EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0815

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 815/2012 av den 13 september 2012 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EU) nr 904/2010 när det gäller de särskilda ordningarna för icke-etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer

OJ L 249, 14.9.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 417 - 424

In force. Latest consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/815/oj

14.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 249/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 815/2012

av den 13 september 2012

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EU) nr 904/2010 när det gäller de särskilda ordningarna för icke-etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster till icke beskattningsbara personer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (1), särskilt artikel 44.1, artikel 44.2 andra stycket, artikel 45.1 och 45.2 och artikel 51.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 904/2010 fastställs reglerna för administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattbedrägeri. Artiklarna 44 och 45 i förordning (EU) nr 904/2010 gäller särskilt informationsutbyte rörande sådana särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och televisionstjänster och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg som anges i avdelning XII kapitel 6 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (2). Dessa särskilda ordningar berör beskattningsbara personer som är etablerade utanför konsumtionsmedlemsstaten och som deklarerar mervärdesskatten på den relevanta försäljningen i konsumtionsmedlemsstaten via ett elektroniskt gränssnitt i identifieringsmedlemsstaten (gemensam kontaktpunkt).

(2)

Vissa uppgifter om transaktioner som utförs inom ramen för dessa särskilda ordningar bör samlas in och utbytas mellan medlemsstaterna. Detta gäller särskilt utbytet av identifieringsuppgifter och uppgifter om insamling och utbyte av uppgifter i mervärdesskattedeklarationer, inbegripet korrigeringar av sådana deklarationer, mellan medlemsstaterna.

(3)

För att garantera att information utbyts på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att anta de tekniska detaljerna för sådant utbyte, inbegripet ett gemensamt elektroniskt meddelande. Detta skulle också möjliggöra en enhetlig utveckling av de tekniska och funktionsmässiga specifikationerna, eftersom de skulle omfattas av ett fastställt ramverk.

(4)

Vissa uppgifter om ändringar av identifieringsuppgifter såsom uteslutning från särskilda ordningar, frivilligt upphörande eller ändring av identifieringsmedlemsstat bör också utväxlas, utan dröjsmål och på ett enhetligt sätt, i syfte att göra det möjligt för medlemsstaterna att övervaka den korrekta tillämpningen av de särskilda ordningarna och att bekämpa bedrägerier. I detta syfte bör det finnas gemensamma regler för elektroniskt utbyte av sådan information.

(5)

För att i möjligaste mån begränsa den administrativa bördan bör det fastställas vissa krav för det elektroniska gränssnitt som ska underlätta beskattningsbara personers inlämnande av identifieringsuppgifter och mervärdesskattedeklarationer. Medlemsstaterna bör inte vara förhindrade att tillhandahålla ytterligare funktioner för att ytterligare minska den administrativa bördan.

(6)

För att garantera att den information som rör registrering i systemet och mervärdesskattedeklarationer som lämnats in inom ramen för systemet effektivt kan överföras och bearbetas bör medlemsstaterna utveckla sina elektroniska gränssnitt på ett enhetligt sätt. Det är därför nödvändigt att fastställa ett gemensamt elektroniskt meddelande för överföring av sådan information.

(7)

Det är nödvändigt att klargöra vilka uppgifter som ska lämnas i fall där ingen försäljning under särskilda ordningar görs under en viss period i en eller alla medlemsstater.

(8)

För att göra det möjligt för medlemsstater och beskattningsbara personer att entydigt hänvisa till mervärdesskattedeklarationerna i all efterföljande kommunikation, inbegripet om betalningen av skatten, bör registreringsmedlemsstaten förse varje mervärdesskattedeklaration med ett unikt referensnummer.

(9)

Denna förordning bör gälla från samma dag som artiklarna 44 och 45 i förordning (EU) nr 904/2010.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för administrativt samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   tredjeländerordning: särskild ordning för telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar samt elektroniska tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som inte är etablerade inom unionen enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 2 i direktiv 2006/112/EG.

2.   unionsordning: särskild ordning för telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar samt elektroniska tjänster som tillhandahålls av beskattningsbara personer som är etablerade inom unionen men inte i konsumtionsmedlemsstaten enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3 i direktiv 2006/112/EG.

3.   särskilda ordningar: tredjeländerordning och unionsordning.

