EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2402

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2402 av den 12 oktober 2015 om översyn av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU

OJ L 333, 19.12.2015, p. 54–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2402/oj

19.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/54


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2402

av den 12 oktober 2015

om översyn av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (1), särskilt artikel 14.10 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG (2) fastställde kommissionen i sitt genomförandebeslut 2011/877/EU (3) harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme, i form av en uppsättning värden som differentieras av relevanta faktorer, bland annat konstruktionsår och bränsletyper. Dessa värden gäller till och med den 31 december 2015.

(2)

Kommissionen har sett över de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme och därvid beaktat uppgifter från medlemsstater och intressenter om drift vid realistiska förhållanden. Till följd av utvecklingen av bästa tillgängliga och ekonomiskt motiverade teknik som har observerats under översynsperioden 2011–2015 bör den åtskillnad som görs i kommissionens beslut 2011/877/EU när det gäller konstruktionsåret för en kraftvärmepanna bibehållas i fråga om de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el.

(3)

Översynen av de harmoniserade referensvärden för effektivitet bekräftar, på basis av färsk erfarenhet och analys, att de korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållanden som fastställs i beslut 2011/877/EU bör tillämpas endast på anläggningar som använder gasformiga bränslen.

(4)

Översynen bekräftar också, på basis av färsk erfarenhet och analys, att den tillämpning av korrigeringsfaktorer för ej uppkomna nätförluster som fastställs i beslut 2011/877/EU bör fortsätta. För att bättre återspegla de ej uppkomna förlusterna behöver de spänningsgränser som används och korrigeringsfaktorernas värden uppdateras.

(5)

Översynen pekar på att de harmoniserade referensvärdena för effektiviteten vid separat produktion av värme bör ändras i vissa fall. För att undvika retroaktiva ändringar av befintliga system gäller den nya uppsättningen av referensvärden först från och med 2016, medan den nuvarande uppsättningen av värden bibehålls för anläggningar som konstruerats före detta år. Det behövs inga korrigeringsfaktorer avseende klimatförhållandena eftersom termodynamiken vid produktion av värme från bränsle inte i någon högre utsträckning är beroende av omgivningstemperaturen. Eftersom värmen alltid används nära produktionsplatsen behövs det inte heller några korrigeringsfaktorer för värmeförluster i näten.

(6)

Översynen pekar på att de referensvärden för energieffektiviteten hos pannor som genererar ånga eller varmvatten bör differentieras.

(7)

Uppgifter om drift vid realistiska förhållanden under översynsperioden visar en statistiskt signifikant förbättring av faktiska prestanda för de modernaste anläggningarna vid användning av vissa typer av bränslen.

(8)

Det behövs stabila förutsättningar för investeringar i kraftvärme och fortsatt förtroende från investerarna, och det är därför lämpligt att fastställa harmoniserade referensvärden för el och värme.

(9)

Referensvärdena för separat produktion av värme och el som fastställs i beslut 2011/877/EU gäller till och med den 31 december 2015, och nya referensvärden behöver tillämpas från och med den 1 januari 2016. För att säkerställa att de nya referensvärdena är tillämpliga detta datum ska denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts.

(10)

I artiklarna 14, 22 och 23 i direktiv 2012/27/EU ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter för att uppdatera de harmoniserade referensvärdena för separat produktion av el och värme. Denna delegerade befogenhet ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 4 december 2012. För att undvika en situation där det inte finns någon förlängning av den delegerade befogenheten efter den 4 december 2017 ska de referensvärden som anges i denna förordning fortsätta att tillämpas. Om nya delegerade befogenheter ges till kommissionen under mellantiden är det kommissionens avsikt att se över de referensvärden som anges i denna förordning senast fyra år efter dess ikraftträdande.

