EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1055

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1055 av den 29 juni 2016 om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (Text av betydelse för EES)

C/2016/3926

OJ L 173, 30.6.2016, p. 47–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1055/oj

30.6.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 173/47


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1055

av den 29 juni 2016

om fastställande av tekniska standarder vad gäller de tekniska villkoren för lämpligt offentliggörande av insiderinformation och för uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 17.10, och

av följande skäl:

(1)

För att ge skydd åt investerare krävs att insiderinformation effektivt och snabbt offentliggörs av emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter. För att på unionsnivå säkerställa lika tillträde till insiderinformation för investerare ska insiderinformationen offentliggöras kostnadsfritt, samtidigt och så snabbt som möjligt bland alla kategorier av investerare i hela unionen, och den ska förmedlas till de medier som garanterar en effektiv spridning hos allmänheten.

(2)

När deltagare på marknaden för utsläppsrätter redan uppfyller motsvarande krav om röjande av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (2), och de är förpliktade att offentliggöra samma information enligt den förordningen och förordning (EU) nr 596/2014 ska förpliktelserna enligt denna förordning betraktas vara uppfyllda om informationen röjs med hjälp av en plattform för offentliggörande av insiderinformation vid tillämpningen av förordning (EU) nr 1227/2011, under förutsättning att insiderinformationen förmedlas till de berörda medierna.

(3)

Det är viktigt att de tekniska villkoren för att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation tillåter upprätthållande av den viktigaste informationen för processen för att uppskjuta offentliggörandet av insiderinformation, så att emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter kan fullgöra sina förpliktelser om att underrätta de behöriga myndigheterna.

(4)

Anmälan om uppskjutande av offentliggörande av insiderinformation och, om så krävs, en förklaring till hur alla tillämpliga villkor för uppskjutandet uppfylldes ska ges till den behöriga myndigheten skriftligen med användande av säkra elektroniska medel som anges av den behöriga myndigheten i fråga, varigenom integriteten och sekretessen för informationens innehåll samt överföringens snabbhet garanteras.

(5)

För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att identifiera de personer hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter som varit delaktiga i att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen, ska anmälan om uppskjutandet inkludera identiteten på den person som gjorde anmälan och den person eller de personer som är ansvariga för beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen. På samma sätt ska det i anmälan också uppges tidsaspekterna för uppskjutandet så att det blir möjligt för behöriga myndigheter att bedöma huruvida de villkor som anges i förordning (EU) nr 596/2014 beträffande uppskjutande har uppfyllts.

(6)

En emittent som är ett kredit- eller finansinstitut ska skriftligen informera den behöriga myndigheten om avsikten att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet och, med beaktande av hur känslig sådan information är och behovet av att säkerställa maximal sekretess för dess innehåll, ska tillbörliga säkerhetsnormer tillämpas för detta ändamål.

(7)

Denna förordning grundar sig på de förslag till tekniska standarder för genomförande som inlämnats till kommissionen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

(8)

Den 25 maj 2016 meddelade kommissionen Esma sin avsikt att godkänna förslaget till tekniska standarder för genomförande med ändringar för att beakta att bestämmelserna om offentliggörande i förordning (EU) nr 1227/2011 är tillräckliga för att säkerställa att deltagare på marknaden för utsläppsrätter effektivt och i rätt tid offentliggör insiderinformation i enlighet med artikel 17.2 i förordning (EU) nr 596/2014. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 (3) ålägger redan deltagare på marknaden för utsläppsrätter att tillhandahålla webbflöden för den webbaserade redovisningen för effektivt och punktligt offentliggörande. I sitt formella yttrande av den 16 juni 2016 bekräftade Esma sin ursprungliga ståndpunkt och avstod från att på nytt lämna in en teknisk standard för genomförande med ändringar i överensstämmelse med kommissionens föreslagna ändringar. Eftersom kraven på offentliggörande för deltagare på marknaden för utsläppsrätter enligt förordning (EU) nr 1227/2011 kan räcka för att uppfylla kraven i artikel 17.2 i förordning (EU) nr 596/2014 bör förslaget till teknisk standard för genomförande ändras för att undvika dubbla rapporteringskrav.

