartyg som antagits av en regional fiskeriförvaltningsorganisation och/eller av unionen enligt IUU-förordningen.

e)

Tredjelandet har inte förtecknats som ett icke-samarbetande land enligt IUU-förordningen eller som ett land som tillåter ohållbart fiske enligt förordning (EU) nr 1026/2012.

2.   Punkt 1 a ska inte tillämpas på tredjeländers fartyg som bedriver fiskeinsatser inom ramen för ett avtal om utbyte av fiskemöjligheter eller gemensam förvaltning av fiskbestånd av gemensamt intresse.

Artikel 34

Förfarande för att erhålla fisketillstånd

1.   Det berörda tredjelandet ska skicka in ansökningarna för sina fiskefartyg till kommissionen före utgången av den tidsfrist som anges i det berörda avtalet eller som fastställts av kommissionen.

2.   Kommissionen får begära att tredjelandet inkommer med kompletterande information som är nödvändig för att kontrollera att villkoren i artikel 33 är uppfyllda.

3.   När det har fastställts att de villkor som avses i punkt 2 är uppfyllda ska kommissionen utfärda ett fisketillstånd och underrätta tredjelandet och berörda medlemsstater om detta utan dröjsmål.

Artikel 35

Förvaltning av fisketillstånd

1.   Om ett villkor enligt artikel 33 inte längre är uppfyllt ska kommissionen vidta lämpliga åtgärder, inbegripet ändra eller dra in tillståndet, och underrätta tredjelandet och berörda medlemsstater om detta.

2.   Kommissionen kan neka, tillfälligt återkalla eller dra in fisketillstånd som utfärdats till tredjelandets fiskefartyg vid en grundläggande förändring av omständigheterna eller vid ett allvarligt hot mot hållbart utnyttjande, förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser, eller om det är avgörande för att förebygga eller bekämpa IUU-fiske, eller i fall då unionen har beslutat att tillfälligt eller permanent avbryta förbindelserna med det berörda tredjelandet.

Kommissionen ska omedelbart underrätta det berörda tredjelandet om den nekar, tillfälligt återkallar eller drar in tillståndet i enlighet med första stycket.

Artikel 36

Avbrytande av fiskeinsatserna

1.   Om de fiskemöjligheter som beviljats ett tredjeland anses vara uttömda, ska kommissionen omedelbart underrätta tredjelandet och de behöriga tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna om detta. För att säkerställa möjligheten till fortsatta fiskeinsatser av icke uttömda fiskemöjligheter, vilka även kan påverka de uttömda fiskemöjligheterna, ska tredjelandet meddela kommissionen tekniska åtgärder som förhindrar att de uttömda fiskemöjligheterna påverkas negativt.

2.   Från och med dagen för underrättelsen enligt punkt 1 ska de fisketillstånd som utfärdats för fartyg som för det berörda tredjelandets flagg anses vara tillfälligt återkallade med avseende på de berörda fiskeinsatserna, och fartygen ska inte längre ha rätt att bedriva sådana fiskeinsatser.

3.   Ett fisketillstånd ska anses vara indraget om ett tillfälligt återkallande av fisketillståndet enligt punkt 2 berör alla de insatser för vilka fisketillståndet beviljats.

4.   Tredjelandet ska säkerställa att de berörda fiskefartygen omedelbart underrättas om tillämpningen av den här artikeln och att de upphör med de berörda fiskeinsatserna. Tredjelandet ska också utan dröjsmål meddela kommissionen när fiskefartyg som för tredjelandets flagg har upphört med sina fiskeinsatser.

Artikel 37

Överskridande av kvoter i unionens vatten

1.   Om kommissionen fastställer att ett tredjeland har överskridit de kvoter som det har tilldelats för ett bestånd eller en grupp av bestånd ska kommissionen göra avdrag från de kvoter som tredjelandet i fråga tilldelas för det beståndet eller den gruppen av bestånd för efterföljande år. Kommissionen ska sträva efter att säkerställa att avdragets storlek motsvarar avdrag som åläggs medlemsstaterna under liknande förhållanden.

