Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2318

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2318 av den 13 december 2017 om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Text av betydelse för EES. )

C/2017/8568

OJ L 331, 14.12.2017, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2318/oj

14.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/81


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/2318

av den 13 december 2017

om likvärdighet för regelverket och tillsynssystemet för finansiella marknader i Australien i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (1), särskilt artikel 25.4 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 23.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (2) ska värdepappersföretag säkerställa att de transaktioner som de genomför med aktier upptagna till handel på reglerade marknader eller som handlas på handelsplatser äger rum på reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (nedan kallade MTF-plattformar) eller via systematiska internhandlare, eller på handelsplatser i tredjeland som av kommissionen bedömts som likvärdiga i enlighet med artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU.

(2)

Artikel 23.1 i förordning (EU) nr 600/2014 föreskriver handelsskyldighet enbart i fråga om aktier. Handelsskyldigheten innefattar inte andra aktieinstrument, som depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument.

(3)

Likvärdighetsförfarandet för handelsplatser etablerade i tredjeland enligt artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU syftar till att göra det möjligt för värdepappersföretag att på handelsplatser i tredjeland som godkänts som likvärdiga genomföra transaktioner med aktier som omfattas av en handelsskyldighet i unionen. Kommissionen har till uppgift att bedöma huruvida regelverket och tillsynssystemet i ett tredjeland säkerställer att en handelsplats som auktoriserats i det tredjelandet uppfyller rättsligt bindande krav som är likvärdiga med de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (3), avdelning III i direktiv 2014/65/EU, avdelning II i förordning (EU) nr 600/2014 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG (4) och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet. Detta bör förstås mot bakgrund av de mål som eftersträvas genom den akten, särskilt dess bidrag till upprättandet av den inre marknaden och dess funktion, marknadsintegriteten, skyddet av investerare och i slutändan, men minst lika betydelsefullt, den finansiella stabiliteten.

(4)

Enligt artikel 25.4 a fjärde stycket i direktiv 2014/65/EU får ett tredjelands rättsliga och tillsynsmässiga ramar anses som likvärdiga om de uppfyller minst villkoren att a) marknaderna är föremål för auktorisering och för fortlöpande effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll, b) marknaderna har tydliga och transparenta regler för upptagande till handel av värdepapper, så att handeln med dessa värdepapper kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och att de är fritt överlåtbara, c) emittenter av värdepapper är skyldiga att lämna regelbundet återkommande och löpande information för att säkerställa ett gott skydd för investerarna och d) marknadernas transparens och integritet säkerställs genom förhindrande av marknadsmissbruk i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

(5)

Syftet med denna likvärdighetsbedömning är att bland annat bedöma huruvida de rättsligt bindande kraven i Australien på finansiella marknader som etablerats och auktoriserats i det landet som värdepappersbörser och som står under tillsyn av Australian Securities and Investments Commission (Australiens tillsynsmyndighet på värdepappersområdet, nedan kallad ASIC) är likvärdiga med de krav som följer av förordning (EU) nr 596/2014, avdelning III i direktiv 2014/65/EU, avdelning II i förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2004/109/EG och är föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll i det tredjelandet.

(6)

I bolagslagen från 2001 definieras en finansiell marknad som en plattform där erbjudanden att förvärva eller avyttra finansiella produkter görs eller godtas regelbundet. Den finansiella marknaden måste driva ett multilateralt system i enlighet med icke-skönsmässiga regler. Den får inte skönsmässigt bestämma hur den genomför transaktioner och får inte handla för egen räkning eller bedriva matchad principalhandel. Vidare måste en finansiell marknad ge sina medlemmar ett opartiskt tillträde till sina marknader och tjänster. Tillträdeskriterierna måste vara opartiska, transparenta och tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. För detta ändamål måste den finansiella marknadens driftsregler innehålla rimliga och icke-diskriminerande standarder för tillträde och andra rättigheter. Dessa regler ses över av ASIC.

(7)

De fyra villkor som anges i artikel 25.4 a fjärde stycket i direktiv 2014/65/EU måste vara uppfyllda för att man ska kunna fastställa att ett tredjelands regelverk och tillsynssystem för börser som auktoriserats i det landet är likvärdigt med de krav som anges i direktiv 2014/65/EU.

(8)

Enligt det första villkoret måste handelsplatser i tredjelandet vara föremål för auktorisering och fortlöpande effektiv tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden.

