Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0973

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 973/2013 av den 10 oktober 2013 om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste [SGB])

OJ L 272, 12.10.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/973/oj

12.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 272/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 973/2013

av den 10 oktober 2013

om godkännande av en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste [SGB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 53.2 andra meningen, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i kommissionens förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Tysklands ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” som registrerats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1257/2003 (2).

(2)

Ansökan gäller en ändring av produktbeskrivningen.

(3)

Kommissionen har granskat ändringen i fråga och funnit att den är befogad. Eftersom ändringen är mindre får kommissionen godkänna den utan att tillämpa det förfarande som anges i artiklarna 50–52 i förordning (EU) nr 1151/2012.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kravspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

Artikel 2

Ett sammanfattande dokument med de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen återfinns i bilaga II till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 177, 16.7.2003, s. 3.


BILAGA I

Följande ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” har godkänts:

Följande text ska läggas till i innehållsbeskrivningen efter ”något avfettat griskött”: Fett kött, särskilt sidfläsk, bukfett, käke, käkfett, rygg och ryggfett.

1.

Behovet av ändringen har uppstått till följd av de nya reglerna om märkning av ingredienser i livsmedel (mängddeklaration av ingredienser, Quantative Ingredient DeclarationQuid) som infördes genom kommissionens direktiv 2001/101/EG av den 26 november 2001 om ändring av Europaparlamentets och rådets märkningsdirektiv 2000/13/EG. I bilaga I till märkningsdirektivet anges det nu att en ingrediens kan beskrivas som ”… -kött” endast om den inte överskrider ett angivet innehåll av fett och bindväv. För griskött får fetthalten inte överstiga 30 % och bindvävshalten får inte överstiga 25 %. En ingrediens som överstiger detta gränsvärde ska betecknas som till exempel ”fett kött”.

Receptet för ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” tillåter en fetthalt på mer än 30 %. Produktspecifikationen angav endast ”något avfettat griskött”. Enligt Quid-kravet måste nu den högre fetthalten märkas på förpackningen enligt sektion 3.1 nr 3 i förordningen om märkning av livsmedel (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung, LMKV). Denna ändring i LMKV, som ligger i linje med direktivet, har hittills inte inkluderats i receptet eller specifikationen av ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste”. Receptet och produktspecifikationen måste därför ändras för att produkten ska kunna uppfylla de nya märkningskraven.

Sammanslutningen för skydd av ”Nürnberger Bratwürste” (Schutzverband Nürnberger Bratwürste) enades om att se över receptet och att inleda ett ändringsförfarande i enlighet med förordning (EG) nr 1257/2003 (ref. DPMA 398 99 002.6) den 28 september 2006.

2.

”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” tillverkas traditionellt med buk, bukfett, käke, käkfett, rygg eller ryggfett enligt ett gammalt recept. Det är i huvudsak dessa ingredienser som ger korven dess konsistens och släthet. Utan dessa ingredienser skulle det malda köttet torka ut betydligt och falla sönder vid stekning. Det feta köttet bidrar också mycket till smaken, som stärks av de kryddiga nyanser som kommer från de särskilda kryddorna som karakteriserar ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste”.

Syftet med den mer ingående förteckningen är att förtydliga ingredienserna. Det finns inte någon gemensam definition av begreppet ”något avfettat griskött” bland experter på området i Tyskland. En del anser att ”något avfettat griskött” inte inkluderar fett kött. Detta skulle innebära att produktspecifikationen för ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” hade varit ofullständig från början. Detta styrks med hänvisning till en definition i riktlinjerna för det tyska livsmedelregistret där termerna ”Grob entfettetes schweinefleisch” (något avfettat griskött) och ”Speck” (fett) definieras separat.