(9)

Esma har genomfört öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska standarder för genomförande som denna förordning grundar sig på, analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna, samt begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4).

(10)

För att säkerställa att finansmarknaderna fungerar smidigt är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft skyndsamt och att de bestämmelser som fastställs i denna förordning gäller från samma datum som de som fastställs i förordning (EU) nr 596/2014.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

elektroniska medel : elektronisk utrustning för behandling (inklusive digital komprimering), lagring och överföring av data via ledningar, radiovågor, optisk teknik eller andra elektromagnetiska medel.

KAPITEL II

TEKNISKA MEDEL FÖR LÄMPLIGT OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION

Artikel 2

Medel för offentliggörande av insiderinformation

1.   Emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska offentliggöra insiderinformation med tekniska medel som garanterar:

a)

att insiderinformation sprids

i)

till en så stor allmänhet som möjligt på ett icke-diskriminerande sätt,

ii)

gratis,

iii)

samtidigt i hela unionen,

b)

att insiderinformationen förmedlas, direkt eller indirekt via tredje part, till medier som åtnjuter en rimlig nivå av förtroende från allmänheten, för att garantera dess effektiva spridning. Denna förmedling ska ske via elektroniska medel som garanterar att informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess upprätthålls under överföringen, och det ska tydligt gå att utläsa

i)

att den förmedlade informationen är insiderinformation,

ii)

identiteten på den emittent eller deltagare på marknaden för utsläppsrätter: fullständigt officiellt namn,

iii)

identiteten på den person som utför anmälan: namn, efternamn, ställning hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter,

iv)

ämnet för insiderinformationen,

v)

datum och tidpunkt för kommunikation med media.

Emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska utan dröjsmål garantera fullständighet, tillförlitlighet och sekretess genom att åtgärda alla avbrott eller störningar vid förmedlingen av insiderinformation.

2.   Deltagare på marknaden för utsläppsrätter med skyldighet att offentliggöra insiderinformation i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1227/2011 får använda de tekniska medel som fastställts för offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17.2 i förordning (EU) nr 596/2014 under förutsättning att den insiderinformation som ska offentliggöras har samma innehåll i sak och att de tekniska medel som används för offentliggörandet garanterar att insiderinformationen förmedlas till medierna i fråga.

Artikel 3

Offentliggörande av insiderinformation på en webbplats

De webbplatser som avses i artikel 17.1 och 17.9 i förordning (EU) nr 596/2014 ska uppfylla följande krav:

a)

Användare ska ges tillgång till insiderinformation som läggs ut på webbplatsen på ett icke-diskriminerande sätt och utan avgift.

b)

Användare ska kunna lokalisera insiderinformationen i en lätt identifierbar del av webbplatsen.

c)

Det ska säkerställas att det i insiderinformationen tydligt anges datum och tidpunkt för offentliggörandet och att informationen organiseras i kronologisk ordning.

KAPITEL III

TEKNISKA MEDEL FÖR ATT SKJUTA UPP OFFENTLIGGÖRANDET AV INSIDERINFORMATION

Artikel 4

Anmälan av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och skriftlig förklaring

1.   För att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 596/2014 ska emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter använda sig av tekniska medel som garanterar att följande information är tillgänglig, läsbar och går att bevara i ett varaktigt medium:

a)

Datumen och tidpunkterna då

i)

insiderinformationen för första gången fanns hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter,

ii)

beslutet fattades om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformationen,

iii)

emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter troligtvis kommer att offentliggöra insiderinformationen.

b)

Identiteten på de personer hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter som är ansvariga för att

i)

ha fattat beslutet om att skjuta upp offentliggörandet och beslutet om början på uppskjutandet och dess troliga slut,

ii)

garantera den pågående kontrollen av villkoren för uppskjutandet,

iii)

fatta beslut om att offentliggöra insiderinformationen,

iv)

tillhandahålla den begärda informationen om uppskjutandet och den skriftliga förklaringen till den behöriga myndigheten.

