EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0045

Kommissionens genomförandedirektiv 2013/45/EU av den 7 augusti 2013 om ändring av rådets direktiv 2002/55/EG och 2008/72/EG samt kommissionens direktiv 2009/145/EG vad gäller det botaniska namnet på tomat Text av betydelse för EES

OJ L 213, 8.8.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/45/oj

8.8.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2013/45/EU

av den 7 augusti 2013

om ändring av rådets direktiv 2002/55/EG och 2008/72/EG samt kommissionens direktiv 2009/145/EG vad gäller det botaniska namnet på tomat

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/55/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av köksväxter (1), särskilt artiklarna 2.2, 44.2, 45 och 48.1 b,

med beaktande av rådets direktiv 2008/72/EG av den 15 juli 2008 om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (2), särskilt artikel 1.3, och

av följande skäl:

(1)

Mot bakgrund av nya vetenskapliga rön har International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) reviderats särskilt i fråga om det botaniska namnet på arten tomat.

(2)

För att återspegla denna utveckling bör därför direktiven 2002/55/EG och 2008/72/EG samt kommissionens direktiv 2009/145/EG av den 26 november 2009 om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av köksväxter som traditionellt har odlats på vissa platser och i vissa regioner och som hotas av genetisk utarmning och av köksväxtsorter som saknar reellt värde för kommersiell odling men som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och om saluföring av utsäde av dessa lantsorter och andra sorter (3) ändras i enlighet med detta.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2002/55/EG

Direktiv 2002/55/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2.1 b ska ”Lycopersicon esculentum Mill.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

2.

I tabellen i punkt 3 a i bilaga 2 ska ”Lycopersicon esculentum” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

3.

I tabellen i punkt 2 i bilaga 3 ska ”Lycopersicon esculentum” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2008/72/EG

I tabellen i bilaga II till direktiv 2008/72/EG ska ”Lycopersicon esculentum Mill.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2009/145/EG

Direktiv 2009/145/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen i bilaga I ska ”Lycopersicon esculentum Mill.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

2.

I tabellen i bilaga 2 ska ”Lycopersicon esculentum Mill.” ersättas med ”Solanum lycopersicum L.”.

Artikel 4

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2014 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 augusti 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EGT L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUT L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  EUT L 312, 27.11.2009, s. 44.


Top