EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0141

Kommissionens förordning (EU) nr 141/2013 av den 19 februari 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) Text av betydelse för EES

OJ L 47, 20.2.2013, p. 20–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 166 - 194

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2014

?: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/141/oj

20.2.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/20


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 141/2013

av den 19 februari 2013

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (1), särskilt artikel 9.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1338/2008 upprättas en gemensam ram för systematisk framställning av europeisk statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

(2)

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1338/2008 krävs genomförandeåtgärder för att ange de data och metadata som ska lämnas om hälsosituation, hälsans bestämningsfaktorer och hälso- och sjukvård som omfattas av bilaga I till den förordningen samt för att fastställa referensperioder och intervall för denna uppgiftslämning.

(3)

Dessa uppgifter utgör de statistiska minimiuppgifter som behövs för en bättre uppföljning av unionens hälsoprogram och politik som rör social inkludering och socialt skydd, ojämlikhet i hälsa och hälsosamt åldrande.

(4)

Konfidentiella uppgifter som medlemsstaterna lämnar till kommissionen (Eurostat) bör hanteras i enlighet med principen om statistisk konfidentialitet som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (2) och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3).

(5)

En kostnads-nyttoanalys har genomförts och utvärderats i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 1338/2008. Analysen visade att tillgång till jämförbara uppgifter för hela unionen sannolikt kan vara till stor nytta för hälso- och socialpolitiska beslut och för vetenskapliga ändamål, och att gemensamma verktyg möjliggör samstämmiga uppgifter mellan länderna, även om de därmed sammanhängande kostnaderna skulle variera beroende på i vilken grad de variabler och metoder som begärs ingår i befintliga nationella undersökningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Europeisk statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) ska gälla hälsosituation, hälso- och sjukvård och hälsans bestämningsfaktorer samt sociodemografiska förhållanden i befolkningen från och med 15 års ålder.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   hushåll: person som bor ensam eller en grupp människor som bor tillsammans i samma privatbostad och delar på utgifterna, inklusive kostnaderna för de grundläggande behoven, men denna definition inbegriper inte kollektiva hushåll såsom sjukhus, vårdhem, fängelser, militära förläggningar, religiösa institutioner, pensionat eller hotell.

2.   stadigvarande bosättning: den plats där en person normalt har sin dygnsvila, bortsett från tillfällig frånvaro för rekreation, semester, besök hos vänner och släktingar, affärer, läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd, eller om sådan uppgift saknas, folkbokföringsort.

Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta inom det geografiska område som berörs:

a)

Den som utan avbrott bott på platsen för sin stadigvarande bosättning under minst tolv månader före referensdagen, eller

b)

den som anlänt till platsen för sin stadigvarande bosättning under de tolv månader som föregick referensdagen med avsikten att stanna där i åtminstone ett år.

I de fall omständigheterna i led a eller b inte kan fastställas avses med stadigvarande bosättning den plats där personen är folkbokförd.

3.   mikrodata: icke-aggregerade observationer eller mätningar av förhållanden i individuella enheter.

4.   metadata: uppgifter som definierar och beskriver andra uppgifter samt statistikprocesser.

Artikel 3

Nödvändiga uppgifter

1.   Varje medlemsstat ska lämna de mikrodata som anges i bilaga I till kommissionen (Eurostat).

2.   Dessa mikrodata ska grundas på nationellt representativa sannolikhetsurval.

3.   För att så långt som möjligt harmonisera undersökningsresultaten i alla länder ska kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna föreslå metodiska och praktiska rekommendationer och riktlinjer för urvalet och för genomförandet av undersökningen genom en handbok för den europeiska hälsoenkäten, där ett standardiserat frågeformulär ska ingå.

4.   Det minsta faktiska urvalet, beräknat under antagande av att urvalet är slumpmässigt, anges i bilaga II. Viktningsfaktorer ska beräknas för att beakta enhetens urvalssannolikhet, svarsbortfall och, i förekommande fall, justering av urvalet på grundval av externa uppgifter om personernas fördelning i målpopulationen.

5.   Mindre delar av det nationella territoriet som uppgår till högst 2 % av den nationella befolkningen i respektive medlemsstat och de nationella territorier som anges i bilaga III är uteslutna.

Artikel 4

Referensår och referenspopulation

1.   Referensåret ska vara 2013, 2014 eller 2015.

2.   Referenspopulationen ska vara enskilda personer från och med 15 års ålder som bor i privata hushåll och är bosatta på den berörda medlemsstatens territorium vid tidpunkten för uppgiftsinsamling.

