Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0699

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/699 av den 18 april 2017 om upprättande av en gemensam metod för beräkning av vikten av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släpps ut på marknaden i varje medlemsstat och en gemensam metod för beräkning av mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), uttryckt i vikt, som genereras i varje medlemsstat (Text av betydelse för EES. )

C/2017/2299

OJ L 103, 19.4.2017, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/699/oj

19.4.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/17


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/699

av den 18 april 2017

om upprättande av en gemensam metod för beräkning av vikten av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släpps ut på marknaden i varje medlemsstat och en gemensam metod för beräkning av mängden avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), uttryckt i vikt, som genereras i varje medlemsstat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (1), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa enhetliga villkor för medlemsstaternas beräkning av den årliga lägsta insamlingsnivån för WEEE i enlighet med direktiv 2012/19/EU är det nödvändigt att fastställa en gemensam metod för medlemsstaterna när de beräknar insamlingsnivån på grundval av vikten av elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) som släppts ut på deras respektive marknader, samt en gemensam metod för beräkning av den totala mängd WEEE, uttryckt i vikt, som genererats i varje medlemsstat, för tillämpning när detta alternativ blir tillgängligt för medlemsstater i enlighet med direktiv 2012/19/EU.

(2)

Det är lämpligt att i denna förordning definiera särskilda parametrar, inbegripet ”vikt av EEE” och ”genererat WEEE”, för att möjliggöra en harmoniserad användning av gemensamma metoder för beräkningen av vikten av den EEE som släppts ut på marknaden och beräkningen av den totala mängd WEEE som genererats.

(3)

För att underlätta tillämpningen av de gemensamma metoderna för beräkningen av vikten av EEE som släppts ut på marknaden och beräkningen av den totala mängden WEEE som genererats måste metoderna innehålla ett beräkningsverktyg som är specialanpassat för varje medlemsstat.

(4)

När de data som måste rapporteras av producenterna eller deras behöriga ombud enligt artikel 16 i och bilaga X del B till direktiv 2012/19/EU inte är tillgängliga eller fullständiga, kan medlemsstaterna göra väl underbyggda uppskattningar av den mängd EEE som släppts ut på deras respektive marknader. För att säkerställa enhetliga villkor för rapporteringen, övervakningen och utvärderingen av data, när sådana uppskattningar måste göras, bör en gemensam metod användas.

(5)

Den gemensamma metoden för att beräkna väl underbyggda uppskattningar av mängden EEE som släppts ut på marknaden bör ta hänsyn till att den mängd EEE som släppts ut på marknaden inom en medlemsstats territorium bör avse vikten av den EEE som gjorts tillgänglig på den medlemsstatens marknad, vilket innebär att den EEE som lämnat dess territorium efter att ha släppts ut på marknaden inte ska tas med i beräkningen. Därför, och mot bakgrund av tillgänglig statistisk information, bör beräkningen av vikten av den EEE som släppts ut på marknaden baseras på data om inhemsk produktion av EEE i den berörda medlemsstaten samt på data om import av EEE till den medlemsstaten, antingen från andra medlemsstater eller från tredjeländer, och på data om export av EEE från den medlemsstaten till antingen en annan medlemsstat eller ett tredjeland. Data bör inhämtas med hjälp av Eurostats databas (Eurobase) där i synnerhet inhemsk produktion av EEE registreras inom ramen för gemenskapens produktionssystem (med Prodcom-koder). Dessa koder hänför sig också till handelsstatistikens koder (KN-nummer). Statistiken över handel med varor mäter den kvantitet varor som handlas mellan medlemsstaterna (handel inom unionen) och varor som handlas mellan medlemsstater och tredjeländer (handel med länder utanför unionen).

(6)

Nationella data om inhemsk produktion av EEE, import och export rapporteras enligt gemensamma produktionssystemet, med användning av Prodcom-koder och inte inom ramen för de EEE-kategorier som anges i bilagorna I och III till direktiv 2012/19/EU. När medlemsstaterna gör uppskattningar av mängden EEE som släppts ut på marknaden, är det viktigt att de använder en gemensam klassificeringsmetod för omräkning av statistik över inhemsk produktion, import och export till data som motsvarar vikten av den EEE som släppts ut på deras respektive marknader enligt de EEE-kategorier som anges i direktiv 2012/19/EU.

