Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0995

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012 av den 26 oktober 2012 om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik Text av betydelse för EES

OJ L 299, 27.10.2012, p. 18–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 238 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/995/oj

27.10.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 995/2012

av den 26 oktober 2012

om fastställande av detaljerade föreskrifter för genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknik (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

Nya genomförandebestämmelser bör fastställas för beslut nr 1608/2003/EG för att ta hänsyn till dels utvecklingen av statistiken om vetenskap och teknik, dels önskemål om ny, mer detaljerad och frekvent statistik.

(2)

Det existerande statistiska stödet för beslut inom nuvarande politikområden bör fortsättas och ytterligare behov som uppstår till följd av nya politiska initiativ bör tillgodoses, samtidigt som de tillgängliga resurserna används optimalt och uppgiftslämnarna belastas så lite som möjligt.

(3)

En referensram ges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2) om europeisk statistik, särskilt avseende regler om tillgång till administrativa uppgiftskällor och statistisk konfidentialitet.

(4)

Det är nödvändigt att se till att den europeiska statistiken om vetenskap och teknik överensstämmer med andra internationella standarder. Därför bör hänsyn tas till det arbete som utförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och andra internationella organisationer. En referensram tillhandahålls i Frascatimanualen om forsknings- och utvecklingsstatistik, Canberramanualen om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik och OECD:s manual om patentstatistik, vilka getts ut av OECD, samt Oslomanualen om innovationsstatistik som getts ut gemensamt av OECD och Europeiska kommissionen (Eurostat).

(5)

För tydlighetens skull bör kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 av den 22 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG med avseende på statistik om vetenskap och teknik (3) och kommissionens förordning (EG) nr 1450/2004 av den 13 augusti 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG med avseende på produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om innovation (4) upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs detaljerade föreskrifter för produktionen av europeisk statistik om vetenskap och teknik.

Artikel 2

1.   Denna förordning ska omfatta följande områden:

a)

Statistik om forskning och utveckling (FoU).

b)

Statistik om statliga budgetanslag eller utgifter för forskning och utveckling (statliga FoU-anslag).

c)

Statistik om innovation.

d)

Statistik om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik (även könsuppdelad statistik och statistik om rörlighet), statistik om patent, statistik om högteknologiska branscher och kunskapsbaserade tjänster samt övrig statistik om vetenskap och teknik.

Förteckningarna över de statistiska variablerna, de verksamheter och sektorer som omfattas, uppdelningen av resultaten, frekvensen, tidsfristerna för uppgiftslämnande och referensperioden fastställs i bilagorna I och II.

För de områden som nämns i led d första stycket ska nödvändiga uppgifter inhämtas från befintliga statistiska källor eller andra uppgiftskällor i enlighet med avsnitt 3 i bilaga I.

2.   De förteckningar över de statistiska variablerna, de verksamheter och sektorer som omfattas, uppdelningen av resultaten, frekvensen, tidsfristerna för uppgiftslämnande och andra faktorer som fastställs i bilagorna I och II ska med jämna mellanrum revideras om så är lämpligt.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska samla in nödvändiga uppgifter genom att använda en kombination av olika källor, till exempel urvalsundersökningar, förvaltningsuppgifter och andra källor. Dessa andra källor ska i fråga om kvalitet och statistiska skattningsförfaranden åtminstone vara likvärdiga med urvalsundersökningarna och förvaltningsuppgifterna.

Artikel 4

Den statistik som anges i bilagorna I och II ska vara baserad på harmoniserade begrepp och definitioner, särskilt sådana som återfinns i de senaste versionerna av Frascatimanualen (FoU-statistik), Canberramanualen (statistik om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik), OECD:s manual om patentstatistik (statistik om patent), Oslomanualen (statistik om innovation) eller i andra harmoniserade standarder.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de variabler som anges i bilagorna I och II, inklusive sekretessbelagda uppgifter, med hjälp av en teknisk standard som bestäms av kommissionen (Eurostat) i samarbete med medlemsstaterna.

Medlemsstaterna får på frivillig basis till kommissionen (Eurostat) överföra enskilda uppgiftsposter om innovationsstatistik med hjälp av den tekniska standard som bestäms av kommissionen (Eurostat).

Artikel 6

1.   Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa de överförda uppgifternas kvalitet.

