EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0340

Kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 av den 16 april 2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Text av betydelse för EES)

OJ L 107, 17.4.2008, p. 6–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 283 - 302

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/oj

17.4.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 107/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 340/2008

av den 16 april 2008

om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (1), särskilt artikel 74.1 och artikel 132, och

av följande skäl:

(1)

Man bör fastställa strukturen och storleken på de avgifter som Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad kemikaliemyndigheten) tar ut, samt reglerna för betalning.

(2)

Strukturen och storleken på avgifterna bör fastställas med hänsyn till den arbetsinsats som enligt förordning (EG) nr 1907/2006 krävs av kemikaliemyndigheten och de behöriga myndigheterna och bör fastställas på en sådan nivå att avgiftsinkomsterna tillsammans med kemikaliemyndighetens övriga inkomster enligt artikel 96.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 täcker kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls. Registreringsavgifterna bör också fastställas med hänsyn till det arbete som kan utföras enligt avdelning VI i förordning (EG) nr 1907/2006.

(3)

Det bör fastställas en avgift för registrering av ämnen som står i proportion till mängdintervallet för ämnena i fråga. Det bör dock inte tas ut någon avgift för registreringar som omfattas av artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(4)

Det bör tas ut särskilda avgifter för registreringsanmälningar av isolerade intermediärer som lämnas in i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006.

(5)

En begäran i enlighet med artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006 bör också vara avgiftsbelagd.

(6)

Det bör tas ut avgift för uppdateringar av registreringen. Det bör särskilt tas ut avgift för uppdateringar av mängdintervallet, ändringar av registrantens identitet som medför att den rättsliga ställningen ändras och vissa statusändringar av den information som registreringsunderlaget innehåller.

(7)

Det bör tas ut avgift för anmälan med information rörande produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006. Det bör också tas ut avgift för begäran om förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling.

(8)

Det bör tas ut avgift för ansökningar om tillstånd. Avgiften bör bestå av en grundavgift som täcker ett enda ämne, en enda användning och en enda sökande samt av tilläggsavgifter för varje ytterligare ämne, användning och sökande som omfattas av ansökan. Det bör också tas ut avgift för inlämnande av en omprövningsrapport.

(9)

Vid vissa gemensamma inlämnanden bör det tas ut nedsatt avgift. Det bör också tas ut nedsatt avgift av mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2).

(10)

Om det är fråga om en enda representant bör bedömningen av om den nedsatta avgiften för mikroföretag samt små och medelstora företag ska tillämpas göras med hänsyn till antalet anställda, omsättningen och balansräkningen för den tillverkare, formulerare av en beredning eller producent av en vara utanför gemenskapen som denna enda representant företräder i samband med transaktionen, inklusive relevant information från anknutna företag och partnerföretag, enligt rekommendation 2003/361/EG, till tillverkaren, formuleraren av en beredning eller producenten av en vara utanför gemenskapen.

(11)

Avgiftsnedsättningar enligt denna förordning bör tillämpas på grundval av en försäkran från den enhet som gör gällande att den har rätt till avgiftsnedsättningen. För att avskräcka enheterna från att lämna oriktiga uppgifter bör kemikaliemyndigheten ta ut en administrativ avgift och medlemsstaterna bör, om det är lämpligt, ålägga avskräckande böter.

(12)

Det bör tas ut avgift när ett beslut överklagas i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006. Avgiftsbeloppet bör fastställas med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.

(13)

Avgifterna bör tas ut enbart i euro.

(14)

En andel av de avgifter som kemikaliemyndigheten får in bör överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter som kompensation för det arbete som utförs av föredragandena i kemikaliemyndighetens kommittéer och i tillämpliga fall för andra uppgifter som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006. Den högsta andel av avgifterna som överförs till medlemsstaternas behöriga myndigheter bör fastställas av kemikaliemyndighetens styrelse efter ett positivt yttrande från kommissionen.