3.   Uppgiftsinsamlingen ska ske under minst tre månader, av vilka minst en månad ska infalla på hösten (september–december).

Artikel 5

Referensmetadata

1.   Kvalitetsrelaterade referensmetadata ska lämnas i enlighet med den standard i det europeiska statistiksystemet som kommissionen (Eurostat) bestämmer tillsammans med medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaterna ska lämna dessa metadata till kommissionen (Eurostat) senast två månader efter överlämnandet av respektive mikrodata.

Artikel 6

Inlämning av mikrodata och referensmetadata till kommissionen (Eurostat)

1.   Medlemsstaterna ska lämna de slutgiltiga, validerade och viktade mikrodata och kvalitetsrelaterade referensmetadata som krävs enligt denna förordning i enlighet med en utbytesstandard som fastställs av kommissionen (Eurostat). Mikrodata och kvalitetsrelaterade referensmetadata ska lämnas genom den centrala kontaktpunkten.

2.   Mikrodata ska göras tillgängliga senast den 30 september 2015 eller nio månader efter utgången av den nationella uppgiftsinsamlingsperioden i de fall då undersökningen genomförs efter december 2014.

Artikel 7

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA I

Mikrodata som ska lämnas till kommissionen (Eurostat)

TEKNISKA UNDERSÖKNINGSVARIABLER

Variabel

Beskrivning

Svarskategorier och svarskoder

Filter

PID

Uppgiftslämnarens identifikationsnummer

Tiosiffrigt nummer

– 1

uppgift saknas

Alla

HHID

Hushållets identifikationsnummer

Tiosiffrigt nummer

– 1

uppgift saknas

Alla

PRIMSTRAT

Primära strata som använts för urvalet

0001 – 9999

– 2

ej tillämplig (ingen stratifiering)

Alla

PSU

Primära urvalsenheter som använts för urvalet

0001 – 9999

– 2

ej tillämplig (inget flerstegsurval)

Alla

WGT

Slutlig individuell vikt

Nummer 5.3

– 1

uppgift saknas

Alla

PROXY

Intervjuades den utvalda personen eller någon annan person (proxyintervju)?

1.

Personen själv

2.

Annan hushållsmedlem

3.

Annan person utanför hushållet

– 1

Uppgift saknas

Alla

REFYEAR

Referensår för intervjun

4 siffror

Alla

REFMONTH

Referensmånad för intervjun

1 – 12

– 1

uppgift saknas

Alla

INTMETHOD

Metod för uppgiftsinsamling som använts

10.

Post, icke-elektronisk version

11.

Post, elektronisk version (e-post)

20.

Personlig intervju, icke-elektronisk version

21.

Personlig intervju, elektronisk version

30.

Telefon, icke-elektronisk version

31.

Telefon, elektronisk version

40.

Internet

50.

Blandad metod för uppgiftsinsamling (t.ex. både post och intervju)

Alla

INTLANG

Språk som använts vid intervjuerna

Tresiffriga koder (Eurostats standardkodlista)

– 1

uppgift saknas

Alla


SOCIALA KÄRNVARIABLER

Variabel

Beskrivning

Svarskategorier och svarskoder

Filter

SEX

Uppgiftslämnarens kön

1.

Man

2.

Kvinna

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AGE

Uppgiftslämnarens ålder vid intervjun

siffror

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

COUNTRY

Bosättningsland

Tvåsiffrig kod baserad på Nuts, på högsta aggregerade nivå (nivå 0 eller landsnivå)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

BIRTHPLACE

Födelseland

10.

Född i landet

21.

Född i ett annat EU-land

22.

Född i ett land utanför EU

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CITIZEN

Medborgarskap vid tiden för uppgiftsinsamlingen

10.

Medborgare i det uppgiftslämnande landet

21.

Ej medborgare i det uppgiftslämnande landet, men i ett annat EU-land

22.

Ej medborgare i det uppgiftslämnande landet, men i ett land utanför EU

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

REGION

Bosättningsregion

Tvåsiffrig Nuts-kod

– 1

uppgift saknas

Alla

DEG_URB

Urbaniseringsgrad

1.

Tätbefolkat område

2.

Varken tät- eller glesbefolkat område

3.

Glesbefolkat område

– 1

uppgift saknas

Alla

MARSTALEGAL

Civilstånd

1.

