Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0887

2009/887/EG: Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om att inte införa bifentrin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne [delgivet med nr K(2009) 9196] (Text av betydelse för EES)

OJ L 318, 4.12.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 146 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/887/oj

4.12.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 318/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 30 november 2009

om att inte införa bifentrin i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne

[delgivet med nr K(2009) 9196]

(Text av betydelse för EES)

(2009/887/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1), särskilt artikel 8.2 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG får en medlemsstat, under en period av tolv år efter det att direktivet anmälts, godkänna utsläppandet på marknaden av växtskyddsmedel innehållande verksamma ämnen som inte är upptagna i bilaga I till det direktivet och som redan fanns på marknaden två år efter anmälan av direktivet, medan dessa ämnen successivt undersöks inom ramen för ett arbetsprogram.

(2)

Kommissionens förordningar (EG) nr 451/2000 (2) och (EG) nr 1490/2002 (3) innehåller närmare bestämmelser om genomförandet av den tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i direktiv 91/414/EEG och en förteckning över de verksamma ämnen som ska bedömas för att eventuellt införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. I den förteckningen ingår bifentrin.

(3)

Effekterna av bifentrin på människors hälsa och på miljön har bedömts i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 för ett antal av de användningsområden som anmälaren föreslagit. I dessa förordningar utses dessutom de rapporterande medlemsstater som i enlighet med artikel 10.1 i förordning (EG) nr 1490/2002 ska lämna relevanta utvärderingsrapporter och rekommendationer till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. För bifentrin var den rapporterande medlemsstaten Frankrike och alla relevanta upplysningar lämnades den 15 december 2005.

(4)

Utvärderingsrapporten granskades av medlemsstaterna och Efsa och lades fram för kommissionen den 30 september 2008 i form av Efsas slutsats angående granskningen av riskbedömningen för bekämpningsmedel med det verksamma ämnet bifentrin (4). Medlemsstaterna och kommissionen har granskat rapporten i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och den godkändes slutgiltigt den 12 mars 2009 i form av kommissionens granskningsrapport om bifentrin.

(5)

Under utvärderingen av det verksamma ämnet väcktes en rad frågor. De uppgifter anmälaren tillhandahöll inom den föreskrivna tiden gav inte tillräcklig information för att Efsa skulle kunna göra en bedömning av riskerna för kontaminering av grundvattnet med en produkt som i hög grad förstör jorden (TFP-syra). Det har även påpekats att risken för konsumenterna eventuellt har underskattats då det inte finns tillräckliga uppgifter om resthalterna eller tillräckliga forskningsresultat om metabolismmönstret för de två isomerer som utgör bifentrin. På grund av risken för vattenlevande ryggradsdjur har man inte kunnat ta fram ekotoxikologiskt godtagbara användningssätt, och det är fortfarande osäkert vilka följderna är av den konstaterade bioackumuleringen av det verksamma ämnet i fisk. Vidare har höga risker fastställts för däggdjur (risk på lång sikt och sekundär förgiftning), daggmaskar (risk på lång sikt) och leddjur som inte är målarter (fältförhållanden), medan riskerna för växter och makroorganismer i jorden utanför målgruppen inte har undersökts tillräckligt. Följaktligen var det inte möjligt att inom den föreskrivna tiden på grundval av den tillgängliga informationen avgöra om bifentrin uppfyllde kraven för att tas upp i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(6)

Kommissionen uppmanade anmälaren att inkomma med synpunkter på resultatet av granskningen och att meddela om ansökan om att få ämnet godkänt vidhölls. Anmälaren inkom med synpunkter som har granskats omsorgsfullt. Trots de argument som anmälaren lade fram kunde frågorna emellertid inte avföras, och bedömningar på grundval av inlämnade uppgifter som utvärderats vid Efsas expertmöten har inte visat att växtskyddsmedel som innehåller bifentrin, under föreslagna användningsvillkor, generellt kan förväntas uppfylla kraven i artikel 5.1 a och b i direktiv 91/414/EEG.

(7)

Bifentrin bör därför inte införas i bilaga I till direktiv 91/414/EEG.

(8)

Åtgärder bör vidtas för att se till att beviljade godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin dras tillbaka inom en föreskriven period och inte förnyas samt att inga nya godkännanden beviljas för sådana produkter.

(9)

Om medlemsstaterna beviljar tidsbegränsade anstånd för att kvarvarande lager av växtskyddsmedel som innehåller bifentrin ska kunna omhändertas, lagras, släppas ut på marknaden och användas, bör den perioden begränsas till högst 12 månader så att de kvarvarande lagren kan användas under ytterligare en odlingssäsong, vilket betyder att lantbrukarna har tillgång till växtskyddsmedel som innehåller bifentrin i 18 månader efter antagandet av detta beslut.

(10)

Detta beslut påverkar inte inlämnandet av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 91/414/EEG och kommissionens förordning (EG) nr 33/2008 av den 17 januari 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 91/414/EEG i fråga om ett ordinarie och ett påskyndat förfarande för bedömning av verksamma ämnen som omfattades av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i det direktivet men som inte införts i dess bilaga I (5), om att eventuellt ta upp bifentrin i bilaga I till det direktivet.

(11)

Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa lämnade inget yttrande om de åtgärder som föreskrivs i detta beslut inom den tid som kommitténs ordförande bestämt, och kommissionen lade därför fram ett förslag till rådet om dessa åtgärder. Efter utgången av den period som fastställs i artikel 19.2 andra stycket i direktiv 91/414/EEG hade rådet varken antagit de föreslagna åtgärderna eller uttalat sig mot dem, och därför bör de antas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bifentrin ska inte införas som verksamt ämne i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna ska se till att

a)

godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller bifentrin återkallas från och med den 30 maj 2010,

b)

inga godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller bifentrin beviljas eller förnyas från och med dagen för offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 3

En eventuell övergångsperiod som beviljas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG ska vara så kort som möjlig och upphöra senast den 30 maj 2011.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 november 2009.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  EGT L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  EGT L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  ”Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bifenthrin” (färdigställd den 30 september 2008), EFSA Scientific Report, nr 186, 2008.

(5)  EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.


Top