Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

Kommissionens förordning (EG) nr 964/2007 av den 14 augusti 2007 om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/08 och 2008/09

OJ L 213, 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 213/26


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 964/2007

av den 14 augusti 2007

om närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2007/08 och 2008/09

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet (1), särskilt artikel 12.6,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för ris (2), särskilt artiklarna 10.2 och 13.1, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1401/2002 (3) fastställs närmare bestämmelser för öppnande och förvaltning av tullkvoter för ris med ursprung i de minst utvecklade länderna för regleringsåren 2002/2003–2008/2009. Sedan förordningen antogs har det antagits och införts ändringar i ett antal övergripande förordningar och sektorsförordningar, dvs. kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (4), kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris (5) och kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (6) och det bör därför tas hänsyn till dessa vid fastställandet av den aktuella kvoten.

(2)

Förordning (EG) nr 1301/2006 innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Förordningens tillämpning påverkas inte av de tilläggsvillkor och undantag som fastställs i sektorsförordningarna. Av tydlighetsskäl är det därför lämpligt att anpassa förvaltningen av gemenskapens tullkvoter för import av ris med ursprung i de minst utvecklade länderna och detta bör göras genom att det antas en ny förordning och genom att förordning (EG) nr 1401/2002 utgår.

(3)

I artikel 12.5 i förordning (EG) nr 980/2005 anges att en övergripande tullkvot med nolltullsats skall öppnas för varje regleringsår för produkter enligt KN-nummer 1006 med ursprung i ett land som enligt bilaga I till den förordningen omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna, till dess att produkterna är helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan från och med den 1 september 2009. Tullkvoten för produkter enligt KN-nummer 1006 skall vara 2 895 ton, uttryckt som rårisekvivalenter, under regleringsåret 2002/03 och skall därefter ökas med 15 % för varje efterföljande regleringsår. Kvantiteterna bör fastställas i enlighet med de kommande regleringsåren.

(4)

För att säkra en god förvaltning av tullkvoterna bör aktörerna ges möjlighet att lämna in sina ansökningar under de sju första dagarna av regleringsåret, som börjar den 1 september, och det bör föreskrivas att aktörerna vid eventuella återstående kvantiteter kan lämna in nya ansökningar under de sju första dagarna av februari månad. Av samma skäl bör det i denna förordning fastställas särskilda regler för upprättandet av licensansökningar, deras utfärdande och giltighetsperiod och för informationsöverföringen till kommissionen, samt lämpliga administrativa åtgärder för att säkerställa att den fastställda kvoten inte överskrids. Genom förordning (EG) nr 1301/2006 begränsas licensernas giltighetstid under alla omständigheter till kvotperiodens sista dag. För att förbättra kontrollen av kvoten bör säkerhetsbeloppet vidare fastställas till en nivå som motsvarar de faktiska riskerna.

(5)

I bestämmelserna rörande ursprungsintyg i artiklarna 67–97 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (7), definieras begreppet ursprungsprodukter inom ramen för det allmänna preferenssystemet. Det bör föreskrivas att dessa skall tillämpas.

(6)

Dessa bestämmelser bör tillämpas från och med det att nästa regleringsår inleds, dvs. den 1 september 2007.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De årliga importtullkvoter med nolltullsats som avses i artikel 12.5 i förordning (EG) nr 980/2005 avseende produkter enligt KN-nummer 1006, uttryckta som rårisekvivalenter, skall öppnas på varje regleringsårs första dag enligt följande:

a)

En kvot med löpnummer 09.4177 avseende en kvantitet på 5 821 ton under regleringsåret 2007/08.

b)

En kvot med löpnummer 09.4178 avseende en kvantitet på 6 694 ton under regleringsåret 2008/09.

Dessa kvoter skall endast gälla för import med ursprung i de länder som enligt bilaga I till förordning (EG) nr 980/2005 omfattas av den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna.

2.   Omräkningstalet mellan råris och paddyris, delvis slipat ris och helt slipat ris skall vara det som anges i artikel 1 i kommissionens förordning nr 467/67/EEG (8), utom för brutet ris, för vilket kvantiteterna skall baseras på risets faktiska vikt.

3.   Förordningarna (EG) nr 1291/2000, (EG) nr 1342/2003 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas om inget annat anges i denna förordning.

