EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0132

Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version)

OJ L 292, 10.11.2009, p. 5–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 291 - 316

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/132/oj

10.11.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 292/5


RÅDETS DIREKTIV 2009/132/EG

av den 19 oktober 2009

om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor

(kodifierad version)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 93 och 94,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 83/181/EEG av den 28 mars 1983 om räckvidden av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om befrielse från mervärdeskatt vid slutlig införsel av vissa varor (3) har ändrats flera gånger (4) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

I kraft av artiklarna 131 och 143 b och c i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (5) skattebefriar medlemsstaterna – utan att det påverkar tillämpningen av övriga gemenskapsbestämmelser och under förutsättningar som de fastställer i syfte att bland annat förhindra eventuell skatteflykt, skatteundandragande eller missbruk – slutlig import av varor som är berättigade till befrielse från annan tullavgift än den som fastställs i den gemensamma tulltaxan.

(3)

I enlighet med artikel 145 i direktiv 2006/112/EG ska kommissionen föreslå rådet gemenskapsregler om skatter vari klargörs tillämpningsområdet för undantagen i artiklarna 143 och 144 samt närmare regler för deras tillämpning.

(4)

Det är önskvärt att få största möjliga enhetlighet mellan systemen för tull och för mervärdesskatt men hänsyn bör ändå tas till skillnaderna i syfte och uppbyggnad mellan tullar och mervärdesskatt.

(5)

En särskild ordning för mervärdesskatt på importerade varor bör gälla i den utsträckning som är nödvändig för skatteharmoniseringens syften; skattebefrielser vid import kan beviljas bara under förutsättning att de inte är ägnade att påverka konkurrensförhållandena på hemmamarknaden.

(6)

Vissa lättnader som tillämpas i medlemsstaterna härrör från överenskommelser mellan medlemsstaterna och tredjeländer, vilka till sina syften bara berör signatärstaten. Det är inte lämpligt att på gemenskapsnivå definiera villkoren för beviljande av sådana lättnader. Det är tillräckligt att medlemsstaterna i fråga tillåts behålla dem.

(7)

Detta direktiv får inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Tillämpningsområdet för de undantag från mervärdesskatt som avses i artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG och de regler för deras tillämpning som avses i artikel 145 i det direktivet ska definieras i det här direktivet.

I enlighet med artiklarna 131 och 143 b och c i direktiv 2006/112/EG ska medlemsstaterna tillämpa de skattebefrielser som fastställs i det här direktivet på de villkor som de själva bestämmer för att säkerställa att sådana undantag tillämpas riktigt och på enklaste sätt och för att förhindra varje form av skatteflykt, skatteundandragande, eller missbruk.

Artikel 2

1.   I detta direktiv avses med

a)   import: import enligt definitionen i artikel 30 i direktiv 2006/112/EG och övergång till fri omsättning av varor som inte längre omfattas av något av de förfaranden som föreskrivs i artikel 157.1 a i nämnda direktiv eller tillfällig införsel eller transitering,

b)   personlig egendom: egendom som är avsedd för personligt bruk av de berörda personerna eller för användning i deras hushåll, särskilt bohag, cyklar och motorcyklar, privata motorfordon och släpvagnar till sådana, husvagnar, fritidsbåtar och privata flygplan samt livsmedel för normalt familjebehov, husdjur och riddjur,

c)   bohag: personliga tillhörigheter, sängkläder och möbler och utrustning avsedd för personligt bruk av de berörda personerna eller för användning i deras hushåll,

d)   alkoholhaltiga varor: varor (öl, vin, aperitif på vin- eller alkoholbas, konjak, likör och spritdrycker m.fl.) som är hänförliga till KN-numren 2203–2208,

e)   gemenskapen: medlemsstaternas territorium på vilket direktiv 2006/112/EG är tillämpligt.

2.   Den personliga egendomen får inte ha en beskaffenhet eller mängd som ger anledning till antagande att införseln är förvärvsmässig eller avsedd för ekonomisk verksamhet i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2006/112/EG. Bärbara instrument och verktyg för konsthantverk eller de fria konsterna som personen i fråga behöver för att utöva sitt yrke ska också anses vara personlig egendom.

AVDELNING II

IMPORT FRÅN TREDJELAND ELLER TREDJE TERRITORIER AV PERSONLIG EGENDOM TILLHÖRANDE ENSKILDA PERSONER

KAPITEL 1

Personlig egendom hörande till fysiska personer som flyttar sin bosättning till gemenskapen

Artikel 3

Om inte annat sägs i artiklarna 4–11 ska befrielse från mervärdesskatt vid import medges när det gäller personlig egendom införd av fysiska personer som flyttar sin bosättning från en plats utanför gemenskapen till någon av medlemsstaterna.

Artikel 4

Befrielsen ska begränsas till personlig egendom som

a)

utom i de särskilda fall då omständigheterna motiverar ett undantag har ägts av och, om det inte gäller förbrukningsvaror, använts av personen i fråga på bosättningsorten under minst sex månader före den dag då han upphör att ha sin bosättning utanför gemenskapen,

b)

är avsedd att användas för samma ändamål på hans nya bosättningsort.

Medlemsstaterna kan dessutom ställa som villkor för befrielsen för personlig egendom att egendomen antingen i sitt ursprungsland, eller territorium, eller i avreselandet, eller territoriet, har belagts med de tullar eller avgifter som den i vanliga fall är underkastad.

Artikel 5

Befrielse får bara beviljas personer vars bosättningsort har varit belägen utanför gemenskapen under en sammanhängande tid om minst tolv månader.

De behöriga myndigheterna får dock bevilja undantag från denna regel förutsatt att vederbörande persons avsikt uppenbarligen varit att vara bosatt utanför gemenskapen under en sammanhängande tid om minst tolv månader.

Artikel 6

Undantag ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga varor,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

transportmedel för yrkesmässigt bruk,

d)

andra artiklar som används i yrkesutövning än bärbara instrument och verktyg för konsthantverk eller de fria konsterna.

Fordon avsedda för blandad användning, som brukas för kommersiella eller yrkesmässiga ändamål, får också undantas från befrielse.

Artikel 7

1.   Utom i särskilda fall ska befrielse medges endast när det gäller personlig egendom som har anmälts för varaktig import inom tolv månader från den dag då personen i fråga bosatte sig i gemenskapen.

2.   Den personliga egendomen får föras in i flera separata sändningar inom den tid som nämns i punkt 1.

Artikel 8

1.   Personlig egendom som har förts in med skattebefrielse kan inte förrän tolv månader har förflutit från den dag då den slutliga importen deklarerades lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot eller utan vederlag, utan att berörda myndigheter dessförinnan har underrättats.

2.   Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den frist som nämns i punkt 1 ska medföra skyldighet att betala vederbörlig mervärdesskatt för varorna i fråga, enligt den skattesats som gällde på dagen för lånet, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen, allt efter det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de berörda myndigheterna.

Artikel 9

1.   Trots vad som sägs i artikel 7.1 kan befrielse beviljas för personlig egendom som varaktigt har importerats innan personen i fråga bosätter sig i gemenskapen, förutsatt att han förbinder sig att bosätta sig där inom sex månader. För denna förbindelse ska ställas säkerhet vars art och belopp ska bestämmas av de behöriga myndigheterna.

2.   Om punkt 1 åberopas ska den tidsfrist som fastställs i artikel 4 första stycket a räknas från dagen för importen till gemenskapen.

Artikel 10

1.   Om personen i fråga på grund av åtaganden som gäller hans arbete lämnar det tredjeland eller tredje territorium där han hade sin normala bostadsort utan att samtidigt bosätta sig på en medlemsstats territorium, fastän han har för avsikt att förr eller senare göra detta, får de berörda myndigheterna bevilja skattebefrielse för den personliga egendom som han inför i nämnda territorium för detta ändamål.

2.   Befrielse vad avser den personliga egendom som nämns i punkt 1 ska beviljas i enlighet med de villkor som fastställs i artiklarna 3–8, varvid

a)

de tidsfrister som fastställs i artikel 4 första stycket a och i artikel 7.1 ska räknas från dagen för importen,

b)

den tidsfrist som nämns i artikel 8.1 ska räknas från den dag då personen i fråga verkligen bosätter sig på gemenskapens territorium.

3.   Befrielsen ska också vara förbunden med ett åtagande av personen i fråga att han verkligen kommer att bosätta sig på gemenskapens territorium inom en tidsfrist som fastställs av de behöriga myndigheterna, allt efter omständigheterna. Myndigheterna kan kräva att säkerhet ställs, vars art och belopp de ska bestämma.

Artikel 11

De behöriga myndigheterna får göra undantag från artiklarna 4 första stycket a och b, 6 första stycket c och d och 8 när en person måste flytta sin bosättning till en medlemsstats territorium till följd av extraordinära politiska förhållanden.

KAPITEL 2

Varor som införs vid giftermål

Artikel 12

1.   Om inte annat sägs i artiklarna 13–16 ska befrielse beviljas för personlig utrustning och bohag vare sig det är nytt eller ej, som tillhör en person som vid sitt giftermål flyttar sin bosättning till gemenskapens territorium.