(15)

När kemikaliemyndighetens styrelse fastställer de belopp som ska överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter och när den fastställer eventuell ersättning för annat arbete som utförts för kemikaliemyndigheten, bör den iaktta principerna för sund ekonomisk förvaltning enligt definitionen i artikel 27 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3). Styrelsen bör också se till att kemikaliemyndigheten fortsatt har tillräckliga medel för att utföra sina uppgifter, med beaktande av nuvarande budgetanslag och fleråriga anslagsberäkningar, och den bör ta hänsyn till vilken arbetsinsats som krävs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

(16)

Tidsfrister för betalning av avgifter som tas ut i enlighet med denna förordning bör fastställas med beaktande av tidsfristerna för de förfaranden som föreskrivs i förordning (EG) nr 1907/2006. Särskilt bör den första tidsfristen för betalning av avgiften i samband med inlämnandet av en registreringsanmälan eller en uppdatering fastställas med hänsyn till den tid kemikaliemyndigheten har på sig att kontrollera att dokumentationen är fullständig. Likaså bör den första tidsfristen för betalning av avgifter i samband med anmälan om undantag från registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling fastställas med hänsyn till den tidsfrist som anges i artikel 9.5 i förordning (EG) nr 1907/2006. Kemikaliemyndigheten bör dock fastställa en andra rimlig tidsfrist för betalningar som inte fullgörs före utgången av den första tidsfristen.

(17)

De avgifter som föreskrivs i denna förordning bör anpassas till inflationen. För detta ändamål bör det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat enligt rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade konsumentprisindex (4) användas.

(18)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs beloppen och reglerna för betalning av de avgifter som Europeiska kemikaliemyndigheten, nedan kallad kemikaliemyndigheten, tar ut i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

a)   mikroföretag samt små och medelstora företag: mikroföretag, små företag eller medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

b)   medelstora företag: medelstora företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

c)   små företag: små företag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG,

d)   mikroföretag: mikroföretag i den mening som avses i rekommendation 2003/361/EG.

KAPITEL II

AVGIFTER

Artikel 3

Avgifter för registreringsanmälningar som lämnas in i enlighet med artikel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje registrering av ett ämne i enlighet med artiklel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006.

I enlighet med artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska det dock inte tas ut någon avgift för registrering av ett ämne i en mängd mellan 1 och 10 ton om registreringsunderlaget innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till den förordningen.

2.   Om registreringsanmälan av ett ämne i en mängd mellan 1 och 10 ton inte innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt bilaga I till den här förordningen.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje registrering av ett ämne i en mängd av minst 10 ton, enligt bilaga I.

3.   Vid gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant, enligt bilaga I.

Om en registrant lämnar in delar av den information som avses i artikel 10 a iv, vi, vii och ix i förordning (EG) nr 1907/2006 separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift av den registranten för enskilt inlämnande, enligt bilaga I till den här förordningen.

4.   Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga I.

5.   Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

Fakturor för registrering av ett förhandsregistrerat ämne som lämnas in till kemikaliemyndigheten under den tvåmånadersperiod som föregår den aktuella tidsfristen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska dock betalas inom 30 dagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.   Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist. Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska registreringsanmälan avvisas.

7.   Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

Artikel 4

Avgifter för registreringsanmälningar som lämnas in i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006.

I enlighet med artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska det dock inte tas ut någon avgift för registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd mellan 1 och 10 ton om registreringsunderlaget innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till den förordningen.

Avgifterna enligt denna artikel ska bara gälla sådana registreringsanmälningar av isolerade intermediärer som används på plats eller transporteras som lämnas in i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006. Vid registrering av ämnen som används som intermediärer där det ställs krav på den information som anges i artikel 10 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska de avgifter som föreskrivs i artikel 3 i den här förordningen gälla.

2.   Om registreringsanmälan av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd mellan 1 och 10 ton inte innehåller all den information som krävs enligt bilaga VII till förordning (EG) nr 1907/2006, ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt bilaga II till den här förordningen.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje registrering av en isolerad intermediär som används på plats eller transporteras i en mängd av minst 10 ton, enligt bilaga II.

3.   Vid gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant, enligt bilaga II.

Om en registrant lämnar in delar av den information som avses i artikel 17.2 c och d eller artikel 18.2 c och d i förordning (EG) nr 1907/2006 separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift av den registranten för enskilt inlämnande, enligt bilaga II till den här förordningen.

4.   Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga II.