(9)

För att få driva en finansiell marknad måste en person inneha en australisk marknadslicens. Enligt bolagslagen är det ministern som har befogenhet att bevilja en sådan licens. En ansökan om en australisk marknadslicens ska enligt avsnitt 795A i bolagslagen lämnas till ASIC, som avger ett yttrande till ministern om ansökan. För att bevilja en licens måste ministern bland annat vara övertygad om att den sökande har tillräckliga arrangemang för att uppfylla tillämpliga villkor och i tillräcklig mån kan övervaka marknaden och deltagarnas beteende och se till att marknadens driftsregler efterlevs (avsnitt 795B i bolagslagen). När väl en licens beviljats måste finansiella marknader på kontinuerlig basis uppfylla licensvillkoren och upprätthålla nöjaktiga arrangemang för drift av marknaden, inbegripet för att övervaka och se till att driftsreglerna efterlevs (avsnitt 792A i bolagslagen).

(10)

ASIC är en offentlig myndighet som inrättades genom 2001 års lag om den australiska värdepappers- och investeringsmyndigheten (nedan kallad ASIC-lagen) och som ansvarar för att tillämpa lagen när det gäller finansiella marknader i Australien och se till att den efterlevs. ASIC:s befogenheter när det gäller tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden omfattar utredning av misstänkta lagöverträdelser, utfärdande av meddelanden om överträdelse och ansökan hos domstol om civilrättsliga påföljder. ASIC kan väcka åtal i domstol angående skyldigheter enligt bolagslagen som omfattas av straffrätten. ASIC har dessutom befogenhet att utan förvarning inspektera finansiella marknader. Häri ingår rätt att kontrollera register, bokföring och handlingar. Ministern för finansiella tjänster får vidare utfärda skriftliga anvisningar till en operatör av en finansiell marknad om att denna ska vidta specifika åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter som licenshavare, om ministern anser att dessa skyldigheter inte fullgörs (avsnitt 794A i bolagslagen). Om den finansiella marknaden inte följer anvisningen kan ASIC ansöka hos domstol om ett beslut om att lagstiftningen ska följas (avsnitt 794A i bolagslagen). ASIC har även befogenhet att utfärda en anvisning till ett företag (inbegripet marknadsoperatörer och deltagare på licensierade marknader) om myndigheten anser att det är nödvändigt eller ligger i allmänhetens intresse att skydda personer som handlar med en finansiell produkt eller klasser av finansiella produkter (avsnitt 798J i bolagslagen). ASIC kan även ansöka om domstolsbeslut och hänskjuta ärenden till domstol för att verkställa sina tillsyns- och utredningsåtgärder. ASIC kan ansöka hos domstol om ett beslut om att åtgärder som ASIC vidtagit på grundval av sina tillsyns- och utredningsbefogenheter ska efterlevas (avsnitt 70 i ASIC-lagen). Om ett företag inte följer en anvisning som utfärdats enligt bolagslagen kan ASIC vidare ansöka hos domstol om ett beslut om att anvisningen måste efterlevas. Slutligen måste finansiella marknader enligt bolagslagen ha möjlighet att se till att deras medlemmar efterlever bestämmelserna i bolagslagen, de regler och förordningar som antagits inom ramen för denna och marknadens driftsregler (avsnitt 792A i lagen). Licensierade börser måste också kunna ta itu med potentiella överträdelser av marknadens driftsregler eller bolagslagen som begås av dess medlemmar och rapportera sådana potentiella överträdelser till ASIC.

(11)

Slutsatsen kan därför dras att värdepappersbörser i Australien är föremål för auktorisering och fortlöpande effektiv tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden.

(12)

Enligt det andra villkoret måste handelsplatser i tredjelandet ha tydliga och transparenta regler för upptagande till handel av värdepapper, så att handeln med dessa värdepapper kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och att de är fritt överlåtbara.

(13)

Enligt de övergripande skyldigheterna ska operatörer av finansiella marknader överväga om värdepapper som ska tas upp till handel på marknader som de driver kan bli föremål för en rättvis, välordnad och transparent handel. Avsnitt 793A i bolagslagen innehåller rättsligt bindande krav att upprätthålla driftsregler för upptagande av värdepapper till handel. I finansiella marknaders driftsregler ska villkor anges som måste uppfyllas för att ett börsnoterat företags aktier ska kunna noteras på marknaden. Företaget måste ansöka om upptagande till handel på den marknad där dess värdepapper ska handlas och ansöka om och beviljas tillstånd till börsnotering för alla värdepapper i dess huvudklass av värdepapper på den finansiella marknadens officiella förteckning. Förteckningen över företag som kan bli föremål för handel offentliggörs av marknadsoperatören och uppdateras efter varje handelsdag. ASIC tillser att de finansiella marknaderna har tillräckliga regler, system och processer för att kontrollera huruvida en finansiell produkt uppfyller de finansiella marknadernas kriterier och de lagstadgade kriterierna för att tas upp till handel på marknaden, inbegripet att det inte finns några otillbörliga restriktioner för handeln med värdepapper. Alla värdepapper som handlas på licensierade börser måste iaktta vissa börsnoteringsregler, som läggs fram för översyn av ASIC. Ett värdepapper måste vara fritt överlåtbart och uppfylla vissa kriterier angående spridning till allmänheten och angående emittenten, för att man ska kunna värdera värdepapperet. En licensierad börs får inte notera ett värdepapper där information om det och dess emittent inte är offentligt tillgänglig. För att säkerställa en välordnad handel med värdepapper på licensierade börser får slutligen ASIC och ministern tillfälligt avbryta handeln med en finansiell produkt eller klass av finansiella produkter.