Har aldrig varit gift eller i ett registrerat partnerskap

2.

Gift eller i ett registrerat partnerskap

3.

Änka/änkling eller i ett registrerat partnerskap som upphört genom partnerns död (och inte i nytt äktenskap eller i nytt registrerat partnerskap)

4.

Frånskild eller i ett registrerat partnerskap som upplösts (och inte i nytt äktenskap eller i nytt registrerat partnerskap)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MARSTADEFACTO

Faktiskt civilstånd

1.

Person som lever i ett samboförhållande

2.

Person som inte lever i ett samboförhållande

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HATLEVEL

Högsta slutförda utbildning (utbildningsnivå)

Baserat på klassificeringen Isced-2011

0.

Förskola

1.

Grundskola, årskurs 1 – 6

2.

Grundskola, årskurs 7 – 9

3.

Gymnasieskola

4.

Eftergymnasial utbildning, ej högskolenivå

5.

Högskoleutbildning, kort utbildning

6.

Högskoleutbildning, kandidatnivå eller motsvarande

7.

Högskoleutbildning, magisternivå eller motsvarande

8.

Högskoleutbildning, doktorandnivå eller motsvarande

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MAINSTAT

Förvärvsstatus enligt egna uppgifter

10.

Har ett arbete/yrke (även obetalt arbete inom familje- eller jordbruksföretag, lärlingsplats eller betald praktik etc.)

20.

Arbetslös

31.

Elev, student, vidareutbildning, obetalt arbete

32.

Pensionär, förtidspensionär eller har lagt ned sin rörelse

33.

Bestående funktionsnedsättning

34.

Obligatorisk militärtjänst eller vapenfri tjänst

35.

Arbete i hemmet

36.

Annan icke förvärvsarbetande person

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

FT_PT

Heltids- eller deltidsarbete

1.

Heltid

2.

Deltid

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

MAINSTAT = 10

JOBSTAT

Sysselsättningsstatus

10.

Egenföretagare

21.

Anställd med tillsvidareanställning

22.

Anställd med tidsbegränsad anställning

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

MAINSTAT = 10

JOBISCO

Yrke

Tvåsiffrig kod enligt Isco-08

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

MAINSTAT = 10

LOCNACE

Näringsgren

Avdelningar i Nace rev. 2

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

MAINSTAT = 10

HHNBPERS

Antal personer bosatta i hushållet, inklusive uppgiftslämnaren

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_0_4

Antal personer i åldersgruppen 0 – 4 år

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_5_13

Antal personer i åldersgruppen 5 – 13 år

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_14_15

Antal personer i åldersgruppen 14 – 15 år

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_16_24

Antal personer i åldersgruppen 16 – 24 år

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_25_64

Antal personer i åldersgruppen 25 – 64 år

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHNBPERS_65plus

Antal personer 65 år eller äldre

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHTYPE

Typ av hushåll

10.

Enpersonshushåll

21.

Ensamstående förälder med barn under 25 år

22.

Par utan barn under 25 år

23.

Par med barn under 25 år

24.

Par eller ensamstående förälder med barn under 25 år och andra personer i hushållet

25.

Annan typ av hushåll

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HH_ACT

Antal personer i hushållet i åldersgruppen 16 – 64 år i arbete

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HH_INACT

Antal personer i hushållet i åldersgruppen 16 – 64 år som är arbetslösa eller icke förvärvsarbetande

0 – 98

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HHINCOME

Hushållets ekvivalerade nettomånadsinkomst

1.

Lägre än första kvintilen

2.

Mellan första och andra kvintilen

3.

Mellan andra och tredje kvintilen

4.

Mellan tredje och fjärde kvintilen

5.

Mellan fjärde och femte kvintilen

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla


HÄLSOVARIABLER

Variabel

Beskrivning

Svarskategorier och svarskoder

Filter

Hälsosituation – Minsta europeiska hälsomodul

HS1

Allmänt hälsotillstånd enligt egen uppfattning:

Hur uppfattar du ditt allmänna hälsotillstånd?

1.

Mycket bra

2.

Bra

3.

Tillfredsställande

4.

Dåligt

5.

Mycket dåligt

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HS2

Bestående hälsoproblem:

Har du lidit av sjukdom eller hälsoproblem under minst sex månader?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HS3

Allmän aktivitetsbegränsning:

Har du varit begränsad på grund av hälsoproblem vad gäller dina möjligheter att utföra aktiviteter under minst de senaste sex månaderna? Med aktiviteter menas sådana som personer vanligen utför.