2.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med standardrapporter om kvaliteten på uppgifterna om:

a)

Forskning och utveckling (FoU).

b)

Statliga budgetanslag eller utgifter för forskning och utveckling (statliga FoU-anslag).

c)

Innovation.

Vad gäller statistiken om forskning och utveckling ska separata kvalitetsrapporter upprättas för företagssektorn, den offentliga sektorn och universitets- och högskolesektorn. Kvalitetsrapporter för den privata icke-vinstdrivande sektorn ska endast upprättas om dess utgifter för forskning och utveckling är mer än 5 % av de sammanlagda nationella utgifterna för forskning och utveckling.

3.   Kvalitetsrapporterna ska upprättas av medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i bilaga III och omfattas av de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

4.   De första kvalitetsrapporterna om FoU och statliga FoU-anslag ska upprättas för uppgifterna för referensåret 2011 och ska inlämnas senast den 31 oktober 2013. Vad gäller statistik om innovation ska de första kvalitetsrapporterna upprättas för uppgifterna för referensåret 2012 och inlämnas senast den 31 oktober 2014. De efterföljande kvalitetsrapporterna ska överföras till kommissionen (Eurostat) vartannat år senast 22 månader efter utgången av det referensår för vilket uppgifterna samlades in.

Artikel 7

Förordningarna (EG) nr 753/2004 och (EG) nr 1450/2004 ska upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 753/2004 ska dock fortsätta att tillämpas vad gäller statistik om FoU och om statliga FoU-anslag för referensåret 2011.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUT L 118, 23.4.2004, s. 23.

(4)  EUT L 267, 14.8.2004, s. 32.


BILAGA I

STATISTIK OM VETENSKAP OCH TEKNIK

Avsnitt 1

Statistik om forskning och utveckling

1.   Statistik ska utarbetas för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ekonomin i dess helhet. Resultaten ska avse populationen av samtliga enheter med FoU-verksamhet klassificerade enligt avdelningarna A–U i den statistiska näringsgrensindelning som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (1) (Nace rev. 2).

2.   De statistiska enheter som ska användas för att utarbeta den statistik som förtecknas i punkt 3 är a) företag för den statistik som ska utarbetas på nationell nivå och b) lokala enheter för den statistik som ska utarbetas på regional nivå (Nuts 2). Definitionerna av de statistiska enheter som ska användas (”företag” och ”lokal enhet”) ska vara de som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (2).

3.   Nedan anges den statistik som ska utarbetas och dess uppdelning.

Kod

Benämning

Alla sektorer

Efter sektor

Företagssektorn

Universitets- och högskolesektorn

Offentliga sektorn

Privata icke-vinstdrivande sektorn

Anmärkningar

1.11

Antal anställda inom FoU

 

Utan uppdelning

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Efter yrke och kön

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Efter utbildning och kön

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Frivillig uppgift

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Efter region (Nuts 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Efter region (Nuts 2) och kön

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Frivillig uppgift

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace) och kön

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Antal forskare

 

Utan uppdelning

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Efter kön

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Efter utbildning och kön

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Frivillig uppgift

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace) och kön

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Efter region (Nuts 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Efter region (Nuts 2) och kön

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Frivillig uppgift

 

Efter åldersgrupp och kön

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Frivillig uppgift

 

Efter medborgarskap och kön

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Frivillig uppgift

1.13

Antal anställda inom FoU i heltidsekvivalenter

 

Utan uppdelning

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Årligen

 

Efter yrke

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Efter utbildning

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Frivillig uppgift

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Frivillig uppgift

 

Efter region (Nuts 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Efter storleksklass

 

1.13.6.1

 

 

 

Frivilligt för storleksklasserna 0 och 1–9 anställda.

1.14

Antal forskare i heltidsekvivalenter

 

Utan uppdelning

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Årligen

 

Efter kön

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Frivillig uppgift

 

Efter utbildning

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Frivillig uppgift

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Efter huvudsakligt forskningsområde och kön

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Frivillig uppgift

 

Efter region (Nuts 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Efter region (Nuts 2) och kön

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Frivillig uppgift

 

Efter storleksklass

 

1.14.7.1

 

 

 

Frivilligt för storleksklasserna 0 och 1–9 anställda.