(14)

Enligt det rättsligt bindande kravet i bolagslagen om en ”rättvis, välordnad och transparent” handel måste finansiella marknader offentliggöra information om transaktioner och köp- och säljbud. Vidare får en deltagare inte ingå en transaktion såvida transaktionen inte matchas av en transparent order före handel i en orderbok. För vissa transaktioner finns undantag, exempelvis blockaffärer eller transaktioner där det initialt noterade priset kan förbättras. En marknadsaktör som använder något av dessa undantag måste ha en bokföring som visar att transaktionen uppfyller de kriterier som gäller för undantaget. Enligt de konkurrensrättsliga reglerna om marknadsintegritet ska finansiella marknader omedelbart tillgängliggöra information före handel som mottas under öppettiderna, fortlöpande och i realtid samt på rimliga affärsvillkor och icke-diskriminerande grund. I fråga om information som mottas efter öppettiderna ska marknadsoperatören göra information före handel tillgänglig senast när nästa öppettid börjar. Australiens regelverk innehåller också krav på att fortlöpande och i realtid tillhandahålla information efter handel. De finansiella marknaderna måste offentliggöra information efter handel på en för allmänheten tillgänglig webbplats, utan avgift och med en fördröjning på högst 20 minuter.

(15)

Slutsatsen kan därför dras att värdepappersbörser i Australien har tydliga och transparenta regler för upptagande till handel av värdepapper, så att handeln med dessa värdepapper kan ske på ett rättvist, välordnat och effektivt sätt och att de är fritt överlåtbara.

(16)

Enligt det tredje villkoret måste emittenter av värdepapper vara skyldiga att lämna regelbundet återkommande och löpande information för att säkerställa ett gott skydd för investerarna.

(17)

Australiens regelverk innehåller tydliga, heltäckande och specifika informationskrav för års- och delårsrapporter. Emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en australisk värdepappersbörs måste offentliggöra årliga ekonomiska rapporter och ekonomiska halvårsrapporter (avsnitten 292 och 302). Rapporterna måste motsvara redovisningsstandarder (avsnitten 296 och 304 i bolagslagen) och ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat (avsnitten 297 och 305 i bolagslagen). De årliga finansiella rapporterna måste bli föremål för revision och en revisionsberättelse måste erhållas (avsnitt 301 i bolagslagen). ASIC upprätthåller ett register med information om företaget, inbegripande företagets prospekt och årsbokslut. Utlämnandet av heltäckande och aktuell information om emittenter av värdepapper gör det möjligt för investerare att bedöma emittenternas ekonomiska resultat och säkerställer tillbörlig transparens för investerare genom ett regelbundet informationsflöde.

(18)

Slutsatsen kan därför dras att emittenter av värdepapper upptagna till handel på börser i Australien licensierade av ASIC är skyldiga att lämna regelbundet återkommande och löpande information för att säkerställa ett gott skydd för investerarna.

(19)

Enligt det fjärde villkoret måste tredjelandets regelverk och tillsynssystem säkerställa marknaders transparens och integritet genom förhindrande av marknadsmissbruk i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

(20)