1.

Mycket begränsad

2.

Begränsad

3.

Inte alls begränsad

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Sjukdomar och kroniska tillstånd

CD1a

Astma under de tolv senaste månaderna (inkl. allergisk astma)

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1b

Kronisk bronkit, kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller emfysem (dvs. KOL) under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1c

Hjärtinfarkt (hjärtattack) under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1d

Kranskärlssjukdom eller kärlkramp under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1e

Högt blodtryck under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1f

Slaganfall (hjärnblödning, blodpropp i hjärnan) under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1g

Artros (utom ledinflammation) under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1h

Ländryggsbesvär eller andra kroniska ryggbesvär under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1i

Nackbesvär eller andra kroniska besvär i nacken under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1j

Diabetes under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1k

Annan allergi än allergisk astma, exempelvis rinnande näsa, ögoninflammation, eksem, matallergi eller annan allergi under de senaste tolv månaderna.

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1l

Levercirros (dvs. skrumplever) under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1m

Urininkontinens, problem med urinblåsan under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1n

Njurbesvär under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

CD1o

Depression under de tolv senaste månaderna

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Olycksfall och skador

AC1a

Har du varit med om en trafikolycka under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AC1b

Har du varit med om ett olycksfall i hemmet under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AC1c

Har du varit med om ett olycksfall under fritidsaktivitet under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AC2

Vilken var den mest omfattande sjukvårdsåtgärden för det allvarligaste olycksfallet under de tolv senaste månaderna?

1.

Inläggning på sjukhus eller annan vårdinrättning

2.

Besök hos läkare eller sjuksköterska

3.

Inget ingrepp behövdes

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om

AC1a = 1 eller

AC1b = 1 eller

AC1c = 1

Frånvaro från arbetet (på grund av hälsoproblem)

AW1

Har du varit frånvarande från arbetet på grund av hälsoproblem under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om MAINSTAT = 10

AW2

Hur många dagar har du varit frånvarande från arbetet på grund av hälsoproblem under de tolv senaste månaderna?

Antal dagar

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AW1 = 1

Fysiska och sensoriska funktionsnedsättningar

PL1

Använder du glasögon eller kontaktlinser?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Synskadad eller helt blind

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PL2

Har du synsvårigheter, även med glasögon eller kontaktlinser?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om PL1 = 1 eller 2

PL3

Använder du hörselhjälpmedel?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Svårt hörselskadad

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PL4

Har du svårigheter att höra vad som sägs i en konversation med en annan person i ett tyst rum, även med hörselhjälpmedel?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om PL3 = 1 eller 2

PL5

Har du svårigheter att höra vad som sägs i en konversation med en annan person i ett bullrigare rum, även med hörselhjälpmedel?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om PL3 = 1 eller 2 och

PL4 = 1 eller 2 eller 3

PL6

Har du svårt att gå en halv kilometer på jämn mark utan hjälpmedel?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PL7

Har du svårt att gå uppför eller nedför tolv trappsteg?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Personliga aktiviteter

PC1a

Har du svårt att äta själv?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

PC1b

Har du svårt att ta dig i och ur sängen eller sätta dig i eller resa dig från en stol?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

PC1c

Har du svårt med av- och påklädning?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

PC1d

Har du svårt med toalettbesök?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

PC1e

Har du svårt att bada eller duscha?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

PC2

Brukar du få hjälp med en eller flera av följande aktiviteter: äta, ta dig i och ur sängen eller sätta dig i eller resa dig från en stol, av- och påklädning, toalettbesök, bada eller duscha?

1.

Ja, med minst en aktivitet

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om (AGE >= 65) och

{PC1a ≠ 1 eller PC1b ≠ 1 eller PC1c ≠ 1 eller PC1d ≠ 1 eller PC1e ≠ 1}

PC3

Behöver du få hjälp eller mer hjälp med en eller flera av följande aktiviteter: äta, ta dig i och ur sängen eller sätta dig i eller resa dig från en stol, av- och påklädning, toalettbesök, bada eller duscha?

1.