Denna punkt i riktlinjerna är obegriplig även för tillsynsmyndigheterna. Inspektionskontoret i norra Bayern (Landesuntersuchungsanstalt Nordbayern) var också involverat i utarbetandet av den första specifikationen, men med sina kunskaper om ingredienserna ansåg de inte att det var nödvändigt att ytterligare definiera begreppen trots den situation som beskrivits ovan. Alla inblandade parter antog att något avfettat griskött också kunde inkludera fett kött. Annars skulle receptet inte ha kunnat omfatta en fetthalt på upp till 35 %. Denna andel kan endast uppnås om ”något avfettat griskött” inbegriper buk, bukfett, käke, käkfett, rygg eller ryggfett.

Andelen fett i receptet är begränsad, för det första genom fetthaltgränsen på 35 %. För det andra är den begränsad till följd av en bestämmelse om att andelen köttprotein som är fri från bindvävsprotein (MPFCP) inte får vara mindre än 12 %. Eftersom MPFCP-innehållet i fett kött endast är 8 % i genomsnitt kan det högre MPFCP-innehållet på minst 12 % i slutprodukten endast uppnås i kombination med särskilt magert, högkvalitativt kött med ett MPFCP-innehåll långt över 12 %. Specificerandet av minimiinnehållet av MPFCP i receptet begränsar därför innehållet av fett kött. Definitionen av begreppet ”något avfettat griskött” i receptet måste därför inte tolkas enligt riktlinjerna. Snarare framgår det av receptet i sig att termen där används i en annan mening än den som avses i riktlinjerna.

Dessutom är riktlinjerna inte bindande. Riktlinjerna återspeglar inte synpunkter från konsumenterna eller från specialister på området, eftersom deras synpunkter inte begärdes när riktlinjerna utarbetades. Snarare avspeglar riktlinjerna åsikter hos vissa berörda parter. Riktlinjerna skiljer sig i själva verket från traditionella produktionsmetoder i betydande utsträckning. Detta framgick redan vid förberedelserna av specifikationen för ”Nürnberger Bratwürste SGB”/”Nürnberger Rostbratwürste SGB”, eftersom innehållet i ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” som beskrivs här var betydligt annorlunda det faktiska receptet som användes lokalt. Följaktligen ändrades riktlinjerna efter registreringen. De traditionella metoder som används vid produktion av ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” bör också utgöra en referenspunkt för definitionen av ingrediensen ”något avfettat griskött” som det används i receptet. Här används traditionellt sett ingredienserna ”buk, bukfett, käke, käkfett, rygg eller ryggfett”. För att tydliggöra för alla parter kommer nu ingredienserna ”fett kött, särskilt sidfläsk, bukfett, käke, käkfett, rygg och ryggfett” anges uttryckligen i receptet.


BILAGA II

Konsoliderat sammanfattande dokument

Rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1)

’NÜRNBERGER BRATWÜRSTE’/’NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE’

EG-nr: DE-PGI-0105-0184–28.09.2010

SGB (X) SUB ()

1.   Beteckning

”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Tyskland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1   Produkttyp

Kategori 1.2

Köttprodukter (värmebehandlade, saltade, rökta etc.)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig

7–9 cm lång grillkorv i trång fårtarm med medelgrov kornighet. En rå korv väger cirka 20–25 g.

Innehåll:

Något avfettat griskött, fett kött, särskilt sidfläsk, bukfett, käke, käkfett, rygg och ryggfett, utan färs, ej behandlad för konservering (utom när det gäller rökt korv). Kryddningen varierar mellan de olika traditionella recepten, men en typisk krydda är mejram. Andelen köttprotein utan bindvävsproteiner får inte understiga 12 % och fetthalten får ligga på högst 35 %. Av köttproteinet ska andelen utan bindvävsprotein utgöra minst 75 volymprocent (vävnadsanalys) respektive 80 % (kemisk analys).

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter)

Fett kött, särskilt sidfläsk, bukfett, käke, käkfett, rygg och ryggfett. Slutproduktens fetthalt är begränsad till 35 %. Andelen köttprotein utan bindvävsproteiner (MPFCP) får inte understiga 12 %. Kryddmix, särskilt mejram. Fårtarmar.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung)

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Samtliga steg i produktionen av ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” äger rum i det avgränsade geografiska området. De utgörs av följande:

Malning eller finfördelning av köttet.

