Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0531

2013/531/EU: Rådets beslut av den 22 oktober 2013 om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt ekonomiskt unionsstöd till Rumänien

OJ L 286, 29.10.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/531/oj

29.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 286/1


RÅDETS BESLUT

av den 22 oktober 2013

om tillhandahållande av förebyggande medelfristigt ekonomiskt unionsstöd till Rumänien

(2013/531/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (1), särskilt artikel 3.2,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen lagt fram efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2013/532/EU (2) har rådet beslutat att bevilja Rumänien ömsesidigt bistånd.

(2)

Förebyggande medelfristigt finansiellt till Rumänien inom ramen för systemet för stöd till medlemsstaters betalningsbalans är lämpligt i det rådande läget med instabila kapitalflöden som framför allt påverkar tillväxtmarknader, risker i det makroekonomiska scenariot, och kvarstående brister inom banksektorn. Även om Rumänien under rådande marknadsförhållanden inte har för avsikt att begära utbetalning av någon delbetalning, förväntas det förebyggande stödet bidra till att konsolidera makroekonomisk, finanspolitisk och finansiell stabilitet och stärka den rumänska ekonomins motståndskraft och tillväxtpotential i och med att man att fullföljer strukturreformerna.

(3)

Om ogynnsamma risker förverkligas kommer Rumänien inte fullt ut att kunna täcka sina externa finansieringsbehov med tillgängliga finansiella medel. Dessa risker är bland annat förknippade med en ansenlig utlandsskuld och finanssektorns låneomsättning, en hög negativ nettoställning mot omvärlden, samt spridningseffekter från en ogynnsam utveckling i euroområdet. I ett sådant stresscenario skulle kvarstående finansieringsbehov behöva täckas genom att det förebyggande medelfrisiga finansiella stödet tas i anspråk.

(4)

Det är lämpligt att bevilja Rumänien unionsstöd med upp till 2 000 miljoner EUR på förebyggande grund enligt det system för medelfristigt finansiellt stöd till medlemsstaters betalningsbalans som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 332/2002. Det stödet bör ges tillsammans med stöd från Internationella valutafonden (IMF) genom ett standby-avtal med ett belopp på 1 751,34 miljoner SDR (ungefär 2 000 miljoner EUR, 170 % av Rumäniens IMF-kvot), vilket godkändes den 27 september 2013, vilket myndigheterna ska betrakta som förebyggande medelfristigt finansiellt stöd. Världsbanken har gjort 1 000 miljoner EUR tillgängliga genom ett utvecklingspolitiskt lån med möjlighet till ett uppskjutet kreditutnyttjande som gäller fram till slutet av december 2015. Dessutom ska Världsbanken att fortsätta att tillhandahålla tidigare utlovat stöd på 891 miljoner EUR, varav 514 miljoner EUR som ännu inte har utbetalats.

(5)

Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet bör förvaltas av kommissionen, som efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén ska komma överens med de rumänska myndigheterna om de särskilda ekonomisk-politiska villkor som ska vara knutna till det stödet. Dessa villkor bör fastställas i ett samförståndsavtal.

(6)

På grund av det medelfristiga finansiella stödets förebyggande natur kommer Rumänien inte att begära någon utbetalning av delar av lånet från EU, såvida inte Rumänien hamnar i svårigheter beträffande landets betalningsbalans eller kapitalrörelser. I den händelse Rumänien inkommer med en begäran till kommissionen om finansiering ska kommissionen, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, att besluta om programmet ska tas i anspråk och om belopp och tidsplan för eventuella delutbetalningar. De närmare finansiella villkoren i samband med eventuella utbetalningar kommer att fastställas i ett avtal om förebyggande lånefacilitet (PLFA).

(7)

Syftet med det förebyggande medelfristiga finansiella stödet bör vara att bidra till ett framgångsrikt genomförande av regeringens ekonomisk-politiska program och det bör därigenom stödja hållbarheten i Rumäniens betalningsbalans.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Europeiska unionen ska bevilja Rumänien ett förebyggande medelfristigt finansiellt stöd på högst 2 000 miljoner EUR. Om lånemöjligheten tas i anspråk och utbetalningar görs, ska det stödet ges i form av ett lån med en maximal genomsnittlig löptid på åtta år.

2.   Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet kan tas i anspråk och begäran om utbetalningar därav får göras till och med den 30 september 2015.

Artikel 2

1.   Det förebyggande medelfristiga finansiella stödet ska förvaltas av kommissionen på ett sätt som är förenligt med Rumäniens åtaganden och rådets rekommendationer, särskilt inom ramen för genomförandet av Rumäniens nationella reformprogram, och den årliga uppdateringen av dess konvergensprogram.

