Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0233

2008/233/EG: Kommissionens beslut av den 17 mars 2008 om ändring av beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram [delgivet med nr K(2008) 1004] (Text av betydelse för EES)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 200 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/233/oj

19.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 76/56


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 mars 2008

om ändring av beslut 2004/558/EG om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram

[delgivet med nr K(2008) 1004]

(Text av betydelse för EES)

(2008/233/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 9 i direktiv 64/432/EEG anges det att en medlemsstat som har ett obligatoriskt nationellt kontrollprogram för någon av de smittsamma sjukdomar som räknas upp i bilaga E II till det direktivet får lägga fram programmet för kommissionen för godkännande. I den artikeln definieras också de tilläggsgarantier som får krävas i handeln inom gemenskapen.

(2)

I kommissionens beslut 2004/558/EG av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rhinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (2) godkänns de program för kontroll och utrotning av infektion med bovint herpesvirus typ 1 (nedan kallat BHV1), som de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till det beslutet har lagt fram avseende de regioner som förtecknas i den bilagan, och för vilka tilläggsgarantier för BHV1 gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG.

(3)

Tjeckien har nu lagt fram programmet med målet att utrota BHV1-infektioner på medlemsstatens hela territorium. Programmet uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 64/432/EEG. I programmet ingår även regler för förflyttning inom landet av nötkreatur, i linje med de regler som tidigare tillämpats i vissa medlemsstater eller regioner i medlemsstater och som ledde till att sjukdomen kunde utrotas i dessa medlemsstater och regioner.

(4)

Det program som Tjeckien lagt fram och de tilläggsgarantier som lagts fram i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG bör godkännas.

(5)

Bilaga I till beslut 2004/558/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2004/558/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 17 mars 2008.

På kommissionens vägnar

Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 2007/729/EG (EUT L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 249, 23.7.2004, s. 20. Beslutet senast ändrat genom beslut 2007/584/EG (EUT L 219, 24.8.2007, s. 37).


BILAGA

”BILAGA I

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaten för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG

Tjeckien

Samtliga regioner

Tyskland

Samtliga regioner, med undantag av Regierungsbezirk Oberpfalz och Regierungsbezirk Oberfranken i delstaten Bayern

Italien

Autonoma regionen Friuli-Venezia Giulia

Autonoma provinsen Trento”


Top