EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1433

Kommissionens förordning (EG) nr 1433/2007 av den 5 december 2007 om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

OJ L 320, 6.12.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; tyst upphävande genom 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1433/oj

6.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 320/18


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1433/2007

av den 5 december 2007

om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), särskilt artikel 33.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 31.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 ska alkohol som övertas av interventionsorganet avsättas antingen vid offentlig auktion eller genom ett anbudsförfarande.

(2)

Anbudsförfarandena för alkohol är de enda interventionsförsäljningarna inom jordbrukssektorn där kommissionen ansvarar för beslut om och öppnar varje försäljning. I syfte att förenkla lagstiftningen och harmonisera förvaltningsåtgärderna för jordbruksmarknaderna inom ramen för den gemensamma organisationen av den inre marknaden bör det också för försäljning av alkohol införas en stående anbudsinfordran som öppnas av kommissionen och delanbudsinfordringar som öppnas av medlemsstaterna.

(3)

I syfte att se till att informationen om delanbudsinfordringarna i medlemsstaterna är tillgänglig för alla godkända företag i gemenskapen bör den offentliggöras elektroniskt.

(4)

För att undvika att all lagrad alkohol säljs på en och samma gång eller till ett enda företag bör den maximala kvantitet som kan säljas vid en delanbudsinfordran begränsas.

(5)

För att alkoholen ska kunna avsättas regelbundet och på bästa sätt bör det fastställas ett slutdatum för delanbudsinfordringarna för varje månad, utom för juli och december, eftersom aktiviteten minskar då.

(6)

Det bör fastställas hur delanbudsinfordringarna ska gå till och vilka olika etapper de ska bestå av.

(7)

Erfarenheten har visat att planerna för de anläggningar där alkohol bearbetas till absolut alkohol inte är nödvändiga för godkännande av företag som får delta i försäljning av alkohol som ska användas i form av bioetanol i gemenskapen. Detta krav bör därför strykas från förteckningen över de dokument som krävs för godkännande.

(8)

För att skydda de företag som lämnar in anbud under delanbudsinfordran bör bestämmelser införas för att begränsa förflyttning av den alkohol som ska försäljas under den tid som förflyter mellan meddelandet om delanbudsinfordran och företagets avhämtning av alkoholen.

(9)

Kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för vin.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1623/2000 ska ändras på följande sätt:

1.

Avsnitt III kapitel IV ska ändras på följande sätt:

a)

I delavsnitt III ska artiklarna 92–94d ersättas med följande:

”Artikel 92

Stående anbudsinfordran

1.   En stående anbudsinfordran ska äga rum för alkohol som enbart är avsedd att användas som bioetanol i gemenskapens bränslesektor.

2.   Meddelandet om stående anbudsinfordran ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 92a

Delanbudsinfordringar

1.   Interventionsorganet ska organisera delanbudsinfordringar under den stående anbudsinfordrans giltighetstid. Interventionsorganen ska offentliggöra ett meddelande om anbudsinfordran och se till att sprida det på lämpligt sätt, exempelvis genom att anslå det vid sitt huvudkontor och lägga ut det på sin webbplats eller det behöriga ministeriets webbplats.

2.   Av meddelandet om anbudsinfordran ska det framgå när och var anbuden kan lämnas in. Varje delanbudsinfordran ska omfatta en kvantitet på högst 100 000 hl.

3.   Sista dagen för att lämna in anbud för var och en av anbudsinfordringarna är sista arbetsdagen i varje månad, kl. 13.00, lokal tid Bryssel. Det får inte lämnas in några anbud under juli och december.

4.   Den första delanbudsinfordran ska äga rum månaden efter den månad då meddelandet om stående anbudsinfordran offentliggörs.

5.   Samtliga medlemsstater med ett lager vinalkohol från gemenskapen på minst 100 000 hl ska öppna en delanbudsinfordran i enlighet med den här artikeln.