Blandning av det finfördelade köttet med kryddor för att skapa korvfyllningen.

Fyllning av fårtarmarna.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.

3.7   Särskilda regler för märkning

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Nürnberg-regionen.

5.   Samband med det geografiska området

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området

Korvtillverkningen i Nürnberg har månghundraåriga anor som kan beläggas redan 1313. Den typiska korta längden och låga vikten av ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” kan spåras tillbaka till åtminstone 1573. Eftersom Nürnberg då låg i korsningen av två viktiga handelsvägar fanns det tidigt kryddor att tillgå för korvtillverkningen.

Den nuvarande traditionen av Bratwurst-produktion i Nürnberg har ett lysande förflutet. ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” uppskattades till exempel mycket av Goethe och Jean Paul. Bratwurst-Glöcklein i Saint Sebald-området var en av de mest berömda pubarna i Tyskland under 1800-talet. Inte bara var den öppen för aristokratin och den välbärgade överklassen, utan den var också en central mötesplats för alla stadens besökare.

5.2   Specifika uppgifter om produkten

”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” kännetecknas av att de är ovanligt små och har toner av mejram. De uppfyller en hög kvalitetsstandard som länge har kontrollerats. De är kända långt utanför Nürnberg-regionen och är mycket uppskattade av konsumenterna.

Detta avspeglas i det faktum att ett obligatoriskt moment av ett stadsbesök i dag är att äta en ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” i en av de många ”Bratwurstküchen” eller ”Wurstbratereien” i Nürnbergs stadskärna.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB)

Den månghundraåriga traditionen av Bratwurst-produktion i Nürnberg, den höga kvaliteten som sedan länge har kontrollerats och den ovanliga lilla formen har gjort att ”Nürnberger Bratwürste”/”Nürnberger Rostbratwürste” i dag är både kända och mycket uppskattade i Tyskland och resten av världen.

Specialiteten uppstod i den gamla kejserliga staden Nürnberg till följd av dess geografiska läge som en viktig skärningspunkt för handels- och kryddrutter från östra Asien. Genom dessa kunde nya kryddor såsom mejram, muskotnöt och peppar introduceras. Det var tillgången till dessa asiatiska kryddor som över huvud taget gjorde produktionen möjlig. Eftersom Nürnberg var en stad som använde sig mycket av fjärrfart och ett antal raffinerade moderna metoder producerades ännu mindre, mer förfinade och bättre kryddade korvar där, vilket med tiden blev de berömda ”Nürnberger Bratwürste”.

Till skillnad från de mer lantliga regionerna lade staden större vikt vid kvalitet från början. Medan kvantitet ägde företräde på andra håll grundades produktionen i Nürnberg på principen om kvalitet framför kvantitet, och det var detta som ledde till korvarnas mindre storlek.

Efterlevnaden av receptet och kvaliteten går tillbaka till Nürnbergs kommunfullmäktiges tillsynsregler. Nürnberg kan mycket väl ta åt sig äran för det äldsta systemet för livsmedelstillsyn, vilket nämns i strafflagen från år 1300.

Genom att offentliggöra receptet, utöva en strikt kontroll och begränsa produktionen till stadsområdet har staden Nürnberg bidragit till att korvens egenskaper förknippas med det geografiska området.

Kopplingen till det geografiska området grundades därför inledningsvis på det geografiska läget som en viktig skärningspunkt för krydd- och handelsrutterna och på det tidiga införandet av livsmedelstillsyn. Det geografiska läget, livsmedelstillsynen och det tillhörande receptskyddet ledde därför till korvens särskilda kvalitet. Den kejserliga staden med sina omfattande handelsnätverk världen över resulterade i en specialitet som blev mycket välkänd från medeltiden och framåt. Idag är kopplingen grundad på det goda ryktet om denna specialitet som traditionellt är uppskattad världen över.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen

(Artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

Markenblatt vol. 44, 2.11.2007, del 7a-bb, s. 20269

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/142


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12. Ersatt genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).


Top