EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0365

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/365 av den 4 mars 2015 om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård [delgivet med nr C(2015) 1377] Text av betydelse för EES

OJ L 62, 6.3.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/365/oj

6.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/29


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/365

av den 4 mars 2015

om beviljande av undantag för vissa medlemsstater från inrapporteringen av statistik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård

[delgivet med nr C(2015) 1377]

(Endast de nederländska, engelska, rumänska och spanska texterna är giltiga)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1338/2008 upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(2)

Enligt förordning (EG) nr 1338/2008 ska medlemsstaterna tillhandahålla statistik om utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård enligt definitionen i bilaga II till den förordningen.

(3)

Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 1338/2008 kan undantag och övergångsperioder vid behov antas för medlemsstaterna, under förutsättning att de grundas på objektiva grunder.

(4)

Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har ansökt om undantag på grund av att de behöver genomföra större anpassningar av de nationella statistiska systemen för att följa förordning (EG) nr 1338/2008.

(5)

De undantag som dessa medlemsstater har ansökt om bör därför godkännas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De undantag som anges i bilagan beviljas härmed Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2015.

På kommissionens vägnar

Marianne THYSSEN

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.


BILAGA

UNDANTAG FRÅN FÖRORDNING (EG) NR 1338/2008 VAD GÄLLER STATISTIK ÖVER UTGIFTER FÖR OCH FINANSIERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna, Rumänien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska inte inrapportera de variabler som anges i följande tabell:

Medlemsstat

Variabler och uppdelningar

Undantaget löper ut

Spanien

1)

Uppgifter och metadata för referensåret 2014 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2016.

Augusti 2016

2)

Uppgifter och metadata för referensåret 2015 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2017.

Augusti 2017

3)

Uppgifter och metadata för referensåret 2016 ska inrapporteras senast den 31 augusti 2018.

Augusti 2018

Nederländerna

1)

Uppgifterna både för alla typer av finansieringsordning (HF.1.1–HF.4) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) kommer också att inkludera kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2).

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2) kommer inte att rapporteras.

c.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) kommer också att inkludera dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) och öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3).

d.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) kommer inte att rapporteras.

e.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) kommer inte att rapporteras.

2)

Uppgifterna både för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) kommer också att inkludera kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2).

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2) kommer inte att rapporteras.

c.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) kommer också att inkludera dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) och öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3).

d.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) kommer inte att rapporteras.

e.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) kommer inte att rapporteras.

3)

Uppgifterna för alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) delas upp efter följande:

a.

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

c.

Hushållens direkta betalningar (HF.3) kommer inte att rapporteras.

4)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) kommer också att delvis inkludera hushållens direkta betalningar (HF.3).

c.

Hushållens direkta betalningar (HF.3) kommer inte att rapporteras.

Mars 2018

Rumänien

1)

För tabellen avseende hälso- och sjukvårdsfunktioner efter vårdgivare gäller följande:

a.

Alla uppgifter för sjukhus (HP.1) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) och förebyggande vård (HC.6)

b.

Alla uppgifter för vård- och omsorgsboende (HP.2) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1) och sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

c.

Alla uppgifter för tillhandahållare av ambulerande hälso- och sjukvård (HP.3) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3) och hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

d.

Alla uppgifter för tillhandahållare av kompletterande tjänster (HP.4) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3), kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4) och förebyggande vård (HC.6)

e.

Alla uppgifter för återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1) och medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

f.

Alla uppgifter för tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för förebyggande vård (HC.6)

g.

Alla uppgifter för tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

h.

Alla uppgifter för övriga ekonomin (HP.8) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC3.4) och förebyggande vård (HC.6)

i.

Alla uppgifter för övriga världen (HP.9) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9) utom för kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1), kurativ och rehabiliterande öppen vård (HC.1.3; HC.2.3) och kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

Mars 2017

2)

För tabellen avseende hälso- och sjukvårdsfunktioner efter finansieringsordning gäller följande:

a.

Uppgifterna för offentliga ordningar (HF.1.1) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

b.

Uppgifterna för obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) och förebyggande vård (HC.6)

c.