(7)

För beräkningen av den totala mängd WEEE som genererats under ett visst år inom en medlemsstats territorium är det viktigt att medlemsstaterna använder en gemensam metod, som bör beakta data om den mängd EEE som släppts ut på marknaden i medlemsstaterna under tidigare år, data om livslängden för olika EEE, beroende på typ, mättnadsgraden på den nationella marknaden och skillnader vad gäller livscykler för EEE i medlemsstaterna. Ett beräkningsverktyg för WEEE baserat på denna metod bör göras tillgängligt för medlemsstaterna och bör i förväg ha försetts med de data som är nödvändiga för att verktyget ska kunna tillämpas omedelbart. Medlemsstaterna bör ges möjlighet att uppdatera data som används i verktyget för EEE som släppts ut på marknaden avseende tidigare år/eller livslängdsdata, baserat på relevanta data och underlag till stöd för sådana uppdateringar.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en gemensam metod för beräkningen av vikten av den elektriska och elektroniska utrustning (EEE) som släpps ut på marknaden i en medlemsstat och en gemensam metod för beräkningen av den totala mängd avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), uttryckt i vikt, som genererats i en medlemsstat, vilka, beroende på vad som är relevant, ska användas av medlemsstaterna för beräkningen av insamlingsnivåerna för WEEE. I detta syfte föreskrivs det att det ska finnas ett beräkningsverktyg för WEEE som specialanpassats för varje medlemsstat och som inrättats och gjorts tillgängligt av kommissionen som en integrerad del av dessa metoder.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    vikten av EEE : bruttovikten (transport) för all EEE inom ramen för tillämpningsområdet för direktiv 2012/19/EU, inklusive alla elektriska och elektroniska tillbehör, men exklusive förpackningar, batterier/ackumulatorer, instruktioner, manualer, icke-elektriska/elektroniska tillbehör eller förbrukningsartiklar.

b)    genererat WEEE : den totala vikten av WEEE som härrör från EEE inom ramen för tillämpningsområdet för direktiv 2012/19/EU, som har släppts ut på marknaden i en medlemsstat, innan någon verksamhet som insamling, förberedelse för återanvändning, behandling, återvinning eller export har ägt rum.

Artikel 3

Beräkning av vikten av EEE som släppts ut på markanden i en medlemsstat

1.   När en medlemsstat beräknar insamlingsnivån på grundval av genomsnittsvikten av den EEE som släpps ut på marknaden, ska den medlemsstaten beräkna vikten av den EEE som släppts ut på dess marknad under ett visst år på grundval av den information som lämnats av tillverkare av EEE, eller tillverkarnas behöriga ombud, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 16.2 c i direktiv 2012/19/EU och bilaga X del B till det direktivet.

2.   Om en medlemsstat inte är i stånd att beräkna vikten av den EEE som släppts ut på marknaden, i enlighet med punkt 1, ska den i stället göra en väl underbyggd uppskattning av vikten av EEE som släppts ut på dess marknad under det aktuella året på grundval av data om inhemsk produktion, import och export av EEE inom dess territorium. För detta ska medlemsstaterna använda den metod som anges i bilaga I till denna förordning.

Artikel 4

Beräkning av den totala mängden genererat WEEE i en medlemsstat

När en medlemsstat beräknar insamlingsnivån på grundval av den mängd WEEE som genererats inom dess territorium, ska den medlemsstaten beräkna den totala mängd WEEE som genererats inom dess territorium under ett visst år på grundval av den metod som anges i bilaga II.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 april 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 197, 24.7.2012, s. 38.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).


BILAGA I

Metod för beräkning av väl underbyggda uppskattningar av vikten av EEE som släppts ut på marknaden i en medlemsstat

1.

Väl underbyggda uppskattningar av vikten av EEE som släppts ut på marknaden i en medlemsstat under ett referensår ska beräknas genom användning av en metod baserad på synbar förbrukning, vilken grundar sig på följande ekvation:

EEE som släppts ut på marknaden(t) = Inhemsk produktion(t) + Import(t) – Export(t)

där

Inhemsk produktion(t)

=

vikten (i ton) av färdiga EEE-produkter tillverkade under ett referensår t i en medlemsstat.