5.   Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

Fakturor för registrering av ett förhandsregistrerat ämne som lämnas in till kemikaliemyndigheten under den tvåmånadersperiod som föregår den aktuella tidsfristen enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska dock betalas inom 30 dagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.   Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist. Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska registreringsanmälan avvisas.

7.   Om registreringsanmälan har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med registreringen inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

Artikel 5

Avgifter för uppdatering av en registrering i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för uppdatering av en registrering i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kemikaliemyndigheten ska dock inte ta ut avgift för följande uppdateringar av en registrering:

a)

Ändring från ett högre till ett lägre mängdintervall.

b)

Ändring från ett lägre till ett högre mängdintervall om registranten tidigare har erlagt avgift för det högre mängdintervallet.

c)

Ändring av registrantens status eller identitet, under förutsättning att den rättsliga ställningen inte ändras.

d)

Ändring av ämnets sammansättning.

e)

Information om nya användningar, inklusive användningar som det avråds från.

f)

Information om nya risker med ämnet.

g)

Ändring av ämnets klassificering och märkning.

h)

Ändring av kemikaliesäkerhetsrapporten.

i)

Ändringar av vägledningen för säker användning.

j)

Meddelande om att ett test som förtecknas i bilaga IX eller X till förordning (EG) nr 1907/2006 ska utvecklas.

k)

Begäran om att information som tidigare varit konfidentiell görs tillgänglig.

2.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för uppdateringar av mängdintervallet, enligt tabellerna 1 och 2 i bilaga III.

För andra uppdateringar ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift enligt tabellerna 3 och 4 i bilaga III.

3.   Vid uppdatering av ett gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant som lämnar in en uppdatering, enligt bilaga III.

Om delar av den information som avses i artikel 10 a iv, vi, vii och ix, artikel 17.2 c och d eller artikel 18.2 c och d i förordning (EG) nr 1907/2006 lämnas in separat, ska dock kemikaliemyndigheten ta ut avgift för enskilt inlämnande, enligt bilaga III till den här förordningen.

4.   Om registranten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt bilaga III.

Vid uppdateringar som gäller en ändring av registrantens identitet ska den nedsatta avgiften för mikroföretag samt små och medelstora företag dock tillämpas endast om den nya enheten är ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag.

5.   Avgifter enligt punkterna 1–4 ska betalas inom 14 kalenderdagar från den dag då kemikaliemyndigheten delgav registranten fakturan.

6.   Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 5 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen för uppdateringar av mängdintervallet som lämnats in i enlighet med artikel 22.1 c i förordning (EG) nr 1907/2006, ska uppdateringen avvisas.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen för övriga uppdateringar ska kemikaliemyndigheten, efter att ha lämnat en formell varning till registranten, avvisa uppdateringen.

7.   Om uppdateringen har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med uppdateringen inte återbetalas eller på annat sätt krediteras registranten.

Artikel 6

Avgifter för begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel för varje begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift för varje uppgift som begäran omfattar, enligt bilaga IV.

Vid en begäran om rapportsammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar ska kemikaliemyndigheten ta ut avgift för varje rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning som begärs.

3.   Vid en begäran som gäller ett gemensamt inlämnande ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift av varje registrant, enligt bilaga IV.

4.   Om begäran görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga IV.

5.   Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för en begäran ska anses vara det datum då begäran togs emot.

Artikel 7

Avgifter för anmälningar i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt tabell 1 i bilaga V till den här förordningen för varje anmälan om undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Om anmälan görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 1 i bilaga V.

2.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt tabell 2 i bilaga V till den här förordningen för varje begäran om förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Om begäran görs av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga V.

3.   Avgifter i enlighet med punkt 1 ska betalas inom sju kalenderdagar från den dag då fakturan av kemikaliemyndigheten delgavs den tillverkare, importör eller producent av varor som gjort anmälan.

Avgifter i enlighet med punkt 2 ska betalas inom 30 kalenderdagar från den dag då fakturan av kemikaliemyndigheten delgavs den tillverkare, importör eller producent av varor som begärt förlängning.

4.   Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 3 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska anmälan eller begäran om förlängning avvisas.

5.   Om en anmälan eller begäran om förlängning har avvisats på grund av att registranten inte har lämnat in den information som saknas eller inte har betalat avgiften före utgången av tidsfristerna, ska de avgifter som erlagts i samband med denna anmälan eller begäran om förlängning inte återbetalas eller på annat sätt krediteras den person som gör anmälan eller begäran.