Uppgifterna för frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4), läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och förebyggande vård (HC.6)

d.

Uppgifterna för system för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2) delas upp efter sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4), läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1), medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2) och styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

e.

Uppgifterna för ordningar för företagsfinansiering (HF.2.3) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9)

f.

Uppgifterna för hushållens direkta betalningar (HF.3) delas upp efter kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2), hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4), sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1), dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2), öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3), hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4), förebyggande vård (HC.6), styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7) och övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

g.

Uppgifterna för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) delas upp efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner (HC1.1; HC2.1–HC.9)

3)

För tabellen avseende vårdgivare efter finansieringsordning gäller följande:

a.

Uppgifterna för offentliga ordningar (HF.1.1) delas upp efter övriga världen (HP.9)

b.

Uppgifterna för obligatoriska avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystem och obligatoriskt sjukförsäkringssparkonto (HF.1.2; HF.1.3) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2) och tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6)

c.

Uppgifterna för frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2), återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6) och övriga ekonomin (HP.8)

d.

Uppgifterna för system för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2) delas upp efter tillhandahållare av kompletterande tjänster (HP.4), återförsäljare och andra tillhandahållare av medicinska varor (HP.5), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6), tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7), övriga ekonomin (HP.8) och övriga världen (HP.9)

e.

Uppgifterna för ordningar för företagsfinansiering (HF.2.3) delas upp efter alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9)

f.

Uppgifterna för hushållens direkta betalningar (HF.3) delas upp efter vård- och omsorgsboende (HP.2), tillhandahållare av förebyggande vård (HP.6), tillhandahållare av finansiering och administration av hälso- och sjukvårdssystemet (HP.7), övriga ekonomin (HP.8) och övriga världen (HP.9)

g.

Uppgifterna för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) delas upp efter alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9)

Mars 2017

Förenade kungariket

1)

Uppgifterna för sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

2)

Uppgifterna för dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

3)

Uppgifterna för öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

4)

Uppgifterna för hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4) delas upp efter följande:

a.

Offentliga ordningar (HF.1.1)

b.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

c.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

d.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

Mars 2018

5)

Uppgifterna både för finansieringsordningar från övriga världen (HF.4) och för löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

f.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

g.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

h.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

i.

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

j.

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1)

k.

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

l.

Förebyggande vård (HC.6)

m.

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

n.

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

Mars 2018

6)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

b.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

c.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

d.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

e.

Frivilliga sjukförsäkringssystem (HF.2.1)

f.

System för finansiering av icke-vinstdrivande institutioner (HF.2.2)

g.

Hushållens direkta betalningar (HF.3)

h.

Finansieringsordningar från övriga världen (HF.4)

i.

Löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HF.1.1–HF.4)

Mars 2019

7)

Uppgifterna för övriga ekonomin (HP.8), övriga världen (HP.9) och löpande utgifter för hälso- och sjukvård (summan av HP.1–HP.9) delas upp efter följande:

a.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Kurativ och rehabiliterande dagvård (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Kurativ och rehabiliterande sluten vård (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Hembaserad kurativ och rehabiliterande vård (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Sluten vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.1)

f.

Dagvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.2)

g.

Öppen vård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.3)

h.

Hemvård vid långvarigt vårdbehov (hälsa) (HC.3.4)

i.

Kompletterande tjänster (icke specificerade efter funktion) (HC.4)

j.

Läkemedel och andra medicinska förbrukningsvaror (HC.5.1)

k.

Medicinsk utrustning och andra medicinska varor (HC.5.2)

l.

Förebyggande vård (HC.6)

m.

Styrning och finansiering av administrationen av hälso- och sjukvårdssystemet (HC.7)

n.

Övriga hälso- och sjukvårdstjänster, inte nämnda på annat håll (HC.9)

Mars 2019

8)

Uppgifterna för alla typer av vårdgivare (HP.1–HP.9) uppdelade efter alla typer av hälso- och sjukvårdsfunktioner hämtas från redovisning inom offentliga ordningar (HF.1.1)

Mars 2019


Top