EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0757

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/757 av den 3 februari 2016 om fastställande av de åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som kräver att uppgifter införs i Tullinformationssystemet

C/2016/0508

OJ L 126, 14.5.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/757/oj

14.5.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/757

av den 3 februari 2016

om fastställande av de åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som kräver att uppgifter införs i Tullinformationssystemet

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (1), särskilt artikel 23.4, och

av följande skäl:

(1)

Ändamålet med Tullinformationssystemet (TIS) är att hjälpa de behöriga myndigheterna att förebygga, utreda och beivra överträdelser av tull- eller jordbrukslagstiftningen. För att TIS fortsatt ska möta de behöriga myndigheternas behov är det nödvändigt att uppdatera förteckningen över åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som bör införas i systemet.

(2)

Uppgifter som förs in i TIS om åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen bör begränsas till de produkter som omfattas av kapitlen 1–24 i Kombinerade nomenklaturen.

(3)

Spårning av varurörelser som omfattas av jordbrukslagstiftningen är av yttersta vikt för att de behöriga myndigheterna snabbt ska kunna reagera på hälsorisker. För att se till att sådana varurörelser följs och spåras i alla stadier bör uppgifter lämnas om import, export, transitering, tillfällig lagring och flyttning inom EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder för tillämpningen av jordbrukslagstiftningen som enligt artikel 23.4 i förordning (EG) nr 515/97 kräver att uppgifter införs i TIS ska vara de som gäller för följande:

a)

Import från tredjeland av produkter som omfattas av bestämmelser som antagits inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och den särskilda lagstiftning som antagits med avseende på varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter.

b)

Export till tredjeland av produkter som omfattas av bestämmelser som antagits inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och den särskilda lagstiftning som antagits med avseende på varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter.

c)

Varurörelser avseende produkter som omfattas av bestämmelser som antagits inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och den särskilda lagstiftning som antagits med avseende på varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter, inom ramen för ett förfarande för gemensam eller extern transitering samt verksamhet som omfattar tillfällig lagring i unionen av sådana produkter vid återexport från unionen till ett tredjeland.

d)

Unionsinterna varurörelser avseende produkter som omfattas av begränsningar eller förbud som grundar sig på bestämmelser som antagits inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda bestämmelser som antagits med avseende på varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter, eller som åtnjuter EU-stöd.

Artikel 2

Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 (2) ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 februari 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 82, 22.3.1997, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 696/98 av den 27 mars 1998 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 96, 28.3.1998, s. 22).


Top