Befrielse ska också beviljas när det gäller sedvanliga bröllopsgåvor som ges till en person som uppfyller de villkor som fastställs i första stycket av personer som har sin normala bosättningsort utanför gemenskapen. Denna befrielse ska tillämpas på gåvor med ett värde av högst 200 EUR per styck. Medlemsstater får dock bevilja befrielse för mer än 200 EUR, om värdet av varje skattebefriad gåva inte överstiger 1 000 EUR.

2.   Medlemsstaten kan göra befrielser för de varor som nämns i punkt 1 första stycket beroende av att varorna antingen i ursprungslandet, eller ursprungsterritoriet, eller i avreselandet, eller avreseterritoriet, har belagts med de tullar eller avgifter som i vanliga fall åvilar dem.

Artikel 13

Befrielsen får bara beviljas personer

a)

vars normala bostadsort har varit belägen utanför gemenskapen under en sammanhängande tid om minst tolv månader,

b)

som företer bevis på sitt giftermål.

Undantag från regeln i första stycket a får dock beviljas förutsatt att vederbörande persons avsikt uppenbarligen var att vara bosatt utanför gemenskapen under en sammanhängande tid om minst tolv månader.

Artikel 14

Ingen befrielse ska beviljas för alkoholhaltiga varor, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 15

1.   Förutom under exceptionella förhållanden ska befrielse beviljas endast för varor som varaktigt har införts

a)

tidigast två månader före den dag som har fastställts för bröllopet, och

b)

senast fyra månader efter dagen för bröllopet.

I det fall som avses i led a får undantaget göras beroende av att vederbörlig säkerhet ställs, vars art och belopp bestäms av de behöriga myndigheterna.

2.   Skattebefriade varor får införas i flera separata sändningar inom den tid som nämns i punkt 1.

Artikel 16

1.   Varor som har förts in med skattebefrielse får inte förrän tolv månader har förflutit från den dag då deras slutliga import deklarerades lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot eller utan vederlag, utan att berörda myndigheter dessförinnan har underrättats.

2.   Varje lån, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av den frist som nämns i punkt 1 ska medföra skyldighet att betala mervärdesskatt för varorna i fråga, enligt den skattesats som gällde dagen för lånet, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen, och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de berörda myndigheterna.

KAPITEL 3

Personlig egendom förvärvad genom arv

Artikel 17

Om inte annat sägs i artiklarna 18, 19 och 20 ska befrielse beviljas för personlig egendom förvärvad genom arv av en fysisk person som har sin normala bostadsort i gemenskapen.

Artikel 18

Befrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga varor,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

transportmedel för yrkesmässigt bruk,

d)

artiklar för utövandet av ett yrke, andra än bärbara instrument och verktyg för konsthantverk eller de fria konsterna som behövdes för utövandet av den avlidnes yrke,

e)

lager av råmaterial samt färdiga eller halvfärdiga varor,

f)

boskap och lager av jordbruksprodukter som överstiger de kvantiteter som är motiverade av normala hushållsbehov.

Artikel 19

1.   Befrielse ska endast beviljas för personlig egendom som varaktigt införts inom två år från den dag då personen blev ägare till varorna (slutliga arvskiftet).

Denna tidsfrist får dock utsträckas av de behöriga myndigheterna om särskilda skäl föreligger.

2.   Varorna får införas i flera separata sändningar inom den tidsfrist som nämns i punkt 1.

Artikel 20

Artiklarna 17, 18 och 19 ska i tillämpliga delar gälla för personlig egendom som genom testamentsförordnande övergått till juridiska personer som driver verksamhet utan vinstsyfte och som är etablerade på gemenskapens territorium.

AVDELNING III

IMPORT AV STUDIEUTRUSTNING OCH STUDIEMATERIEL SAMT STUDERANDES PERSONLIGA UTRUSTNING OCH BOHAG

Artikel 21

1.   Befrielse ska beviljas för personlig utrustning, läromedel och bohag som utgör vanliga inventarier i en studerandes bostad och som tillhör elever eller studenter som kommer till gemenskapen för att studera där och som är avsedda för deras personliga bruk under tiden för studierna.

2.   I detta direktiv avses med

a)   elev eller studerande: person som är inskriven vid en läroanstalt för att på heltid följa undervisningen där,

b)   personlig utrustning: linne och kläder, vare sig de är nya eller gamla,

c)   läromedel: artiklar och redskap (inklusive räknare och skrivmaskiner) som normalt används av elever eller studerande för studierna.

Artikel 22

Befrielse ska beviljas minst en gång per läsår.

AVDELNING IV

IMPORT AV RINGA VÄRDE

Artikel 23

Varor med ett sammanlagt värde som inte överstiger 10 EUR ska vara skattebefriade vid import. Medlemsstater får bevilja befrielse för import av varor vars sammanlagda värde överstiger 10 EUR men inte är högre än 22 EUR.

Medlemsstater får dock undanta varor som har importerats per postorder från den befrielse som föreskrivs i första stycket första meningen.

Artikel 24

Skattebefrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga varor,

b)

parfymer och luktvatten,

c)

tobak eller tobaksvaror.

AVDELNING V

KAPITALVAROR OCH ANNAN UTRUSTNING SOM INFÖRS I SAMBAND MED FLYTTNING AV VERKSAMHET

Artikel 25

1.   Utan att det påverkar medlemsstaternas industri- och handelspolitiska åtgärder och med beaktande av artiklarna 26–29 får medlemsstaterna vid importtillfället tillåta befrielse för införsel av kapitalvaror och annan utrustning som tillhör företag som för gott upphör med sin verksamhet i ursprungstredjelandet eller ursprungstredjeterritoriet, i avsikt att bedriva liknande verksamhet i gemenskapen och som i enlighet med artikel 213.1 i direktiv 2006/112/EG i förväg har underrättat de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten ska bedrivas om påbörjandet av denna.

Om den överförda verksamheten är ett jordbruksföretag, ska även dess boskap vara befriad vid importen.

2.   I punkt 1 avses med

a)   verksamhet: näringsverksamhet som avses i artikel 9.1 i direktiv 2006/112/EG,

b)   företag: självständig ekonomisk tillverkningsenhet eller tjänsteenhet.

Artikel 26

1.   Befrielsen ska begränsas till kapitalvaror och utrustning som

a)

förutom i särskilda fall där omständigheterna berättigar till undantag, verkligen har använts inom företaget under minst tolv månader före den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i det tredjeland eller tredje territorium de har införts från,

b)

är avsedd att användas för samma ändamål efter flyttningen,

c)

kommer att användas för en verksamhet som inte är undantagen enligt artiklarna 132, 133, 135 och 136 i direktiv 2006/112/EG,

d)

är motiverade av arten och omfattningen av företaget i fråga.

2.   I avvaktan på att de gemensamma regler som nämns i artikel 176 första stycket i direktiv 2006/112/EG ska träda i kraft kan medlemsstaterna undanta från befrielse, helt eller delvis, kapitalvaror för vilka de har tillämpat det andra stycket i den artikeln.

Artikel 27

Ingen skattebefrielse ska beviljas företag etablerade utanför gemenskapen och vars flyttning till gemenskapens territorium sker som en följd av eller i syfte att sammangå med eller uppgå i ett företag som är etablerat i gemenskapen och utan att någon ny verksamhet sätts i gång.

Artikel 28

Skattebefrielse ska inte beviljas för

a)

transportmedel som inte har karaktären av apparatur för tillverkning eller för tjänstesektorn,

b)

alla typer av livsmedel eller foder,

c)

bränsle och råmateriallager eller färdiga produkter eller halvfabrikat,

d)

boskap i återförsäljares besittning.

Artikel 29

Förutom i särskilda fall då omständigheterna så motiverar ska skattebefrielsen beviljas enbart för kapitalvaror och annan utrustning som importerats inom tolv månader från den dag då företaget upphörde med sin verksamhet i ursprungstredjelandet eller ursprungstredjeterritoriet.

AVDELNING VI

IMPORT AV VISSA JORDBRUKSPRODUKTER OCH VAROR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING INOM JORDBRUKET

KAPITEL 1

Varor förvärvade av jordbrukare inom gemenskapen på egendomar i tredjeland eller tredje territorium

Artikel 30

1.   Med förbehåll för vad som sägs i artiklarna 31 och 32 ska jordbruksprodukter, produkter av boskapsuppfödning, produkter av biskötsel, trädgårdsprodukter och skogsbruksprodukter från ägor som ligger i ett tredjeland, eller tredje territorium, gränsande till gemenskapens territorium och brukas av jordbruksproducenter som har sin huvudsakliga verksamhet i gemenskapen och intill tredjelandet eller territoriet i fråga, befrias från skatt vid importen.

Även rashästar som är högst sex månader gamla och är födda i ett tredjeland eller tredje territorium av ett djur som har betäckts i gemenskapen och tillfälligt utförts för att föda, ska vid importen vara skattebefriade.