c)

Bevis om den ursprungliga uppfyllelsen av de villkor som avses i artikel 17.4 i förordning (EU) nr 596/2014 och om alla förändringar beträffande denna uppfyllelse under perioden för uppskjutandet, inbegripet

i)

de informationshinder som upprättats internt och med avseende på tredje part för att förhindra tillgång till insiderinformation för andra personer än de som har behov av det som ett normalt led i fullgörandet av sin tjänst, verksamhet eller åligganden hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter,

ii)

de system som upprättats för att offentliggöra relevant insiderinformation så snart som möjligt när sekretessen inte längre är garanterad.

2.   Emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska genom skriftlig anmälan underrätta den behöriga myndigheten om att offentliggörande av insiderinformation skjuts upp och ge en skriftlig förklaring till ett sådant uppskjutande genom den för ändamålet avsedda kontaktpunkt som är hos, eller utsedd av, den behöriga myndigheten, med hjälp av det elektroniska medel som specificerats av den behöriga myndigheten.

Behöriga myndigheter ska på sin webbplats offentliggöra den för ändamålet avsedda kontaktpunkt som är hos, eller är utsedd av, den behöriga myndigheten, och det elektroniska medel som avses i första stycket. Detta elektroniska medel ska garantera att informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess upprätthålls under överföringen.

3.   Det elektroniska medel som avses i punkt 2 ska garantera att anmälan om att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation innehåller följande information:

a)

Identiteten på emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter: fullständigt officiellt namn.

b)

Identiteten på den person som utför anmälan: namn, efternamn, ställning hos emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.

c)

Kontaktuppgifter för den person som gör anmälan: e-postadress och telefonnummer som används i tjänsten.

d)

Identifiering av den offentliggjorda insiderinformation som var föremål för uppskjutet offentliggörande: titel på meddelandet om offentliggörande, referensnummer ifall det system som användes för att sprida insiderinformationen tilldelar ett sådant, datum och tidpunkt för offentliggörandet av insiderinformationen.

e)

Datum och tidpunkt för beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation.

f)

Identiteten på alla de personer som är ansvariga för beslutet att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation.

4.   Om den skriftliga förklaringen till ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation endast tillhandahålls på begäran från den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 17.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 596/2014, ska de elektroniska medel som avses i punkt 2 i denna artikel garantera att en sådan skriftlig förklaring innehåller den information som avses i punkt 3 i denna artikel.

Artikel 5

Anmälan om avsikt att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation

1.   För att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med artikel 17.5 i förordning (EU) nr 596/2014 ska en emittent som är ett kreditinstitut eller finansinstitut förse den behöriga myndigheten med en skriftlig förklaring av sin avsikt att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation för att bevara det finansiella systemets stabilitet, samtidigt som informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess garanteras genom en för ändamålet avsedd kontaktpunkt som befinner sig hos, eller är utsedd av den behöriga myndigheten.

När emittenten överför den anmälan som avses i första stycket på elektronisk väg ska den använda det elektroniska medel som avses i artikel 4.2 i denna förordning.

2.   Den behöriga myndigheten ska skriftligen meddela emittenten sitt beslut om att godkänna eller inte godkänna uppskjutandet av offentliggörandet på grundval av den information som ges i enlighet med punkt 1 och säkerställa informationens fullständighet, tillförlitlighet och sekretess.

3.   Emittenten ska använda samma tekniska medel som använts för att lämna den anmälan som avses i punkt 1 till den behöriga myndigheten, för att informera den behöriga myndigheten om all eventuell ny information som kan komma att påverka den behöriga myndighetens beslut beträffande uppskjutandet av offentliggörandet av insiderinformationen.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 juli 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 av den 17 december 2014 om uppgiftsrapportering för genomförande av artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 363, 18.12.2014, s. 121).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


Top