Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0365

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 365/2013 av den 22 april 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glufosinat Text av betydelse för EES

OJ L 111, 23.4.2013, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/365/oj

23.4.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 111/27


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 365/2013

av den 22 april 2013

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet glufosinat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt det andra alternativet i artikel 21.3 samt artikel 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens direktiv 2007/25/EG (2) togs glufosinat upp som ett verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (3), på villkoret att de berörda medlemsstaterna ser till att den sökande på vars begäran glufosinat togs upp i den bilagan inkommer med ytterligare bekräftande uppgifter om riskerna för däggdjur och leddjur som inte är målarter i äppelodlingar.

(2)

Verksamma ämnen som tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG ska anses vara godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förtecknas i del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (4).

(3)

Sökanden lade inom tidsfristen för den rapporterande medlemsstaten Sverige fram ytterligare uppgifter i form av undersökningar i syfte att bekräfta riskbedömningen för däggdjur och leddjur som inte är målarter i äppelodlingar.

(4)

Sverige bedömde de ytterligare uppgifter som sökanden hade lämnat in och lämnade in sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) den 9 mars 2010.

(5)

Kommissionen samrådde med myndigheten som lade fram ett yttrande om riskbedömningen av glufosinat den 8 mars 2012 (5). Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, den kompletterande rapporten och myndighetens yttrande i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och en rapport färdigställdes den 15 mars 2013 i form av kommissionens granskningsrapport om glufosinat.

(6)

Mot bakgrund av de ytterligare uppgifter som sökanden lämnat ansåg inte kommissionen att de ytterligare bekräftande uppgifter som begärts hade lämnats och att en hög risk för däggdjur och leddjur som inte är målarter endast kunde uteslutas om ytterligare restriktioner införs.

(7)

Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten om glufosinat.

(8)

Det bekräftas att det verksamma ämnet glufosinat ska anses ha blivit godkänt enligt förordning (EG) nr 1107/2009. För att minimera exponeringen för däggdjur och leddjur som inte är målarter är det dock lämpligt att ytterligare begränsa användningen av detta verksamma ämne och att införa riskreducerande åtgärder för att skydda dessa arter.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Medlemsstaterna bör medges tid att återkalla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller glufosinat.

(11)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller glufosinat bör löpa ut senast ett år efter att godkännandena har återkallats.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller glufosinat som verksamt ämne senast den 13 november 2013.

Artikel 3

Anståndsperiod

Alla eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast tolv månader efter det att respektive godkännande återkallades.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 april 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 106, 24.4.2007, s. 34.

(3)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUT L 153, 11.6.2011, s. 1.

(5)  ”Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate”, The EFSA Journal, vol. 10(2012):3, artikelnr 2609, [14 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Tillgänglig på www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


BILAGA

I del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska kolumnen ”Särskilda bestämmelser” i rad 151, glufosinat, ersättas med följande:

”DEL A

Får endast godkännas för användning som herbicid för bandsprutning eller punktbehandling, i mängder som inte får överstiga 750 g verksamt ämne per hektar (behandlat område) vid varje behandling och högts två behandlingar per år.

DEL B

När medlemsstaterna bedömer ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel som innehåller glufosinat, särskilt avseende användarens eller konsumentens exponering, ska de ta särskild hänsyn till kriterierna i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 och se till att alla nödvändiga uppgifter lämnats innan ett sådant godkännande beviljas.

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om glufosinat från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa av den 24 november 2006, särskilt tilläggen I och II. Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet och personer som befinner sig på platsen. Villkoren för godkännande ska vid behov omfatta skyddsåtgärder.

b)

Risken för att grundvattnet kan förorenas när det verksamma ämnet används i områden med känsliga mark- eller klimatförhållanden.

c)

Skyddet av däggdjur samt leddjur och växter som inte är målarter.

Villkoren för godkännande ska omfatta användning av avdriftsreducerande munstycken och utrustning samt märkning av växtskyddsmedlen. Dessa villkor ska vid behov omfatta ytterligare riskreducerande åtgärder.”


Top