(11)

Syftet med direktiv 2012/27/EU är att främja kraftvärme för att spara energi, och därför bör det finnas ett incitament för ombyggnad av äldre kraftvärmepannor för att förbättra deras energieffektivitet. Av dessa skäl, och i överensstämmelse med kravet på de harmoniserade referensvärdena för effektivitet, vilka bör grundas på de principer som anges i bilaga II f till direktiv 2012/27/EU, bör de referensvärden för effektivitet vid produktion av el som är tillämpliga på en kraftvärmepanna höjas från och med det elfte året efter dess konstruktionsår.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet

De harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el och värme ska vara de som fastställs i bilaga I respektive bilaga II.

Artikel 2

Korrigeringsfaktorer för harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

1.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som fastställs i bilaga III för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till de genomsnittliga klimatförhållandena i varje medlemsstat.

Om de officiella meteorologiska uppgifterna för en medlemsstats territorium visar på skillnader i årsmedeltemperaturen som uppgår till minst 5 °C får den medlemsstaten, under förutsättning att kommissionen underrättas, fastställa flera klimatzoner vid tillämpningen av första stycket genom att använda den metod som anges i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna ska använda de korrigeringsfaktorer som anges i bilaga IV för att anpassa de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I till ej uppkomna nätförluster.

3.   Om en medlemsstat använder både de korrigeringsfaktorer som anges i bilaga III och de som anges i bilaga IV, ska bilaga III tillämpas före bilaga IV.

Artikel 3

Tillämpning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

1.   Medlemsstaterna ska använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som fastställs i bilaga I avseende kraftvärmepannornas konstruktionsår. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet är tillämpliga under tio år från och med konstruktionsåret för en kraftvärmepanna.

2.   Från och med det elfte året efter konstruktionsåret för en kraftvärmepanna ska medlemsstaterna använda de harmoniserade referensvärden för effektivitet som enligt punkt 1 används för en kraftvärmepanna som är tio år gammal. Dessa harmoniserade referensvärden för effektivitet är tillämpliga under ett år.

3.   I denna artikel avses med en kraftvärmepannas konstruktionsår det första kalenderår under vilket pannan producerar el.

Artikel 4

Korrigeringsfaktorer för harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av värme

1.   Medlemsstaterna ska använda de harmoniserade referensvärden som fastställs i bilaga II avseende konstruktionsåret för en kraftvärmepanna.

2.   I denna artikel avses med en kraftvärmepannas konstruktionsår det konstruktionsår som avses i artikel 3.

Artikel 5

Ombyggnad av en kraftvärmepanna

Om investeringskostnaden för ombyggnad av en kraftvärmepanna överstiger 50 % av investeringskostnaden för en ny jämförbar kraftvärmepanna, ska det första kalenderåret under vilket den ombyggda kraftvärmepannan producerar el anses vara konstruktionsåret för den ombyggda kraftvärmepannan, vid tillämpning av artiklarna 3 och 4.

Artikel 6

Bränslemix

Om en kraftvärmepanna drivs med mer än ett slags bränsle ska de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion vara proportionella mot det viktade medelvärdet av energitillförseln för de olika bränslena.

Artikel 7

Upphävande

Beslut 2011/877/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 oktober 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG (EUT L 52, 21.2.2004, s. 50).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut 2011/877/EU av den 19 december 2011 om fastställande av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el och värme genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2007/74/EG (EUT L 343, 23.12.2011, s. 91).


BILAGA I

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

(som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av el baserade på ett effektivt värmevärde och atmosfäriska standardförhållanden enligt ISO (15 °C omgivningstemperatur, 1,013 bar, 60 % relativ fuktighet).

