EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0440

Kommissionens förordning (EU) nr 440/2010 av den 21 maj 2010 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (Text av betydelse för EES)

OJ L 126, 22.5.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 230 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/440/oj

22.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 440/2010

av den 21 maj 2010

om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (1), särskilt artiklarna 24.2 och 37.3, och

av följande skäl:

(1)

En tillverkare, importör eller nedströmsanvändare av ett ämne som ingår i en blandning får lämna in en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) om att få använda ett alternativt kemiskt namn.

(2)

Sådana ansökningar enligt artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1272/2008 bör vara avgiftsbelagda.

(3)

En tillverkare, importör eller nedströmsanvändare får lämna ett förslag till kemikaliemyndigheten på en harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne, förutsatt att det inte finns någon uppgift i del 3 i bilaga VI i förordning (EG) nr 1272/2008 för denna faroklass eller indelning.

(4)

Sådana förslag bör vara avgiftsbelagda i de fall som anges i artikel 37.3 i förordning (EG) nr 1272/2008.

(5)

Man bör fastställa nivån på de avgifter som kemikaliemyndigheten tar ut samt reglerna för betalning.

(6)

Avgiftsbeloppet bör fastställas med hänsyn till den arbetsinsats som genom förordning (EG) nr 1272/2008 krävs av kemikaliemyndigheten och bör fastställas på en sådan nivå att avgiftsinkomsterna tillsammans med kemikaliemyndighetens övriga inkomster enligt artikel 96.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (2) täcker kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls.

(7)

I En ”Small Business Act” för Europa (3) betonar Europeiska unionen att små och medelstora företags behov har en central plats i Lissabonstrategin om tillväxt och sysselsättning. I synnerhet unionens förmåga att utveckla mikroföretags samt små och medelstora företags tillväxt- och innovationspotential kommer därför att vara avgörande för unionens fortsatta välstånd. Dessa företag har dock en orimligt stor administrativ börda i förhållande till större företag. Därför bör avgiftsnivåerna sänkas för mikroföretag samt små och medelstora företag.

(8)

För att man ska kunna identifiera vilka som är mikroföretag samt små och medelstora företag bör man använda definitionerna i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (4).

(9)

Avgiftsnedsättningen för förslag till harmoniserad klassificering och märkning bör omprövas inom tre år efter förordningens ikraftträdande i syfte att ändra eller slopa avgiftsnedsättningen om det anses nödvändigt.

(10)

Denna förordning bör träda i kraft så snart som möjligt eftersom det sedan den 20 januari 2009, då förordning (EG) nr 1272/2008 trädde i kraft, är möjligt att till kemikaliemyndigheten lämna in en ansökan om att få använda ett alternativt kemiskt namn och lämna förslag till harmonisering av klassificering och märkning av ämnen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs nivåerna och reglerna för betalning av de avgifter som Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) tar ut i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.   mikroföretag samt små och medelstora företag: mikroföretag, små företag eller medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

2.   medelstora företag: medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

3.   små företag: små företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

4.   mikroföretag: mikroföretag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.

KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 3

Avgifter för ansökan om att få använda ett alternativt kemiskt namn

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt bilaga I för en ansökan om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ämnet i upp till fem blandningar i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1272/2008.

2.   Om sökanden är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt bilaga I.

3.   För användning av ett alternativt kemiskt namn på ämnet i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1272/2008 i ytterligare blandningar ska en tilläggsavgift tas ut för upp till tio ytterligare blandningar och samma tilläggsavgift ska tas ut för varje tiotal ytterligare blandningar efter det, i enlighet med avsnitt 3 i bilaga I.

4.   Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för en ansökan ska anses vara det datum då ansökan togs emot.

Artikel 4

Avgifter för att lämna förslag till harmoniserad klassificering och märkning av ett ämne

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt bilaga II för inlämning av förslag till harmonisering av klassificering och märkning i enlighet med artikel 37.3 i förordning (EG) nr 1272/2008.

2.   Om förslagsställaren är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt bilaga II.

3.   Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för ett förslag ska anses vara det datum då förslaget togs emot.

Artikel 5

Avgiftsnedsättning

1.   Fysiska eller juridiska personer som gör gällande en rätt till nedsatt avgift enligt artiklarna 3 och 4 ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta då anmälan lämnas in.

