EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0007

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2015/530 av den 11 februari 2015 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7)

OJ L 84, 28.3.2015, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; upphävd genom 32019D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/530/oj

28.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/67


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/530

av den 11 februari 2015

om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2015/7)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 4.3 andra stycket, artikel 30 och artikel 33.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (2), särskilt artikel 10.3 b, 10.4 och 10.5, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 30.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska de årliga tillsynsavgifter som tas ut från kreditinstitut som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna eller filialer som är etablerade i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat beräknas på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och grundas på objektiva kriterier som hör samman med det berörda kreditinstitutets betydelse och riskprofil, inbegripet dess riskvägda tillgångar.

(2)

I överensstämmelse med artikel 10.3 a i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska de avgiftsfaktorer som används för att fastställa den enskilda årliga tillsynsavgift som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn motsvara beloppet vid kalenderårets slut för i) de sammanlagda tillgångarna och ii) den totala riskexponeringen.

(3)

Enligt artikel 10.3 b i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska uppgifterna avseende avgiftsfaktorer fastställas och samlas in i enlighet med ett ECB-beslut som anger relevanta metoder och förfaranden.

(4)

Enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1024/2013 bör grupper som står under tillsyn i regel undanta tillgångar för dotterbolag belägna i icke-deltagande medlemsstater och tredjeland när avgiftsfaktorer ska beräknas. I enlighet med artikel 10.3 c i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) får grupper som står under tillsyn besluta att inte undanta sådana tillgångar vid beräkningen av avgiftsfaktorer. Kostnaden för att göra en sådan beräkning bör emellertid inte överstiga den förväntade minskningen av tillsynsavgiften.

(5)

Enligt artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska de nationella behöriga myndigheterna överlämna uppgifter om avgiftsfaktorer till ECB i enlighet med de förfaranden som ECB inrättar.

(6)

I artikel 10.5 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) fastställs att om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna, ska ECB fastställa dessa avgiftsfaktorer i enlighet med de förfaranden som ECB inrättar.

(7)

I detta beslut bör det därför fastställas metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer samt beräkna avgiftsfaktorer, vilket också inbegriper fall där den avgiftsskyldige underlåter att lämna dem, samt förfaranden för de nationella behöriga myndigheternas rapportering av avgiftsfaktorer till ECB. Det är främst format, frekvens och tidpunkter för rapporteringen som behöver specificeras, men även vilken typ av kvalitetskontroll som de nationella behöriga myndigheterna bör göra innan de rapporterar avgiftsfaktorerna till ECB.

(8)

För beräkningen av de årliga tillsynsavgifter som ska betalas för varje enhet och grupp som står under tillsyn ska de avgiftsskyldiga rapportera uppgifter om avgiftsfaktorer till de nationella behöriga myndigheterna på grundval av de mallar som anges i bilagorna I och II till detta beslut.

(9)

Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande för att göra tekniska ändringar i bilagorna till detta beslut på ett effektivt sätt. Sådana ändringar får inte leda till att den underliggande begreppsramen ändras eller att rapporteringsbördan påverkas. Vid tillämpningen av detta förfarande bör hänsyn tas till de synpunkter som framförs av ECBS statistikkommitté. De nationella behöriga myndigheterna och andra ECBS-kommittéer kommer därför att kunna föreslå sådana tekniska ändringar i bilagorna för statistikkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I detta beslut fastställs metoder och förfaranden i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från enheter och grupper som står under tillsyn och de avgiftsskyldigas rapportering av avgiftsfaktorer samt förfaranden för de nationella behöriga myndigheternas rapportering av sådana uppgifter till ECB.

Detta beslut gäller avgiftsskyldiga samt nationella behöriga myndigheter.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definition:

arbetsdag : en dag som varken är lördag, söndag eller offentlig helgdag i den medlemsstat där den relevanta nationella behöriga myndigheten är etablerad.