Kategori

Typ av bränsle

Konstruktionsår

Före 2012

2012–2015

Från och med 2016

Fasta bränslen

S1

Stenkol inklusive antracit, bituminöst kol, subbituminöst kol, koks, lågtemperaturkoks, petroleumkoks

44,2

44,2

44,2

S2

Brunkol, brunkolsbriketter, skifferolja

41,8

41,8

41,8

S3

Torv, torvbriketter

39,0

39,0

39,0

S4

Torr biomassa, inklusive trä och annan fast biomassa, inklusive pellets och briketter av trä, torkad träflis, rent och torrt träavfall, nötskal, olivkärnor och andra kärnor

33,0

33,0

37,0

S5

Annan fast biomassa, inklusive allt trä som inte ingår i S4, och svart- och brunlut

25,0

25,0

30,0

S6

Kommunalt avfall och industriavfall (ej förnybart) och förnybart/biologiskt nedbrytbart avfall

25,0

25,0

25,0

Vätskor

L7

Tung eldningsolja, gasolja/dieselolja, andra oljeprodukter

44,2

44,2

44,2

L8

Flytande biobränslen inklusive biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel och andra flytande biobränslen

44,2

44,2

44,2

L9

Flytande avfall inklusive biologiskt nedbrytbart och icke förnybart avfall (inklusive talg, fett och drav)

25,0

25,0

29,0

Gasformiga

G10

Naturgas, gasol, flytande naturgas och biometan

52,5

52,5

53,0

G11

Raffinaderigaser, vätgas och syntesgas

44,2

44,2

44,2

G12

Biogas från rötning, deponering och avloppsrening

42,0

42,0

42,0

G13

Koksugnsgas, masugnsgas, gruvgas och andra återvunna gaser (utom raffinaderigas)

35,0

35,0

35,0

Övrigt

O14

Spillvärme (inklusive avgaser från högtemperaturprocesser, produkter från exoterma kemiska reaktioner)

 

 

30,0

O15

Kärnkraft

 

 

33,0

O16

Solvärme

 

 

30,0

O17

Jordvärme

 

 

19,5

O18

Övriga bränslen som inte nämns ovan

 

 

30,0


BILAGA II

Harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av värme

(som avses i artikel 1)

I tabellen nedan är de harmoniserade referensvärdena för effektivitet vid separat produktion av värme baserade på ett effektivt värmevärde och atmosfäriska standardförhållanden enligt ISO (15 °C omgivningstemperatur, 1,013 bar, 60 % relativ fuktighet).

Kategori

Typ av bränsle

Konstruktionsår

Före 2016

Från och med 2016

Varmvatten

Ånga (1)

Direkt användning av avgasvärme (2)

Varmvatten

Ånga (1)

Direkt användning av avgasvärme (2)

Fasta bränslen

S1

Stenkol inklusive antracit, bituminöst kol, subbituminöst kol, koks, lågtemperaturkoks, petroleumkoks

88

83

80

88

83

80

S2

Brunkol, brunkolsbriketter, skifferolja

86

81

78

86

81

78

S3

Torv, torvbriketter

86

81

78

86

81

78

S4

Torr biomassa, inklusive trä och annan fast biomassa, inklusive pellets och briketter av trä, torkad träflis, rent och torrt träavfall, nötskal, olivkärnor och andra kärnor

86

81

78

86

81

78

S5

Annan fast biomassa, inklusive allt trä som inte ingår i S4, och svart- och brunlut

80

75

72

80

75

72

S6

Kommunalt avfall och industriavfall (ej förnybart) och förnybart/biologiskt nedbrytbart avfall

80

75

72

80

75

72

Vätskor

L7

Tung eldningsolja, gasolja/dieselolja, andra oljeprodukter

89

84

81

85

80

77

L8

Flytande biobränslen inklusive biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel och andra flytande biobränslen

89

84

81

85

80

77

L9

Flytande avfall inklusive biologiskt nedbrytbart och icke förnybart avfall (inklusive talg, fett och drav)

80

75

72

75

70

67

Gasformiga

G10

Naturgas, gasol, flytande naturgas och biometan

90

85

82

92

87

84

G11

Raffinaderigaser, vätgas och syntesgas

89

84

81

90

85

82

G12

Biogas från rötning, deponering och avloppsrening

70

65

62

80

75

72

G13

Koksugnsgas, masugnsgas, gruvgas och andra återvunna gaser (utom raffinaderigas)