2.   För att omfattas av befrielse enligt punkt 1 första stycket ska produkter av boskapsuppfödning komma från djur som har fötts upp, förvärvats eller införts i enlighet med de allmänna skatteregler som tillämpas i importmedlemsstaten.

Artikel 31

Skattebefrielsen ska vara begränsad till varor som inte har undergått någon annan behandling än den som normalt följer på skörd eller produktion.

Artikel 32

Skattebefrielse ska beviljas enbart för varor som importeras av jordbruksproducenten eller för dennes räkning.

Artikel 33

Detta kapitel ska i tillämpliga delar gälla fiskeprodukter och produkter av fiskodlingsverksamhet som bedrivs i de sjöar och vattendrag som gränsar till gemenskapens territorium av fiskare som är etablerade i gemenskapen, samt produkter från jaktverksamhet som bedrivs på sådana sjöar eller vattendrag av jägare etablerade i gemenskapen.

KAPITEL 2

Utsäde, gödningsmedel och varor för bearbetning av jord och grödor

Artikel 34

Med förbehåll för vad som sägs i artikel 35 ska skattebefrielse vid importen medges utsäde, gödningsmedel och varor för bearbetning av jord och grödor, avsedda för användning på ägor som är belägna i gemenskapen, som gränsar till ett tredjeland, eller tredje territorium, och som brukas av jordbruksproducenter som har sin huvudsakliga verksamhet i nämnda land eller territorium gränsande till gemenskapen.

Artikel 35

1.   Skattebefrielsen ska begränsas till de kvantiteter utsäde, gödningsmedel eller andra varor som krävs för att bruka ägorna.

Den ska bara beviljas för utsäde, gödningsmedel eller andra produkter som införs direkt till gemenskapen av jordbruksproducenten eller för dennes räkning.

2.   En medlemsstat får ställa som villkor för skattebefrielsen att den beviljas ömsesidigt.

AVDELNING VII

IMPORT AV SUBSTANSER FÖR MEDICINSK BEHANDLING, MEDICIN, LABORATORIEDJUR OCH BIOLOGISKA ELLER KEMISKA ÄMNEN

KAPITEL 1

Laboratoriedjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning

Artikel 36

1.   Följande ska skattebefrias vid import:

a)

Djur som har undergått särskild behandling och utan vederlag skickas för laboratorieanvändning.

b)

Biologiska eller kemiska ämnen som importeras i enlighet med de begränsningar och villkor som fastställs i artikel 60 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (6).

2.   Den skattebefrielse som avses i punkt 1 ska begränsas till djur och biologiska eller kemiska ämnen som är avsedda för

a)

offentliga eller allmännyttiga institutioner främst verksamma med utbildning eller vetenskaplig forskning, inklusive de avdelningar inom offentliga eller allmännyttiga institutioner som främst är verksamma med utbildning eller vetenskaplig forskning, eller

b)

privata eller allmännyttiga institutioner som främst är verksamma med utbildning eller vetenskaplig forskning och som av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har fått rätt att ta emot sådana skattebefriade artiklar.

KAPITEL 2

Substanser för medicinsk behandling, härrörande från människa, samt reagenser för blodgruppering och typbestämning av vävnader

Artikel 37

1.   Utan att det påverkar den skattebefrielse som föreskrivs i artikel 143 a i direktiv 2006/112/EG och om inte annat sägs i artikel 38 i det här direktivet, ska följande varor undantas:

a)

Substanser för medicinsk behandling härrörande från människa.

b)

Reagenser för blodgruppering.

c)

Reagenser för typbestämning av vävnader.

2.   I punkt 1 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   substanser för medicinsk behandling härrörande från människa: blod från människa och därur framställda produkter (helblod, torkad blodplasma, albumin och fixerade lösningar av plasmaprotein, immunglobulin och fibrinogen).

b)   reagenser för blodgruppering: reagenser, som härrör från människa, djur, växter eller annat, använt för blodgruppsbestämning och för att upptäcka blodinkompatibilitet.

c)   reagenser för typbestämning av vävnader: reagenser, som härrör från människa, djur, växter eller annat, använt för att typbestämma mänskliga vävnader.

Artikel 38

Skattefriheten ska begränsas till varor som

a)

är avsedda för institutioner eller laboratorier som har godkänts av behöriga myndigheter och enbart för användning i icke-kommersiella medicinska eller vetenskapliga syften,

b)

åtföljs av ett intyg om överensstämmelse utfärdat av ett vederbörligen bemyndigat organ i det land varifrån varan sändes,

c)

förvaras i behållare med en särskild etikett som identifierar dem.

Artikel 39

Skattefriheten ska innefatta den särskilda förpackning som är nödvändig för transporten av terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung eller reagens för blodgruppering och typbestämning av vävnader, och även alla lösningsmedel och tillbehör som krävs för deras användning och som kan ingå i försändelserna.

KAPITEL 3

Referenssubstanser för kvalitetskontroll av läkemedel

Artikel 40

Sändningar som innehåller varuprov av referenssubstanser som godkänts av Världshälsoorganisationen för kvalitetskontroll av material som används vid tillverkning av läkemedel och som är adresserade till mottagare som är bemyndigade av medlemsstaternas behöriga myndigheter att ta emot sådana försändelser utan att erlägga skatt ska vara skattebefriade vid import.

KAPITEL 4

Läkemedel som används vid internationella sport- och idrottsevenemang

Artikel 41

Läkemedel för människor eller djur som används av människor eller djur som deltar i internationella sport- eller idrottsevenemang ska, inom de gränser som är nödvändiga för att tillgodose vederbörandes behov under vistelsen i gemenskapen, vara skattefria vid importen.

AVDELNING VIII

VAROR FÖR VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER ELLER FILANTROPISKA ORGANISATIONER

KAPITEL 1

Generell regel

Artikel 42

En medlemsstat får begränsa mängden eller värdet av de varor som berättigar till skattebefrielse i enlighet med kapitlen 2, 3 och 4 för att komma till rätta med missbruk och för att stävja betydande snedvridning av konkurrensen.

KAPITEL 2

Varor som importeras för allmänna ändamål

Artikel 43

1.   Om inte annat sägs i artiklarna 44, 45 och 46 ska följande varor vara skattebefriade vid importen:

a)

Väsentliga förnödenheter som statliga organisationer eller andra av behöriga myndigheter godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer utan kostnad förvärvat och inför för att dela ut gratis till behövande.

b)

Varor av alla slag som av en person eller organisation som är etablerad utanför gemenskapen utan något kommersiellt syfte hos avsändaren sänds gratis till av behöriga myndigheter godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer för att enbart användas vid insamling av pengar vid enstaka välgörenhetsevenemang till förmån för behövande.

c)

Utrustning och kontorsmateriel som av en person eller organisation som är etablerad utanför gemenskapen utan något kommersiellt syfte hos avsändaren sänds gratis till statliga organisationer eller andra av behöriga myndigheter godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer för att enbart användas i deras verksamhet eller för deras välgörenhetssyften eller filantropiska syften.

2.   I punkt 1 a avses med väsentliga förnödenheter de varor som behövs för att uppfylla människors omedelbara behov, t.ex. mat, medicin, kläder och sängkläder.

Artikel 44

Skattebefrielse ska inte beviljas för

a)

alkoholhaltiga varor,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

kaffe och te,

d)

andra motorfordon än ambulanser.

Artikel 45

Skattebefrielse ska endast beviljas organisationer vars redovisningsförfaranden gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet, och som medger all den säkerhet som anses nödvändig.

Artikel 46

1.   De i artikel 43 angivna varorna får inte av den organisation som är berättigad till befrielse lånas ut, hyras ut eller överlåtas, mot eller utan vederlag, för andra ändamål än dem som bestäms i artikel 43.1 a och 43.1 b, såvida inte de behöriga myndigheterna i förväg har underrättats om detta.

2.   Om varor och utrustning lånas ut, hyrs ut eller överlåts till en organisation som själv har rätt att åtnjuta befrielse enligt artiklarna 43 och 45, ska befrielsen alltjämt gälla, förutsatt att mottagaren använder varorna och utrustningen för ändamål som ger rätt till befrielse.

I annat fall ska före utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen mervärdesskatt erläggas enligt den skattesats som var tillämplig dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen, och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Artikel 47

1.   Organisationer som avses i artikel 43 och som upphör att uppfylla de villkor som ger rätt till skattebefrielse eller som har för avsikt att använda varor och utrustning som vid importen var skattebefriade för andra ändamål än dem som fastställs i den artikeln, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   Varor som kvarstår i ägo hos organisationer som upphör att uppfylla de villkor som ger rätt till skattebefrielse ska beläggas med vederbörlig importmervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då förutsättningarna upphörde att vara uppfyllda och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

3.   Varor som av den organisation som åtnjuter skattebefrielse används för andra ändamål än dem som fastställs i artikel 43 ska beläggas med vederbörlig mervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då de började användas på annat sätt och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL 3

Varor som importeras för handikappade personer

Artikel 48

1.   Varor som är särskilt konstruerade för att bereda möjlighet till utbildning eller sysselsättning eller ge socialt stöd åt synskadade eller andra fysiskt eller mentalt handikappade personer ska vara skattebefriade vid importen om de

a)

importeras av institutioner eller organisationer som huvudsakligen ägnar sig åt att ge utbildning eller hjälp till handikappade och som är bemyndigade av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att erhålla sådana varor med skattebefrielse, och

b)

har skänkts till sådana institutioner eller organisationer utan vederlag och utan kommersiellt syfte hos givaren.

