Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1370

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1370 av den 4 juli 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

OJ L 198, 28.7.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1370/oj

28.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 198/24


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1370

av den 4 juli 2017

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1683/95 (2) fastställs en enhetlig utformning av visumhandlingar.

(2)

Den nuvarande gemensamma utformningen av viseringsmärket, som varit i bruk i 20 år, anses inte längre vara säker på grund av de allvarliga fall av efterbildningar och bedrägerier som förekommit.

(3)

En ny gemensam utformning med modernare säkerhetsdetaljer som gör viseringsmärket säkrare och förhindrar förfalskningar bör därför införas.

(4)

På begäran av Irland eller Förenade kungariket bör kommissionen ingå överenskommelser om lämpliga arrangemang med den begärande medlemsstaten för att utbyta teknisk information med den medlemsstaten gällande utfärdande av nationella viseringar.

(5)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(6)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (3). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket.

(7)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (4). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

(8)

Denna förordning utgör en akt som utvecklar Schengenregelverket eller som på annat sätt har samband med detta i den mening som avses i artikel 3.1 i 2003 års anslutningsakt, artikel 4.1 i 2005 års anslutningsakt och artikel 4.1 i 2011 års anslutningsakt.

(9)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG (6).

(10)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (8).

(11)

När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (9), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1 B i rådets beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (10).

(12)

Förordning (EG) nr 1683/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1683/95 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 7 ska följande stycken läggas till:

”På begäran av Irland eller Förenade kungariket ska kommissionen ingå överenskommelser om lämpliga arrangemang med den begärande medlemsstaten för att utbyta den tekniska information som avses i artikel 2 gällande nationella viseringar som utfärdas av den begärande medlemsstaten.

Kostnader till vilka Irland och Förenade kungariket inte bidrar i enlighet med artikel 5 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska bäras av Irland respektive Förenade kungariket om de gör en sådan begäran.”

2.

Bilagan ska ersättas med bilden och texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Viseringsmärken som överensstämmer med specifikationerna i bilagan till förordning (EG) nr 1683/95 och som gäller till den dag som avses i artikel 3 andra stycket i den här förordningen, får användas för viseringar som utfärdats under en period om sex månader som följer på den dagen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Medlemsstaterna ska tillämpa denna förordning senast 15 månader efter antagandet av de ytterligare tekniska specifikationer som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 1683/95.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdad i Strasbourg den 4 juli 2017.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. MAASIKAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 1 juni 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 20 juni 2017.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1683/95 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar (EGT L 164, 14.7.1995, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).

(4)  Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).

(7)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1).

(9)  EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.

(10)  Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19).


BILAGA

Bilagan till förordning (EG) nr 1683/95 ska ersättas med följande:

BILAGA

Image

Säkerhetsdetaljer

1.

Ett integrerat färgfoto av innehavaren som ska uppfylla höga säkerhetskrav.

2.

På denna yta ska ett diffrakterat föränderligt optiskt märke (’Kinegram’ eller motsvarande) synas. Beroende på betraktningsvinkeln ska omväxlande bokstäverna ’EU’, ’EUE’ och rörliga guillochlinjer synas i olika storlek och färg.

3.

Denna ruta ska innehålla en landskod på tre bokstäver som anger den utfärdande medlemsstaten i enlighet med Icaos dokument 9303 om maskinläsbara resehandlingar, eller – om utfärdaren är Belgien, Luxemburg eller Nederländerna – akronymen ’BNL’, tryckt med optiskt föränderligt bläck. Landskoden respektive nämnda akronym ska beroende på betraktningsvinkeln synas i olika färger.

4.

Följande ska synas med versaler på denna yta:

a)

Ordet ’VISA’. Den utfärdande medlemsstaten får inkludera motsvarande term på ett annat av unionsinstitutionernas officiella språk.

b)

Den utfärdande medlemsstatens namn på engelska, franska och ett annat av unionsinstitutionernas officiella språk.

c)

Landskoden på tre bokstäver för den utfärdande medlemsstaten enligt Icaos dokument 9303.

5.

Denna ruta ska innehålla viseringsmärkets niosiffriga nationella nummer horisontellt, vilket ska vara förtryckt i svart. Ett särskilt typsnitt ska användas.

6.

Denna ruta ska innehålla viseringsmärkets niosiffriga nationella nummer vertikalt, vilket ska vara förtryckt i rött. Ett särskilt typsnitt ska användas, vilket dock ska vara ett annat än det i ruta 5. Med ’viseringsmärkets nummer’ avses landskoden på tre bokstäver, enligt Icaos dokument 9303, och det nationella numret i rutorna 5 och 6.

7.

Denna ruta ska innehålla bokstäverna ’EU’ i form av en latent bild. Dessa bokstäver ska framträda mörka när de lutas bort från den som tittar och ljusa när de vrids 90 grader.

8.

Denna ruta ska innehålla koden i ruta 3 i form av en latent bild. Den koden ska framträda mörk när den lutas bort från den som tittar och ljus när den vrids 90 grader.

Rutor att fylla i

Rubrikerna i rutorna ska vara på engelska och franska. Den utfärdande medlemsstaten får lägga till en version på ett annat av unionsinstitutionernas officiella språk.

9.

Denna ruta ska börja med orden ’giltig för’. Den utfärdande myndigheten ska här ange viseringens territoriella giltighet.

10.

Denna ruta ska börja med ordet ’från’ och ordet ’till’ ska stå längre bort på samma rad. Den utfärdande myndigheten ska ange viseringens giltighetstid. Längre bort på samma rad ska orden ’vistelsens längd’ (dvs. den av sökanden begärda vistelsetiden) och ’dagar’ stå.

11.

Denna ruta ska börja med orden ’typ av visering’. Här ska den utfärdande myndigheten ange vilken kategori av visering det gäller. Längre bort på samma rad ska ’passnr’ och ’antal inresor’ stå.

12.

Denna ruta ska börja med orden ’utfärdad i’ och användas för att ange den ort där den utfärdande myndigheten är belägen. Längre bort på samma rad ska ordet ’den’ stå (här ska den utfärdande myndigheten ange datumet för utfärdandet av viseringen).

13.

Denna ruta ska börja med orden ’efternamn, förnamn’.

14.

Denna ruta ska börja med ordet ’anmärkningar’. Ytan nedanför ordet ’anmärkningar’ ska användas av den utfärdande myndigheten för eventuella övriga uppgifter.

15.

Denna ruta ska innehålla maskinläsbara uppgifter för att underlätta den yttre gränskontrollen. Det maskinläsbara fältets synliga bottenmönster ska ha en förtryckt text med orden ’Europeiska unionen’ på unionsinstitutionernas samtliga officiella språk. Denna text får inte inverka på det maskinläsbara fältets tekniska egenskaper eller dess läsbarhet.

16.

Denna ruta ska vara reserverad för en eventuell gemensam tvådimensionell streckkod.


Top