1.20

Interna FoU-utgifter

 

Utan uppdelning

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Årligen

 

Efter finansieringskälla

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Efter typ av FoU

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Frivilligt för ”Universitets- och högskolesektorn” och för ”Alla sektorer”

 

Efter typ av kostnad

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Efter huvudsaklig näringsgren (Nace)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Efter produktgrupp (Nace)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Frivillig uppgift

 

Efter storleksklass

 

1.20.6.1

 

 

 

Frivilligt för storleksklasserna 0 och 1–9 anställda.

 

Efter finansieringskälla och storleksklass

 

1.20.7.1

 

 

 

Frivilligt för storleksklasserna 0 och 1–9 anställda.

 

Efter huvudsakligt forskningsområde

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Efter socioekonomiskt mål

 

 

 

1.20.9.3

 

Frivillig uppgift

 

Efter region (Nuts 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Alla variabler ska överföras vartannat år, varje udda år, med undantag för de variabler som enligt tabellerna i punkt 3 ska överföras årligen.

5.   Det första referensåret för vilket den statistik som anges i punkt 3 ska utarbetas är kalenderåret 2012.

6.   Resultaten ska överföras senast 18 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden. Dessutom ska preliminära resultat för de variabler som ska lämnas in årligen överföras senast tio månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden.

7.   Redovisning av resultat

7.1

Statistiken efter yrke ska delas upp i ”forskare” och ”övrig FoU-personal”.

7.2

Statistiken efter utbildning ska delas upp i ”innehavare av doktorsexamen (Isced 2011 nivå 8)”, ”innehavare av andra universitetsexamina eller andra examina på högskolenivå (Isced 2011 nivåerna 5, 6 och 7)” och ”övrig utbildning”.

7.3

Statistiken efter huvudsakligt forskningsområde ska delas upp i ”naturvetenskap”, ”ingenjörsvetenskap och teknik”, ”medicin”, ”lantbruksvetenskap”, ”samhällsvetenskap” och ”humaniora”.

7.4

Statistiken efter storleksklass ska delas upp i följande storleksklasser: ”0 anställda”, ”1–9 anställda”, ”10–49 anställda”, ”50–249 anställda”, ”250–499 anställda” och ”500 och fler anställda”.

7.5

Statistiken efter finansieringskälla ska delas upp i ”företagssektorn”, ”offentliga sektorn”, ”privata icke-vinstdrivande sektorn”, ”universitets- och högskolesektorn” och ”utomlands”. Kategorin ”utomlands” ska delas upp ytterligare i ”utländska företag”, ”Europeiska kommissionen”, ”internationella organisationer” och ”övriga källor”. Kategorin ”utländska företag” ska delas upp ytterligare i ”utländska företag inom samma grupp” och ”övriga utländska företag”.

7.6

Statistiken efter typ av FoU ska delas upp i ”grundforskning”, ”tillämpad forskning” och ”experimentell utveckling”.

7.7

Statistiken efter typ av kostnad ska delas upp i ”löpande kostnader (arbetskraftskostnader och andra kostnader)” och ”anläggningskostnader”.

7.8

Statistiken efter socioekonomiska mål ska delas upp i enlighet med nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar (Nabs) på kapitelnivå.

7.9

Statistiken efter åldersgrupp ska delas upp i följande åldersklasser (i år): ”upp till 25”, ”25–34”, ”35–44”, ”45–54”, ”55–64” och ”65 och äldre”.

7.10

Statistiken efter medborgarskap ska delas upp i följande kategorier: ”nationellt medborgarskap”, ”medborgarskap i annan EU-medlemsstat”, ”medborgarskap i annat europeiskt land”, ”medborgarskap i Nordamerika”, ”medborgarskap i Mellan- och Sydamerika”, ”medborgarskap i Asien”, ”medborgarskap i Afrika” och ”övriga medborgarskap”.

