Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1284

Rådets förordning (EU) nr 1284/2009 av den 22 december 2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

OJ L 346, 23.12.2009, p. 26–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 96 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj

23.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 346/26


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1284/2009

av den 22 december 2009

om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215.1 och 215.2,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp av den 27 oktober 2009 om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea (1), ändrad genom rådets beslut 2009/1003/Gusp av den 22 december 2009,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Genom gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp införs vissa restriktiva åtgärder mot medlemmar i nationella rådet för demokrati och utveckling (NCDD) och personer som är associerade med dem, som är ansvariga för den våldsamma repressionen den 28 september 2009 eller för det politiska dödläget i landet.

(2)

Dessa åtgärder omfattar frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagan till den gemensamma ståndpunkten samt förbud mot tillhandahållande av tekniskt bistånd, ekonomiskt stöd och andra tjänster som har anknytning till militär utrustning till alla fysiska eller juridiska personer, enheter och organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea. Dessa åtgärder inbegriper också ett förbud mot försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av utrustning som kan användas för inre förtryck till Republiken Guinea.

(3)

Åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och unionslagstiftning är därför nödvändig för att genomföra dem för unionens del, särskilt för att de ska tillämpas på ett enhetligt sätt av alla medlemsstaters ekonomiska aktörer.

(4)

All behandling enligt denna förordning av fysiska personers personuppgifter bör ske med iakttagande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (3).

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   utrustning som kan användas för internt förtryck: materiel som förtecknas i bilaga I.

b)   tekniskt bistånd: tekniskt stöd med anknytning till reparation, utveckling, tillverkning, montering, testning, underhåll eller varje annan teknisk tjänst; tekniskt bistånd kan lämnas i form av t.ex. instruktioner, råd, utbildning, överföring av praktiska kunskaper och färdigheter eller konsulttjänster och omfattar också bistånd som ges muntligen.

c)   förmedlingsverksamhet: verksamhet som bedrivs av personer, enheter eller konsortier som agerar som förmedlare genom att köpa, sälja eller organisera överföring av materiel eller teknik eller som förhandlar eller organiserar transaktioner som omfattar överföring av materiel eller teknik.

d)   tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till

e)   frysning av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

f)   ekonomiska resurser: egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

g)   frysning av ekonomiska resurser: förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

h)   unionens territorium: de territorier där fördraget är tillämpligt enligt de villkor som fastställs i fördraget.

Artikel 2

Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning som kan användas för internt förtryck, oavsett om utrustningen har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som har anknytning till sådan utrustning som avses i led a till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea,

c)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd med anknytning till sådan utrustning som avses i led a till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea,

d)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i led a, b eller c.

Artikel 3

Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som har anknytning till sådan materiel och teknik som anges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (4), eller som har anknytning till tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådan materiel som anges i den förteckningen, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, som har anknytning sådan materiel och teknik som anges i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning och som avser försäljning, leverans, överföring eller export av sådan materiel eller teknik eller tillhandahållande av tekniskt bistånd med anknytning till sådan materiel eller teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Republiken Guinea eller för användning i Republiken Guinea,

c)

medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbuden i a och b.

Artikel 4

1.   Med avvikelse från artiklarna 2 och 3 får medlemsstaternas behöriga myndigheter som förtecknas i webbplatserna i bilaga III ge tillstånd för

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck, förutsatt att den endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd eller för FN:s och EU:s institutionsuppbyggande program eller för EU:s och FN:s krishanteringsinsatser,

b)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör sådan utrustning eller sådana program och insatser som avses i a,

c)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör icke-dödsbringande militär utrustning avsedd för endast humanitärt bruk eller som skydd, eller för FN:s och EU:s institutionsuppbyggande program eller för EU:s och FN:s krishanteringsinsatser,

d)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt eller tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster som rör fordon som inte är stridsfordon och som har tillverkats för att vara skottsäkra eller utrustats med sådant material och endast är avsedda som skydd för EU:s och dess medlemsstaters personal i Republiken Guinea.

2.   Tillstånd får inte ges till verksamhet som redan har ägt rum.

Artikel 5

Artiklarna 2 och 3 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militärhjälmar, som tillfälligt exporteras till Republiken Guinea av FN:s personal, personal från EU eller dess medlemsstater, företrädare för medier samt bistånds- och utvecklingsarbetare och åtföljande personal, och som är avsedd enbart för deras personliga bruk.

Artikel 6

1.   Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga II ska frysas.

2.   Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga II.

3.   Bilaga II ska omfatta de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 3a i gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp, av rådet har fastställts vara enskilda medlemmar av nationella rådet för demokrati och utveckling (NCDD) eller fysiska personer eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem.