Ja, med minst en aktivitet

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om (AGE >= 65) och

{PC1a ≠ 1 eller PC1b ≠ 1 eller PC1c ≠ 1 eller PC1d ≠ 1 eller PC1e ≠ 1}

Hushållssysslor

HA1a

Har du svårt att laga mat?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1b

Har du svårt att använda telefon?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1c

Har du svårt att handla?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1d

Har du svårt att sköta medicinering?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1e

Har du svårt att utföra lätta hushållssysslor?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1f

Har du svårt att utföra tillfälliga tunga hushållssysslor?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA1g

Har du svårt att sköta ekonomin och vardagliga administrativa uppgifter?

1.

Inga svårigheter

2.

Vissa svårigheter

3.

Stora svårigheter

4.

Kan inte alls/oförmögen att

5.

Ej tillämpligt (aldrig prövat eller behöver inte utföra aktiviteten)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AGE >= 65

HA2

Brukar du få hjälp med en eller flera av följande hushållssysslor: laga mat, använda telefon, handla, sköta medicinering, utföra lätta eller tillfälliga tunga hushållssysslor, sköta ekonomin och vardagliga administrativa uppgifter?

1.

Ja, med minst en aktivitet

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om (AGE >= 65) och

{HA1a ≠ 1 eller HA1b ≠ 1 eller HA1c ≠ 1 eller HA1d ≠ 1 eller HA1e ≠ 1 eller HA1f ≠ 1 eller HA1g ≠ 1}

HA3

Behöver du få hjälp eller mer hjälp med en eller flera av följande hushållssysslor: laga mat, använda telefon, handla, sköta medicinering, utföra lätta eller tillfälliga tunga hushållssysslor, sköta ekonomin och vardagliga administrativa uppgifter?

1.

Ja, med minst en aktivitet

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om (AGE >= 65) och

{HA1a ≠ 1 eller HA1b ≠ 1 eller HA1c ≠ 1 eller HA1d ≠ 1 eller HA1e ≠ 1 eller HA1f ≠ 1eller HA1g ≠ 1}

Smärta

PN1

I vilken grad har du känt smärta under de fyra senaste veckorna?

1.

Ingen

2.

Mycket mild

3.

Mild

4.

Måttlig

5.

Kraftig

6.

Mycket kraftig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PN2

I vilken utsträckning har smärtan påverkat ditt vanliga arbete under de fyra senaste veckorna (både arbete utanför hemmet och hushållssysslor)?

1.

Inte alls

2.

En aning

3.

Måttligt

4.

Ganska mycket

5.

Väldigt mycket

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Psykisk hälsa

MH1a

Hur ofta har du haft mindre lust eller glädje av att göra saker under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1b

Hur ofta har du känt dig nedstämd, deprimerad eller förtvivlad under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1c

Hur ofta har du haft svårt att somna eller sova, eller sovit för länge under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1d

Hur ofta har du känt dig trött eller kraftlös under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1e

Hur ofta har du haft dålig aptit eller ätit för mycket under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1f

Hur ofta har du känt dig otillräcklig eller misslyckad under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1g

Hur ofta har du haft svårt att koncentrera dig på saker, t.ex. att läsa en tidning eller titta på teve, under de två senaste veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MH1h

Hur ofta har det hänt att du har rört dig eller talat så långsamt eller varit så nervös eller rastlös att andra kan ha lagt märke till det, under de senaste två veckorna?

1.

Aldrig

2.

Flera dagar

3.

Mer än hälften av dagarna

4.

Nästan varje dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Hälso- och sjukvård

Sjukhusvård och läkarbesök

HO1

Har du varit inlagd på sjukhus någon gång under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HO2

Hur många nätter har du varit inlagd som sjukhuspatient under de tolv senaste månaderna?

Antal 1 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om HO1 >= 1

HO3

Har du varit dagpatient på sjukhus någon gång under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

HO4

Hur många gånger har du varit dagpatient på sjukhus under de tolv senaste månaderna?

Antal 1 – 300

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om HO3 = 1

Öppenvård och vård i hemmet

AM1

När var ditt senaste besök hos tandläkare eller tandregleringsspecialist

(för personlig behandling)?

1.

Mindre än sex månader sedan

2.

6 – 12 månader sedan

3.

Tolv månader sedan eller längre

4.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AM2

När var ditt senaste besök hos allmänläkare eller husläkare (för personlig behandling)?

1.

Mindre än tolv månader sedan

2.

Tolv månader sedan eller längre

3.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AM3

Hur många gånger har du besökt en allmänläkare eller husläkare under de fyra senaste veckorna (för personlig behandling)?