7.11

Statistiken efter huvudsaklig näringsgren och efter produktgrupp (Nace rev. 2) ska delas upp i följande huvudgrupper, grupper och aggregat enligt Nace rev. 2:

”01, 02, 03”, ”05, 06, 07, 08, 09”, ”10–33”, ”10, 11, 12”, ”10, 11”, ”12”, ”13, 14, 15”, ”13”, ”14”, ”15”, ”16, 17, 18”, ”16”, ”17”, ”18”, ”19”, ”20”, ”21”, ”22”, ”23”, ”24”, ”25, 26, 27, 28, 29, 30”, ”25”, ”25.4”, ”26”, ”26.1”, ”26.2”, ”26.3”, ”26.4”, ”26.5”, ”26.6”, ”26.7”, ”27”, ”28”, ”29”, ”30”, ”30.1”, ”30.2”, ”30.3”, ”30.4”, ”31”, ”32”, ”32.5”, ”33”, ”35, 36, 37, 38, 39”, ”35, 36”, ”37, 38, 39”, ”41, 42, 43”, ”45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82”, ”45, 46, 47”, ”49, 50, 51, 52, 53”, ”55, 56”, ”58, 59, 60, 61, 62, 63”, ”61”, ”62”, ”63”, ”64, 65, 66”, ”68”, ”69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, ”71”, ”72”, ”72.1”, ”72.2”, ”77, 78, 79, 80, 81, 82”, ”84, 85”, ”86, 87, 88”, ”86”, ”87, 88”, ”90, 91, 92, 93”, ”94, 95, 96, 97, 98, 99”, ”01–99”.

8.   Begrepp och definitioner rörande statistiken i detta avsnitt fastställs i Frascatimanualen.

9.   Kommissionen och/eller medlemsstaterna kommer att på frivillig basis genomföra pilotundersökningar om ytterligare variabler och uppdelningar i FoU-statistiken i avsikt att förbättra det vetenskapliga underlaget för politiska beslut om forskning och utveckling. Pilotundersökningarna ska genomföras för att bedöma hur relevant och genomförbart det är att samla in uppgifterna, varvid fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna ska ställas i relation till kostnaderna för att samla in dem och belastningen på företagen. Ämnen för dessa pilotundersökningar kommer att bestämmas i nära samarbete med medlemsstaterna.

Avsnitt 2

Statistik över statliga budgetanslag eller utgifter för forskning och utveckling (statliga FoU-anslag)

1.   Följande statistik ska utarbetas:

Kod

Benämning

21.0

Statliga FoU-anslag i den preliminära budgeten (som godkänts av parlamentet i början av budgetåret)

21.1

Statliga FoU-anslag i den slutliga budgeten (reviderad budget som godkänts under budgetåret)

22.0

Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnad FoU

2.   Alla variabler ska rapporteras årligen.

3.   Det första referensåret för vilket statistik ska utarbetas är kalenderåret 2012.

4.   Resultaten ska rapporteras senast sex månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperiod för variabel 21.0 (inklusive alla uppdelningar) och senast tolv månader för variablerna 21.1 och 22.0 (inklusive alla uppdelningar).

5.   Redovisning av resultat

5.1

Statistiken för variablerna 21.0 och 21.1 ska delas upp i enlighet med nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar (Nabs 2007) på kapitelnivå.

5.2

Statistiken för variabel 21.1 ska delas upp

a)

på frivillig basis i enlighet med nomenklaturen för analys och jämförelse av vetenskapliga program och budgetar (Nabs 2007) på underkapitelnivå,

b)

på frivillig basis i ”projektfinansiering” och ”institutionell finansiering”.

5.3

Statistiken för variabel 22.0 ska delas upp i ”nationella bidrag till transnationell offentlig FoU-verksamhet”, ”nationella bidrag till Europaomfattande transnationella offentliga FoU-program” och ”nationella bidrag till bilaterala eller multilaterala offentliga FoU-program som upprättats mellan regeringar i medlemsstaterna (och med kandidatländer och Eftaländer)”.

6.   Begrepp och definitioner rörande statistiken i detta avsnitt fastställs i Frascatimanualen eller andra harmoniserade standarder.

Avsnitt 3

Övrig statistik om vetenskap och teknik

Arbetet beträffande övriga områden inom statistik om vetenskap och teknik ska särskilt röra följande områden:

a)

Statistik om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik (inklusive könsuppdelad statistik och statistik om rörlighet): utveckling och tillämpning av en heltäckande referensram för statistik om mänskliga resurser inom vetenskap och teknik, huvudsakligen genom att bättre utnyttja befintliga nationella och internationella uppgiftskällor (även inom Europeiska statistiksystemet). Särskild hänsyn ska tas till genusaspekter.

b)

Statistik om patent: utveckling och tillämpning av en heltäckande referensram för statistik om patent, genom att regelbundet utarbeta internationell och nationell patentstatistik och indikatorer på grundval av uppgifter från nationella och internationella patentmyndigheter.