80

75

72

80

75

72

Övrigt

O14

Spillvärme (inklusive avgaser från högtemperaturprocesser, produkter från exoterma kemiska reaktioner)

92

87

O15

Kärnkraft

-

92

87

O16

Solvärme

-

92

87

O17

Jordvärme

-

92

87

O18

Övriga bränslen som inte nämns ovan

-

92

87


(1)  Om ångproducerande anläggningar inte tar hänsyn till kondensatåterföringen i sina beräkningar av effektivitet vid värmeproduktion i kraftvärmeverk bör den effektivitet för ånga som visas i tabellen ovan ökas med 5 procentenheter.

(2)  Värdena för direkt användning av avgasvärme bör användas om temperaturen är minst 250 °C.


BILAGA III

Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena och metoden för fastställande av klimatzoner vid användning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

(som avses i artikel 2.1)

a)   Korrigeringsfaktorer avseende de genomsnittliga klimatförhållandena:

Korrigeringen av omgivningstemperaturen är baserad på skillnaden mellan årsmedeltemperaturen i en medlemsstat och atmosfäriska standardförhållanden enligt ISO (15 °C).

Korrigeringen ska genomföras på följande sätt:

 

0,1 procentenheter effektivitetsförlust för varje grad över 15 °C.

 

0,1 procentenheter effektivitetsvinst för varje grad under 15 °C.

Exempel:

Om årsmedeltemperaturen i en medlemsstat är 10 °C måste referensvärdet för en kraftvärmepanna i den medlemsstaten ökas med 0,5 procentenheter.

b)   Korrigeringen av omgivningstemperaturen gäller endast för gasformiga bränslen (G10, G11, G12, G13).

c)   Metod för fastställande av klimatzoner:

Gränserna för varje klimatzon ska utgöras av isotermer (i hela grader Celsius) för årsmedeltemperaturen som skiljer sig åt minst 4 °C. Temperaturskillnaden mellan de årsmedeltemperaturer som tillämpas i angränsande klimatzoner ska vara minst 4 °C.

Exempel:

Exempel: I en viss medlemsstat är årsmedeltemperaturen 12 °C på en viss plats och 6 °C på en annan plats i medlemsstaten. Medlemsstaten får då införa två klimatzoner som skiljs åt av isotermen för 9 °C:

en första klimatzon mellan isotermerna för 9 °C och 13 °C (4 °C skillnad) med en årsmedeltemperatur på 11 °C, och

en andra klimatzon mellan isotermerna för 5 °C och 9 °C med en årsmedeltemperatur på 7 °C.


BILAGA IV

Korrigeringsfaktorer för ej uppkomna nätförluster vid tillämpning av harmoniserade referensvärden för effektivitet vid separat produktion av el

(som avses i artikel 2.2)

Spänningsnivå vid anslutning

Korrigeringsfaktor (utanför anläggning)

Korrigeringsfaktor (inom anläggning)

≥ 345 kV

1

0,976

≥ 200–< 345 kV

0,972

0,963

≥ 100–< 200 kV

0,963

0,951

≥ 50–< 100 kV

0,952

0,936

≥ 12–< 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45–< 12 kV

0,918

0,891

< 0,45 kV

0,888

0,851

Exempel:

En kraftvärmepanna på 100 kWel med en kolvmotor som drivs med naturgas genererar el som har en spänning på 380 V. Av denna används 85 % för egen förbrukning och 15 % matas in till nätet. Anläggningen konstruerades 2010. Årsmedeltemperaturen är 15 °C (ingen klimatkorrigering är därför nödvändig).

Efter nätförlustkorrigeringen uppgår det resulterande referensvärdet för effektivitet vid separat produktion av el i denna kraftvärmepanna till följande (baserat på det viktade medelvärdet av faktorerna i denna bilaga):

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %


Top