4.   Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 7

Förbuden i artiklarna 3 led b och 6.2 ska inte medföra ansvar av något slag för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som ställt tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande, om dessa inte kände till, eller inte hade rimlig anledning att misstänka, att deras handlande skulle strida mot dessa förbud.

Artikel 8

1.   Med avvikelse från artikel 6 kan de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa spärrade tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a)

nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i bilaga I och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser, eller

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, i detta fall förutsatt att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelat alla andra medlemsstater och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1.

Artikel 9

1.   Med avvikelse från artikel 6 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas på webbplatserna i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs om samtliga följande villkor uppfylls:

a)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad som meddelades före den dag då den person, den enhet eller det organ som avses i artikel 6 upptogs i bilaga II, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen.

b)

Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c)

Kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II.

d)

Erkännandet av en kvarstad eller dom står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

2.   Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 1.

Artikel 10

1.   Artikel 6.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om sådana transaktioner.

2.   Artikel 6.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller övriga intäkter på dessa konton, eller

b)

betalningar samt överföringar av finansiella instrument i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 3 upptogs i bilaga II,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter, betalningar eller finansiella instrument fryses i enlighet med artikel 6.1.

Artikel 11

Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

Artikel 12

1.   Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 6, till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som förtecknas på webbsidorna i bilaga III i det land där de är bosatta eller belägna och även direkt eller genom den behöriga myndighet som förtecknas på webbsidorna i bilaga III lämna dessa uppgifter till kommissionen, och

b)

samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.   Alla kompletterande uppgifter som kommissionen direkt mottar ska göras tillgängliga för den berörda medlemsstaten.

3.   Alla uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 13

Kommissionen och medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 14

Bilaga II ska innehålla tillgängliga uppgifter om fysiska personer som är upptagna i förteckningen i syfte att i tillräcklig grad kunna identifiera de berörda personerna.

Dessa uppgifter kan avse:

a)

Efternamn och förnamn (samt eventuella alias och titlar).

b)

Födelsedatum och födelseort.

c)

Nationalitet.

d)

Pass- och identitetskortsnummer.

e)

Skatteregistrerings- och socialförsäkringsnummer.

f)

Kön.

g)

Adress eller andra uppgifter om uppehållsort.

h)

Befattning eller yrke.

i)

Datum för upptagande i förteckningen.

Bilaga II får i identifieringssyfte även innehålla uppgifter enligt ovan om familjemedlemmar till personer som är upptagna i förteckningen, förutsatt att uppgifterna är nödvändiga i ett specifikt fall uteslutande för att kontrollera en i förteckningen upptagen fysisk persons identitet.

Bilaga II ska också innehålla skäl för upptagandet i förteckningen, t.ex. befattning.

Artikel 15

1.   Kommissionen ska ha befogenhet att

a)

ändra bilaga II på grundval av beslut som antas med avseende på bilagan till gemensam ståndpunkt 2009/788/Gusp, och

b)

ändra bilaga III på grundval av upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

2.   Kommissionen ska ange individuella och specifika skäl för de beslut som antas i enlighet med punkt 1 a och ge berörda personer, enheter eller organ möjlighet att lägga fram sina synpunkter i frågan.

3.   Kommissionen ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning och i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.   Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen så snart som denna förordning har trätt i kraft och anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dem på eller genom de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

2.   Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om sina behöriga myndigheter efter det att denna förordning har trätt i kraft och ska informera kommissionen om eventuella senare ändringar.

3.   I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga III användas.

Artikel 18

Denna förordning ska tillämpas

a)

inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b)

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c)

på varje person inom eller utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d)

på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning, och

e)

på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2009.

På rådets vägnar

A. CARLGREN

Ordförande


(1)  EUT L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  EUT C 65, 19.3.2009, s. 1.


BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING SOM KAN ANVÄNDAS FÖR INTERNT FÖRTRYCK OCH SOM AVSES I ARTIKEL 1 A OCH 2.A

1.

Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa, enligt följande:

1.1

Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i EU:s gemensamma militära förteckning.

1.2

Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 och särskilt utformade komponenter för dessa.

1.3

Vapensikten som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

2.

Bomber och granater som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

3.

Följande fordon:

3.1

Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

3.2

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

3.3

Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

3.4

Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

3.5

Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

3.6

Delar till fordon enligt punkterna 3.1–5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

Anm. 1

:

Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

Anm. 2

:

Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med fordon.

4.

Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

4.1

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter till denna, utom följande: Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

4.2

Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

4.3

Andra sprängämnen som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning och ämnen som har samband med dessa enligt följande:

a)

Amatol.

b)

Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

c)

Nitroglykol.

d)

Pentyl (PETN).

e)

Picrinklorid.

f)

2,4,6-trotyl (TNT).

5.

Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i EU:s gemensamma militära förteckning enligt följande:

5.1

Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2

Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,

utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.

6.