Artikel 8

Avgifter för ansökningar i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel för varje ansökan om godkännande av ett ämne i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut en grundavgift för varje ansökan om godkännande av ett ämne, enligt bilaga VI. Grundavgiften ska täcka ansökan om godkännande för ett enda ämne, en enda användning och en enda sökande.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut en tilläggsavgift enligt bilaga VI till den här förordningen för varje ytterligare användning, för varje ytterligare ämne som motsvarar definitionen av en ämnesgrupp i avsnitt 1.5 i bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 och som ingår i ansökan, och för varje ytterligare sökande som deltar i ansökan.

Vid tillämpning av denna punkt ska varje exponeringsscenario anses vara en annan användning.

3.   Om ansökan endast görs av ett medelstort företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett medelstort företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 2 i bilaga VI.

Om ansökan endast görs av ett litet företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett litet företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 3 i bilaga VI.

Om ansökan endast görs av ett eller flera mikroföretag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 4 i bilaga VI.

4.   Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för en ansökan om tillstånd ska anses vara det datum då ansökan togs emot.

Artikel 9

Avgifter för omprövning av tillstånd i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel för varje inlämnande av en omprövningsrapport i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut en grundavgift för varje omprövningsrapport som lämnas in, enligt bilaga VII. Grundavgiften ska täcka inlämnande av en omprövningsrapport för ett enda ämne, en enda användning och en enda sökande.

Kemikaliemyndigheten ska ta ut en tilläggsavgift enligt bilaga VII till den här förordningen för varje ytterligare användning, för varje ytterligare ämne som motsvarar definitionen av en ämnesgrupp i avsnitt 1.5 i bilaga XI till förordning (EG) nr 1907/2006 och som ingår i omprövningsrapporten, och för varje ytterligare enhet som ingår i omprövningsrapporten.

Vid tillämpning av denna punkt ska varje exponeringsscenario anses vara en annan användning.

3.   Om ansökan endast görs av ett medelstort företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett medelstort företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 2 i bilaga VII.

Om ansökan endast görs av ett litet företag eller av två eller flera mikroföretag eller små och medelstora företag, av vilka det största företaget är ett litet företag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 3 i bilaga VII.

Om ansökan endast görs av ett eller flera mikroföretag, ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt grundavgift och nedsatta tilläggsavgifter, enligt tabell 4 i bilaga VII.

4.   Det datum då kemikaliemyndigheten tog emot avgiften för omprövningsrapporten ska anses vara det datum då rapporten togs emot.

Artikel 10

Avgifter för överklaganden av ett beslut av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006

1.   Kemikaliemyndigheten ska ta ut avgift enligt bilaga VIII till den här förordningen för varje överklagande av ett beslut av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006.

2.   Om överklagandet lämnas in av ett mikroföretag, ett litet företag eller ett medelstort företag ska kemikaliemyndigheten ta ut nedsatt avgift, enligt tabell 2 i bilaga VIII.

3.   Om överklagandenämnden anser att överklagandet inte kan tas upp till prövning ska avgiften inte återbetalas.

4.   Kemikaliemyndigheten ska återbetala en avgift som tagits ut i enlighet med punkt 1 i denna artikel om dess verkställande direktör rättar ett beslut i enlighet med artikel 93.1 i förordning (EG) nr 1907/2006 eller om överklagandet avgörs till förmån för klaganden.

5.   Ett överklagande ska inte anses ha tagits emot av överklagandenämnden förrän den berörda avgiften har tagits emot av kemikaliemyndigheten.

Artikel 11

Övriga avgifter

1.   Det får tas ut avgift för administrativa och tekniska tjänster som tillhandahålls av kemikaliemyndigheten på begäran av en part och inte omfattas av någon annan avgift enligt denna förordning. Avgiftsnivån bör fastställas med hänsyn till den arbetsinsats som krävs.

Kemikaliemyndigheten får dock inte ta ut avgift för bistånd från dess hjälpcentral eller för stöd till medlemsstaterna i enlighet med artikel 77.2 h och i i förordning (EG) nr 1907/2006.