I Australiens värdepapperslagstiftning fastställs ett heltäckande regelverk och tillsynssystem för att säkerställa marknaders integritet, förbjuda olagligt eller bedrägligt agerande på licensierade börser och utlämning av falska eller vilseledande uppgifter om värdepapper eller emittenter och förebygga insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Bestämmelser om marknadsmissbruk finns i del 7.10 i bolagslagen. Några av förbuden finns även i de regler om marknadsintegritet i underavsnitt 798G.1 i bolagslagen som gäller för reglerade finansiella marknader och marknadsaktörer på dessa marknader. Enligt avsnitten 1041E och 1041F i bolagslagen är det förbjudet att lämna falska eller vilseledande uppgifter om finansiella produkter, att förleda andra att göra transaktioner med finansiella produkter på grundval av falska eller vilseledande uppgifter och att uppvisa ett ohederligt beteende i fråga om en finansiell produkt och/eller som innehavare av en licens för finansiella tjänster (avsnitten 1041G och 1041H). Avdelning 2 i del 7.10 i bolagslagen innehåller ett antal förbud mot otillbörlig marknadspåverkan. I avdelning 3 i del 7.10 i bolagslagen förbjuds uttryckligen insiderhandel. ASIC ser till att dessa regler efterlevs genom att använda sin omfattande befogenhet att utreda misstänkt marknadsaktivitet och väcka åtal i fall där man bedömer att reglerna överträtts.

(21)

Slutsatsen kan därför dras att regelverket och tillsynssystemet i Australien säkerställer marknaders transparens och integritet genom förhindrande av marknadsmissbruk i form av insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan.

(22)

Således kan slutsatsen dras att det regelverk och tillsynssystem som gäller för finansiella marknader i Australien under tillsyn av ASIC uppfyller de fyra villkoren för regelverk och tillsynssystem och följaktligen bör anses utgöra ett system som är likvärdigt med de krav på handelsplatser som anges i direktiv 2014/65/EU, förordning (EU) nr 600/2014, förordning (EU) nr 596/2014 och direktiv 2004/109/EG.

(23)

Med tanke på att ett betydande antal aktier som emitterats och är upptagna till handel i Australien också är föremål för handel på handelsplatser i EU är detta beslut nödvändigt för att säkerställa att alla värdepappersföretag som omfattas av handelsskyldigheten enligt artikel 23.1 i förordning (EU) nr 600/2014 behåller förmågan att genomföra transaktioner med aktier som är upptagna till handel på australiska börser. Eftersom börserna i Australien utgör en betydande alternativ likviditetskälla för sådana aktier är det nödvändigt att godkänna Australiens regelverk och tillsynssystem, särskilt för att värdepappersföretag ska kunna fullgöra sin skyldighet beträffande bästa utförande gentemot sina kunder.

(24)

Detta beslut baseras på data som visar att den samlade handeln i EU med ett antal aktier som tagits upp till handel på börser i Australien är av sådan frekvens att företag som omfattas av Mifid-direktivet inte har kunnat utnyttja det undantag som anges i artikel 23.1 a i förordning (EU) nr 600/2014. Detta tyder på att handelsskyldigheten enligt artikel 23.1 i förordning (EU) nr 600/2014 skulle gälla för ett betydande antal av de aktier som tagits upp till handel i Australien.

(25)

Det här beslutet kommer att kompletteras med samarbetsarrangemang som säkerställer ett ändamålsenligt informationsutbyte och en ändamålsenlig samordning av tillsynsverksamheten mellan de nationella behöriga myndigheterna och ASIC.

(26)

Det här beslutet baseras på de rättsligt bindande krav för finansiella marknader som gäller i Australien när beslutet antas. Kommissionen bör fortsätta att regelbundet övervaka utvecklingen av regelverket och tillsynssystemet för reglerade marknader, ändamålsenligheten hos tillsynssamarbetet när det gäller övervakning och regelefterlevnadskontroll och uppfyllandet av de villkor som ligger till grund för antagandet av detta beslut.

(27)

Kommissionen bör regelbundet se över det regelverk och tillsynssystem som gäller för finansiella marknader i Australien. Detta påverkar inte kommissionens möjlighet att när som helst genomföra en särskild översyn i händelse av att relevant utveckling gör det nödvändigt för kommissionen att ompröva den likvärdighet som fastställs genom detta beslut. En sådan omprövning kan leda till att detta beslut upphävs.

(28)

Med tanke på att förordning (EU) nr 600/2014 och direktiv 2014/65/EU är tillämpliga från och med den 3 januari 2018 är det nödvändigt att det här beslutet träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(29)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från europeiska värdepapperskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vid tillämpning av artikel 23.1 i förordning (EU) nr 600/2014 ska det regelverk och tillsynssystem som gäller i Australien för de finansiella marknader som auktoriserats där och som förtecknas i bilagan till det här beslutet anses vara likvärdigt med de krav som följer av direktiv 2014/65/EU, förordning (EU) nr 600/2014, förordning (EU) nr 596/2014 och direktiv 2004/109/EG, och anses vara föremål för effektiv tillsyn och efterlevnadskontroll.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 173, 12.6.2014, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).


BILAGA

Finansiella marknader:

a)

ASX Limited

b)

Chi-X Australia Pty Ltd


Top