c)

Statistik om högteknologiska branscher och kunskapsbaserade tjänster: utveckling och tillämpning av en heltäckande referensram för statistik om högteknologiska branscher och kunskapsbaserade tjänster, huvudsakligen genom att bättre utnyttja befintliga nationella och internationella uppgiftskällor (även inom Europeiska statistiksystemet). Detta arbete omfattar också kartläggning och klassificering av verksamheter och produkter, mätning av ekonomiska resultat av dessa verksamheter och deras bidrag till ekonomin i dess helhet.

d)

Övrig statistik om vetenskap och teknik: det vidare utvecklings- och genomförandearbetet rör bl.a. statistik om bioteknik, nanoteknik eller andra områden där vetenskap och teknik är av central betydelse för att uppnå Europeiska unionens prioriteringar (som hälsa, säkerhet, miljö och klimatförändring).

För de områden som anges i detta avsnitt kommer de nödvändiga uppgifterna till största delen att samlas in genom befintliga statistiska källor och andra uppgiftskällor (t.ex. inom socialstatistik och ekonomisk statistik).


(1)  EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.


BILAGA II

STATISTIK OM INNOVATION

Avsnitt 1

Företag är den statistiska enhet som ska användas vid utarbetandet av den statistik som förtecknas i avsnitt 2. Definitionen av den statistiska enhet som ska användas (”företag”) ska vara den som fastställs i förordning (EEG) nr 696/93.

Avsnitt 2

Medlemsstaterna ska utarbeta följande statistik om innovation:

Variabel

Benämning

Anmärkningar

1

Antal företag med innovationsverksamhet

I absoluta tal och i procent av alla företag

2

Antal företag med innovationsverksamhet som introducerat nya eller väsentligt förbättrade produkter som är nya på marknaden eller för företaget

I absoluta tal, i procent av alla företag och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

3

Omsättning från innovation som hänför sig till nya eller väsentligt förbättrade produkter som är nya på marknaden

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet

4

Omsättning från innovation som hänför sig till nya eller betydligt förbättrade produkter som är nya för företaget men dock inte är nya på marknaden

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet

5

Antal företag med innovationsverksamhet som deltar i innovationssamarbete

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

6

Innovationsutgifter

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet

7

Antal företag med innovationsverksamhet som angett mycket viktiga innovationsmål.

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet – frivilligt

8

Antal företag med innovationsverksamhet som angett mycket viktiga uppgiftskällor för innovation

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet – frivilligt

9

Antal företag som har stött på betydande hinder

I absoluta tal, i procent av alla företag, i procent av alla företag med innovationsverksamhet och i procent av företag utan innovationsverksamhet – frivilligt

10

Antal företag med innovationsverksamhet som utvecklat innovationerna själva eller i samarbete med andra företag/institutioner

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

Utöver de uppgifter som förtecknas ovan får medlemsstaterna utarbeta ytterligare statistik (inklusive uppdelningar) i enlighet med de huvudteman som anges i Oslomanualen. Beslutet om att inkludera denna ytterligare statistik kommer att fattas i nära samarbete med medlemsstaterna och införas i det harmoniserade frågeformuläret.

Avsnitt 3

Företag som är verksamma på marknaden och som omfattas av avdelningarna B, C, D, E, H, J och K samt av huvudgrupperna 46 och 71, 72 och 73 i Nace rev. 2 ska tas med. Medlemsstaterna kan välja att utöka omfattningen.

Avsnitt 4

Alla variabler ska överföras vartannat år, varje jämnt år.

Avsnitt 5

Det första referensåret för vilket statistik ska utarbetas är kalenderåret 2012.

Avsnitt 6

1.