Antal 0 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om AM2 = 1

AM4

När var ditt senaste besök hos medicinsk eller kirurgisk specialist (för personlig behandling)?

1.

Mindre än tolv månader sedan

2.

Tolv månader sedan eller längre

3.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AM5

Hur många gånger har du besökt en medicinsk eller kirurgisk specialist under de fyra senaste veckorna (för personlig behandling)?

Antal 0 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om AM4 = 1

AM6a

Har du besökt en fysioterapeut eller sjukgymnast under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AM6b

Har du besökt en psykolog eller psykoterapeut under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AM7

Har du fått vård i hemmet för personliga behov under de tolv senaste månaderna?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Läkemedelsbruk

MD1

Har du under de två senaste veckorna använt läkemedel som skrivits ut av läkare

(utom preventivmedel)?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

MD2

Har du under de två senaste veckorna använt läkemedel, örtmediciner eller vitaminer som inte skrivits ut av läkare?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Förebyggande vård

PA1

När var din senaste vaccinering mot influensa?

Månad/år (MMÅÅÅÅ)

Aldrig eller alltför länge sedan (0)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA2

När var din senaste blodtrycksmätning av vårdpersonal?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 3 år sedan

3.

3 – 5 år sedan

4.

Mer än 5 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA3

När var din senaste blodkolesterolmätning av vårdpersonal?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 3 år sedan

3.

3 – 5 år sedan

4.

Mer än 5 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA4

När var din senaste blodsockermätning av vårdpersonal?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 3 år sedan

3.

3 – 5 år sedan

4.

Mer än 5 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA5

När var din senaste kontroll av blod i avföringen?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 2 år sedan

3.

2 – 3 år sedan

4.

Mer än 3 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA6

När var din senaste koloskopi?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 5 år sedan

3.

5 – 10 år sedan

4.

Mer än 10 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PA7

När var din senaste mammografi (bröströntgen)?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 2 år sedan

3.

2 – 3 år sedan

4.

Mer än 3 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om SEX = 2

PA8

När var din senaste cellprovsscreening för livmoderhalscancer?

1.

Inom de tolv senaste månaderna

2.

1 – 2 år sedan

3.

2 – 3 år sedan

4.

Mer än 3 år sedan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om SEX = 2

Vårdbehov som inte tillgodosetts

UN1a

Har du under de tolv senaste månaderna haft vårdbehov som inte tillgodosetts på grund av långa väntelistor?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget vårdbehov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

UN1b

Har du under de tolv senaste månaderna haft vårdbehov som inte tillgodosetts på grund av avstånds- eller transportproblem?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget vårdbehov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

UN2a

Har det under de tolv senaste månaderna hänt att du inte haft råd med läkarundersökning eller läkarvård?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget behov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

UN2b

Har det under de tolv senaste månaderna hänt att du inte haft råd med tandläkarundersökning eller tandvård?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget behov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

UN2c

Har det under de tolv senaste månaderna hänt att du inte haft råd med receptbelagda läkemedel?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget behov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

UN2d

Har det under de tolv senaste månaderna hänt att du inte haft råd med psykiatrisk vård (t.ex. psykolog eller psykiater)?

1.

Ja

2.

Nej

3.

Inget behov

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Hälsans bestämningsfaktorer

Vikt och längd

BM1

Längd utan skor

Antal centimeter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

BM2

Vikt utan kläder och skor

Antal kilogram

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Fysisk aktivitet/motion

PE1

Fysisk ansträngning i arbetet (både betalt och obetalt arbete)

1.

Sitter eller står för det mesta

2.

Går för det mesta eller utför uppgifter med måttlig fysisk ansträngning

3.

För det mesta tungt eller fysiskt krävande arbete

4.

Inga arbetsuppgifter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PE2

Hur många dagar under en normal vecka går du oavbrutet under minst 10 minuter till och från olika platser?

Antal dagar 1 – 7

0.

Jag utför aldrig sådana fysiska aktiviteter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PE3

Hur mycket tid tillbringar du med att gå till och från olika platser under en normal dag?

1.

10 – 29 minuter/dag

2.

30 – 59 minuter/dag

3.

1 – 2 timmar/dag

4.

2 – 3 timmar/dag

5.

Minst 3 timmar/dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om PE2 ≠ 0

PE4

Hur många dagar under en normal vecka cyklar du oavbrutet under minst 10 minuter till och från olika platser?

Antal dagar 1 – 7

0.