Artikel 93

Meddelande om delanbudsinfordran

För de kvantiteter alkohol det innehar ska interventionsorganet, utöver uppgifterna i artikel 92a.2, också ange följande:

a)

De särskilda villkoren för anbudsinfordran och adressen till de lager där alkoholen i fråga lagras.

b)

Den kvantitet alkohol, uttryckt i hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, som delanbudsinfordran omfattar.

c)

Partierna.

d)

Betalningsvillkor.

e)

Förfarandet för att få ett prov.

f)

Beloppet för den deltagandesäkerhet som avses i artikel 94.1 första stycket och på den fullgörandesäkerhet som avses i artikel 94c.3.

Artikel 93a

Godkännande av företag

1.   Alkoholen ska tilldelas företag som är etablerade i Europeiska gemenskapen, och den ska användas för de ändamål som avses i artikel 92.

2.   För den tilldelning som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna därför godkänna företag som man anser vara berättigade och som har inlämnat en ansökan med följande dokumentation:

a)

En deklaration från företaget om att det finns kapacitet att använda minst 50 000 hl alkohol per år.

b)

Uppgift om företagets huvudkontor.

c)

Namn och adress för den anläggning där alkoholen bearbetas till alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, samt uppgift om årlig bearbetningskapacitet.

d)

En kopia av tillstånd från medlemsstatens nationella myndigheter att bedriva denna verksamhet.

e)

Företagets åtagande att se till att de slutliga köparna av alkoholen endast kommer att använda denna för att framställa bränsle i form av bioetanol i gemenskapen.

3.   En medlemsstats godkännande är giltigt i hela gemenskapen.

4.   De företag som godkänns från och med den 9 december 2007 ska anses som godkända inom ramen för den här förordningen.

5.   Medlemsstaterna ska snarast informera kommissionen om varje nytt godkännande eller tillbakadragande av godkännande och ange exakt datum för beslutet.

6.   Kommissionen ska utan dröjsmål göra den uppdaterade förteckningen över godkända företag tillgänglig för medlemsstaterna efter varje ändring.

Artikel 93b

Bestämmelser beträffande alkoholen

Interventionsorganet ska vidta nödvändiga åtgärder för att alkoholen i de behållare som berörs av försäljningen inte flyttas innan en uttagsorder har utfärdats för den, utom i de fall interventionsorganet har beslutat att alkoholen ska ersättas av logistiska skäl; villkoren för en sådan ersättning ska tydligt anges i meddelandet om delanbudsinfordran.

Artikel 93c

Inlämnande av anbud

1.   De företag som är godkända den dag meddelandet om anbudsinfordran offentliggörs kan delta i anbudsinfordran antingen genom att lämna ett skriftligt anbud till det interventionsorgan som innehar alkoholen och som lämnar ett diariebevis, eller skriftligen på elektronisk väg med diariebevis.

2.   En anbudsgivare får endast lämna in ett anbud per parti. Om en anbudsgivare lämnar in flera anbud för ett och samma parti ska alla dessa anbud avslås.

Artikel 94

Villkor för anbuden

1.   För att anbuden ska kunna godkännas ska de då de lämnas in åtföljas av ett bevis på att en deltagandesäkerhet på 4 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent har ställts hos det berörda interventionsorganet.

I detta syfte ska de berörda interventionsorganen genast utfärda ett intyg till anbudsgivarna om att deltagandesäkerheten har ställts för de kvantiteter som varje interventionsorgan ansvarar för.

2.   Grundläggande krav enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 2220/85 är att ett anbud inte får dras tillbaka efter det att den fastställda tidsfristen för inlämnande av anbud har löpt ut, att en fullgörandesäkerhet ska ställas och att priset ska betalas.

Artikel 94a

Meddelanden beträffande anbuden

1.   Interventionsorganen ska dagen efter den dag då den tidsfrist som nämns i artikel 92a.3 löper ut meddela kommissionen de partier och priser som anbudsgivarna erbjudit samt den kvantitet alkohol som varje parti omfattar. Interventionsorganen ska också ange om något anbud inte har godtagits samt skälen till detta.

2.   Interventionsorganen ska meddela dessa uppgifter till kommissionen i en förteckning utan namnuppgifter.

3.   Om inga anbud har lämnats in ska interventionsorganen meddela kommissionen detta inom samma tidsfrist.

Artikel 94b

Antagande av anbud

1.   Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses i artikel 75 i förordning (EG) nr 1493/1999 besluta om huruvida de anbud som mottagits ska antas eller inte.