Import(t)

=

vikten (i ton) av EEE som kommer till en medlemsstat under ett referensår t från en annan medlemsstat eller ett tredjeland för distribution, konsumtion eller användning.

Export(t)

=

vikten (i ton) av EEE som avsänds från en medlemsstat under ett referensår t till en annan medlemsstat eller ett tredjeland för distribution, konsumtion eller användning.

2.

Medlemsstaterna ska använda data om den inhemska produktionen av EEE uttryckt i vikt, som rapporterats enligt klassificeringen i det gemensamma produktionssystemet (Prodcom-koder).

Medlemsstaterna ska använda data om import och export av EEE, uttryckt i vikt, som rapporterats enligt numren i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer).

3.

Medlemsstaterna ska använda beräkningsverktyget för WEEE som avses i artikel 1 i denna förordning för omräkning av de mängder inhemskt producerad, importerad eller exporterad EEE som har rapporterats per KN-nummer till mängder av EEE som släppts ut på marknaden indelade i de kategorier av EEE som anges i bilagorna I och III till direktiv 2012/19/EU.


BILAGA II

Metod för beräkningen av den totala mängden WEEE som genererats i en medlemsstat

1.

Den totala mängd WEEE som genererats i en medlemsstat ett visst år tska beräknas på grundval av den mängd EEE som släppts ut på marknaden i den medlemsstaten under de föregående åren, och den motsvarande produktlivslängden ska uppskattas på grundval av bortskaffad mängd per produkt enligt följande ekvation

Formula

där

W(n)

=

mängden (i ton) WEEE som genererats under utvärderingsåret n,

POM(t)

=

mängden (i ton) EEE som släppts ut på marknaden under ett visst år t,

t 0

=

det första år då en EEE släpptes ut på marknaden,

L (p) (t, n)

=

livslängdsprofil baserad på bortskaffande för den sändning EEE som släppts ut på marknaden under år t, vilken speglar den sannolika bortskaffade mängden för sändningen under utvärderingsåret n (kasserad utrustning i procent jämfört med total försäljning under år n) och ska beräknas genom tillämpning av en Weibullfördelningsfunktion definierad av en tidsvarierande formparameter α(t) och en skalparameter β(t) enligt nedan:

Formula

När samma livslängdsparametrar tillämpas över tiden, förenklas fördelningen av EEE-livslängd till en formel,

Formula

där

α (alfa)

=

”formparametern” för sannolikhetsfördelningen

β (beta)

=

”skalparametern” för sannolikhetsfördelningen

2.

Medlemsstaterna ska använda beräkningsverktyget för WEEE som avses i artikel 1 i denna förordning och som tagits fram på grundval av den metod som beskrivs i punkt 1 för att beräkna den totala mängden WEEE som genererats inom deras territorium under ett visst år.

3.

Beräkningsverktyget för WEEE ska i förväg ha försetts med data om den mängd EEE som släppts ut på marknaden för perioden 1980–2014 för varje medlemsstat, beräknad på grundval av den metod baserad på synbar förbrukning som beskrivs i bilaga I, och med data om produktlivslängd för perioden 1980–2030. Form- och skalparametrarna för sannolikhetsfördelningen, vilka nämns i punkt 1 och bestäms för varje medlemsstat, ska ingå i verktyget som standardvärden.

4.

Medlemsstaterna ska i beräkningsverktyget för WEEE lägga in årliga data om EEE som släppts ut på marknaden från och med 2015 till och med det år som föregår referensåret, för att möjliggöra beräkning av vikten av den WEEE som genererats under ett visst år.

5.

Medlemsstaterna får uppdatera data om EEE som släppts ut på marknaden eller data om produktlivslängd som använts i beräkningsverktyget för WEEE enligt punkt 3. Medlemsstaterna ska informera kommissionen innan sådana uppdateringar görs och ska lämna relevanta underlag till uppdateringarna, inklusive officiella marknadsundersökningar, revisionsresultat och väl underbyggda data från samråd med relevanta aktörer.


Top