2.   Kommissionen ska efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén komma överens med de rumänska myndigheterna om de särskilda ekonomisk-politiska villkor som ska knytas till det förebyggande medelfristiga finansiella stödet i enlighet med vad som anges i artikel 3.3 i det här beslutet. Dessa villkor ska fastställas i ett samförståndsavtal som är förenligt med de åtaganden och rekommendationer som avses i punkt 1 i den här artikeln. Kommissionen ska fastställa de närmare ekonomiska villkoren i ett avtal om förebyggande lånefacilitet.

3.   Kommissionen ska regelbundet och i samverkan med Ekonomiska och finansiella kommittén kontrollera att de ekonomisk-politiska villkoren för det förebyggande medelfristiga finansiella stödet är uppfyllda.

Artikel 3

1.   Om det förebyggande medelfristiga finansiella stödet tas i anspråk ska kommissionen, efter det att en skriftlig begäran från Rumänien har inkommit till kommissionen, granska begäran. Kommissionen ska, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, besluta om huruvida det är motiverat att ta programmet i anspråk och de påföljande framställningarna om utbetalningar inom ramen för det stödet, samt fatta beslut om belopp och tidsplan för sådana utbetalningar. Om stödet tas i anspråk får medlen utbetalas i högst två delutbetalningar. En delbetalning kan delas upp på en eller flera trancher.

2.   Om det förebyggande medelfristiga finansiella stödet tas i anspråk ska kommissionen besluta om utbetalningen av unionslånet, eller delar av det, efter att ha inhämtat Ekonomiska och finansiella kommitténs yttrande.

3.   Alla eventuella utbetalningar ska göras på grundval av att regeringen på ett tillfredsställande sätt genomför det ekonomiska program som ska utgöra en del av både konvergensprogrammet och det nationella reformprogrammet.

Dessutom ska de särskilda ekonomiska villkor som fastställs i samförståndsavtalet bland annat inbegripa följande:

a)

Anta budgetar och genomföra en ekonomisk politik i linje med den finanspolitiska konsolideringsplan som härrör från Rumäniens skyldigheter enligt stabilitets- och tillväxtpakten med syfte att nå Rumäniens mål på medelfristig sikt för de offentliga finanserna senast 2015, och att därefter bibehålla den.

b)

Fullständigt upprätthålla de åtgärder som man enats om under de två föregående programmen och genomföra eventuella kvarstående delar av villkor som ännu inte genomförts.

c)

Ytterligare förstärka ramen för den finanspolitiska styrningen, bland annat genom att genomföra fördraget om stabilitet, samordning och styrning, så att man kan säkerställa att de finanspolitiska konsolideringsåtgärderna är väl förankrade. Ägna särskild uppmärksamhet åt att förstärka den fleråriga budgetplaneringen, genomföra ett effektivt kontrollsystem för åtaganden, samt förbättra skatteuppbörden och investeringsbedömningsprocessen.

d)

Genomföra de handlingsplaner som antagits med anledning av resultaten av de funktionella översyner som Världsbanken genomförde under perioden 2010–2011 i god tid och inrätta en central försörjningsenhet för att förbättra regeringens politiska prioriteringar.

e)

Betala utestående skulder och förstärka budgetkontrollmekanismer inom hälso- och sjukvårdsektorn genom förbättrad rapportering och övervakning.

f)

Genomföra den strategiska handlingsplanen för hälso- och sjukvård, rationalisera sjukhusstrukturer och öka möjligheten till primärvårdsverksamhet, i syfte att förbättra hälsoläget.

g)

Förbättra den offentliga skuldförvaltningen i syfte att minska riskerna och för att konsolidera och utvidga avkastningskurvan för statspapper.

h)

Ytterligare stärka ramen för återhämtning och rekonstruktion av banker, den rumänska centralbankens beredskapsplanering och förvaltningen av fonden för insättningsgaranti, samt genomföra åtgärder för att påskynda processen för att reda ut centralbankernas balansräkningar och bevara kreditgivningsdisciplin inom banksektorn.

i)

Anpassa lagstiftningen om finansinspektionen till internationell bästa praxis för att förstärka övervakningen av den finansiella marknad som inte omfattar banker.

j)

Omstrukturera statsägda företag, inbegripet försäljning av andelar i deras kapital och stärka företagsstyrningen i statsägda företag.

k)

Fortsätta genomförandet av åtgärder för att förbättra företagsklimatet, bland annat genom att minska den administrativa bördan för små och medelstora företag, samt åtgärder för att underlätta tillgång till finansiering för små och medelstora företag.

4.   Om så krävs för att finansiera lånet ska en försiktig användning av ränteswappar med motparter med högsta kreditkvalitet medges. Kommissionen ska hålla Ekonomiska och finansiella kommittén underrättad om eventuell refinansiering av upplåningen eller omstrukturering av de finansiella villkoren.

Artikel 4

Detta beslut får verkan samma dag som det delges.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Rumänien.

Utfärdat i Luxemburg den 22 oktober 2013.

På rådets vägnar

L. LINKEVIČIUS

Ordförande


(1)  EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Se sidan 4 i detta nummer av Europeiska unionens officiella tidning.


Top