2.   När anbuden ska väljas ut ska kommissionen anta det fördelaktigaste anbudet per parti och fastställa försäljningspriset för varje parti. Om flera anbud ligger på samma nivå för ett visst parti ska interventionsorganet tilldela kvantiteten i fråga antingen genom att dela upp det mellan anbudsgivarna om de går med på detta, eller genom lottdragning.

3.   Kommissionen ska meddela de medlemsstater och interventionsorgan som innehar alkohol och till vilka anbud har lämnats in om de beslut som fattats genom tillämpning av den här artikeln.

4.   Kommissionen ska i förenklad form offentliggöra anbudsinfordrans resultat i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 94c

Kontraktsbevis

1.   Interventionsorganet ska utan dröjsmål meddela anbudsgivarna, skriftligen och mot mottagningsbevis, vilket beslut som fattats om deras anbud.

2.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, ska interventionsorganet ge varje anbudsgivare vars anbud antagits ett bevis på detta.

3.   Inom två veckor efter det att det meddelande som avses i punkt 1 tagits emot, ska varje anbudsgivare vars anbud antagits styrka att det hos interventionsorganet ställts en fullgörandesäkerhet på 40 euro per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, för att garantera att all den alkohol som tilldelats används för de syften som anges i artikel 92.

Artikel 94ca

Meddelande till kommissionen

Inom fem arbetsdagar efter det att det beslut som avses i artikel 94b.3 tagits emot ska interventionsorganet till kommissionen lämna namn- och adressuppgifter avseende den anbudsgivare som lämnat in respektive anbud.

Artikel 94d

Avhämtning av alkoholen

1.   Det interventionsorgan som innehar alkoholen och den anbudsgivare som har tilldelats kontrakt ska gemensamt fastställa en preliminär tidsplan för avhämtning av alkoholen.

2.   Alkoholen ska avhämtas mot uppvisande av en uttagsorder som utfärdats av interventionsorganet så snart den berörda kvantiteten alkohol är betald. Denna kvantitet ska fastställas till närmaste hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent.

Varje uttagsorder ska omfatta minst 1 500 hektoliter, utom när det gäller den sista avhämtningen i varje medlemsstat.

I uttagsordern ska den tidsfrist inom vilken alkoholen ska ha flyttats från det berörda interventionsorganets lager anges. Tidsfristen för uttaget får inte vara längre än åtta dagar räknat från dagen efter den dag då uttagsorden utfärdades. Om uttagsordern omfattar mer än 25 000 hektoliter, får tidsfristen emellertid vara längre än åtta dagar, dock inte längre än 15 dagar.

3.   Äganderätten till den alkohol som omfattas av en uttagsorder ska övergå till köparen den dag som anges i uttagsordern, som inte får infalla efter uttagsorderns sista giltighetsdag, och kvantiteterna i fråga ska anses ha avhämtats samma dag. Från och med då ska köparen överta ansvaret i fråga om stöldrisk, svinn och förstörelse, samt för lagringskostnader för alkohol som inte har avhämtats.

4.   Alkoholen ska vara avhämtad sex månader efter mottagandet av det meddelande om att anbudet antagits som avses i artikel 94c.1.

5.   Användningen av alkoholen ska vara avslutad senast två år efter den dag då den första avhämtningen skedde.

Artikel 94e

Frisläppande av deltagandesäkerheten

Den säkerhet som avses i artikel 94.1 ska omedelbart frisläppas för de anbud som inte antas.”

b)

I delavsnitt IV ska artiklarna 95 och 96 ersättas med följande:

”Artikel 95

Offentlig auktion av alkohol

1.   För att kunna utarbeta bestämmelser om öppnande av offentliga auktioner ska kommissionen från de berörda medlemsstaterna begära information som för varje medlemsstat ska innehålla uppgifter om

a)

den kvantitet alkohol uttryckt i hektoliter med en alkoholhalt på 100 volymprocent som kan säljas,

b)

typ av alkohol,

c)

partiets kvalitet, med angivande av en övre och en nedre gräns för de egenskaper som avses i artikel 96.4 d i och ii i den här förordningen.