Artikel 2

Det elektroniska gränssnittets funktioner

Det elektroniska gränssnittet i identifieringsmedlemsstaten genom vilket en beskattningsbar person registrerar användningen av någon av de särskilda ordningarna, och genom vilket mervärdesskattedeklarationen inom ramen för den ordningen lämnas in till identifieringsmedlemsstaten, ska ha följande funktioner:

a)

Det ska erbjuda möjlighet att spara identifieringsuppgifter enligt artikel 361 i direktiv 2006/112/EG, eller mervärdesskattedeklarationen enligt artiklarna 365 och 369g i direktiv 2006/112/EG, innan de lämnas in.

b)

Det ska ge den beskattningsbara personen möjlighet att lämna relevanta uppgifter om mervärdesskattedeklarationen via en elektronisk filöverföring, i enlighet med villkor som fastställs av identifieringsmedlemsstaten.

Artikel 3

Överföring av identifieringsuppgifter

1.   Identifieringsmedlemsstaten ska överföra följande till de andra medlemsstaterna, via CCN/CSI-nätet:

a)

Information för att identifiera den beskattningsbara person som tillämpar tredjeländerordningen.

b)

Liknande uppgifter för att identifiera den beskattningsbara person som använder unionsordningen.

c)

Tilldelat identifieringsnummer.

Det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga I ska användas vid överföring av den information som avses i första stycket. Kolumn B i det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga I ska användas för tredjeländerordningen, och kolumn C i det gemensamma elektroniska meddelandet ska användas för unionsordningen.

2.   Identifieringsmedlemsstaten ska utan dröjsmål informera de övriga medlemsstaterna via CCN/CSI-nätet, med hjälp av det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga II till denna förordning, om den beskattningsbara personen

a)

utesluts från någon av de särskilda ordningarna,

b)

frivilligt upphör att tillämpa någon av de särskilda ordningarna, eller

c)

byter identifieringsmedlemsstat inom unionsordningen.

Artikel 4

Beskattningsbara personers inlämning av mervärdesskattedeklaration

1.   Beskattningsbara personer ska lämna in sina mervärdesskattedeklarationer med de uppgifter som anges i artiklarna 365 och 369g i direktiv 2006/112/EG till identifieringsmedlemsstaten med hjälp av det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga III till denna förordning. Kolumn B i det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga III ska användas för tredjeländerordningen, och kolumn C i det gemensamma elektroniska meddelandet ska användas för unionsordningen.

2.   Om en beskattningsbar person inte tillhandahåller några tjänster inom ramen för de särskilda ordningarna i någon medlemsstat under en redovisningsperiod ska en noll-mervärdesskattedeklaration fyllas i. För detta ändamål ska endast fälten 1, 2 och 21 i det gemensamma elektroniska meddelandet i bilaga III fyllas i för unionsordningar, och fälten 1, 2 och 11 för tredjeländerordningar.

3.   Den beskattningsbara personen behöver endast ange de leveranser som rör en konsumtionsmedlemsstat och leveranser från en etableringsmedlemsstat om tillhandahållandet av tjänster inom ramen för de särskilda ordningarna har skett i eller från den medlemsstaten respektive inom redovisningsperioden.

Artikel 5

Överföring av information som ingår i mervärdesskattedeklarationen

Identifieringsmedlemsstaten ska via CCN/CSI-nätet skicka uppgifterna i den mervärdesskattedeklaration som avses i artikel 4.1 till varje konsumtionsmedlemsstat och etableringsmedlemsstat som nämns i deklarationen, med hjälp av det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga III till denna förordning.

Vid tillämpningen av första stycket ska identifieringsmedlemsstaten till konsumtionsmedlemsstaten och etableringsmedlemsstaten där eller från vilken leveranser har gjorts överföra den allmänna information som finns i del 1 i det gemensamma elektroniska meddelande som anges i bilaga III, tillsammans med informationen i del 2 i det gemensamma elektroniska meddelande som hör till den berörda konsumtions- eller etableringsmedlemsstaten.

Identifieringsmedlemsstaten ska endast överföra informationen i mervärdesskattedeklaration till de medlemsstater som har angetts på den deklarationen.

Artikel 6

Unikt referensnummer

Information som översänds enligt artikel 5 ska innehålla ett referensnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten och som ska vara unikt för den berörda mervärdesskattedeklarationen.