Kemikaliemyndighetens verkställande direktör får besluta att inte ta ut avgift av internationella organisationer eller länder som begär bistånd från kemikaliemyndigheten.

2.   Avgifterna för administrativa tjänster ska betalas inom 30 kalenderdagar från den dag då fakturan delgavs av kemikaliemyndigheten.

3.   Om avgiften inte betalas före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 2 ska kemikaliemyndigheten fastställa en ny betalningsfrist.

Om betalning inte sker före utgången av den andra tidsfristen ska kemikaliemyndigheten avvisa begäran.

4.   Om annat inte avtalats ska avgifterna för tekniska tjänster betalas i förskott.

5.   En klassificering av tjänsterna och avgifterna ska utarbetas av kemikaliemyndighetens styrelse och antas efter ett positivt yttrande från kommissionen.

Artikel 12

Enda representant

När det är fråga om en sådan enda representant som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska bedömningen av om den nedsatta avgiften för mikroföretag samt små och medelstora företag ska tillämpas göras med hänsyn till antalet anställda, omsättningen och balansräkningen för den tillverkare, formulerare av en beredning eller producent av en vara utanför gemenskapen som denna enda representant företräder i samband med den berörda transaktionen, inklusive relevant information från anknutna företag och partnerföretag, enligt rekommendation 2003/361/EG, till tillverkaren, formuleraren av en beredning eller producenten av en vara utanför gemenskapen.

Artikel 13

Avgiftsnedsättning och avgiftsbefrielse

1.   En fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till nedsatt avgift enligt artiklarna 3–10 ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta vid inlämnandet av den registrering, uppdatering av registrering, begäran, anmälan, ansökan, omprövningsrapport eller det överklagande som ger upphov till avgiften.

2.   En fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsbefrielse enligt artikel 74.2 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta vid inlämnandet av registreringsanmälan.

3.   Kemikaliemyndigheten får när som helst kräva bevis för att villkoren för avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse är uppfyllda.

4.   Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse inte kan bevisa att han eller hon har rätt till en sådan nedsättning eller befrielse, ska kemikaliemyndigheten ta ut full avgift och en administrativ avgift.

Om en fysisk eller juridisk person som gör gällande en rätt till avgiftsnedsättning redan har betalat en nedsatt avgift men inte kan bevisa att han eller hon har rätt till en sådan nedsättning, ska kemikaliemyndigheten ta ut mellanskillnaden för full avgift och en administrativ avgift.

Artikel 11.2, 11.3 och 11.5 ska gälla i tillämpliga delar.

KAPITEL III

BETALNING AV ERSÄTTNING FRÅN KEMIKALIEMYNDIGHETEN

Artikel 14

Överföring av medel till medlemsstaterna

1.   En andel av de avgifter som tagits ut i enlighet med denna förordning ska överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter i följande fall:

a)

Om medlemsstatens behöriga myndighet underrättar kemikaliemyndigheten om att den har avslutat en utvärdering av ett ämne i enlighet med artikel 46.4 i förordning (EG) nr 1907/2006.

b)

Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till riskbedömningskommittén som är föredragande vid ett tillståndsförfarande, även i samband med en omprövning.

c)

Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till kommittén för socioekonomisk analys som är föredragande vid ett tillståndsförfarande, även i samband med en omprövning.

d)

Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till riskbedömningskommittén som är föredragande vid ett begränsningsförfarande.

e)

Om den behöriga myndigheten har utsett en ledamot till kommittén för socioekonomisk analys som är föredragande vid ett begränsningsförfarande.

f)

Vid behov för andra uppgifter som de behöriga myndigheterna har utfört på kemikaliemyndighetens begäran.

Om de kommittéer som avses i denna punkt beslutar att utse en medföredragande ska det överförda beloppet fördelas mellan föredraganden och medföredraganden.

2.   Beloppen för varje uppgift som avses i punkt 1 i denna artikel och den högsta andel av avgifterna som ska överföras till medlemsstaternas behöriga myndigheter samt alla arrangemang som krävs för överföringen, ska fastställas av kemikaliemyndighetens styrelse efter ett positivt yttrande från kommissionen. När styrelsen fastställer de belopp som ska överföras ska den iaktta principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet enligt artikel 27 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Den ska också se till att kemikaliemyndigheten fortsatt har tillräckliga medel för att utföra sina uppgifter så som de anges i förordning (EG) nr 1907/2006, med beaktande av dess nuvarande budgetanslag och fleråriga inkomstberäkningar, inklusive ett gemenskapsbidrag, och den ska ta hänsyn till vilken arbetsinsats som krävs av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

3.   Överföringar enligt punkt 1 ska göras först efter det att kemikaliemyndigheten har fått tillgång till den berörda rapporten.