Artikel 3

Mallar för de avgiftsskyldigas rapportering av avgiftsfaktorer till de nationella behöriga myndigheterna

De avgiftsskyldiga ska använda de mallar som anges i bilagorna I och II till detta beslut när avgiftsfaktorerna rapporteras till de nationella behöriga myndigheterna. Revisionsförklaringar i enlighet med artikel 7 ska också lämnas till de nationella behöriga myndigheterna. När det gäller en grupp av avgiftsbetalande enheter med dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland ska de avgiftsskyldiga förklara vilken metod som har använts för att bestämma avgiftsfaktorerna i enlighet med artikel 10.3 c i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) i mallens särskilt avsedda fält för detta.

Artikel 4

Rapporteringsdagar

1.   De nationella behöriga myndigheterna ska lämna uppgifter avseende avgiftsfaktorer till ECB senast vid affärsdagens slut den tionde arbetsdagen efter de rapporteringsdagar som avses i artikel 10.4 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41). ECB ska därefter verifiera de inkomna uppgifterna inom fem arbetsdagar efter mottagandet. På anmodan av ECB ska de nationella behöriga myndigheterna förklara eller förtydliga uppgifterna. ECB ska färdigställa uppgifterna den femtonde arbetsdagen efter respektive rapporteringsdag.

2.   När ECB har färdigställt uppgifterna i enlighet med punkt 1 ska de avgiftsskyldiga ges tillgång till de färdigställda uppgifterna. Om de avgiftsskyldiga bedömer att uppgifterna avseende avgiftsfaktorer är felaktiga, har de fem arbetsdagar på sig att inkomma med synpunkter. Därefter kommer avgiftsfaktorerna att tillämpas för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna.

Artikel 5

Kvalitetskontroll

De nationella behöriga myndigheterna ska övervaka och säkerställa att de uppgifter avseende avgiftsfaktorer som lämnas till ECB är kvalitativa och tillförlitliga. De nationella behöriga myndigheterna ska genomföra kvalitetskontroller för att bedöma om avgiftsfaktorerna har beräknats i enlighet med de metoder som anges i artikel 7. ECB får inte korrigera eller ändra uppgifter avseende avgiftsfaktorer som avgiftsskyldiga har rapporterat. Alla rättelser eller ändringar av uppgifterna ska utföras av de avgiftsskyldiga som därefter rapporterar dem till de nationella behöriga myndigheterna. Dessa myndigheter ska rapportera inkomna korrigerade eller ändrade uppgifter till ECB. När de nationella behöriga myndigheterna rapporterar uppgifter avseende avgiftsfaktorerna ska de a) informera om dessa uppgifter leder till en omfattande utveckling samt b) underrätta ECB om skälen till omfattande rättelser eller ändringar.

Artikel 6

Rapporteringsfrekvens och referensdag för första rapportering

De avgiftsskyldiga ska årligen lämna uppgifter avseende avgiftsfaktorerna till de nationella behöriga myndigheterna. Referensdag för första rapportering av avgiftsfaktorer ska vara den 31 december 2014.

Artikel 7

Metod för att beräkna avgiftsfaktorer

1.   Den totala riskexponering som ska rapporteras ska härledas från den regelbundna rapportering som genomförs enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (3). Följande specifika beräkningskrav ska tillämpas:

a)

För en grupp som står under tillsyn och som inte har dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland ska gruppens totala riskexponering bestämmas med hjälp av mallen för kapitalbaskrav inom ramen för den gemensamma rapporteringen av kapitaltäckningsgrad (Corep) enligt bilaga I till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (nedan kallad mallen för kapitalbaskrav).

b)

För en grupp som står under tillsyn och som har dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland ska gruppens totala riskexponering bestämmas med hjälp av mallen för kapitalbaskrav, med möjlighet att dra av det bidrag till gruppens totala riskexponering som kan hänföras till dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland med hjälp av Corepmallen ”Solvens på gruppnivå: information om närstående företag” enligt bilaga I till förordning (EU) nr 680/2014. Om uppgifterna om det bidrag som hänför sig till dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland inte finns tillgängliga i Corepmallen ”Solvens på gruppnivå: information om närstående företag” när tillsynsavgifterna ska beräknas, får de avgiftsskyldiga själva lämna dessa uppgifter till de nationella behöriga myndigheterna.

c)

Om det avgiftsbetalande kreditinstitutet inte ingår i en grupp som står under tillsyn, ska institutets totala riskexponering bestämmas med hjälp av mallen för kapitalbaskrav.