2.   Skattebefrielse ska gälla för särskilda reservdelar, komponenter eller tillbehör uttryckligen avsedda för varorna i fråga samt för de verktyg som ska användas för underhåll, kontroll, kalibrering och reparation av varorna, förutsatt att dessa reservdelar, komponenter eller tillbehör importeras samtidigt som varorna eller, om de importeras senare, att det kan konstateras att de är avsedda för varor som tidigare var skattebefriade vid importen eller som skulle ha varit berättigade till sådan befrielse vid den tidpunkt då införsel begärs för reservdelarna, komponenterna eller tillbehören och verktygen i fråga.

3.   Varor som skattebefrias vid importen får inte användas för andra ändamål än att ge utbildning, sysselsättning eller socialt stöd åt synskadade eller andra handikappade personer.

Artikel 49

1.   Varor som skattebefrias vid importen får utan att mervärdesskatt betalas för importen lånas ut, hyras ut eller överlåtas, mot eller utan vederlag, av de mottagande institutionerna eller organisationerna till de personer som avses i artikel 48 och som de arbetar för om det sker utan vinstintresse.

2.   Utlåning, uthyrning eller överlåtelse får inte ske under andra förutsättningar än dem som anges i punkt 1, om inte de behöriga myndigheterna först har underrättats.

Om en vara lånas ut, hyrs ut eller överlåts till en institution eller organisation som själv har rätt att åtnjuta denna skattebefrielse, ska befrielsen alltjämt gälla, förutsatt att mottagaren använder varan för ändamål som ger rätt till befrielse.

I annat fall ska före utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen mervärdesskatt betalas enligt den skattesats som var tillämplig på dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Artikel 50

1.   Institutioner eller organisationer som avses i artikel 48 vilka upphör att uppfylla de förutsättningar som ger rätt till skattebefrielse, eller som avser att använda varor som skattebefriades vid import för andra ändamål än dem som fastställs i den artikeln, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   Varor som förblir i ägo hos institutioner eller organisationer, vilka upphör att uppfylla de förutsättningar som ger rätt till skattebefrielse, ska beläggas med mervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då förutsättningarna upphörde att vara uppfyllda, och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

3.   Varor som av de institutioner eller organisationer vilka åtnjuter skattebefrielse används för andra ändamål än dem som anges i artikel 48, ska beläggas med mervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då förutsättningarna upphörde att vara uppfyllda, och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

KAPITEL 4

Varor som införts till förmån för katastrofoffer

Artikel 51

Om inte annat sägs i artiklarna 52-57 ska varor som införs av statliga organisationer eller andra välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer, godkända av behöriga myndigheter, vara skattebefriade vid importen om de är avsedda att

a)

gratis delas ut till offer för katastrofer som drabbar territorier i en eller flera medlemsstater, eller

b)

gratis ställas till förfogande för offren för sådana katastrofer samtidigt som de förblir respektive organisationers egendom.

Även varor som importeras av katastrofhjälpsorgan för att tillgodose deras behov under deras hjälpinsatser ska vid importen åtnjuta skattebefrielse på samma villkor.

Artikel 52

Skattebefrielse ska inte medges för material och utrustning avsedd för återuppbyggnad av katastrofområden.

Artikel 53

Beviljandet av skattebefrielse kräver beslut av kommissionen på begäran av den eller de medlemsstater som berörs i enlighet med ett katastrofförfarande som innefattar samråd med de andra medlemsstaterna. Beslutet ska vid behov ange befrielsens räckvidd och förutsättningar.

I avvaktan på kommissionens beslut får medlemsstater som har drabbats av en katastrof medge anstånd med betalningen av den mervärdesskatt som kan läggas på varor som införs för de ändamål som anges i artikel 51, förutsatt att den importerande organisationen åtar sig att betala denna skatt om befrielse inte beviljas.

Artikel 54

Skattebefrielse ska enbart beviljas organisationer vars redovisningsförfarande gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att övervaka deras verksamhet och som medger den säkerhet som anses nödvändig.

Artikel 55

1.   De organisationer som åtnjuter skattebefrielse får endast under de förutsättningar som fastställs i artikel 51 första stycket låna ut, hyra ut eller överlåta, mot eller utan vederlag, de varor som avses i den artikeln utan att dessförinnan underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   Om varor lånas ut, hyrs ut eller överlåts till en organisation som själv har rätt att åtnjuta befrielse enligt artikel 51, ska befrielsen alltjämt gälla, förutsatt att mottagaren använder varan för ändamål som ger rätt till befrielse.

I annat fall ska före utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen mervärdesskatt betalas enligt den skattesats som var tillämplig på dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Artikel 56

1.   När de varor som avses i artikel 51 första stycket b inte längre används av katastrofoffer får de inte lånas ut, hyras ut eller överlåtas, mot eller utan vederlag, såvida inte de behöriga myndigheterna underrättas i förväg.

2.   Om varor lånas ut, hyrs ut eller överlåts till en organisation som själv har rätt att åtnjuta befrielse enligt artikel 51 eller, i tillämpliga fall, till en organisation som har rätt att åtnjuta befrielse enligt artikel 43.1 a, ska befrielsen alltjämt gälla, förutsatt att mottagaren använder varan för ändamål som ger rätt till befrielse.

I annat fall ska före utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen mervärdesskatt betalas enligt den skattesats som var tillämplig på dagen för utlåningen, uthyrningen eller överlåtelsen och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Artikel 57

1.   Organisationer som avses i artikel 51 och som upphör att uppfylla de förutsättningar som ger rätt till skattebefrielse eller som har för avsikt att använda varor som vid importen var skattebefriade för andra ändamål än dem som fastställs i den artikeln, ska underrätta de behöriga myndigheterna om detta.

2.   Om en organisation upphör att uppfylla de förutsättningar som ger rätt till skattebefrielse men i sin ägo behåller varor som vid importen var skattebefriade och dessa varor överlåts till en organisation som själv är berättigad att åtnjuta befrielse enligt detta kapitel eller, i tillämpliga fall, till en organisation som har rätt att åtnjuta befrielse enligt artikel 43, ska befrielsen alltjämt gälla, förutsatt att organisationen använder varorna i fråga för ändamål som ger rätt till sådan befrielse. I annat fall ska varorna beläggas med importmervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då förutsättningarna upphörde att vara uppfyllda och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

3.   Varor som av den organisation som åtnjuter skattebefrielse används för andra ändamål än dem som fastställs i detta kapitel ska beläggas med mervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dagen då förutsättningarna upphörde att vara uppfyllda och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

AVDELNING IX

IMPORT MED ANKNYTNING TILL VISSA INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER

KAPITEL 1

Hedersutmärkelser i form av ordnar eller belöningar

Artikel 58

Förutsatt att nöjaktigt bevis företes inför de behöriga myndigheterna av berörda personer, och förutsatt att den berörda verksamheten inte på något sätt är av kommersiell art, ska skattebefrielse beviljas för

a)

ordnar som regeringen i ett tredjeland tilldelar personer vars normala bosättningsort är belägen i gemenskapen,

b)

pokaler, medaljer och liknande föremål av väsentligen symbolisk art som vid ett särskilt tillfälle i ett tredjeland, eller tredje territorium, överlämnats till personer med hemvist i gemenskapen som en hyllning av mottagarnas verksamhet inom vissa områden såsom konst, vetenskap, sport eller offentlig tjänst eller som ett erkännande av förtjänst och som införs av mottagarna själva,

c)

pokaler, medaljer och liknande föremål av väsentligen symbolisk art som utan vederlag skänks av myndigheter eller personer etablerade i ett tredjeland, eller tredje territorium, i avsikt att överlämnas på gemenskapens territorium för samma ändamål som avses i punkt b,

d)

priser, troféer och souvenirer av symbolisk natur och med begränsat värde, avsedda för gratisutdelning till personer som normalt är bosatta i ett tredjeland, eller tredje territorium, vid affärskonferenser eller liknande internationella evenemang, och vars beskaffenhet, värde per styck eller övriga kännetecken inte är sådana att de skulle kunna vara avsedda för kommersiella ändamål.

KAPITEL 2

Gåvor som erhålls inom ramen för internationella förbindelser

Artikel 59

Utan att det påverkar tillämpliga bestämmelser om internationella resor och om inte annat sägs i artikel 60-61, ska skattebefrielse beviljas för varor som

a)

införs av personer som har avlagt officiellt besök i ett tredjeland, eller tredje territorium, och som vid detta tillfälle har erhållit varorna som gåvor av de myndigheter som står för värdskapet,

b)

införs av personer som avlägger officiellt besök i gemenskapen och som avser att vid detta tillfälle ge varorna som gåva till de myndigheter som står för värdskapet,

c)

officiella myndigheter, offentliga sammanslutningar eller allmännyttiga föreningar i ett tredjeland, eller tredje territorium, som tecken på vänskap eller välvilja sänder som gåva till officiella myndigheter, offentliga sammanslutningar eller allmännyttiga föreningar i importmedlemsstaten, när mottagaren har vederbörande myndigheters godkännande att ta emot en sådan gåva skattefritt.