Jag utför aldrig sådana fysiska aktiviteter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PE5

Hur mycket tid tillbringar du med att cykla till och från olika platser under en normal dag?

1.

10 – 29 minuter/dag

2.

30 – 59 minuter/dag

3.

1 – 2 timmar/dag

4.

2 – 3 timmar/dag

5.

Minst 3 timmar/dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om PE4 ≠ 0

PE6

Hur många dagar under en normal vecka idrottar, motionerar eller bedriver du oavbrutet under minst 10 minuter rekreativa fysiska (fritids-)aktiviteter som åtminstone medför en liten ökning av andnings- eller pulsfrekvensen?

Antal dagar 1 – 7

0.

Jag utför aldrig sådana fysiska aktiviteter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

PE7

Hur mycket tid tillbringar du med att idrotta, motionera eller utöva rekreativa fysiska (fritids-)aktiviteter under en normal vecka?

TTMM (timmar/minuter)

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om PE6 ≠ 0

PE8

Hur många dagar under en normal vecka utför du muskelstärkande aktiviteter?

Antal dagar 1 – 7

0.

Jag utför aldrig sådana fysiska aktiviteter

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Konsumtion av frukt och grönsaker

FV1

Hur ofta äter du frukt (utom juice)?

1.

Minst en gång om dagen

2.

4 – 6 gånger i veckan

3.

1 – 3 gånger i veckan

4.

Mindre än en gång i veckan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

FV2

Hur många portioner frukt äter du om dagen (utom juice)?

Antal 1 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om FV1 = 1

FV3

Hur ofta äter du grönsaker eller sallad (utom juice och potatis)?

1.

Minst en gång om dagen

2.

4 – 6 gånger i veckan

3.

1 – 3 gånger i veckan

4.

Mindre än en gång i veckan

5.

Aldrig

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

FV4

Hur många portioner grönsaker eller sallad äter du om dagen (utom juice och potatis)?

Antal 1 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om FV3 = 1

Rökning

SK1

Hur ofta röker du?

1.

Varje dag

2.

Enstaka tillfällen

3.

Röker inte

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

SK2

Vilken typ av tobaksvara använder du?

1.

Cigaretter (tillverkade och/eller handrullade)

2.

Cigarrer

3.

Piptobak

4.

Annan tobak

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om SK1 = 1 eller 2

SK3

Hur många cigaretter röker du i genomsnitt per dag?

Antal 1 – 99

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om SK1 = 1 och

SK2 = 1

SK4

Hur ofta utsätts du för tobaksrök inomhus?

1.

Aldrig eller nästan aldrig

2.

Mindre än 1 timme/dag

3.

Minst 1 timme/dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Alkoholkonsumtion

AL1

Hur ofta har du druckit någon form av alkoholhaltig dryck (t.ex. öl, vin, cider, spritdrycker, cocktail, färdigblandade drycker, likör eller hembränd alkohol) under de tolv senaste månaderna?

1.

Varje dag eller nästan varje dag

2.

5 – 6 dagar i veckan

3.

3 – 4 dagar i veckan

4.

1 – 2 dagar i veckan

5.

2 – 3 dagar i månaden

6.

En gång i månaden

7.

Mindre än en gång i månaden

8.

Inte under de tolv senaste månaderna, eftersom jag inte längre dricker alkohol

9.

Aldrig, eller bara några få smakprov under hela mitt liv

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

AL2

Hur ofta dricker du någon alkoholhaltig dryck måndag–torsdag?

1.

Alla fyra dagar

2.

Tre av de fyra dagarna

3.

Två av de fyra dagarna

4.

En av de fyra dagarna

5.

Ingen av de fyra dagarna

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AL1 = 1, 2, 3 eller 4

AL3

Hur många alkoholhaltiga (standard)drinkar konsumerar du i genomsnitt på någon av dessa veckodagar, måndag–torsdag?

1.

Minst 16 drinkar/dag

2.

10 – 15 drinkar/dag

3.

6 – 9 drinkar/dag

4.

4 – 5 drinkar/dag

5.

3 drinkar/dag

6.

2 drinkar/dag

7.

1 drink/dag

8.

0 drinkar/dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

Om (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) och (AL2 = 1, 2, 3 eller 4)

AL4

Hur ofta dricker du någon alkoholhaltig dryck fredag–söndag?

1.

Alla tre dagar

2.

Två av de tre dagarna

3.