Simulatorer för utbildning i användningen av handeldvapen och för detta ändamål särskilt utformad programvaror som inte omfattas av ML 14 i EU:s gemensamma militära förteckning.

7.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning, liksom bildförstärkarrör som inte omfattas av EU:s gemensamma militära förteckning.

8.

Skärande taggtråd.

9.

Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10.

Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11.

Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.


BILAGA II

PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 6

 

Namn (och eventuellt alias)

Personuppgifter (befattning/titel, födelsedatum och födelseort, passnummer/id-nummer …)

Skäl

1.

Kapten Moussa Dadis CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1964 eller 29.12.1968

Pass: R0001318

President i CNDD

2.

Generalmajor Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1946

Passnr: R00009392

Minister för säkerhet och civilskydd

3.

General Sékouba KONATÉ

Födelsedatum: 1.1.1964

Passnr: R0003405/R0002505

Försvarsminister

4.

Överste Mathurin BANGOURA

Födelsedatum: 15.11.1962

Passnr: R0003491

Minister för telekommunikationer och ny informationsteknik

5.

Överstelöjtnant Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Födelsedatum: 22.10.1979

Passnr: R0017873

Minister, ständig sekreterare i CNDD, (avskedad från armén den 26.1.2009)

6.

Major Oumar BALDÉ

Födelsedatum: 26.12.1964

Passnr: R0003076

Medlem i CNDD

7.

Major Mamadi (alias Mamady) MARA

Födelsedatum: 1.1.1954

Passnr: R0001343

Medlem i CNDD

8.

Major Almamy CAMARA

Födelsedatum: 17.10.1975

Passnr: R0023013

Medlem i CNDD

9.

Överstelöjtnant Mamadou Bhoye DIALLO

Födelsedatum: 1.1.1956

Passnr: R0001855

Medlem i CNDD

10.

Kapten Koulako BÉAVOGUI

 

Medlem i CNDD

11.

Överstelöjtnanten i polisen Kandia (alias Kandja) MARA

Passnr: R0178636

Medlem i CNDD

Chef för regionala polisen i Labé

12.

Överste Sékou MARA

Födelsedatum: 1957

Medlem i CNDD

Biträdande rikspolischef

13.

Morciré CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1949

Passnr: R0003216

Medlem i CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

Medlem i CNDD

Chef för det nationella tullväsendet

15.

Överste Mamadou Korka DIALLO

Födelsedatum: 19.2.1962

Handels- och industriminister samt minister för små och medelstora företag

16.

Major Kelitigui FARO

Födelsedatum: 3.8.1972

Passnr: R0003410

Minister, generalsekreterare för presidentposten

17.

Överste Fodeba TOURÉ

Födelsedatum: 7.6.1961

Passnr: R0003417/R0002132

Guvernör i Kindia (f.d. ungdomsminister, avskedad som minister den 7.5.2009)

18.

Major Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

Födelsedatum: 12.5.1966

Medlem i CNDD

19.

Överste Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

Medlem i CNDD

20.

Löjtnant Jean-Claude kallad COPLAN PIVI

Födelsedatum: 1.1.1960

Medlem i CNDD

Minister med ansvar för presidentens säkerhet

21.

Kapten Saa Alphonse TOURÉ

Födelsedatum: 3.6.1970

Medlem i CNDD

22.

Major Moussa KEITA

Födelsedatum: 1.1.1966

Medlem i CNDD

Minister, ständig sekreterare i CNDD med ansvar för förbindelserna med statliga institutioner

23.

Överstelöjtnant Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

Medlem i CNDD

24.

Major Bamou LAMA

 

Medlem i CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

Medlem i CNDD

26.

Kapten Daman (alias Dama) CONDÉ

 

Medlem i CNDD

27.

Major Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

Medlem i CNDD

28.

Major Moussa Tiégboro CAMARA

Födelsedatum: 1.1.1968

Passnr: 7190

Medlem i CNDD

Minister för presidentposten med ansvar för specialtjänsterna avseende narkotikabekämpning och organiserad brottslighet

29.

Kapten Issa CAMARA

Födelsedatum: 1954

Medlem i CNDD

Guvernör i Mamou

30.

Överste Dr Abdoulaye Chérif DIABY

Födelsedatum: 26.2.1957

Passnr: 13683

Medlem i CNDD

Folkhälsovårdsminister

31.

Mamady CONDÉ

Födelsedatum: 28.11.1952

Passnr: R0003212

Medlem i CNDD

32.

Fänrik Cheikh Ahmed TOURÉ

 

Medlem i CNDD

33.

Överstelöjtnant Aboubacar Biro CONDÉ

Födelsedatum: 15.10.1962

Passnr: 2443/R0004700

Medlem i CNDD

34.

