Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0558

Kommissionens förordning (EG) nr 558/2007 av den 23 maj 2007 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning

OJ L 132, 24.5.2007, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; upphävd genom 32009R0437

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/558/oj

24.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/21


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 558/2007

av den 23 maj 2007

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för import av unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Världshandelsorganisationens lista CXL skall gemenskapen öppna en årlig tullkvot för import av 169 000 unga handjur av nötkreatur avsedda för gödning. Till följd av de förhandlingar som ledde till avtalet i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 (2), godkänt genom rådets beslut 2006/333/EG (3), åtog sig dock gemenskapen att i sin bindningslista för samtliga medlemsstater justera den importtullkvoten till 24 070 handjur.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa närmare bestämmelser om öppnande och förvaltning av denna tullkvot för perioder från den 1 juli till den 30 juni påföljande år.

(3)

Enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1254/1999 skall import till gemenskapen administreras med hjälp av importlicenser. Kvoten bör emellertid förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser, i enlighet med artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (4). På så sätt ges aktörer som har fått importrättigheter möjlighet att under kvotperiodens gång bestämma när de vill ansöka om importlicenser, med hänsyn till sina faktiska handelsflöden. I förordning (EG) nr 1301/2006 föreskrivs även att licenserna inte skall gälla efter tullkvotperiodens sista dag.

(4)

Det bör fastställas bestämmelser om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningar och licenser, i förekommande fall genom tillägg till eller undantag från relevanta bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5) och i kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (6).

(5)

I förordning (EG) nr 1301/2006 fastställs framför allt närmare bestämmelser om ansökningar om importrättigheter, de sökandes status och utfärdande av importlicenser. Bestämmelserna i den förordningen bör från och med den 1 juli 2007 tillämpas på importlicenser som utfärdas i enlighet med den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor som fastställs i den här förordningen.

(6)

För att undvika spekulation bör de tillgängliga kvantiteterna inom kvoten ställas till sådana aktörers förfogande som kan visa att de bedriver en seriös importverksamhet av betydande omfattning med tredjeland. Med tanke på detta och för att säkerställa en effektiv förvaltning bör det krävas av de berörda aktörerna att de har importerat minst 50 djur under var och en av de två referensperioder som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006, eftersom ett parti på 50 djur kan betraktas som en ekonomiskt lönsam sändning. Dessutom bör medlemsstaterna av administrativa skäl ha rätt att godkänna bestyrkta kopior av de handlingar som bevisar att handel har skett med tredjeland.

(7)

För att undvika spekulation bör man också fastställa en säkerhet för importrättigheterna och se till att importlicenserna inte kan överlåtas och att importlicenser som utfärdas till en aktör endast omfattar den kvantitet för vilken denna har tilldelats importrättigheter.

(8)

För att tvinga aktörerna att ansöka om importlicenser för alla tilldelade importrättigheter bör det, beträffande säkerheten för importrättigheterna, fastställas att en licensansökan för de tilldelade kvantiteterna utgör ett primärt krav i den mening som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (7).

(9)

Erfarenheten visar att det för en korrekt förvaltning av kvoten också krävs att licensinnehavaren verkligen är importör. En importör bör därför aktivt delta i uppköp, transport och import av djuren i fråga. Uppvisande av bevis för sådan verksamhet bör därför också vara ett primärt krav när det gäller säkerheten för licensen, i den mening som avses i förordning (EEG) nr 2220/85.

(10)

Vid tillämpningen av denna tullkvot krävs effektiva kontroller beträffande bestämmelseorten för de importerade djuren i varje enskilt fall. Gödningen bör därför ske i den medlemsstat som har beviljat importrättigheterna.

(11)

En säkerhet bör ställas som garanti för att djuren göds under minst 120 dagar på de anläggningar som har utsetts. Säkerheten bör täcka skillnaden mellan tullarna i Gemensamma tulltaxan och de lägre tullar som tas ut den dag då djuren i fråga övergår till fri omsättning.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En tullkvot för import av 24 070 unga handjur av nötkreatur med KN-nummer 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49 avsedda för gödning inom gemenskapen, öppnas härmed årligen för perioden 1 juli–30 juni påföljande år (”tullkvotperioden”).