2.   Kemikaliemyndigheten får när som helst kräva bevis för att villkoren för avgiftsnedsättning är uppfyllda.

3.   Om fysiska eller juridiska personer som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning inte kan bevisa att de har rätt till en sådan nedsättning, ska kemikaliemyndigheten ta ut full avgift.

Om fysiska eller juridiska personer som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift men inte kan bevisa att de har rätt till en sådan nedsättning, ska kemikaliemyndigheten ta ut mellanskillnaden för full avgift.

KAPITEL III

BETALNINGAR

Artikel 6

Betalningssätt

1.   Avgifterna ska betalas i euro.

2.   Betalning ska ske först när kemikaliemyndigheten har utfärdat en faktura.

3.   Betalning ska ske genom överföring till kemikaliemyndighetens bankkonto.

Artikel 7

Identifiering av betalningen

1.   För varje betalning ska fakturanumret anges i referensfältet.

2.   Om det inte går att fastställa vad betalningen avser ska kemikaliemyndigheten ge betalaren en tidsfrist för att skriftligen meddela vad betalningen avser. Om kemikaliemyndigheten inte mottar ett meddelande om vad betalningen avser före utgången av tidsfristen, ska betalningen anses vara ogiltig och det berörda beloppet ska återbetalas till betalaren.

Artikel 8

Betalningsdag

Det datum då hela betalningsbeloppet är insatt på ett bankkonto som innehas av kemikaliemyndigheten ska anses vara det datum då betalningen har gjorts.

Artikel 9

Återbetalning av för stora inbetalningar

1.   Reglerna för återbetalning till betalaren av för stora belopp som betalats i avgift ska fastställas av kemikaliemyndighetens verkställande direktör och publiceras på kemikaliemyndighetens webbplats.

Det överskjutande beloppet ska inte återbetalas om det understiger 100 euro och den berörda parten inte uttryckligen har begärt att det ska återbetalas.

2.   Överskjutande belopp får inte räknas som tillgodohavande för kommande betalningar till kemikaliemyndigheten.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 10

Preliminär beräkning

När kemikaliemyndighetens styrelse i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 gör en beräkning av sammanlagda inkomster och utgifter för det kommande budgetåret, ska den även göra en särskild preliminär beräkning av avgiftsinkomsterna, som ska redovisas skilt från eventuella gemenskapsbidrag.

Artikel 11

Översyner

1.   De avgifter som föreskrivs i denna förordning ska ses över årligen med beaktande av den inflationstakt som uppmätts med hjälp av det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat enligt rådets förordning (EG) nr 2494/95 (5). En första översyn ska vara gjord senast den 1 juni 2011.

2.   Avgiftsnedsättningen för mikroföretag samt små och medelstora företag för harmoniserad klassificering och märkning ska omprövas inom tre år efter förordningens ikraftträdande.

3.   Kommissionen ska också fortlöpande se över denna förordning på grundval av viktig information som blir tillgänglig när det gäller antagandena om kemikaliemyndighetens förväntade inkomster och utgifter.

4.   Senast den 1 januari 2013 ska kommissionen se över denna förordning för att vid behov ändra den, med hänsyn till i synnerhet kemikaliemyndighetens kostnader.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 maj 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(3)  KOM(2008) 394 slutlig.

(4)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(5)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1.


BILAGA I

Avgifter för ansökan i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1272/2008:

Avsnitt 1 –   Schablonavgift för ett ämne i upp till fem blandningar

4 000 euro

Avsnitt 2 –   Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag för ett ämne i upp till fem blandningar

2.1   Nedsatt avgift för medelstora företag

2 800 euro

2.2   Nedsatt avgift för små företag

1 600 euro

2.3   Nedsatt avgift för mikroföretag

400 euro

Avsnitt 3 –   Avgift för användning av ett alternativt kemiskt namn per tiotal ytterligare blandningar

3.1   Schablonavgift

500 euro

3.2   Nedsatt avgift för medelstora företag

350 euro

3.3   Nedsatt avgift för små företag

200 euro

3.4   Nedsatt avgift för mikroföretag

100 euro


BILAGA II

Avgifter för förslag som lämnas in i enlighet med artikel 37.3 i förordning (EG) nr 1272/2008:

Avsnitt 1 –   Schablonavgift

12 000 euro

Avsnitt 2 –   Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

2.1   Nedsatt avgift för medelstora företag

8 400 euro

2.2   Nedsatt avgift för små företag

4 800 euro

2.3   Nedsatt avgift för mikroföretag

1 200 euro


Top