Senast tolv dagar efter mottagandet av en sådan begäran ska berörda medlemsstater meddela kommissionen de exakta lagringsplatserna och detaljerade uppgifter om de olika behållare med alkohol som uppfyller de fastställda kvalitetskraven och som innehåller en sammanlagd kvantitet alkohol som inte understiger den som anges i första stycket under a i denna punkt.

2.   När de uppgifter som avses i punkt 1 andra stycket har meddelats kommissionen får alkoholen i dessa behållare inte flyttas förrän en uttagsorder för den har utfärdats.

Alkohol i behållare som inte anges i meddelandena om offentlig auktion, eller i det beslut av kommissionen som avses i artiklarna 83–93 i den här förordningen, ska inte omfattas av detta förbud.

Interventionsorgan som innehar alkohol kan, i synnerhet av logistikskäl, ersätta alkohol i de behållare som anges i medlemsstaternas meddelande enligt punkt 1 i den här artikeln med en annan alkohol, som är av samma typ eller som blandats med annan alkohol som levererats till interventionsorganet, fram till dess att en uttagsorder utfärdas. Medlemsstaternas interventionsorgan ska meddela kommissionen om att alkoholen ersatts.

Artikel 96

Bestämmelser beträffande partier

1.   Alkoholen ska avyttras i partier.

2.   Ett parti ska bestå av en kvantitet alkohol av tillräckligt enhetlig kvalitet som får vara fördelad på flera behållare och lagras på flera platser.

3.   Varje parti ska numreras. Partinumren ska föregås av ’EG’.

4.   Varje parti ska beskrivas. Denna beskrivning ska åtminstone innehålla uppgifter om

a)

lagringsplatsen för partiet, inbegripet en hänvisning som gör det möjligt att identifiera varje behållare som innehåller alkohol, samt kvantiteten alkohol i varje behållare,

b)

den totala kvantiteten uttryckt i hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent, kvantiteten får variera med en marginal på 1 %, men får inte överskrida 50 000 hektoliter,

c)

den lägsta alkoholhalten i varje behållare, uttryckt i volymprocent,

d)

om möjligt, partiets kvalitet med en övre och nedre gräns för följande värden:

i)

syrahalt, uttryckt i gram ättiksyra per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent,

ii)

metanolhalt, i gram per hektoliter alkohol med en alkoholhalt på 100 volymprocent,

e)

en hänvisning till den interventionsåtgärd som föranledde alkoholproduktionen, med angivande av den tillämpliga artikeln i förordning (EG) nr 1493/1999.”

2.

Artikel 101.4 ska ersättas med följande:

”4.   När alkohol avsätts för att användas enbart inom bränslesektorn i tredjeländer ska, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1, de kontroller som avser alkoholens faktiska användning genomföras intill dess att alkoholen blandas med ett denatureringsmedel i bestämmelselandet.

För avsättning av alkohol för användning som bioetanol i gemenskapen ska kontrollerna genomföras till dess att denna alkohol tas emot av ett godkänt företag enligt artikel 93a.

I de fall som avses i första och andra styckena ska alkoholen i fråga fortsätta att kontrolleras av ett officiellt organ som garanterar att den används inom bränslesektorn genom tillämpning av ett särskilt skattesystem som förutsätter denna slutanvändning.”

3.

Artikel 102 ska ersättas med följande:

”Artikel 102

Anlitande av ett internationellt övervakningsföretag

I meddelandet om delanbudsinfordran enligt artikel 92a.1 får det anges att oberoende internationella övervakningsföretag ska anlitas för att kontrollera att anbudsinfordran genomförs korrekt, särskilt för att kontrollera alkoholens bestämmelseland och slutanvändning. Kostnaderna för såväl detta som för analyser och kontroller enligt artikel 99 i den här förordningen ska den anbudsgivare som tilldelats kontraktet stå för.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EGT L 194, 31.7.2000, s. 45. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 923/2007 (EUT L 201, 2.8.2007, s. 9).


Top