Help Print this page 

Document 32014R0208

Title and reference
Rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina
  • In force
OJ L 66, 6.3.2014, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 05/03/2014
  • Date of effect: 06/03/2014; ikraftträdande off.gör.dag se art. 18
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Europeiska unionens råd
  • Form: Förordning
  • Additional information: NLE 2014/0062
Relationship between documents
Text

6.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 208/2014

av den 5 mars 2014

om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 20 februari 2014 fördömde rådet i starkaste ordalag allt bruk av våld i Ukraina. Rådet uppmanade till ett omedelbart upphörande av våldet samt full respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Ukraina. Det uppmanade Ukrainas regering att visa största möjliga återhållsamhet och oppositionsledarna att ta avstånd från dem som tillgriper radikala åtgärder, inbegripet våld.

(2)

Den 3 mars 2014 enades rådet om att fokusera restriktiva åtgärder på att frysa och driva in tillgångar för personer som har fastställts som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel och personer som är ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter i Ukraina.

(3)

Den 5 mars 2014 antog rådet beslut 2014/119/Gusp.

(4)

I beslut 2014/119/Gusp föreskrivs att man ska frysa penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer som har idientifierats som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel och personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till dessa, i syfte att befästa och stödja rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheterna i Ukraina. Dessa personer, enheter och organ förtecknas i bilagan till det beslutet.

(5)

Dessa åtgärder faller inom tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därför nödvändiga för att genomföra dem, särskilt för att se till att de ekonomiska aktörerna i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(6)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(7)

Befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör utövas av rådet mot bakgrund av den allvarliga politiska situationen i Ukraina och i syfte att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagan till beslut 2014/119/Gusp.

(8)

Förfarandet för att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen som finns uppförda på förteckningen informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs, bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet därmed.

(9)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen måste, vid tillämpningen av denna förordning, namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser måste frysas enligt den här förordningen offentliggöras. All behandling av fysiska personers personuppgifter enligt denna förordning bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (3).

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   krav: krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter den 6 mars 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

b)   avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)   behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)   frysning av penningmedel: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

g)   penningmedel: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

h)   unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

Artikel 2

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för varje fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

Artikel 3

1.   Bilaga I ska omfatta de personers som, i enlighet med artikel 1 i beslut 2014/119/Gusp, har fastställts av rådet som ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel, och personer som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Ukraina, och fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till dessa

2.   Bilaga I ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

3.   Bilaga I ska innehålla de uppgifter som behövs för att fastställa de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som berörs, under förutsättning att sådana uppgifter finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådana uppgifter innefatta namn, inklusive eventuella alias, födelsedatum och födelseort, medborgarskap, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress om den är känd samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.   Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a)

är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska och juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d)

är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1.   Genom undantag från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Beslutet är inte till förmån för en fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1.   Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysiskt eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller enligt en förpliktelse som har uppkommit för den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a)

en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning,

b)

betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 7

1.   Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.   Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller

c)

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 8

1.   Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiak och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra varje sådan uppgift till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av sådana uppgifter.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

4.   Punkt 3 ska inte hindra medlemsstaterna från att, i enlighet med sin nationella rätt, utbyta sådana uppgifter med behöriga myndigheter i Ukraina eller andra medlemsstater om det är nödvändigt i syfte att bistå vid återvinning av förskingrade medel.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 10

1.   Frysning av penningmedel och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra penningmedel och ekonomiska resurser som utförs i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning ska inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som genomför åtgärden, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de förbud som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

1.   Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, särkskilt ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b)

varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som agerar via den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i led a eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a)

tillgångar som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 4, 5 och 6,

b)

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 14

1.   Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet, och senast var tolfte månad.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål efter den 6 mars 2014 underrätta kommissionen om reglerna som avses i punkt 1 och underrätta kommissionen om senare ändringar av dem.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som det hänvisas till i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats rätt,

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2014.

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Se sidan 26 i detta nummer av EUT.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Viktor Fedorovych Janukovytj

född den 9 juli 1950, f.d. president i Ukraina

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

2.

Vitalij Yuriyovych Zachartjenko

född den 20 januari 1963, f.d. inrikesminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

född den 6 februari 1954, f.d. riksåklagare i Ukraina

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

4.

Oleksandr Hryhorovych Yakymenko

född den 22 december 1964, f.d. chef för Ukrainas säkerhetstjänst

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

5.

Andriy Volodymyrovych Portnov

född den 27 oktober 1973, f.d. rådgivare åt Ukrainas president

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

6.

Olena Leonidivna Lukash

född den 12 november 1976, f.d. justitieminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

7.

Andrii Petrovych Kliuiev

född den 12 augusti 1964, f.d. chef för Ukrainas presidents förvaltning

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

8.

Viktor Ivanovych Ratushniak

född den 16 oktober 1959, f.d. biträdande inrikesminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

9.

Oleksandr Viktorovych Janukovytj

född den 1 juli 1973, son till den f.d. presidenten, affärsman

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

10.

Viktor Viktorovych Janukovytj

född den 16 juli 1981, son till den f.d. presidenten, ledamot i Ukrainas parlament, Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

11.

Artem Viktorovych Pshonka

född den 19 mars 1976, son till den f.d. riksåklagaren, vice partiledare för Regionernas parti i Ukrainas parlament Verkhovna Rada

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

12.

Serhii Petrovych Kliuiev

född den 12 augusti 1969, affärsman, bror till Andrii Kliuiev

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

13.

Mykola Yanovych Azarov

född den 17 december 1974, Ukrainas premiärminister till och med januari 2014

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

14.

Oleksii Mykolayovych Azarov

son till f.d. premiärminister Azarov

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

15.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

född den 21 september 1985, affärsman

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

16.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

född den 28 november 1963, f.d. utbildnings- och vetenskapsminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

17.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

född den 6 januari 1953, f.d. hälso- och sjukvårdsminister

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014

18.

Ihor Oleksandrovych Kalinin

född den 28 december 1959, f.d. rådgivare åt Ukrainas president

Person som är föremål för utredning i Ukraina för inblandning i brott i samband med förskingring av ukrainska statliga medel och olaglig utförsel av medlen ur Ukraina.

6.3.2014


BILAGA II

Webbplatser för uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Tjänsten för utrikespolitiska instrument (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bryssel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top