Samtliga resultat ska delas upp efter näringsgren i avdelningar, huvudgrupper och aggregat enligt Nace rev. 2 och efter kategorier baserade på antalet anställda enligt följande:

Kategori i Nace/storlekskategori

10–49 anställda

50–249 anställda

Mer än 249 anställda

Totalt

”B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

”B-C-D-E”

x

x

x

x

”B”

x

x

x

x

”C”

x

x

x

x

”10–12”

 

 

 

x

”13–15”

 

 

 

x

”16–18”

 

 

 

x

”19–22”

 

 

 

x

”20”

 

 

 

x

”21”

 

 

 

x

”23”

 

 

 

x

”24”

 

 

 

x

”25–30”

 

 

 

x

”25”

 

 

 

x

”26”

 

 

 

x

”31–33”

 

 

 

x

”D”

x

x

x

x

”E”

x

x

x

x

”36”

 

 

 

x

”37–39”

 

 

 

x

”46-H-J-K-71-72-73”

x

x

x

x

”46”

x

x

x

x

”H”

x

x

x

x

”49–51”

 

 

 

x

”52–53”

 

 

 

x

”J”

x

x

x

x

”58”

 

 

 

x

”61”

 

 

 

x

”62”

 

 

 

x

”63”

 

 

 

x

”K”

x

x

x

x

”64”

 

 

 

x

”65”

 

 

 

x

”66”

 

 

 

x

”71-72-73”

x

x

x

x

”71”

 

 

 

x

”72”

 

 

 

x

”73”

 

 

 

x

2.

Resultaten av variabel 1 ska omfatta och delas upp efter fyra typer av innovationer: process, produkt, organisation och marknadsföring. Resultaten av variablerna 5–10 ska omfatta företag med innovationsverksamhet avseende processer och/eller produkter. För andra variabler än 1 ska omfattandet av och uppdelningen efter de fyra typerna av innovation bestämmas i nära samarbete med medlemsstaterna och införas i det harmoniserade frågeformuläret.

3.

Resultaten av variabel 5 ska delas upp efter typ av innovationssamarbete. Resultaten av variabel 6 ska delas upp efter typ av innovationsutgift. Resultaten av variabel 7 ska delas upp efter typ av innovationsmål. Resultaten av variabel 8 ska delas upp efter typ av uppgiftskälla. Resultaten av variabel 9 ska delas upp efter typen av hinder. Resultaten av variabel 10 ska delas upp efter typ av utvecklare. Dessa uppdelningar kommer att bestämmas i nära samarbete med medlemsstaterna och införas i det harmoniserade frågeformuläret.

Avsnitt 7

1.

Samtliga resultat ska överföras senast 18 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden.

2.

Medlemsstaterna får på frivillig basis överföra enskilda uppgiftsposter som täcker alla statistikenheter som ingår i de nationella innovationsundersökningarna till kommissionen (Eurostat).

Avsnitt 8

1.

Frågeformuläret, som används för de innovationsundersökningar som utförs vartannat år från och med referensåret 2012, ska omfatta de huvudteman som anges i Oslomanualen när det gäller mätning av innovation i företag.

2.

Kommissionen (Eurostat) ska i nära samarbete med medlemsstaterna upprätta rekommendationer om vilka metoder som ska användas i innovationsundersökningarna i syfte att så hög grad som möjligt harmonisera resultaten. Rekommendationerna ska åtminstone omfatta målpopulationen, undersökningsmetoderna (inbegripet regionala aspekter), det harmoniserade frågeformuläret, insamlingen, bearbetningen och överföringen av uppgifter samt kvalitetskraven för uppgifterna.

3.

Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra nödvändiga uppgifter om de nationella metoder som används i nationell innovationsstatistik.


BILAGA III

KRAV PÅ KVALITETSRAPPORTERNA

Avsnitt 1

Inledning

Kvalitetsrapporterna ska innehålla både kvantitativa och kvalitativa indikatorer på uppgifternas kvalitet, i den standardstruktur som kommissionen bestämmer i samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen (Eurostat) ska tillhandahålla resultaten för de kvantitativa indikatorer som kan beräknas utifrån de uppgifter som medlemsstaterna lämnat. Medlemsstaterna ska tolka och kommentera dem mot bakgrund av insamlingsmetoden och tillhandahålla resterande kvantitativa indikatorer samt kvalitativa uppgifter.

Avsnitt 2

Tidsplan

Vartannat år ska kommissionen (Eurostat) senast 20 månader efter referensårets utgång (i slutet av augusti) ge medlemsstaterna utkast till standardkvalitetsrapporter som är ifyllda i förväg med kvalitativa indikatorer och andra uppgifter som kommissionen (Eurostat) har tillgång till.

Vartannat år ska medlemsstaterna senast 22 månader efter referensårets utgång (i slutet av oktober) lämna in de färdiga standardkvalitetsrapporterna till kommissionen (Eurostat).


Top