Artikel 7

Justering av mervärdesskattedeklarationer

Identifieringsmedlemsstaten ska tillåta beskattningsbara personer att justera mervärdesskattedeklarationer via det elektroniska gränssnitt som avses i artikel 2. Identifieringsmedlemsstaten ska överföra information om justeringar till den/de berörda konsumtionsmedlemsstaten/-erna och etableringsmedlemsstaten/-erna i enlighet med artikel 5, och förse denna information med en tidsmarkering.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 september 2012.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.


BILAGA I

Identifieringsuppgifter

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

Fält nr

Tredjeländerordningen

Unionsordningen

1

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 362 i direktiv 2006/112/EG (1)

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 369d i direktiv 2006/112/EG, inbegripet landskod

2

Nationellt skattenummer, om ett sådant finns

 

3

Företagets namn

Företagets namn

4

Företagets firma om den skiljer sig från företagsnamnet

Företagets firma om den skiljer sig från företagsnamnet

5

Fullständig postadress (2)

Fullständig postadress (3)

6

Det land där den beskattningsbara personen bedriver sin verksamhet

Det land där den beskattningsbara personen bedriver sin verksamhet om detta inte är inom unionen

7

Den beskattningsbara personens e-postadress

Den beskattningsbara personens e-postadress

8

Den beskattningsbara personens webbplats(er), där sådan finns

Den beskattningsbara personens webbplats(er), där sådan finns

9

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens namn

10

Telefon

Telefon

11

IBAN- eller OBAN-nummer

IBAN-nummer

12

BIC-nummer

BIC-nummer

13.1

 

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer som tilldelats av den medlemsstat i vilken den beskattningsbara personen har ett fast etableringsställe (4) annat än i identifieringsmedlemsstaten

14.1

 

Fasta etableringsställens (5) fullständiga adress och firma, andra än i identifieringsmedlemsstaten

15.1

 

Mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av medlemsstat(er) som en icke-etablerad beskattningsbar person (6)

16

Elektroniskt meddelande att den beskattningsbara personen inte är mervärdesskatteregistrerad inom unionen

 

17

Startdatum för användandet av ordningen (7)

Startdatum för användandet av ordningen (8)

18

Datum för den beskattningsbara personens begäran att registreras inom ramen för ordningen

Datum för den beskattningsbara personens begäran att registreras inom ramen för ordningen

19

Datum för identifieringsmedlemsstatens registreringsbeslut

Datum för identifieringsmedlemsstatens registreringsbeslut

20

 

Indikator på huruvida den beskattningsbara personen är en mervärdesskattegrupp (9)

21

Individuella mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artiklarna 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EG, om de tidigare har använt någon av ordningarna

Individuella mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artiklarna 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EG, om de tidigare har använt någon av ordningarna


(1)  Föreskrivet format: EUxxxyyyyyz där: xxx är identifieringsmedlemsstatens 3-siffriga ISO-numeriska landskod, yyyyy är det 5-siffriga nummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten och z är en kontrollsiffra.

(2)  Postnummer ska anges om sådant finns.

(3)  Postnummer ska anges om sådant finns.

(4)  Om det finns mer än ett fast etableringsställe, använd fält 13.1, 13.2 etc.

(5)  Om det finns mer än ett fast etableringsställe, använd fält 14.1, 14.2 etc.

(6)  Om det finns mer än ett registreringsnummer för mervärdesskatt som tilldelats av medlemsstat(er) som en icke-etablerad beskattningsbar person, använd fält 15.1, 15.2 etc.

(7)  Detta kan i vissa begränsade fall ligga före dagen för registrering i ordningen.

(8)  Detta kan i vissa begränsade fall ligga före dagen för registrering i ordningen.

(9)  Detta är fält där man endast kan kryssa i ja/nej.


BILAGA II

Uppgifter om skattskyldiga personer i en identifieringsmedlemsstats register

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten, inklusive landskod

Datum från vilket ändringen gäller

Skäl för att ändra den beskattningsbara personens status i registret, med följande koder:

1.

Den beskattningsbara personen har informerat identifieringsmedlemsstaten om att han/hon inte längre tillhandahåller telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar eller elektroniska tjänster.

2.

Identifieringsmedlemsstaten antar att den beskattningsbara personens beskattningsbara aktiviteter inom ramen för den särskilda ordningen har avslutats.

3.

Den beskattningsbara personen uppfyller inte längre villkoren för att få använda den särskilda ordningen.

4.