2.   Om ett avdrag i enlighet med punkt 1 inte kan göras från kvoten för det bestånd eller den grupp av bestånd som överfiskats, på grund av att det berörda tredjelandet inte i tillräcklig grad har tillgång till en kvot för beståndet eller gruppen av bestånd, får kommissionen, efter samråd med det berörda tredjelandet, under efterföljande år göra avdrag från kvoter för andra bestånd eller grupper av bestånd som är tillgängliga för tredjelandet i samma geografiska område eller till samma handelsvärde.

Artikel 38

Kontroll och upprätthållande av efterlevnaden

1.   Ett tredjelands fartyg som har tillstånd att fiska i unionens vatten ska följa de kontrollregler som gäller för unionsfiskefartygens fiskeinsatser i det fiskeområde där fartyget fiskar.

2.   Ett tredjelands fartyg som har tillstånd att fiska i unionens vatten ska förse kommissionen eller det organ som kommissionen utser och, i tillämpliga fall, kustmedlemsstaten, med de uppgifter som unionsfartyg är skyldiga att skicka till flaggmedlemsstaten i enlighet med kontrollförordningen.

3.   Kommissionen, eller det organ som kommissionen utser, ska skicka de uppgifter som avses i punkt 2 till kustmedlemsstaten.

4.   Ett tredjelands fartyg som har tillstånd att fiska i unionens vatten ska på begäran förse kommissionen eller det organ som kommissionen utser med de observatörsrapporter som tagits fram inom ramen för tillämpliga observatörsprogram.

5.   Kustmedlemsstater ska registrera alla överträdelser som begås av tredjelands fiskefartyg samt därmed sammanhängande sanktioner, i det nationella överträdelseregister som föreskrivs i artikel 93 i kontrollförordningen.

AVDELNING IV

UPPGIFTER OCH INFORMATION

Artikel 39

Unionens databas för fisketillstånd som utfärdas enligt denna förordning

1.   Kommissionen ska inrätta och upprätthålla en elektronisk unionsdatabas för fisketillstånd som innehåller samtliga fisketillstånd som utfärdats i enlighet med avdelningarna II och III och som ska bestå av en offentlig del och en säker del. Databasen ska

a)

omfatta all information som lämnas in i enlighet med bilagan och annan information som lämnas in till kommissionen inför utfärdande av fisketillstånd enligt avdelningarna II och III, inbegripet ägarens och upp till fem verkliga huvudägares namn, ort och hemvistland, och visa statusen för varje fisketillstånd så snart som möjligt,

b)

användas för uppgifts- och informationsutbyte mellan kommissionen och medlemsstaterna,

c)

användas endast för hållbar förvaltning av fiskeflottorna och för kontrolländamål.

2.   Databasens förteckning över samtliga fisketillstånd som utfärdats enligt avdelningarna II och III ska vara offentlig och innehålla samtliga följande uppgifter:

a)

Fartygets namn och flaggstat samt dess CFR- och IMO-nummer om så krävs enligt unionsrätten.

b)

Typen av tillstånd, inbegripet målarter eller målartgrupper.

c)

Uppgift om under vilken tid och i vilket område fiskeinsatsen är tillåten (start- och slutdatum, fiskeområde).

3.   Medlemsstaterna ska använda databasen för att lämna in ansökningar om fisketillstånd till kommissionen och för att aktualisera uppgifterna i enlighet med artiklarna 11, 18, 22 och 26, och tredjeländer ska använda databasen för att lämna in ansökningar om fisketillstånd i enlighet med artikel 34.

Artikel 40

Tekniska krav

1.   Informationsutbytet enligt avdelningarna II och III och den här avdelningen ska ske i ett elektroniskt format.

2.   Kommissionen får anta genomförandeakter med bestämmelser om tekniska driftskrav för registreringen av, formatet för och överföringen av de uppgifter som avses i avdelningarna II och III och i den här avdelningen, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (16). De tekniska driftskraven ska bli tillämpliga tidigast 6 månader och senast 18 månader efter det att de antagits. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 45.2.