2.   De rapporterade sammanlagda tillgångarna bör motsvara beloppet för de sammanlagda tillgångarna enligt artikel 51 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (4). Om de sammanlagda tillgångarna inte kan bestämmas med hjälp av den artikeln, ska de bestämmas på grundval av följande uppgifter:

a)

För en grupp som står under tillsyn och som endast har dotterbolag etablerade i de deltagande medlemsstaterna ska de rapporteringspaket som används av de enheter som står under tillsyn för att utarbeta sammanställd redovisning på gruppnivå användas för att bestämma de sammanlagda tillgångarna. En revisor ska verifiera de sammanlagda tillgångarna för gruppen som står under tillsyn genom att kontrollera rapporteringspaketen på lämpligt sätt.

b)

För ett avgiftsbetalande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn men som har ett moderbolag etablerat i en icke-deltagande medlemsstat eller ett tredjeland ska de rapporteringspaket som används av det avgiftsbetalande kreditinstitutet för att utarbeta sammanställd redovisning på gruppnivå användas för att bestämma de sammanlagda tillgångarna. En revisor ska verifiera det avgiftsbetalande kreditinstitutets sammanlagda tillgångar genom att kontrollera rapporteringspaketen på lämpligt sätt.

c)

Om de sammanlagda tillgångarna för en avgiftsbetalande filial beräknas på grundval av statistiska uppgifter som rapporteras enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 (ECB/2013/33) (5), ska en revisor verifiera den avgiftsbetalande filialens sammanlagda tillgångar genom att kontrollera dess finansräkenskaper på lämpligt sätt.

3.   För en grupp som står under tillsyn och som har dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland ska de sammanlagda tillgångarna bestämmas i enlighet med en av följande metoder:

a)

Dess sammanlagda tillgångar kan bestämmas på grundval av artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (inbegripet dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland). Om de sammanlagda tillgångarna inte kan bestämmas med hjälp av den artikeln, ska de bestämmas i enlighet med artikel 7.2 a i detta beslut.

b)

Dess sammanlagda tillgångar kan bestämmas genom aggregering av de sammanlagda tillgångar som har offentliggjorts i de lagstadgade finansiella rapporterna för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna inom den grupp som står under tillsyn, om sådana uppgifter finns tillgängliga, eller i annat fall genom aggregering av de sammanlagda tillgångar som anges i det eller de relevanta rapporteringspaket som används av enheter som står under tillsyn eller en grupp av avgiftsbetalande kreditinstitut som står under tillsyn för att utarbeta sammanställd redovisning på gruppnivå. För att undvika dubbelräkning kan den avgiftsskyldige välja att under konsolideringsprocessen avlägsna koncerninterna positioner för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna i den grupp som står under tillsyn. Eventuell goodwill som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna för moderbolaget till en grupp som står under tillsyn ska inkluderas i aggregeringen. Goodwill som fördelas på dotterbolag belägna i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland kan exkluderas. Om den avgiftsskyldige använder lagstadgade finansiella rapporter ska en revisor verifiera att de sammanlagda tillgångarna motsvarar de sammanlagda tillgångar som har offentliggjorts i de granskade lagstadgade finansiella rapporterna för de enskilda enheter som står under tillsyn. Om den avgiftsskyldige använder rapporteringspaket, ska en revisor verifiera de sammanlagda tillgångar som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna genom att kontrollera de rapporteringspaket som använts på lämpligt sätt. I samtliga fall ska revisorn verifiera att aggregeringsprocessen inte avviker från det förfarande som fastställs i detta beslut samt att den avgiftsskyldiges beräkning överensstämmer med den räkenskapsmetod som använts för att konsolidera räkenskaperna för gruppen av avgiftsbetalande enheter.