Kemikaliemyndighetens styrelse får dock besluta att tillåta förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar i enlighet med artikel 81.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

4.   De överföringar av medel som föreskrivs i punkt 1 b–e är avsedda som kompensation till en medlemsstats behöriga myndigheter för föredragandens och medföredragandens arbete och för vetenskapligt och tekniskt stöd i samband med detta, och de får inte påverka medlemsstaternas skyldighet att inte ge instruktioner som är oförenliga med myndighetens oberoende.

Artikel 15

Övrig ersättning

När kemikaliemyndighetens styrelse fastställer de belopp som ska betalas ut som ersättning till experter eller adjungerade kommittéledamöter för deras arbete för kemikaliemyndighetens räkning i enlighet med artikel 87.3 i förordning (EG) nr 1907/2006, ska den ta hänsyn till vilken arbetsinsats som krävts och iaktta principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet enligt artikel 27 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. Den ska också se till att kemikaliemyndigheten har tillräckliga medel tillgängliga för att utföra sina uppgifter så som de anges i förordning (EG) nr 1907/2006, med beaktande av dess nuvarande budgetanslag och fleråriga inkomstberäkningar, inklusive ett gemenskapsbidrag.

KAPITEL IV

BETALNINGAR

Artikel 16

Betalningssätt

1.   Avgifterna ska betalas i euro.

2.   Betalning ska ske först när kemikaliemyndigheten har utfärdat en faktura, med undantag för de betalningar som avses i artikel 10.

3.   Betalning ska ske genom överföring till kemikaliemyndighetens bankkonto.

Artikel 17

Identifiering av betalningen

1.   För varje betalning ska fakturanumret anges i referensfältet, med undantag för de betalningar som avses i artikel 10.

För de betalningar som avses i artikel 10 ska referensfältet innehålla uppgift om den eller de klagandes identitet och numret på det beslut som överklagas, om det är tillgängligt.

2.   Om det inte går att fastställa vad betalningen avser ska kemikaliemyndigheten ge betalaren en tidsfrist för att skriftligen meddela vad betalningen avser. Om kemikaliemyndigheten inte mottar ett meddelande om vad betalningen avser före utgången av tidsfristen, ska betalningen anses vara ogiltig och det berörda beloppet ska återbetalas till betalaren.

Artikel 18

Betalningsdag

1.   Det datum då hela betalningsbeloppet är insatt på ett bankkonto som innehas av kemikaliemyndigheten ska anses vara det datum då betalningen har gjorts.

2.   Betalningen ska anses ha gjorts i tid om det läggs fram tillräcklig skriftlig bevisning som styrker att betalaren före utgången av den relevanta tidsfristen har begärt överföring till det bankkonto som anges på fakturan.

En bekräftelse av överföringsordern från ett finansinstitut ska anses vara tillräcklig bevisning. När det för en överföring krävs en elektronisk betalning via Swift-nätverket ska en kopia av Swift-rapporten, stämplad och undertecknad av en behörig tjänsteman vid ett finansinstitut, gälla som bekräftelse.

Artikel 19

Otillräcklig betalning

1.   En betalningsfrist ska anses ha iakttagits endast om hela avgiftsbeloppet har betalats i tid.

2.   Om en faktura gäller en grupp transaktioner får kemikaliemyndigheten fritt fördela varje eventuell delbetalning mellan transaktionerna. Kriterierna för betalningsfördelningen ska fastställas av kemikaliemyndigheternas styrelse.

Artikel 20

Återbetalning av för stora inbetalningar

1.   Reglerna för återbetalning till betalaren av för stora belopp som betalats i avgift ska fastställas av kemikaliemyndighetens verkställande direktör och publiceras på kemikaliemyndighetens webbplats.