Artikel 60

Skattebefrielse ska inte beviljas för alkoholhaltiga varor, tobak eller tobaksvaror.

Artikel 61

Skattebefrielse ska endast beviljas

a)

om de föremål som är avsedda som gåvor skänks vid enstaka tillfällen,

b)

om de inte genom sin art, värde eller mängd avspeglar något kommersiellt intresse,

c)

om de inte används i kommersiellt syfte.

KAPITEL 3

Varor som ska användas av monarker eller statsöverhuvuden

Artikel 62

1.   Inom de gränser och under de förutsättningar som fastställs av de behöriga myndigheterna ska befrielse från skatt beviljas med avseende på

a)

gåvor till regerande monarker och till statsöverhuvuden,

b)

varor som ska användas eller förbrukas av regerande monarker och av statsöverhuvuden i en tredjestat, eller av personer som officiellt representerar dem, under deras officiella vistelse i gemenskapen.

2.   Medlemsstaten får dock ställa krav på motsvarande behandling som villkor för den befrielse som avses i punkt 1 b.

3.   Bestämmelsen om befrielse i punkt 1 är också tillämplig på personer som åtnjuter privilegier på internationellt plan likvärdiga dem som åtnjuts av regerande monarker eller av statsöverhuvuden.

AVDELNING X

IMPORT AV VAROR FÖR FRÄMJANDET AV HANDEL

KAPITEL 1

Varuprov av ringa värde

Artikel 63

1.   Med förbehåll för vad som sägs i artikel 67.1 a ska varuprov av ringa värde och som endast kan användas för att söka få beställning på varor av det slag som de representerar, vara skattebefriade vid importen.

2.   De behöriga myndigheterna får kräva att vissa varor, för att vara berättigade till skattebefrielse vid importen, måste göras varaktigt obrukbara genom att rivas sönder, perforeras eller tydligt och outplånligt märkas, eller genom någon annan process, förutsatt att åtgärden inte förstör deras egenskap av prov.

3.   I punkt 1 avses med varuprov varje artikel som representerar ett varuslag och vars presentationssätt och kvantitet när det gäller varor av det slaget eller den kvaliteten utesluter dess användning för något annat ändamål än att erhålla beställningar.

KAPITEL 2

Trycksaker och reklammaterial

Artikel 64

Med förbehåll för vad som föreskrivs i artikel 65 ska tryckt reklammaterial såsom kataloger, prislistor, bruksanvisningar eller broschyrer vara skattebefriade vid import, om de hänför sig till

a)

varor som är till salu eller uthyrning av en person som är etablerad utanför gemenskapen, eller

b)

transport-, handels-, försäkrings- eller banktjänster som erbjuds av en person som är etablerad utanför gemenskapen.

Artikel 65

1.   Befrielsen ska begränsas till reklamtrycksaker som uppfyller följande villkor:

a)

Trycksakerna måste tydligt utvisa namnet på det företag som producerar, säljer eller hyr ut de varor eller som erbjuder de tjänster till vilka de hänför sig.

b)

Varje försändelse får innehålla högst ett dokument eller ett enda exemplar av varje dokument om det består av flera dokument.

c)

Trycksakerna får inte vara skickade som gruppförsändelser från samma avsändare till samma mottagare.

2.   Genom undantag från punkt 1 b får försändelser innefattande flera exemplar av samma dokument beviljas befrielse, om deras sammanlagda bruttovikt inte överstiger ett kilogram.

Artikel 66

Skattefrihet ska gälla för varor för reklamändamål vilka saknar eget kommersiellt värde, som utan vederlag sänds av leverantörer till kunderna, och som inte kan användas för annat ändamål.

KAPITEL 3

Varor som används eller förbrukas på en mässa eller liknande evenemang

Artikel 67

1.   Om inte annat sägs i artiklarna 68, 69, 70 och 71 ska följande varor vara skattebefriade vid importen:

a)

Små, representativa varuprover avsedda för en mässa eller liknande evenemang.

b)

Varor som införs enbart för att demonstreras eller för att demonstrera maskiner och apparater som ställs ut på en mässa eller liknande evenemang.

c)

Diverse materiel av ringa värde, såsom färg, fernissa och tapeter, som ska användas för uppförande, utrustning eller utsmyckning av tillfälliga stånd vid en mässa eller liknande evenemang och som inte kan återanvändas.

d)

Trycksaker, kataloger, prospekt, prislistor, reklamaffischer, kalendrar – illustrerade eller ej, oinramade fotografier och andra artiklar som utan vederlag tillhandahålls för att göra reklam för varor som visas upp på en mässa eller liknande evenemang.

2.   I punkt 1 avses med mässa eller liknande evenemang

a)

utställningar, mässor, uppvisningar och liknande evenemang som har att göra med handel, näring, jordbruk eller hantverk,

b)

utställningar och evenemang som ordnas främst i välgörenhetssyfte,

c)

utställningar och evenemang som ordnas främst i vetenskapligt, tekniskt, hantverksmässigt, konstnärligt, utbildnings- eller kulturellt syfte eller i sportsligt eller idrottsligt syfte, av religiösa skäl eller av skäl som hänger samman med religionsutövning, fackföreningsverksamhet eller turism, eller för att främja internationellt samförstånd,

d)

möten med representanter för internationella organisationer eller sammanslutningar,

e)

officiella ceremonier och sammankomster eller minnesceremonier och minnessammankomster.

Utställningar som arrangeras för privata ändamål i kommersiella lokaler för försäljning av varor omfattas inte av denna definition.

Artikel 68

Den skattebefrielse som avses i artikel 67.1 a ska vara begränsad till varuprov som

a)

införs som sådana utan vederlag eller framställs vid utställningen av varor importerade en gros,

b)

enbart delas ut utan vederlag till besökande vid utställningen att användas eller förbrukas av dem de har skänkts till,

c)

kan konstateras vara reklamprov med lågt styckevärde,

d)

inte med lätthet kan saluföras och, i tillämpliga fall, är förpackade på ett sådant sätt att kvantiteten av varan i fråga är mindre än den minsta kvantitet av samma vara som försäljs på marknaden,

e)

när det gäller matvaror och drycker som inte är förpackade enligt punkt d, förbrukas på platsen vid utställningen,

f)

i fråga om sammanlagt värde och sammanlagd mängd är anpassade till utställningens art, antalet besökande och omfattningen av utställarens deltagande.

Artikel 69

Den skattebefrielse som avses i artikel 67.1 b ska vara begränsad till varor

a)

som förbrukas eller förstörs vid utställningen, och

b)

som i fråga om sammanlagt värde och sammanlagd mängd är anpassade till utställningens art, antalet besökande och omfattningen av utställarens deltagande.

Artikel 70

Den skattebefrielse som avses i artikel 67.1 d ska vara begränsad till trycksaker och artiklar för reklamändamål

a)

som enbart är avsedda att utan vederlag delas ut till besökarna på den plats där utställningen äger rum, och

b)

som i fråga om sammanlagt värde och sammanlagd mängd är anpassade till utställningens art, antalet besökande och omfattningen av utställarens deltagande.

Artikel 71

Den skattebefrielse som avses i artikel 67.1 a och b ska inte medges för

a)

alkoholhaltiga varor,

b)

tobak eller tobaksvaror,

c)

bränsle, vare sig det är fast, flytande eller gasformigt.

AVDELNING XI

VAROR SOM INFÖRS FÖR UNDERSÖKNING, ANALYS ELLER PROVNING

Artikel 72

Om inte annat sägs i artiklarna 73–78 ska varor som är avsedda att genomgå undersökning, analys eller provning för att utröna deras sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper i informationssyfte eller för industriella eller kommersiella forskningsändamål vara skattebefriade vid importen.

Artikel 73

Med förbehåll för vad som sägs i artikel 76 ska skattebefrielsen beviljas enbart under förutsättning att de varor som ska undersökas, analyseras eller provas fullständigt förbrukas eller förstörs under loppet av undersökningen, analysen eller provningen.

Artikel 74

Skattebefrielse ska inte beviljas för varor som används vid undersökning, analys eller provning som i sig utgör säljfrämjande verksamhet.

Artikel 75

Skattebefrielse ska beviljas enbart för de kvantiteter varor som är absolut nödvändiga för de ändamål för vilka de införs. Dessa kvantiteter ska i varje enskilt fall bestämmas av de behöriga myndigheterna med hänsyn till det uppgivna ändamålet.

Artikel 76

1.   Skattebefrielse ska omfatta varor som inte helt och hållet förbrukas eller förstörs vid undersökning, analys eller provning, förutsatt att återstående varor med behöriga myndigheters medgivande och under deras tillsyn

a)

fullständigt förstörs eller görs kommersiellt värdelösa vid avslutningen av undersökningen, analysen eller provningen, eller

b)

överlämnas kostnadsfritt till staten, såvida detta är möjligt enligt nationell lag, eller

c)

förs ut ur gemenskapen när detta visats vara motiverat.