Löpnumret för denna kvot skall vara 09.4005.

2.   För den kvot som avses i punkt 1 skall importtullen uppgå till en värdetull på 16 % plus 582 euro per ton netto.

Tillämpningen av den tullsats som föreskrivs i första stycket förutsätter att gödningen av de importerade djuren har ägt rum under minst 120 dagar i den medlemsstat som har utfärdat importlicensen.

Artikel 2

1.   Den kvot som avses i artikel 1.1 skall förvaltas genom att det först tilldelas importrättigheter och sedan utfärdas importlicenser.

2.   Förordningarna (EG) nr 1445/2000, (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 3

1.   För tillämpningen av artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall de sökande visa att de har importerat minst 50 djur som omfattas av KN-nummer 0102 90 under var och en av de två referensperioder som avses i den artikeln och att de har varit kommersiellt och logistiskt ansvariga för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren.

Att dessa villkor är uppfyllda skall styrkas uteslutande med hjälp av följande:

a)

Kopior av de dokument som avses i artikel 5 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006, attesterade av den behöriga myndigheten.

b)

Handelsfakturan i original eller en bestyrkt kopia utfärdad i licensinnehavarens namn av säljaren eller dennes företrädare, vilka båda skall vara etablerade i det exporterande tredjelandet, samt licensinnehavarens betalningsbevis eller bevis för att licensinnehavaren har öppnat en ouppsägbar remburs till förmån för säljaren.

c)

Konossement eller i tillämpliga fall väg- eller lufttransportdokument, utfärdat i licensinnehavarens namn för de berörda djuren.

2.   Ett företag som har bildats genom fusion av företag som vart och ett hade en referensimport på minst den mängd som anges i punkt 1 första stycket får använda dessa referensimporter som intyg på handel.

Artikel 4

1.   Ansökningar om importrättigheter skall lämnas in senast kl. 13.00, lokal tid Bryssel, den 1 juni före tullkvotperioden i fråga.

2.   En säkerhet på 3 euro per djur för importrättigheterna skall ställas till den behöriga myndigheten tillsammans med ansökan om importrättigheterna.

3.   Senast kl. 16.00, lokal tid Bryssel, den femte arbetsdagen efter det att perioden för inlämnande av ansökningar har löpt ut, skall medlemsstaterna meddela kommissionen vilka sammanlagda kvantiteter som ansökningarna gäller.

Artikel 5

1.   Importrättigheter skall tilldelas mellan den sjunde och sextonde arbetsdagen efter det att den meddelandeperiod som avses i artikel 4.3 har löpt ut.

2.   Om den tilldelningskoefficient som avses i artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006 resulterar i att det kan tilldelas färre importrättigheter än vad det har ansökts om, skall den säkerhet som har ställts i enlighet med artikel 4.2 omedelbart frisläppas i motsvarande grad.

Artikel 6

1.   En importlicens skall uppvisas för att de kvantiteter som har tilldelats inom kvoten enligt artikel 1.1 skall övergå till fri omsättning.

2.   Importlicensansökningar skall täcka den totala tilldelade kvantiteten. Denna förpliktelse skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85.

Artikel 7

1.   Ansökningar om importlicens får endast lämnas in i den medlemsstat där sökanden har ansökt om och erhållit importrättigheter inom den kvot som avses i artikel 1.1.

Varje utfärdande av en importlicens skall medföra en motsvarande minskning av de importrättigheter som har erhållits, och den säkerhet som har ställts i enlighet med artikel 4.2 skall omedelbart frisläppas i motsvarande grad.

2.   Importlicenser skall utfärdas efter ansökan av den aktör som har erhållit importrättigheterna och skall utfärdas i dennes namn.