En av de tre dagarna

4.

Ingen av de tre dagarna

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AL1 = 1, 2, 3 eller 4

AL5

Hur många alkoholhaltiga (standard)drinkar konsumerar du i genomsnitt på någon av dessa veckodagar (fredag–söndag)?

1.

Minst 16 drinkar/dag

2.

10 – 15 drinkar/dag

3.

6 – 9 drinkar/dag

4.

4 – 5 drinkar/dag

5.

3 drinkar/dag

6.

2 drinkar/dag

7.

1 drink/dag

8.

0 drinkar/dag

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om (AL1 = 1, 2, 3 eller 4) och (AL4 = 1, 2, eller 3)

AL6

Hur ofta har du druckit mycket alkohol vid ett och samma tillfälle (minst 60 g ren etanol, vilket motsvarar ca en flaska vin) under de tolv senaste månaderna?

1.

Varje dag eller nästan varje dag

2.

5 – 6 dagar i veckan

3.

3 – 4 dagar i veckan

4.

1 – 2 dagar i veckan

5.

2 – 3 dagar i månaden

6.

En gång i månaden

7.

Mindre än en gång i månaden

8.

Inte de tolv senaste månaderna

9.

Aldrig i hela livet

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7

Socialt stöd

SS1

Hur många nära bekanta kan du räkna med vid svåra personliga problem?

1.

Ingen

2.

1 – 2

3.

3 – 5

4.

Minst 6

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

SS2

I vilken grad bryr sig andra människor om vad du gör?

1.

Mycket omtanke och stort intresse

2.

Viss omtanke och visst intresse

3.

Osäker

4.

Ringa omtanke och intresse

5.

Omtanke och intresse saknas

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

SS3

Hur lätt är det att få praktisk hjälp av grannar vid behov?

1.

Mycket lätt

2.

Lätt

3.

Möjligt

4.

Svårt

5.

Mycket svårt

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

Informell vård eller hjälp

IC1

Vårdar eller hjälper du minst en gång i veckan någon som behöver hjälp på grund av åldersrelaterade problem, bestående sjukdomar eller funktionsnedsättningar

(utom yrkesverksamhet)?

1.

Ja

2.

Nej

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

Alla

IC2

Vilket släktskapsförhållande har du till den eller de personer som du på grund av en bestående sjukdom eller funktionsnedsättning eller åldersrelaterade problem vårdar eller hjälper minst en gång i veckan?

1.

Medlem av uppgiftslämnarens familj

2.

Inte medlem av uppgiftslämnarens familj

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om IC1 = 1

IC3

Hur många timmar per vecka vårdar eller hjälper du den eller de personer som har en bestående sjukdom eller funktionsnedsättning eller åldersrelaterade problem?

1.

Mindre än 10 timmar per vecka

2.

10 – 20 timmar per vecka

3.

Minst 20 timmar per vecka

– 1

uppgift saknas (vet inte, inget svar)

– 2

ej tillämplig

om IC1 = 1


BILAGA II

Slutliga urval som ska uppnås

 

Personer fr.o.m. 15 års ålder som ska intervjuas

EU-medlemsstater

Belgien

6 500

Bulgarien

5 920

Tjeckien

6 510

Danmark

5 350

Tyskland

15 260

Estland

4 270

Irland

5 057

Grekland

6 667

Spanien

11 620

Frankrike

13 110

Italien

13 180

Cypern

4 095

Lettland

4 555

Litauen

4 850

Luxemburg

4 000

Ungern

6 410

Malta

3 975

Nederländerna

7 515

Österrike

6 050

Polen

10 690

Portugal

6 515

Rumänien

8 420

Slovenien

4 486

Slovakien

5 370

Finland

5 330

Sverige

6 200

Förenade kungariket

13 085

EU-medlemsstater totalt

194 990

Schweiz

5 900

Island

3 940

Norge

5 170

Totalt, inklusive Schweiz, Island och Norge

210 000


BILAGA III

Nationella territorier som inte ingår i undersökningen

Land

Territorium

Frankrike

Franska utomeuropeiska departement och territorier

Cypern

Det icke regeringskontrollerade området

Nederländerna

Karibiska öarna (Bonaire, St. Eustatius och Saba) samt Västfrisiska öarna utom Texel

Irland

Alla öar till havs utom Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan och Valentia

Förenade kungariket

Skottland norr om Kaledoniska kanalen, Scillyöarna


Top