2.   I punkt 1 avses med återstående varor varor som blir resultatet av undersökningarna, analyserna eller provningarna, eller varor som faktiskt inte kommit till användning.

Artikel 77

Med förbehåll för artikel 76.1 ska varor som återstår vid slutet av de undersökningar, analyser eller provningar som avses i artikel 72 beläggas med mervärdesskatt enligt den skattesats som var tillämplig den dag då undersökningarna, analyserna eller provningarna avslutades och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Intressenten får dock med de behöriga myndigheternas medgivande och tillsyn omvandla de återstående varorna till avfall eller skrot. I så fall ska skatten vara den som gällde för sådant avfall eller skrot vid tiden för omvandlingen.

Artikel 78

Den tidsfrist inom vilken undersökningarna, analyserna eller provningarna måste utföras liksom de administrativa formaliteter som ska uppfyllas för att se till att varorna används för de avsedda ändamålen ska bestämmas av de behöriga myndigheterna.

AVDELNING XII

IMPORT AV DIVERSE SLAG

KAPITEL 1

Varusändningar till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella och kommersiella rättigheter och patenträttigheter

Artikel 79

Skattebefrielse vid import ska gälla för varumärken, mönster eller formgivningar och tillhörande dokumentation såväl som ansökningar om patent på uppfinningar eller liknande, avsedda att överlämnas till de organ som är behöriga att handha skyddet av upphovsrätt, industriella eller kommersiella rättigheter eller patenträttigheter.

KAPITEL 2

Turistinformation

Artikel 80

Följande varor ska vara skattebefriade vid import:

a)

Dokumentation (foldrar, broschyrer, böcker, magasin, guideböcker, affischer, vare sig inramade eller ej, oinramade fotografier och fotografiska förstoringar, kartor, vare sig illustrerade eller ej, fönster-transparanger och illustrerade almanackor), avsedda att spridas utan vederlag och vars huvudsakliga syfte är att uppmuntra allmänheten att besöka främmande länder bl.a. för att bevista möten eller evenemang som gäller kultur, turism, sport, religion, handel eller yrkesutövning, förutsatt att innehållet inte till mer än 25 % utgörs av privat kommersiell annonsering och att det är uppenbart att dess allmänna syfte är att främja turism.

b)

Utländska hotellistor och årsböcker publicerade av officiella turistbyråer eller under deras ledning, och tidtabeller för utländska transporttjänster, förutsatt att denna litteratur är avsedd att spridas utan vederlag och innehållet inte till mer än 25 % utgörs av privat kommersiell annonsering.

c)

Handboksmaterial som tillhandahålls ackrediterade företrädare eller korrespondenter utnämnda av officiella nationella turistbyråer och som inte är avsett att utdelas, dvs. årsböcker, förteckningar över telefon- eller telexnummer, hotellförteckningar, utställningskataloger, hantverksprover av ringa värde och litteratur om museer, universitet, kurorter eller andra liknande inrättningar.

KAPITEL 3

Diverse dokument och artiklar

Artikel 81

1.   Följande varor ska vid import vara skattebefriade:

a)

Dokument som skickas utan vederlag till medlemsstaternas myndigheter.

b)

Publikationer från utländska regeringar och officiella internationella organ, avsedda för gratis utdelning.

c)

Röstsedlar för val organiserade av organ etablerade utanför gemenskapen.

d)

Föremål som ska överlämnas som bevis eller i liknande syften till domstolar eller andra officiella organ i medlemsstaterna.

e)

Namnteckningsprover och tryckta cirkulär som gäller namnteckningar som skickas som en del av normalt informationsutbyte mellan myndigheter eller bankinrättningar.

f)

Officiella trycksaker som skickas till medlemsstaternas centralbanker.

g)

Rapporter, verksamhetsberättelser, informationsskrivelser, prospekt, teckningsblanketter och andra dokument som har utformats av företag med huvudkontor utanför gemenskapen och skickas till dem som innehar eller har tecknat värdepapper som utges av dessa företag.

h)

Inspelade medier, hålkort, ljudinspelningar, mikrofilm osv. som används för överföring av information som skickas utan vederlag till adressaten, såvida inte skattebefrielsen ger upphov till missbruk eller till betydande snedvridning av konkurrensen.

i)

Akter, arkiv, tryckta blanketter och andra dokument som ska användas vid internationella möten, konferenser eller kongresser och rapporter från sådana sammankomster.

j)

Ritningar, konstruktionsritningar, tecknade mönster, beskrivningar och andra liknande dokument som har införts i avsikt att erhålla eller verkställa beställningar utanför gemenskapen eller i avsikt att delta i en tävling som hålls i gemenskapen.

k)

Dokument som ska användas vid undersökningar som utförs i gemenskapen av institutioner som är etablerade utanför gemenskapen.

l)

Tryckta blanketter som ska användas som officiella dokument vid förflyttning av fordon eller varor över gränserna inom ramen för internationella konventioner.

m)

Tryckta blanketter, etiketter, biljetter och liknande dokument som skickas av transportföretag eller av företag inom hotellbranschen belägna utanför gemenskapen till reseföretag som är etablerade inom gemenskapen.

n)

Tryckta blanketter och biljetter, fraktsedlar, passagerarlistor och andra kommersiella dokument eller kontorsdokument som har använts.

o)

Officiella trycksaker från nationella eller internationella myndigheter och trycksaker i överensstämmelse med internationella standarder som skickas av sammanslutningar som är etablerade utanför gemenskapen till motsvarande sammanslutningar inom gemenskapen för utdelning.

p)

Fotografier, diabilder och klichéer till fotografier, med eller utan tillhörande text, som skickas till nyhetsbyråer eller utgivare av tidningar eller tidskrifter.

q)

Artiklar som förtecknas i bilaga I och som tillverkas av Förenta nationerna eller någon av dess fackorgan, oavsett för vilket ändamål de är avsedda.

r)

Samlarobjekt och konstverk av utbildningsinriktad, vetenskaplig eller kulturell art som inte är avsedda för försäljning och som importeras av museer, gallerier och andra institutioner som har godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för skattefri import av sådana varor.

s)

Import av officiella publikationer som utgör språkrör för exportlandet, eller exportterritoriet, internationella institutioner, regionala eller lokala myndigheter eller offentligrättsliga organ, som är etablerade i exportlandet, eller exportterritoriet, liksom av trycksaker som distribueras inför val till Europaparlamentet eller nationella val i det land från vilket trycksakerna härrör av utländska politiska organisationer som är officiellt erkända i medlemsstaterna, försåvitt publikationerna och trycksakerna har beskattats i utförsellandet, eller territoriet, och inte åtnjutit restitution av skatt vid utförsel.

2.   Befrielse enligt punkt 1 r medges endast under förutsättning att artiklarna införs utan vederlag eller, om det sker mot betalning, att de inte tillhandahålls av någon skattskyldig person.

KAPITEL 4

Material för lastning och skydd av varor under transport

Artikel 82

De olika material såsom rep, halm, tyg, papper och papp, trä och plast som används för lastning och skydd – inklusive värmeskydd – av varor under transporten på gemenskapens territorium ska vara skattebefriade vid import, förutsatt att

a)

de i normala fall inte kan återanvändas, och

b)

det vederlag som erläggs för dem utgör en del av beskattningsunderlaget sådant det definieras i avdelning VII kapitel 4 i direktiv 2006/112/EG.

KAPITEL 5

Strö och foder för djur under transport

Artikel 83

Alla typer av strö och foder som förs ombord för att användas under resan på det transportmedel som används för att transportera djur på gemenskapens territorium ska vid import vara skattebefriade.

KAPITEL 6

Bränslen och smörjmedel som finns i motorfordon och specialcontainrar

Artikel 84

1.   Om inte annat sägs i artikel 85, 86 och 87 ska följande varor vara skattebefriade vid import:

a)

Bränsle som finns i standardtankarna i

i)

privata och kommersiella motorfordon och motorcyklar,

ii)

specialcontainrar.

b)

Bränsle som finns i reservdunkar som fraktas av privata motorfordon och motorcyklar, dock högst 10 liter per fordon, med förbehåll för nationella bestämmelser om innehav och transport av bränsle.

2.   I punkt 1 används nedan angivna beteckningar med de betydelser som här anges:

a)   kommersiella motorfordon: motordrivna vägfordon (även traktor med släpvagn) som genom sin konstruktionstyp och utrustning är utformade för och ägnade att transportera, mot eller utan betalning, mer än nio personer inräknat föraren, eller varor, samt vägfordon för annat särskilt ändamål än transport.

b)   privata motorfordon: motorfordon som inte omfattas av definitionen i punkt a.

c)   standardtank:

i)

tankar som av tillverkaren är fast monterade i alla motorfordon av samma typ som fordonet i fråga och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt, både för framdrivning och, i tillämpliga fall, för drift av kylsystem och övriga system,

ii)

tankar som av tillverkaren är fast monterade i alla containrar av samma typ som containern i fråga och vars fasta installation gör det möjligt att använda bränslet direkt för att under transporten driva kylsystem och övriga system som specialcontainrar är utrustade med.

d)   specialcontainer: container som är försedd med en särskilt utformad anordning för kylsystem, syrsättningssystem, system för termisk isolering eller andra system.