Artikel 41

Tillgång till information

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 110 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna eller kommissionen bevilja de relevanta behöriga administrativa tjänsteavdelningar som är involverade i förvaltningen av fiskeflottor tillgång till den säkra delen av unionens databas för externa fiskeflottors fisketillstånd som avses i artikel 39 i den här förordningen.

Artikel 42

Uppgiftshantering, skydd av personuppgifter och konfidentialitet

De uppgifter som erhålls inom ramen för denna förordning ska hanteras i enlighet med artiklarna 112 och 113 i kontrollförordningen, förordning (EG) nr 45/2001 och direktiv 95/46/EG samt med nationella genomförandebestämmelser för dessa.

Artikel 43

Förbindelser med tredjeländer och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer

1.   När en medlemsstat får information från ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation som är relevant för den praktiska tillämpningen av denna förordning, ska medlemsstaten vidarebefordra informationen till kommissionen eller till det organ som kommissionen utser och, i lämpliga fall, till andra berörda medlemsstater, under förutsättning att bilaterala avtal med det berörda tredjelandet eller den berörda regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler tillåter detta.

2.   Kommissionen, eller det organ som kommissionen utser, får inom ramen för fiskeavtal som ingås mellan unionen och tredjeländer, under överinseende av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är avtalsslutande part, överföra relevant information om bristande efterlevnad av reglerna i denna förordning, eller allvarliga överträdelser, till andra parter i avtalen och organisationerna i fråga, på villkor att den medlemsstat som lämnade ut informationen samtycker och att det sker i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

AVDELNING V

FÖRFARANDEN, DELEGERING OCH GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER

Artikel 44

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 17 januari 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2 och 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2 och 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 45

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom artikel 47 i grundförordningen. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

AVDELNING VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

Upphävande

1.   Tillståndsförordningen ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till bestämmelserna i den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 47

Övergångsbestämmelser om den tillfälliga omfördelningen av fiskemöjligheter enligt befintliga protokoll

1.   Genom undantag från artikel 12 ska, när det gäller de protokoll till hållbara fiskepartnerskapsavtal som är i kraft eller tillämpas provisoriskt den 17 januari 2018, det förfarande för tillfällig omfördelning av fiskemöjligheter som anges i den här artikeln användas till dess att protokollet i fråga löper ut.

2.   Om det, i samband med ett hållbart fiskepartnerskapsavtal, framgår av en begäran om överföring av ansökningar enligt artikel 11 i denna förordning att det antal fisketillstånd eller fiskemöjligheter som tilldelats unionen enligt ett protokoll inte utnyttjas fullt ut, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna och be dem bekräfta att de inte utnyttjar fiskemöjligheterna. Om inget svar inkommit före utgången av den tidsfrist som ska fastställas av rådet vid ingåendet av det hållbara fiskepartnerskapsavtalet ska detta anses vara en bekräftelse på att den berörda medlemsstatens fartyg inte fullt ut utnyttjar sina fiskemöjligheter under den angivna perioden.

3.   Efter bekräftelse från den berörda medlemsstaten ska kommissionen göra en bedömning av samtliga outnyttjade fiskemöjligheter och göra bedömningen tillgänglig för medlemsstaterna.

4.   Medlemsstater som vill utnyttja de outnyttjade fiskemöjligheter som avses i punkt 3 ska till kommissionen ge in en förteckning över alla fartyg för vilka de avser att begära fisketillstånd, liksom begäran om överföring av ansökningar för vart och ett av dessa fartyg i enlighet med artikel 11.

5.   Kommissionen ska, i nära samarbete med de berörda medlemsstaterna, besluta om omfördelningen.

Om en berörd medlemsstat invänder mot denna omfördelning ska kommissionen genom genomförandeakter besluta om omfördelningen med beaktande av kriterierna i punkt 8 i denna artikel, och meddela de berörda medlemsstaterna om detta. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 45.2.