Artikel 2

1.   Ansökningarna om importlicens och importlicenserna skall innehålla följande uppgifter:

a)

I fält 8 skall ursprungslandet anges och uppgiften ”ja” skall markeras med ett kryss.

b)

I fält 20 skall kvotens löpnummer och uppgiften ”Förordning (EG) nr 964/2007” anges.

2.   I varje licensansökan skall kvantiteten anges, i kilogram utan decimaler.

3.   Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall garantibeloppet i samband med importlicensen uppgå till 46 euro/ton.

4.   Licensansökningarna skall lämnas in till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten under de sju första dagarna av varje regleringsår och i de fall då det tillkommer en extra period enligt punkt 7, under de sju första dagarna av februari månad under samma regleringsår.

5.   Den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall fastställas av kommissionen inom tio dagar efter sista inlämningsdag för licensansökan enligt artikel 4 a i denna förordning.

I de fall då det med tillämpning av första stycket skall utfärdas en licens för en kvantitet som understiger 20 ton och ansökan avsåg en större kvantitet kan aktören dra tillbaka licensansökan inom två arbetsdagar efter den dag då den förordning i vilken tilldelningskoefficienten fastställs träder i kraft.

6.   Importlicensen skall utfärdas på den femte arbetsdagen efter sista ansökningsdagen.

7.   Om de importlicenser som utfärdas i enlighet med punkt 6 avseende de ansökningar som har lämnats in under de sju första dagarna av regleringsåret inte täcker hela den aktuella kvoten får de resterande kvantiteterna tilldelas under en extra period som skall börja i februari månad under det innevarande regleringsåret. Om kommissionen beslutar att öppna en extra period skall kommissionen före den 1 november under det aktuella kvotåret fastställa vilka kvantiteter som finns tillgängliga och offentliggöra detta.

8.   Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1342/2003 skall importlicenserna vara giltiga från den faktiska utfärdandedagen enligt artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000 till utgången av den sjätte månaden därefter.

Artikel 3

1.   För övergång till fri omsättning inom ramen för de kvoter som avses i artikel 1 i denna förordning skall det visas upp ett ursprungsintyg formulär A som skall ha utfärdats i enlighet med artiklarna 67–97 i förordning (EEG) nr 2454/93.

2.   I ursprungsintyget formulär A skall följande anges i fält 4:

a)

Uppgiften ”Förordning (EG) nr 964/2007”.

b)

Datum för lastning av riset i det exporterande förmånslandet och det regleringsår enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 1785/2003 som leveransen hänför sig till.

c)

Åttasiffrigt KN-nummer.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall på elektronisk väg skicka följande information till kommissionen:

a)

Senast klockan 18.00 (lokal tid Bryssel) på den andra dagen efter den sista inlämningsdagen för licensansökan, den information om ansökningar om importlicens som avses i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006, varvid uppgifterna om de totala kvantiteter (i produktvikt) som ansökningarna avser skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer och efter ursprungsland.

b)

Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna, den information om ansökningar om utfärdade licenser som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006, varvid uppgifterna om de totala kvantiteter (uttryckta i produktvikt) för vilka licenser har utfärdats skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer och efter ursprungsland, med angivande av de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 2.5 andra stycket.

c)

Senast den sista dagen i varje månad, information om de totala kvantiteter (uttryckta i produktvikt) som övergått till fri omsättning inom den aktuella kvoten under nästföregående månad, varvid uppgifterna skall fördelas efter åttasiffrigt KN-nummer. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under de aktuella månaderna, skall meddelandet ”inga” skickas. Ett sådant meddelande behöver emellertid inte skickas den tredje månaden efter licensernas sista giltighetsdag.

Artikel 5

Förordning (EG) nr 1401/2002 skall upphöra att gälla.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 september 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 augusti 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 169, 30.6.2005, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 606/2007 (EUT L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 96. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 797/2006 (EUT L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EGT L 203, 1.8.2002, s. 42.

(4)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 189, 29.7.2003, s. 12. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1996/2006 (EUT L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(7)  EUT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 214/2007 (EUT L 62, 1.3.2007, s. 6).

(8)  EGT 204, 24.8.1967, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2325/88 (EGT L 202, 27.7.1988, s. 41).


Top