Förutom de tankar som anges i första stycket led c i ska gastankar som är installerade i motorfordon och avsedda för direkt användning av gas som bränsle och tankar anslutna till hjälpsystem som fordonet kan utrustas med också anses vara standardtankar.

Artikel 85

Medlemsstaterna får begränsa tillämpningen av skattebefrielsen för bränsle som finns i standardtankarna på kommersiella motorfordon och specialcontainrar,

a)

när fordonet kommer från ett tredjeland eller ett tredje territorium, till 200 liter per fordon och resa,

b)

till 200 liter per specialcontainer och resa.

Artikel 86

Medlemsstaterna kan begränsa den mängd bränsle som vid importen är skattebefriad när det gäller

a)

kommersiella motorfordon som används för internationella transporter på väg från tredjeländer, eller tredje territorier, till deras gränszon som sträcker sig högst 25 kilometer fågelvägen in i landet, då transporterna utförs av personer som bor i denna zon,

b)

privata motorfordon som tillhör personer som är bosatta i gränszonen intill ett tredjeland, eller tredje territorium, upp till ett avstånd om högst 15 kilometer fågelvägen.

Artikel 87

1.   Bränsle som vid importen är skattebefriat får inte användas i något annat fordon än det som det infördes i och inte heller flyttas från det fordonet och lagras, utom vid nödvändiga reparationer, eller överlåtas mot eller utan vederlag av den person som beviljades befrielsen.

2.   Överträdelse av punkt 1 ska leda till påförande av mervärdesskatt för varorna i fråga enligt den skattesats som var tillämplig den dag då överträdelsen skedde och på grundval av det varuslag och värde som den dagen fastställdes eller godtogs av de behöriga myndigheterna.

Artikel 88

Skattebefrielse ska också tillämpas på smörjmedel i motorfordon som krävs för deras normala drift under resan i fråga.

KAPITEL 7

Varor för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller krigskyrkogårdar

Artikel 89

Befrielse från skatt ska beviljas för varor som importeras av organisationer som har de behöriga myndigheternas tillstånd för ändamålet, om varorna ska användas vid uppförande, underhåll eller utsmyckning av begravningsplatser och gravar för och minnesmärken över krigsoffer från ett tredjeland, som är begravda i gemenskapen.

KAPITEL 8

Kistor, gravurnor och gravutsmyckningar

Artikel 90

Följande ska vid import vara skattebefriade:

a)

Kistor innehållande avlidna personers kvarlevor och urnor innehållande aska efter avlidna personer, därtill de blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som normalt åtföljer dem.

b)

Blommor, kransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta utanför gemenskapen, vilka bevistar en begravning eller kommer för att smycka gravar på gemenskapens territorium, förutsatt att denna import inte genom vare sig art eller kvantitet avspeglar något kommersiellt syfte.

AVDELNING XIII

ALLMÄNNA OCH SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 91

I de fall skattefrihet enligt detta direktiv är underkastat vissa villkor, ska den berörda personen inför de behöriga myndigheterna styrka att villkoren är uppfyllda.

Artikel 92

1.   Motvärdet i nationell valuta av belopp uttryckta i euro ska för tillämpningen av detta direktiv fastställas en gång om året. De kurser som ska tillämpas ska vara de som gällde första arbetsdagen i oktober, och de ska gälla från och med den 1 januari följande år.

2.   Medlemsstaterna får avrunda de belopp i nationell valuta som erhålls vid omräkning av beloppen i euro.

3.   Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa de gränsbelopp för skattefrihet som var i kraft vid tiden för den årliga justering som bestäms i punkt 1, om omräkning av beloppen uttryckta i euro, före den avrundning som anges i punkt 2, leder till en förändring som är mindre än 5 % av beloppet uttryckt i nationell valuta eller till en minskning av denna befrielse.

Artikel 93

Detta direktiv ska inte hindra medlemsstaterna från att fortsätta att bevilja

a)

de privilegier och rättigheter som de har beviljat inom ramen för kulturella, vetenskapliga eller tekniska samarbetsavtal vilka de har slutit sinsemellan eller med tredjeland,

b)

de särskilda befrielser, motiverade av arten av gränstrafik, som de har beviljat i gränsavtal vilka de har slutit sinsemellan eller med tredjeland,

c)

skattebefrielser i samband med överenskommelser som med hänsyn till principen om reciprocitet ingås med tredjeländer som är avtalsslutande parter till konventionen om internationell civil luftfart, undertecknad i Chicago den 7 december 1944, i syfte att genomföra rekommenderad praxis enligt 4.42 och 4.44 i bilaga 9 till konventionen.

Artikel 94

Till dess att gemenskapsregler införs om skattefrihet vid import får medlemsstaterna behålla de befrielser som de medger

a)

sjömän vid handelsflottan,

b)

arbetare som återvänder till sitt ursprungsland efter att på grund av sitt yrke ha varit bosatta utanför gemenskapen under minst sex månader.

Artikel 95

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtar för att genomföra detta direktiv och i förekommande fall ange vilka åtgärder som de vidtar genom att endast hänvisa till identiska bestämmelser i förordning (EEG) nr 918/83.

Artikel 96

Direktiv 83/181/EEG, i dess lydelse enligt de direktiv som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 97

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 98

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 oktober 2009.

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  Yttrande av den 11 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 175, 28.7.2009, s. 123.

(3)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 38.

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(6)  EGT L 105, 23.4.1983, s. 1.


BILAGA I

LJUD- OCH BILDMATERIAL AV PEDAGOGISKT, VETENSKAPLIGT ELLER KULTURELLT SLAG

KN-nr

Varuslag

3704 00

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade:

ex 3704 00 10

– Plåtar och film:

Kinofilm, positiv, av pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt slag

ex 3705

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm:

För pedagogiska, vetenskapliga eller kulturella ändamål

3706

Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår eller med enbart ljudspår:

3706 10

– Med en bredd av minst 35 mm:

– – Annan:

ex 3706 10 99

– – – Annan positiv:

Journalfilmer (med eller utan ljudspår) som skildrar tilldragelser med aktuellt nyhetsvärde vid tiden för import och införda i högst två exemplar för varje ämne för kopieringsändamål

Arkivfilmsmaterial (med eller utan ljudspår) avsett för bruk i samband med journalfilmer

Underhållningsfilmer särskilt lämpade för barn och ungdomar

Andra filmer för pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt ändamål

3706 90

– Andra slag:

– – Annan:

– – – Annan positiv:

ex 3706 90 51

Journalfilmer (med eller utan ljudspår) som skildrar tilldragelser med aktuellt nyhetsvärde vid tiden för import och införda i högst två exemplar för varje ämne för kopieringsändamål

ex 3706 90 91

Arkivfilmsmaterial (med eller utan ljudspår) avsett för bruk i samband med journalfilmer

ex 3706 90 99

Underhållningsfilmer särskilt lämpade för barn och ungdomar

Andra filmer av pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt slag

4911

Andra trycksaker, inbegripet tryckta bilder och fotografier:

– Andra:

4911 99

– – Andra:

ex 4911 99 00

– – – Andra:

Mikrokort eller andra informationslagringsmedier som behövs för datorbaserad informations- och dokumentationstjänster av pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt slag

Planscher utformade enbart för visning och undervisning

ex 8523

Skivor, band och övriga inspelade medier för ljud eller andra på liknande sätt inspelade fenomen, däribland matriser och mastrar för skivtillverkning men med undantag av varor enligt kapitel 37:

Av pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt slag

ex 9023 00

Instrument, apparater och modeller som är konstruerade för demonstrations- och undervisningsändamål (t.ex. vid undervisning eller utställningar) olämpliga för annan användning:

Mönster, modeller och planscher av pedagogiskt, vetenskapligt eller kulturellt slag, avsedda enbart för demonstration och undervisning

Attrapper eller visualiseringar av abstrakta begrepp som molekylstrukturer eller matematiska formler

Diverse

Hologram för laserprojektion

Multimediasatser

Material för programmerad inlärning, däribland material i satser tillsammans med motsvarande tryckt material


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar

(som det hänvisas till i artikel 96)

Rådets direktiv 83/181/EEG

(EGT L 105, 23.4.1983, s. 38)

 

Rådets direktiv 85/346/EEG

(EGT L 183, 16.7.1985, s. 21)

 

Rådets direktiv 88/331/EEG

(EGT L 151, 17.6.1988, s. 79)

 

Kommissionens direktiv 89/219/EEG

(EGT L 92, 5.4.1989, s. 13)

 

Rådets direktiv 91/680/EEG

(EGT L 376, 31.12.1991, s. 1)

Endast hänvisningar till artikel 2.1 första stycket

Punkt XIII.B.4 i bilaga I till 1994 års anslutningsakt

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 276)