6.   Överföringen av ansökningar i enlighet med denna artikel ska inte på något sätt påverka den framtida fördelningen av fiskemöjligheter eller utbyte mellan medlemsstaterna av dessa i enlighet med artikel 16 i grundförordningen.

7.   Till dess att tidsfristerna i punkt 2 har fastställts ska inte kommissionen kunna hindras från att tillämpa den mekanism som avses i punkterna 2-5.

8.   För omfördelning av fiskemöjligheter enligt denna artikel ska kommissionen beakta särskilt

a)

datumet för var och en av de mottagna ansökningarna,

b)

de fiskemöjligheter som är tillgängliga för omfördelning,

c)

antalet mottagna ansökningar,

d)

det antal medlemsstater som skickat in ansökningar, och

e)

om fiskemöjligheterna fullt ut eller delvis grundar sig på fiskeansträngning eller fångst: den förväntade fiskeansträngningen eller de fångster som varje berört fartyg väntas göra.

Artikel 48

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdad i Strasbourg den 12 december 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  EUT C 303, 19.8.2016, s. 116.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 2 februari 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 17 oktober 2017 (EUT C 390, 17.11.2017, s. 1). Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 oktober 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).

(4)  Rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 och avtalet av den 28 juli 1994 om genomförande av del XI i denna konvention (EGT L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Rådets beslut 98/414/EG av den 8 juni 1998 om Europeiska gemenskapens ratifikation av avtalet om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (EGT L 189, 3.7.1998, s. 14).

(6)  Rådets beslut 96/428/EG av den 25 juni 1996 om gemenskapens godtagande av avtalet om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet (EGT L 177, 16.7.1996, s. 24).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(12)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1026/2012 av den 25 oktober 2012 om vissa åtgärder i syfte att bevara fiskbestånd i fråga om länder som tillåter ohållbart fiske (EUT L 316, 14.11.2012, s. 34).

(16)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).


BILAGA

Förteckning över de uppgifter som ska lämnas in

I

SÖKANDE

1

Den ekonomiska aktörens namn

2

E-postadress

3

Adress

4

Faxnummer

5

Telefonnummer

6

Ägarens namn

7

E-postadress

8

Adress

9

Faxnummer

10

Telefonnummer

11

Organisation eller ombud som företräder den ekonomiska aktören

12

E-postadress

13

Adress

14

Faxnummer

15

Telefonnummer

16

Befälhavarens (befälhavarnas) namn

17

E-postadress

18

Adress

19

Faxnummer

20

Telefonnummer


II

FISKEFARTYGET

21

Fartygets namn

22

Fartygets identifieringskod (IMO-nummer, CFR-nummer osv.)

23

Metod för att bevara fisk ombord

24

FAO-kod för fartygstypen

25

FAO-kod för redskapstypen


III

FISKEKATEGORI FÖR VILKEN TILLSTÅND BEGÄRS

26

Typ av tillstånd (direkttillstånd, det fria havet, stöd)

27

Fiskeområde (FAO-område(n), FAO-delområde(n), FAO-sektion(er), FAO-delsektion(er), beroende på vad som är lämpligt)

28

Verksamhetsområde (det fria havet, tredjeland – specificera)

29

Landningshamn(ar)

30

FAO-kod eller fiskekategori (SFPA) för målarterna

31

Begärd tillståndsperiod (start- och slutdatum)

32

Förteckning över stödfartyg (fartygsnamn, IMO-nummer, CFR-nummer)


IV

BEFRAKTNING

33

Fartyg som omfattas av ett befraktningsavtal: Ja/Nej

34

Typ av befraktningsavtal

35

Befraktningsperiod (start- och slutdatum)

36

Fiskemöjligheter (ton) som tilldelats det befraktade fartyget

37

Tredjeland som tilldelat det befraktade fartyget fiskemöjligheter


Top