Bouna KEITA

 

Medlem i CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Födelsedatum: 13.11.1967

Passnr: R0105758

Minister med ansvar för kommunikation för presidentposten och försvarsministern

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

Födelsedatum: 9.12.1960

Passnr: R0020803

Statssekreterare och sakkunnig på området för strategiska frågor och hållbar utveckling

37.

Löjtnant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Presidentens adjutant

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Födelsedatum: 1.1.1976

Passnr: R0000968

Särskild rådgivare till Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakité

39.

Fänrik Marcel KOIVOGUI

 

Assistent till Aboubacar Chérif ”Toumba” Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

Födelsedatum: 3.11.1962

Passnr: R11914/R001534

Minister för miljö och hållbar utveckling

41.

Major Nouhou THIAM

Födelsedatum: 1960

Passnr: 5180

Generalinspektör för försvarsmakten

Talesman för CNDD

42.

Poliskapten Théodore (alias Siba) KOUROUMA

Födelsedatum: 13.5.1971

Passnr: Service R0001204

Attaché till presidentposten

43.

Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

Födelsedatum: 8.3.1950

Passnr: R0001747

Premiärminister

44.

Kapten Mamadou SANDÉ

Födelsedatum: 12.12.1969

Passnr: R0003465

Minister för presidentposten med ansvar för ekonomi och finanser

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

Födelsedatum: 31.12.1961

Passnr: 5938/R00003488

Minister för presidentposten med ansvar för statskontroll

46.

Joseph KANDUNO

 

Minister med ansvar för revision, öppenhet och insyn samt gott styre

47.

Fodéba (alias Isto) KÉIRA

Födelsedatum: 4.6.1961

Passnr: R0001767

Minister för ungdoms- och idrottsfrågor samt främjande av ungdomssysselsättning

48.

Överste Siba LOHALAMOU

Födelsedatum: 1.8.1962

Passnr: R0001376

Justitieminister

49.

Dr Frédéric KOLIÉ

Födelsedatum: 1.1.1960

Passnr: R0001714

Minister för administration av territoriet och politiska frågor

50.

Alexandre Cécé LOUA

Födelsedatum: 1.1.1956

Passnr: R0001757/

Diplomatpass: R 0000027

Utrikesminister och minister för utlandsguineaner

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

Födelsedatum: 4.10.1968

Passnr: R0001758

Gruv- och energiminister

52.

Boubacar BARRY

Födelsedatum: 28.5.1964

Passnr: R0003408

Minister för presidentposten med ansvar för byggverksamhet, fysisk planering och offentliga fastigheter

53.

Demba FADIGA

Födelsedatum: 1.1.1952

Passnr: uppehållstillstånd nr FR365845/365857

Medlem i CNDD

ambassadör och ansvarig för förbindelserna mellan CNDD och regeringen

54.

Mohamed DIOP

Födelsedatum: 1.1.1963

Passnr: R0001798

Medlem i CNDD

Guvernör i Conakry

55.

Sergeant Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

Medlem i säkerhetsstyrkorna knuten till presidentgardets Koundaraläger

56.

Habib HANN

Födelsedatum: 15.12.1950

Passnr: 341442

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

57.

Ousmane KABA

 

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

58.

Alfred MATHOS

 

Kommittén för revision och tillsyn av sektorer som har strategiskt intresse för staten

59.

Kapten Mandiou DIOUBATÉ

Födelsedatum: 1.1.1960

Passnr: R0003622

Direktör vid pressavdelningen, presidentposten

Talesman för CNDD

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

Födelsedatum: 23.4.1968

Passnr: R0004490

Medlem av försvarsmakten

Direktör vid underrättelse- och utredningstjänsten vid försvarsministeriet

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

Födelsedatum: 11.11.1961

Passnr: R0048243

Generaldirektör vid Radio Télévision Guinéenne

62.

Alhassane BARRY

Födelsedatum: 15.11.1962

Passnr: R0003484

Centralbankschef

63.

Roda Namatala FAWAZ

Födelsedatum: 6.7.1947

Passnr: R0001977

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

64.

Dioulde DIALLO

 

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

Verkställande direktör för Guicopress

Affärsman som har band till CNDD och som har stött CNDD ekonomiskt

66.

Dr Moustapha ZABATT

Födelsedatum: 6.2.1965

Läkare och personlig rådgivare åt presidenten

67.

Aly MANET

 

Rörelsen ”Dadis Doit Rester”

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

Arbetsmarknadsminister, minister för förvaltningsreform och offentliganställda

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

Informations- och kulturminister

70.

Boureima CONDÉ

 

Jordbruks- och djuruppfödningsminister

71.

Mariame SYLLA

 

Minister för decentralisering och lokal utveckling


BILAGA III

Webbsidor för information om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 12 och 17 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GREKLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANIEN

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Tfn: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73


Top