Artikel 8

ECB:s fastställande av avgiftsfaktorer om begärda rättelser eller ändringar inte tillhandahålls eller överlämnas

Om en avgiftsfaktor inte rapporteras eller om den avgiftsskyldige inte lämnar begärda rättelser eller ändringar, ska ECB använda sig av den information som ECB har tillgång till för att bestämma den avgiftsfaktor som saknas.

Artikel 9

Förenklat ändringsförfarande

ECB:s direktion har rätt att, med beaktande av statistikkommitténs synpunkter, göra sådana tekniska ändringar i bilagorna till detta beslut som varken ändrar den underliggande begreppsramen eller påverkar rapporteringsbördan för de avgiftsskyldiga. Direktionen ska omedelbart informera ECB-rådet om alla sådana ändringar.

Artikel 10

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 februari 2015.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1071/2013 av den 24 september 2013 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2013/33) (EUT L 297, 7.11.2013, s. 1).


BILAGA I

 

BERÄKNING AV AVGIFTER

Referensperiod

 

NAMN

 

TOTAL RISKEXPONERING

Datum

 

MFI-kod

 

 

LEI-kod

 

 

Post

 

Typ av institut

Källa till riskexponeringsbelopp

Riskexponeringsbelopp

Kommentarer

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL RISKEXPONERING

(1), (2), (3) eller (4)

Corep C 02.00, rad 010

 

 

020

BIDRAG SOM HÄNFÖR SIG TILL DOTTERBOLAG i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland

(4)

Corep C 06.02, kolumn 250 (SUMMA)

 

 

021

Enhet 1

(4)

 

 

 

.

Enhet 2

(4)

 

 

 

.

Enhet 3

(4)

 

 

 

N

Enhet N

(4)

 

 

 

030

BELOPP FÖR TOTAL RISKEXPONERING för den grupp som står under tillsyn med avdrag för BIDRAG SOM HÄNFÖR SIG TILL DOTTERBOLAG i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland. Post 030 är lika med 010 minus 020

(4)

 

 

 

Fyll i denna mall i enlighet med de separata instruktionerna.


BILAGA II

 

BERÄKNING AV AVGIFTER

Referensperiod

 

NAMN

 

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR

Datum

 

MFI-kod

 

 

LEI-kod

 

 

Post

 

Typ av institut

Bekräftelse av revisorns verifiering (ja/nej)

Sammanlagda tillgångar

Kommentarer

 

 

010

020

030

040

010

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17)

(1), (2), (3), (4), (5)

 

 

 

020

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 7.2 a eller 7.2 b i detta beslut

(6) eller (7)

 

 

 

030

SAMMANLAGDA TILLGÅNGAR i enlighet med artikel 7.3 b i detta beslut. Post 030 är lika med 031 minus 032 plus 033 minus 034

(8)

 

 

 

031

Sammanlagda tillgångar för samtliga gruppenheter som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna

 

 

 

 

032

Koncerninterna positioner för samtliga enheter som står under tillsyn och som är etablerade i de deltagande medlemsstaterna (från rapporteringspaket som används för att eliminera tillgodohavanden för grupprapportering) – valfritt

 

 

 

 

033

Goodwill som ingår i de konsoliderade finansiella rapporterna för moderbolaget till en grupp som står under tillsyn – obligatoriskt

 

 

 

 

034

Goodwill som fördelas på dotterbolag etablerade i icke-deltagande medlemsstater eller tredjeland – valfritt

 

 

 

 

040

Sammanlagda tillgångar för en enhet eller grupp som står under tillsyn och som klassificerats som mindre betydande på grundval av ett ECB-beslut i enlighet med artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 jämförd med artiklarna 70.1 och 71 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) och artikel 10.3 d i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41).

(9)

 

 

 

Fyll i denna mall i enlighet med de separata instruktionerna.


Top