 

DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 96)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

83/181/EEG

30 juni 1984

85/346/EEG

1 oktober 1985

88/331/EEG

1 januari 1989

89/219/EEG

1 juli 1989

91/680/EEG

31 december 1992


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 83/181/EEG

Detta direktiv

Avdelning I

Artikel 1.1

Artikel 1 första och andra styckena

Artikel 1.2, inledningen

Artikel 2.1, inledningen

Artikel 1.2 a

Artikel 2.1 a

Artikel 1.2 b första stycket

Artikel 2.1 b första stycket

Artikel 1.2 b andra stycket första och andra strecksatserna

Artikel 2.1 b

Artikel 1.2 b tredje stycket

Artikel 2.1 b

Artikel 1.2 b fjärde stycket

Artikel 2.2

Artikel 1.2 c, d och e

Artikel 2.1 c, d och e

Avdelning I

Avdelning II

Kapitel I

Kapitel 1

Artiklarna 2–5

Artiklarna 3–6

Artikel 6 första och andra styckena

Artikel 7.1 och 7.2

Artiklarna 7–10

Artiklarna 8–11

Kapitel II

Kapitel 2

Artikel 11.1 och 11.2

Artikel 12.1 första och andra styckena

Artikel 11.3

Artikel 12.2

Artikel 12 inledningen

Artikel 13 första stycket, inledningen

Artikel 12 a första meningen

Artikel 13 första stycket a

Artikels 12 a andra meningen

Artikel 13 andra stycket

Artikel 12 b

Artikel 13 första stycket b

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14.1, inledningen

Artikel 15.1 första stycket, inledningen

Artikel 14.1 första strecksatsen första meningen

Artikel 15.1 första stycket a

Artikel 14.1 första strecksatsen andra meningen

Artikel 15.1 andra stycket

Artikel 14.1 andra strecksatsen

Artikel 15.1 första stycket b

Artikel 14.2

Artikel 15.2

Artikel 15

Artikel 16

Kapitel III

Kapitel 3

Artiklarna 16–19

Artiklarna 17–20

Avdelning II

Avdelning III

Artiklarna 20 och 21

Artiklarna 21 och 22

Avdelning III

Avdelning IV

Artiklarna 22 och 23

Artiklarna 23 och 24

Avdelning IV

Avdelning V

Artikel 24.1

Artikel 25.1

Artikel 24.2, inledningen

Artikel 25.2, inledningen

Artikel 24.2 första och andra strecksatserna

Artikel 25.2 a och b

Artikel 25.1

Artikel 26.1

Artikel 25.2

Artikel 25.3

Artikel 26.2

Artiklarna 26, 27 och 28

Artiklarna 27, 28 och 29

Avdelning V

Avdelning VI

Kapitel I

Kapitel 1

Artikel 29.1

Artikel 30.1 första stycket

Artikel 29.2

Artikel 30.2

Artikel 29.3

Artikel 30.1 andra stycket

Artiklarna 30, 31 och 32

Artiklarna 31, 32 och 33

Kapitel II

Kapitel 2

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34.1 och 34.2

Artikel 35.1 första och andra styckena

Artikel 34.3

Artikel 35.2

Avdelning VI

Avdelning VII

Kapitel I

Kapitel 1

Artikel 35.1, inledningen

Artikel 36.1, inledningen

Artikel 35.1 a

Artikel 36.1 a

Artikel 35.1 b, inledningen

Artikel 36.1 b

Artikel 35.1 b första strecksatsen

Artikel 35.1 b andra strecksatsen

Artikel 36.1 b

Artikel 35.2, inledningen

Artikel 36.2, inledningen

Artikel 35.2 första och andra strecksatserna

Artikel 36.2 a och b

Kapitel II

Kapitel 2

Artikel 36.1

Artikel 37.1

Artikel 36.2, inledningen

Artikel 37.2, inledningen

Artikel 36.2 första, andra och tredje strecksatserna

Artikel 37.2 a, b och c

Artikel 37 och 38

Artikel 38 och 39

Kapitel IIa

Kapitel 3

Artikel 38a

Artikel 40

Kapitel III

Kapitel 4

Artikel 39

Artikel 41

Avdelning VII

Avdelning VIII

Kapitel 1

Artikel 40

Artikel 42

Kapitel I

Kapitel 2

Artiklarna 41–45

Artiklarna 43–47

Kapitel II

Kapitel 3

Artiklarna 46, 47 och 48

Artiklarna 48, 49 och 50

Kapitel III

Kapitel 4

Artikel 49.1 och 49.2

Artikel 51 första och andra styckena

Artiklarna 50–55

Artiklarna 52–57

Avdelning VIII

Avdelning IX

Kapitel I

Kapitel 1

Artikel 56

Artikel 58

Kapitel II

Kapitel 2

Artiklarna 57 och 58

Artiklarna 59 och 60

Artikel 59, inledningen

Artikel 61, inledningen

Artikel 59 första, andra och tredje strecksatserna

Artikel 61 a, b och c

Kapitel III

Kapitel 3

Artikel 60 första stycket, inledningen

Artikel 62.1, inledningen

Artikel 60 första stycket a

Artikel 62.1 a

Artikel 60 första stycket b första meningen

Artikel 62.1 b

Artikel 60 första stycket b andra meningen

Artikel 62.2

Artikel 60, andra stycket

Artikel 62.3

Avdelning IX

Avdelning X

Kapitel I

Kapitel 1

Artikel 61

Artikel 63

Kapitel II

Kapitel 2

Artikel 62, inledningen

Artikel 64, inledningen

Artikel 62 a

Artikel 64 a

Artikel 62 b

Artikel 62 c

Artikel 64 b

Artikel 63 första stycket, inledningen

Artikel 65.1, inledningen

Artikel 63 första stycket a

Artikel 65.1 a

Artikel 63 första stycket b första meningen

Artikel 65.1 b

Artikel 63 första stycket b andra meningen

Artikel 65.2

Artikel 63 första stycket c

Artikel 65.1 c

Artikel 63 andra stycket

Artikel 64

Artikel 66

Kapitel III

Kapitel 3

Artikel 65.1

Artikel 67.1

Artikel 65.2, inledningen

Artikel 67.2 första stycket, inledningen

Artikel 65.2 a–e

Artikel 67.2 första stycket a–e

Artikel 65.2, sista meningen

Artikel 67.2 andra stycket

Artiklarna 66–69

Artiklarna 68–71

Avdelning X

Avdelning XI

Artiklarna 70–73

Artiklarna 72–75

Artikel 74.1, inledningen

Artikel 76.1, inledningen

Artikel 74.1 första, andra och tredje strecksatserna

Artikel 76.1 a, b och c

Artikel 74.2

Artikel 76.2

Artiklarna 75 och 76

Artiklarna 77 och 78

Avdelning XI

Avdelning XII

Kapitel I

Kapitel 1

Artikel 77

Artikel 79

Kapitel II

Kapitel 2

Artikel 78

Artikel 80

Kapitel III

Kapitel 3

Artikel 79 a–q

Artikel 81.1 a–q

Artikel 79 r första meningen

Artikel 81.1 r

Artikel 79 r andra meningen

Artikel 81.2

Artikel 79 s

Artikel 81.1 s

Kapitel IV

Kapitel 4

Artikel 80

Artikel 82

Kapitel V

Kapitel 5

Artikel 81

Artikel 83

Kapitel VI

Kapitel 6

Artikel 82.1, inledningen

Artikel 84.1, inledningen

Artikel 82.1 a första och andra strecksatserna

Artikel 84.1 a i och ii

Artikel 82.1 b

Artikel 84.1 b

Artikel 82.2, inledningen

Artikel 84.2 första stycket, inledningen

Artikel 82.2 a första stycket första och andra strecksatserna och andra stycket

Artikel 84.2 första stycket a

Artikel 82.2 b

Artikel 84.2 första stycket b

Artikel 82.2 c, inledningen

Artikel 84.2 första stycket c, inledningen

Artikel 82.2 c första strecksatsen första stycket

Artikel 84.2 första stycket c i

Artikel 82.2 c första strecksatsen andra stycket

Artikel 84.2 andra stycket

Artikel 82.2 c andra strecksatsen

Artikel 84.2 första stycket c ii

Artikel 82.2 d

Artikel 84.2 första stycket d

Artikel 83 första stycket, inledningen

Artikel 85, inledningen

Artikel 83 a

Artikel 85 a

Artikel 83 b

Artikel 83 c

Artikel 85 b

Artikel 83 andra stycket

Artikel 84

Artikel 86

Artikel 85 första och andra styckena

Artikel 87.1 och 87.2

Artikel 86

Artikel 88

Kapitel VII

Kapitel 7

Artikel 87

Artikel 89

Kapitel VIII

Kapitel 8

Artikel 88

Artikel 90

Avdelning XII

Avdelning XIII

Artiklarna 89, 90 och 91

Artiklarna 91, 92 och 93

Artikel 92

Artikel 94

Artikel 93.1

Artikel 93.2

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 94

Artikel 98

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III


Top