Det överskjutande beloppet ska inte återbetalas om det understiger 100 euro och den berörda parten inte uttryckligen har begärt att det ska återbetalas.

2.   Överskjutande belopp får inte räknas som tillgodohavande för kommande betalningar till kemikaliemyndigheten.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 21

Preliminär beräkning

När kemikaliemyndighetens styrelse i enlighet med artikel 96.5 i förordning (EG) nr 1907/2006 gör en beräkning av sammanlagda inkomster och utgifter för det kommande budgetåret, ska den även göra en särskild preliminär beräkning av avgiftsinkomsterna, som ska redovisas skilt från eventuella gemenskapsbidrag.

Artikel 22

Översyn

1.   De avgifter som föreskrivs i denna förordning ska ses över årligen med beaktande av den inflationstakt som uppmätts med hjälp av det europeiska konsumentprisindex som offentliggörs av Eurostat enligt förordning (EG) nr 2494/95. En första översyn ska vara gjord senast den 1 juni 2009.

2.   Kommissionen ska också fortlöpande se över denna förordning på grundval av viktig information som blir tillgänglig när det gäller antagandena om kemikaliemyndighetens förväntade inkomster och utgifter. Senast den 1 januari 2013 ska kommissionen se över denna förordning för att vid behov ändra den, med hänsyn till i synnerhet kemikaliemyndighetens kostnader och kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Artikel 23

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2008.

På kommissionens vägnar

Günter VERHEUGEN

Vice ordförande


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(3)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(4)  EGT L 257, 27.10.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA I

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 6, 7 eller 11 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

(EUR)

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 600

1 200

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

4 300

3 225

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

11 500

8 625

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

31 000

23 250


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

(EUR)

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift för ämnen i en mängd mellan 1 och 10 ton

1 120

840

640

480

160

120

Avgift för ämnen i en mängd mellan 10 och 100 ton

3 010

2 258

1 720

1 290

430

323

Avgift för ämnen i en mängd mellan 100 och 1 000 ton

8 050

6 038

4 600

3 450

1 150

863

Avgift för ämnen i en mängd över 1 000 ton

21 700

16 275

12 400

9 300

3 100

2 325


BILAGA II

Avgifter för registreringar i enlighet med artikel 17.2, 18.2 eller 18.3 eller 19 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

(EUR)

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Avgift

1 600

1 200


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

(EUR)

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Avgift

1 120

840

640

480

160

120


BILAGA III

Avgifter för uppdatering av registreringar i enlighet med artikel 22 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter för uppdatering av mängdintervallet

(EUR)

 

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

2 700

2 025

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100–1 000 ton

9 900

7 425

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

29 400

22 050

Från intervallet 10–100 ton till intervallet 100–1 000 ton

7 200

5 400

Från intervallet 10–100 ton till en mängd över 1 000 ton

26 700

20 025

Från intervallet 100–1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

19 500

14 625


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag för uppdatering av mängdintervallet

(EUR)

 

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 10–100 ton

1 890

1 418

1 080

810

270

203

Från intervallet 1–10 ton till intervallet 100–1 000 ton

6 930

5 198

3 960

2 970

990

743

Från intervallet 1–10 ton till en mängd över 1 000 ton

20 580

15 435

11 760

8 820

2 940

2 205

Från intervallet 10–100 ton till intervallet 100–1 000 ton

5 040

3 780

2 880

2 160

720

540

Från intervallet 10–100 ton till en mängd över 1 000 ton

18 690

14 018

10 680

8 010

2 670

2 003

Från intervallet 100–1 000 ton till en mängd över 1 000 ton

13 650

10 238

7 800

5 850

1 950

1 463


Tabell 3

Avgifter för övriga uppdateringar

(EUR)

Typ av uppdatering

 

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 500

Typ av uppdatering

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen (per uppgift)

1 500

1 125


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag för övriga uppdateringar

(EUR)

Typ av uppdatering

Medelstora företag

Små företag

Mikroföretag

Ändring av registrantens identitet, så att den rättsliga ställningen ändras

1 050

600

150

Typ av uppdatering

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Förändrad åtkomst till den inlämnade informationen (per uppgift)

1 050

788

600

450

150

113


BILAGA IV

Avgifter för begäran enligt artikel 10 a xi i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

(EUR)