Den beskattningsbara personen bryter ständigt mot reglerna i den särskilda ordningen.

5.

Den beskattningsbara personen har begärt att frivilligt lämna systemet.

6.

Den beskattningsbara personen har begärt att registreras i en ny identifieringsmedlemsstat.


BILAGA III

Mervärdesskattedeklarationer

Del 1:   Allmän information

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

Fält nr

Tredjeländerordningen

Unionsordningen

Unikt referensnummer  (1):

1

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 362 i direktiv 2006/112/EG

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 369d i direktiv 2006/112/EG, inbegripet landskod

2

Mervärdesskatteperiod (2)

Mervärdesskatteperiod (3)

2a

Periodens start- och slutdatum (4)

Periodens start- och slutdatum (5)

3

Valuta

Valuta

Del 2:   För varje konsumtionsmedlemsstat där mervärdesskatt ska betalas  (6)

2a   Leveranser som har utförts från företag eller fasta etableringsställen i identifieringsmedlemsstaten

4.1

Konsumtionsmedlemsstatens landskod

Konsumtionsmedlemsstatens landskod

5.1

Normal mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

Normal mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

6.1

Reducerad mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

Reducerad mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

7.1

Beskattningsbart belopp till normalskattesats

Beskattningsbart belopp till normalskattesats

8.1

Mervärdesskattebelopp till normalskattesats

Mervärdesskattebelopp till normalskattesats

9.1

Beskattningsbart belopp till reducerad skattesats

Beskattningsbart belopp till reducerad skattesats

10.1

Mervärdesskattebelopp till reducerad skattesats

Mervärdesskattebelopp till reducerad skattesats

11.1

Totalt mervärdesskattebelopp som ska betalas

Totalt mervärdesskattebelopp som ska betalas för leveranser av tjänster från företag eller fasta etableringsställen i identifieringsmedlemsstaten

2b   Leveranser som har utförts från fasta etableringsställen utanför identifieringsmedlemsstaten  (7)

12.1

 

Konsumtionsmedlemsstatens landskod

13.1

 

Normal mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

14.1

 

Reducerad mervärdesskattesats i konsumtionsmedlemsstaten

15.1

 

Individuellt mervärdesskatteregistreringsnummer, eller, om sådant inte finns tillgängligt, skatteregistreringsnummer som tilldelats av den medlemsstat där det fasta etableringsstället befinner sig, inklusive landskod

16.1

 

Beskattningsbart belopp till normalskattesats

17.1

 

Mervärdesskatt som ska betalas enligt normalskattesatsen

18.1

 

Beskattningsbart belopp till reducerad skattesats

19.1

 

Mervärdesskatt som ska betalas enligt den reducerade skattesatsen

20.1

 

Totalt mervärdesskattebelopp som ska betalas för leveranser av tjänster från fasta etableringsställen utanför identifieringsmedlemsstaten

2c   Totalbelopp för det företag eller fasta etableringsställe i identifieringsmedlemsstaten, och alla fasta etableringsställen i alla övriga medlemsstater

21.1

 

Totalt mervärdesskattebelopp som ska betalas av samtliga etableringar (fält 11.1 + fält 11.2 … + fält 20.1 + fält 20.2 …)


(1)  Unikt referensnummer som tilldelats av identifieringsmedlemsstaten ska bestå av identifieringsmedlemsstatens landskod/mervärdesskatteregistreringsnummer/period – dvs. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + lägg till tidsmarkering för varje version. Identifieringsmedlemsstaten ska tilldela referensnumret innan deklarationen överförs till de övriga berörda medlemsstaterna.

(2)  Avser kalenderkvartal: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy – Q4.yyyy.

(3)  Avser kalenderkvartal: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy – Q4.yyyy.

(4)  Fylls endast i om den beskattningsbara personen lämnar in fler än en mervärdesskattedeklaration för samma kvartal. Avser kalenderdagar: dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(5)  Fylls endast i om den beskattningsbara personen lämnar in fler än en mervärdesskattedeklaration för samma kvartal. Avser kalenderdagar: dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(6)  Om det finns mer än en konsumtionsmedlemsstat (eller om det skett en förändring av mervärdesskattesatsen i mitten av ett kvartal i en konsumtionsmedlemsstat), använd fält 4.2, 5.2, 6.2 etc.

(7)  Om det finns fler än ett etableringsställe, använd fält 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 osv.


Top