3.   Ansökningar om importlicens skall liksom importlicenserna innehålla följande:

a)

I fält 8, ursprungslandet.

b)

I fält 16, ett eller flera av följande KN-nummer: 0102 90 05, 0102 90 29 eller 0102 90 49.

c)

I fält 20, kvotens löpnummer (09.4005) och en av de uppgifter som anges i bilaga I.

Artikel 8

1.   Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av de importlicenser som har utfärdats i enlighet med den här förordningen inte överlåtas.

2.   Ett villkor för beviljande av importlicensen är att den sökande tillsammans med licensansökan har ställt en säkerhet på 12 euro per djur.

3.   Genom undantag från bestämmelserna i avdelning III avsnitt 4 i förordning (EG) nr 1291/2000 får säkerheten enligt punkt 2 inte frisläppas förrän handlingar har uppvisats som styrker att licensinnehavaren har varit kommersiellt och logistiskt ansvarig för inköp, transport och klarering för fri omsättning av de berörda djuren, i enlighet med artikel 3.1 andra stycket i den här förordningen.

Artikel 9

1.   Vid övergången till fri omsättning skall importören lägga fram bevis på

a)

att han har undertecknat ett skriftligt åtagande att inom en månad underrätta den behöriga myndigheten i medlemsstaten om vid vilken eller vilka anläggningar de unga nötkreaturen skall gödas,

b)

att han har ställt en säkerhet på det belopp som fastställs för varje godkänt KN-nummer i bilaga II hos den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Det skall vara ett primärt krav i den mening som avses i artikel 20.2 i förordning (EEG) nr 2220/85 att gödningen av de importerade djuren sker i den medlemsstaten under minst 120 dagar räknat från och med den dag då tulldeklarationen om övergång till fri omsättning godkändes.

2.   Utom vid force majeure får den säkerhet som avses i punkt 1 b inte frisläppas förrän den behöriga myndigheten i medlemsstaten har erhållit handlingar som styrker att djuren

a)

har götts i den anläggning eller de anläggningar som anges i punkt 1,

b)

inte har slaktats inom 120 dagar räknat från importdagen, eller

c)

före utgången av denna tid har slaktats av hälsoskäl, eller har dött till följd av sjukdom eller olyckshändelse.

Säkerheten skall frisläppas omedelbart efter det att sådana handlingar har framlagts.

Om tidsfristen enligt punkt 1 a inte har iakttagits, skall emellertid det säkerhetsbelopp som skall frisläppas minskas med

15 %, och med

2 % av restbeloppet för varje dag med vilken tidsfristen har överskridits.

De belopp som inte frisläpps skall anses vara förverkade.

3.   Om de handlingar som avses i punkt 2 inte framläggs inom 180 dagar från importdagen, skall säkerheten anses vara förverkad.

Om sådana handlingar inte har framlagts inom den period på 180 dagar som föreskrivs i första stycket men framläggs inom sex månader efter dessa 180 dagar, skall det förverkade beloppet återbetalas, minskat med 15 % av säkerheten.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 maj 2007.

På kommissionens vägnar

Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2005 (EUT L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUT L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUT L 238, 1.9.2006, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 289/2007 (EUT L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EGT L 143, 27.6.1995, s. 35. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1965/2006 (EUT L 408, 30.12.2006, s. 27).

(6)  EGT L 152, 24.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006 (EUT L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  EGT L 205, 3.8.1985, s. 5. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1913/2006.


BILAGA I

Uppgifter som avses i artikel 7.3 c

:

På bulgariska

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

På spanska

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

På tjeckiska

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

På danska

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

På tyska

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

På estniska

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

På grekiska

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

På engelska

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

På franska

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

På italienska

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

På lettiska

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

På litauiska

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

På ungerska

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

På maltesiska

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

På nederländska

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

På polska

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

På portugisiska

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

På rumänska

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

På slovakiska

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

På slovenska

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

På finska

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

På svenska

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


BILAGA II

Säkerhetsbelopp

Handjur av nötkreatur avsedda för gödning

(KN-nummer)

Belopp i euro per djur

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


Top