Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0094

Kommissionens direktiv 2011/94/EU av den 28 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

OJ L 314, 29.11.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 256 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/94/oj

29.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/94/EU

av den 28 november 2011

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till direktiv 2006/126/EG fastställs en modell enligt vilken medlemsstaterna ska införa nationella körkort. Eftersom Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 bör hänvisningen till gemenskapen på körkorten ändras till Europeiska unionen. Modellen bör även uppdateras så att Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU beaktas.

(2)

I enlighet med bilaga I till direktiv 2006/126/EG ska det i EU:s körkortsmodell anges vilken fordonskategori som körkortsinnehavaren har rätt att framföra.

(3)

Det är nödvändigt att uppdatera EU:s körkortsmodell med hänsyn till de nya fordonskategorier som införs genom direktiv 2006/126/EG. Framför allt har man infört körkort för kategori AM (mopeder) och kategori A2 (motorcyklar) som kommer att tillämpas från och med den 19 januari 2013. EU:s körkortsmodell måste därför anpassas.

(4)

Direktiv 2006/126/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Medlemsstaterna uppmuntras att för egen del och i unionens intresse upprätta egna tabeller som, i den mån det är möjligt, visar överensstämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt offentliggöra dessa tabeller.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från körkortskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 2006/126/EG ska ändras på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 januari 2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Medlemsstaterna ska besluta om hur hänvisningen ska göras.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 november 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 403, 30.12.2006, s. 18.


BILAGA

Bilaga I till direktiv 2006/126/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Titeln ska ersättas med följande:

BESTÄMMELSER AVSEENDE EU:S KÖRKORTSMODELL

2.

I punkt 1 ska ”körkort enligt gemenskapsmodellen” ersättas med ordalydelsen ”körkort enligt EU-modellen”.

3.

I punkt 3 ska led c ersättas med följande:

”c)

Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar körkortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor, ska vara en av följande:

B: Belgien

BG: Bulgarien

CZ: Tjeckien

DK: Danmark

D: Tyskland

EST: Estland

GR: Grekland

E: Spanien

F: Frankrike

IRL: Irland

I: Italien

CY: Cypern

LV: Lettland

LT: Litauen

L: Luxemburg

H: Ungern

M: Malta

NL: Nederländerna

A: Österrike

PL: Polen

P: Portugal

RO: Rumänien

SLO: Slovenien

SK: Slovakien

FIN: Finland

S: Sverige

UK:: Förenade kungariket.”

4.

I punkt 3, på sidan 1 på körkortet, ska led e ersättas med följande:

”e)

Ordet ”EU-modell” ska vara skrivet på de språk som används i den medlemsstat som utfärdar körkortet, och ordet ”körkort” på EU:s övriga språk och vara tryckt i rosa och utgöra bakgrund på körkortet:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort.”

5.

I punkt 3, på sidan 2 på körkortet:

Punkterna a) 10 och a) 11 ska ersättas med följande:

”10.

Datum för det första utfärdandet för varje kategori (vid ersättning eller utbyte av körkort ska detta datum föras över till det nya körkortet). Varje del av datumfältet ska fyllas i med två siffror enligt följande: dag, månad, år (DD, MM, ÅÅ).

11.

Sista giltighetsdagen för varje kategori. Varje del av datumfältet ska fyllas i med två siffror enligt följande: dag, månad, år (DD, MM, ÅÅ).”

Under punkt a) 12, första stycket ska begreppet ”harmoniserade gemenskapskoder” ersättas med ”harmoniserade EU-koder”.

Under punkt a) 12 ska kod 95 ersättas med följande:

”95

Yrkeskompetensbevis enligt direktiv 2003/59/EG giltigt t.o.m.… (exempelvis 95[01.01.12]).”

Led b ska ersättas med följande:

”b)

En förklaring av följande numrerade punkter som finns på sidorna 1 och 2 på körkortet: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 och 12:

Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska spanska, svenska, tjeckiska, tyska eller ungerska ska medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av körkortet där ett av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga.”

Under led c ska ”körkort enligt gemenskapsmodellen” ersättas med ordalydelsen ”körkort enligt EU-modellen.”

6.

Följande punkt ska läggas till som punkt 4 c:

”c)

Informationen på körkortets fram- och baksida ska kunna läsas med blotta ögat (minsta teckenhöjd 5 punkter för punkterna 9–12 på kortets baksida).”

7.

Körkortet av gemenskapsmodell ska ersättas med följande:

KÖRKORT AV EU-MODELL

Sidan 1

Image

Sidan 2

Image

8.

Provet på gemenskapskörkortet tas bort.


Top