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Enskilt inlämnande

Gemensamt inlämnande

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

4 500

3 375

Mängdintervall

1 500

1 125

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

4 500

3 375

Information i säkerhetsdatabladet

3 000

2 250

Ämnets handelsnamn

1 500

1 125

IUPAC-namn för farliga icke infasningsämnen

1 500

1 125

IUPAC-namn för farliga ämnen som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 500

1 125


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

(EUR)

Uppgifter för vilka en begäran om konfidentialitet har gjorts

Medelstora företag

(enskilt inlämnande)

Medelstora företag

(gemensamt inlämnande)

Små företag

(enskilt inlämnande)

Små företag

(gemensamt inlämnande)

Mikroföretag

(enskilt inlämnande)

Mikroföretag

(gemensamt inlämnande)

Renhetsgrad och/eller identifiering av föroreningar eller tillsatser

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Mängdintervall

1 050

788

600

450

150

113

Rapportsammanfattning eller fyllig rapportsammanfattning

3 150

2 363

1 800

1 350

450

338

Information i säkerhetsdatabladet

2 100

1 575

1 200

900

300

225

Ämnets handelsnamn

1 050

788

600

450

150

113

IUPAC-namn för farliga icke infasningsämnen

1 050

788

600

450

150

113

IUPAC-namn för farliga ämnen som används som intermediärer, vid vetenskaplig forskning och utveckling eller vid produkt- och processinriktad forskning och utveckling

1 050

788

600

450

150

113


BILAGA V

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Avgifter för anmälningar av produkt- och processinriktad forskning och utveckling

(EUR)

Schablonavgift

500

Nedsatt avgift för medelstora företag

350

Nedsatt avgift för små företag

200

Nedsatt avgift för mikroföretag

50


Tabell 2

Avgifter för förlängt undantag från den allmänna registreringsplikten för produkt- och processinriktad forskning och utveckling

(EUR)

Schablonavgift

1 000

Nedsatt avgift för medelstora företag

700

Nedsatt avgift för små företag

400

Nedsatt avgift för mikroföretag

100


BILAGA VI

Avgifter för ansökningar om tillstånd i enlighet med artikel 62 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

EUR 50 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 10 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 10 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är inte ett mikroföretag, litet företag eller medelstort företag:

EUR 37 500

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag:

EUR 30 000

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

EUR 40 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 8 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 8 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag:

EUR 30 000

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

EUR 25 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 5 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 5 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

EUR 7 500

Tilläggsavgift per ämne

EUR 1 500

Tilläggsavgift per användning

EUR 1 500

Tilläggsavgift per sökande

Ytterligare sökande: EUR 5 625


BILAGA VII

Avgifter för omprövning av tillstånd i enlighet med artikel 61 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

Grundavgift

EUR 50 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 10 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 10 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är inte ett mikroföretag, litet företag eller medelstort företag:

EUR 37 500

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag:

EUR 30 000

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 2

Nedsatta avgifter för medelstora företag

Grundavgift

EUR 40 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 8 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 8 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett medelstort företag:

EUR 30 000

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 3

Nedsatta avgifter för små företag

Grundavgift

EUR 25 000

Tilläggsavgift per användning

EUR 5 000

Tilläggsavgift per ämne

EUR 5 000

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett litet företag:

EUR 18 750

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


Tabell 4

Nedsatta avgifter för mikroföretag

Grundavgift

EUR 7 500

Tilläggsavgift per användning

EUR 1 500

Tilläggsavgift per ämne

EUR 1 500

Tilläggsavgift per sökande

Den ytterligare sökanden är ett mikroföretag:

EUR 5 625


BILAGA VIII

Avgifter för överklaganden i enlighet med artikel 92 i förordning (EG) nr 1907/2006

Tabell 1

Schablonavgifter

(EUR)

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

Artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

2 200

Artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

4 400

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

6 600


Tabell 2

Nedsatta avgifter för mikroföretag samt små och medelstora företag

(EUR)

Överklagande av beslut som fattats i enlighet med

Avgift

Artikel 9 eller 20 i förordning (EG) nr 1907/2006

1 800

Artikel 27 eller 30 i förordning (EG) nr 1907/2006

3 600

Artikel 51 i förordning (EG) nr 1907/2006

5 400


Top